Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 42

Daugavpilī 2021. gada 12. augustā (prot. Nr. 33, 15. §)

Grozījumi Daugavpils domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 12. augusta lēmumu Nr. 513

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību"
9. punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta pirmo daļu

Izdarīt Daugavpils domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 87, 2017, Nr. 229) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.punktā vārdus "Daugavpils pilsētas domes" ar vārdiem "Daugavpils pilsētas pašvaldības".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Ielu tirdzniecības organizators ir pilnībā atbildīgs par spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu, tai skaitā par drošības un kārtības ievērošanu, kā arī par tirdzniecības dalībnieka (fiziskas personas) informēšanu par personas datu apstrādi šajos noteikumos minēto atļauju un saskaņošanu izsniegšanas nodrošināšanā.".

4. Papildināt 9. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Komunālās saimniecības pārvalde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pārbauda iesniegumā norādītās informācijas pareizību valsts informācijas sistēmu reģistros.".

5. Papildināt 10.1. apakšpunktu aiz vārda "sēklas" ar vārdiem "mājas apstākļos pārstrādātie augu izcelsmes produkti".

6. Aizstāt 19. punktā skaitli un vārdu "11. pielikums" ar skaitli un vārdu "13. pielikums".

7. Aizstāt 22. punktā skaitli un vārdu "12. pielikums" ar skaitli un vārdu "14. pielikums".

8. Svītrot 23. punktā skaitļus un vārdus "17. pielikums" un "18. pielikums".

9. Papildināt 1., 3., 5., 7., 9., 13. un 15. pielikumu aiz skaitļa un vārda "18. punktu" ar teikumu šādā redakcijā:

" apliecinu, ka esmu informēts/-a par manu un/vai manis iesaistīto personu datu apstrādi, ko šī iesnieguma izskatīšanai, izpildot juridisku pienākumu un saskaņā ar Privātuma paziņojumu, veic Komunālās saimniecības pārvalde. Apliecinu, ka esmu informējis/-usi manis iesaistītās personas par šo datu apstrādi. Vairāk par datu apstrādi un personas tiesībām var uzzināt mājaslapā www.daugavpils.lv, vai klātienē klientu apkalpošanas centrā Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401, vai iesūtot jautājumus ar piezīmi "Datu aizsardzības speciālists" uz e-pastu: dati@daugavpils.lv.".

10. Papildināt 4., 6., 8., 10. un 16. pielikumu aiz vārdiem "Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību" ar teikumu šādā redakcijā:

" apliecinu, ka esmu informēts/-a par manu un/vai manis iesaistīto personu datu apstrādi, ko šī iesnieguma izskatīšanai, izpildot juridisku pienākumu un saskaņā ar Privātuma paziņojumu, veic Komunālās saimniecības pārvalde. Apliecinu, ka esmu informējis/-usi manis iesaistītās personas par šo datu apstrādi. Vairāk par datu apstrādi un personas tiesībām var uzzināt mājaslapā www.daugavpils.lv, vai klātienē klientu apkalpošanas centrā Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401, vai iesūtot jautājumus ar piezīmi "Datu aizsardzības speciālists" uz e-pastu: dati@daugavpils.lv.".

11. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr. 200

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"

No:

 
 

vārds, uzvārds/ uzņēmuma nosaukums
(pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds)

   
 

personas kods/ reģistrācijas numurs

   
 

juridiskā vai dzīvesvietas adrese

   
 

tālrunis, fakss, e-pasts

IESNIEGUMS
ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai darbībai Daugavpils pilsētas pastāvīgā tirdzniecības vietā

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai   ,
 

(tirdzniecības vieta/adrese)

 

laika posmā no  

līdz

  , atbilstoši turpmāk sniegtajai informācijai:
 

(datums)

 

(datums)

 

Tirdzniecības dalībnieks:  
 

(nosaukums/ vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):

Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādas preču grupas:

 pašu saimniecība:

biškopības produkti

pašaudzētie ziedi

pašaudzētie dārzeņu stādi

dēsti

sīpoli

augļu koku un ogulāju stādi

dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls

gumus

ziemcietes un normatīvajos aktos noteiktajā kartībā sēklas

mājas apstākļos pārstrādātie augu izcelsmes produkti

 savvaļas:

ogas

augļi

rieksti

sēnes

ziedi

  pašizgatavotie:

amatniecības darinājumi

vainagi un grozi

  iepirktie ziedi, no tiem izgatavotie izstrādājumi

apliecinu, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija par realizējamo preču grupām (ja iesniegumu iesniedz gada laikā pēc atļaujas saņemšanas)

Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību

apliecinu, ka esmu informēts/-a par manu un/vai manis iesaistīto personu datu apstrādi, ko šī iesnieguma izskatīšanai, izpildot juridisku pienākumu un saskaņā ar Privātuma paziņojumu, veic Komunālās saimniecības pārvalde. Apliecinu, ka esmu informējis/-usi manis iesaistītās personas par šo datu apstrādi. Vairāk par datu apstrādi un personas tiesībām var uzzināt mājaslapā www.daugavpils.lv, vai klātienē klientu apkalpošanas centrā Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401, vai iesūtot jautājumus ar piezīmi "Datu aizsardzības speciālists" uz e-pastu: dati@daugavpils.lv.

Pielikumā:

fiziskai personai, kas nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskas darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;

Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija;

pašaudzētas produkcijas izcelsmes vietu apliecinoši dokumenti.

20____. gada ____.__________________  

/

  /
 

(paraksts)

 

(atšifrējums)".

 

12. Izteikt 4. pielikuma sadaļu "Pielikumā:" šādā redakcijā:

"Pielikumā:

Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija;

tirdzniecības vietas vizuālā skice, kas saskaņota ar Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu;

saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.".

13. Izteikt 8. pielikuma sadaļu "Pielikumā:" šādā redakcijā:

"Pielikumā:

pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;

Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija;

apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

tirdzniecības vietas vizuālā veidola skice, kas saskaņota ar Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.".

14. Svītrot 11. un 12. pielikumu.

15. Izteikt 14. pielikumu šādā redakcijā:

"14. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12,
kas precizēti ar Daugavpils pilsētas domes
28.04.2016. lēmumu Nr. 200

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"

No:

 
 

vārds, uzvārds/ uzņēmuma nosaukums
(pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds)

   
 

personas kods/ reģistrācijas numurs

   
 

juridiskā vai dzīvesvietas adrese

   
 

tālrunis, fakss, e-pasts

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai darbībai svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai   ,
 

(tirdzniecības vieta/adrese)

 

pasākumam   ,

laika posmā no  

līdz

  , atbilstoši turpmāk sniegtajai informācijai:
 

(datums)

 

(datums)

 

Tirdzniecības dalībnieks:  
 

(nosaukums/ vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs/personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību):

Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādas preču grupas:

apliecinu, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija par realizējamo preču grupām (ja iesniegumu iesniedz gada laikā pēc atļaujas saņemšanas)

Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību

 

apliecinu, ka esmu informēts/-a par manu un/vai manis iesaistīto personu datu apstrādi, ko šī iesnieguma izskatīšanai, izpildot juridisku pienākumu un saskaņā ar Privātuma paziņojumu, veic Komunālās saimniecības pārvalde. Apliecinu, ka esmu informējis/-usi manis iesaistītās personas par šo datu apstrādi. Vairāk par datu apstrādi un personas tiesībām var uzzināt mājaslapā www.daugavpils.lv, vai klātienē klientu apkalpošanas centrā Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401, vai iesūtot jautājumus ar piezīmi "Datu aizsardzības speciālists" uz e-pastu: dati@daugavpils.lv.

Pielikumā:

Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija;

Valsts ieņēmumu dienesta speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopija;

saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

20____. gada ____.__________________  

/

  /
 

(paraksts)

 

(atšifrējums)".

 

16. Svītrot 17. un 18. pielikumu.

17. Aizstāt 19. un 20. pielikumā vārdus "Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Komunālās saimniecības pārvalde"" ar vārdiem "Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam" un papildināt aiz vārdiem "Cita papildus informācija par plānoto tirdzniecību" ar teikumu šādā redakcijā:

" apliecinu, ka esmu informēts/-a par manu un/vai manis iesaistīto personu datu apstrādi, ko šī iesnieguma izskatīšanai, izpildot juridisku pienākumu un saskaņā ar Privātuma paziņojumu, veic Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments. Apliecinu, ka esmu informējis/-usi manis iesaistītās personas par šo datu apstrādi. Vairāk par datu apstrādi un personas tiesībām var uzzināt mājaslapā www.daugavpils.lv, vai klātienē klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 28 (3. stāvs), Daugavpilī, LV-5401, vai iesūtot jautājumus ar piezīmi "Datu aizsardzības speciālists" uz e-pastu: dati@daugavpils.lv.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Daugavpils domes 2021. gada 12. augusta saistošo noteikumu Nr. 42 "Grozījumi Daugavpils domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Daugavpils domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī" ir nepieciešams veikt grozījumus personas datu apstrādes jautājumos un precizēt dokumentus, kas pievienojami iesniegumiem, kā arī precizēt pašvaldības iekārtotās pastāvīgajās tirdzniecības vietās realizējamo preču sarakstu un saistošo noteikumu tekstu.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem:

- saistošo noteikumu tekstā un veidlapās izdarīti grozījumi personas datu apstrādes jautājumos (grozījumi 8. un 9. punktā, tiek papildināts 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 15., 16., 19. un 20. pielikums, 2. un 14. pielikums izteikts jaunā redakcijā);

- pašvaldības iekārtotās pastāvīgajās tirdzniecības vietās realizējamo preču saraksts papildināts ar mājas apstākļos pārstrādātiem augu izcelsmes produktiem (grozījums 10.1. apakšpunktā);

- tiek precizētās veidlapas un tajās norādāmā informācija (grozījumi 19., 22., 23. punktā, 4. pielikumā, 8. pielikumā, 19. un 20. pielikumā, svītrots 11., 12., 17., 18. pielikums, 2. un 14. pielikums izteikts jaunā redakcijā);

- tiek precizēts teksts, jo dome ir pašvaldības kā atvasinātas publiskas personas orgāns, ko veido vēlēti deputāti, un vārds "dome" lietojams vienīgi tā apzīmēšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav būtiskas ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Daugavpils domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 "Saistošie noteikumi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 42Pieņemts: 12.08.2021.Stājas spēkā: 03.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 02.09.2021. OP numurs: 2021/169.33
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325784
03.09.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)