Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 579

Rīgā 2021. gada 24. augustā (prot. Nr. 57 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 30., 203. nr.; 2016, 39. nr.; 2018, 84., 118. nr.; 2019, 216. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. punktu aiz vārda "periodā" ar vārdiem un skaitļiem "un pārejas periodā 2021. un 2022. gadā".

2. Papildināt noteikumus ar 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. saskaņā ar šo noteikumu VI3 nodaļu mazajām un vidējām lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām - pamatojoties uz regulu Nr. 1407/2013."

3. Izteikt 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas vai organizācijas, kurām ir piešķirts atbalsts 2004.-2006. gada un 2007.-2013. gada plānošanas perioda pasākumā "Ražotāju grupas" un 2014.-2020. gada plānošanas perioda pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide";

5.3. konvencionālās piena un graudu atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas vai organizācijas;

5.4. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas vai organizācijas, kas atbilstības statusu pirmo reizi ieguvušas pirms 2019. gada, kā arī tādas atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, kuras pēc 2019. gada reorganizētas vai dibinātas no jauna."

4. Izteikt 5.2 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Lauku atbalsta dienests lēmumu par šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2023. gada 30. jūnijam, bet lēmumu par šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu - līdz 2025. gada 31. decembrim."

5. Aizstāt 5.3 un 5.4 punktā skaitļus un vārdu "3.2., 3.3. un 3.4." ar skaitļiem un vārdu "3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.".

6. Papildināt noteikumus ar 5.5 un 5.6 punktu šādā redakcijā:

"5.5 Datums, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, ir de minimis atbalsta piešķiršanas datums.

5.6 Ja tiek konstatēts, ka ir pārkāptas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projektā saņemto komercdarbības atbalstu atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma V nodaļas nosacījumiem."

7. Papildināt 6. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atbalsta pretendents ir tiesīgs vienlaikus saņemt tikai vienu no šo noteikumu 3. punktā minētajiem atbalsta maksājumiem."

8. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. atbilstības statusu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību atbilstību pirmo reizi ir ieguvis pēc 2019. gada 1. janvāra;".

9. Izteikt 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"10. Īstenojot biznesa plānu:

10.1. atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība mežsaimniecības nozarē izpilda visus biznesa plānā noteiktos mērķus un minētā plāna īstenošanas pēdējā gadā ir sasniegusi šādus rādītājus:

10.1.1. katru gadu vismaz par četriem procentiem gadā un par 20 procentiem visā saistību periodā ir palielinājusi kopējo ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījumu salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms biznesa plāna iesniegšanas;

10.1.2. katru gadu vismaz par astoņiem procentiem gadā un visā saistību periodā par 40 procentiem ir palielinājusi sabiedrības biedru skaitu salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms biznesa plāna iesniegšanas;

10.2. atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība lauksaimniecības nozarē izpilda biznesa plānā noteiktos mērķus un sasniedz šādus rādītājus:

10.2.1. 2024. gadā kopumā vismaz par 10 procentiem palielina kopējo ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījumu vai apjomu salīdzinājumā ar 2020. gadā ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījumu vai apjomu;

10.2.2. ne vēlāk kā 2024. gadā vismaz par 10 procentiem, bet ne mazāk kā par vienu biedru palielina to biedru skaitu, ar kuriem sabiedrībai ir apgrozījums, salīdzinājumā ar to biedru skaitu, ar kuriem sabiedrībai bija apgrozījums 2020. gadā;

10.2.3. palielina biedru realizētās produkcijas apjomu vai apmēru, nodrošinot, ka ne vēlāk kā 2024. gadā vismaz pieci kooperatīvu apvienības biedri vismaz 60 procentus no savas konkrētās produkcijas realizē ar kooperatīvu apvienības starpniecību. Kooperatīvu apvienība ir tāda kooperatīvā sabiedrība, kuras biedri ir tikai citas kooperatīvās sabiedrības (turpmāk - kooperatīvu apvienība).

11. Atbalsta pretendents arī nākamos piecus gadus pēc biznesa plāna īstenošanas iegūst atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības statusu."

10. Izteikt 14.1. un 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1. pirmajā gadā atbalsta apmērs ir 10 procentu no iepriekšējā gadā biedru saražotās un ar sabiedrības starpniecību pārdotās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības;

14.2. otrajā gadā atbalsta apmērs ir astoņi procenti, trešajā gadā - seši procenti, ceturtajā gadā - četri procenti un piektajā gadā - divi procenti no iepriekšējā gadā biedru saražotās un ar sabiedrības starpniecību pārdotās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības."

11. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Atbalsta apmēru samazina proporcionāli to biedru skaitam, kuriem 2004.-2006. un 2007.-2013. gada pasākumā "Ražotāju grupas" un 2014.-2020. gada programmēšanas periodā pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" ir piešķirts atbalsts attiecīgajā nozarē kā citas sabiedrības biedriem, kā arī atbilstoši to biedru skaitam, no kuriem sabiedrība realizācijai iepērk konvencionālo pienu un graudus. Atbalsta samazinājumu nepiemēro kooperatīvu apvienībām."

12. Svītrot 19.1 punktu.

13. Izteikt 22., 23., 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

"22. Atbalstu izmaksā:

22.1. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai mežsaimniecības nozarē - reizi gadā, pamatojoties gan uz faktiskajām attiecināmajām izmaksām, kas atbalsta pretendentam bijušas atbilstoši Lauku atbalsta dienestā apstiprinātajam biznesa plānam, gan uz atbalsta pretendenta kārtējā gadā iesniegto maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā un gada pārskatu par plānoto sasniedzamo rādītāju izpildi un mērķu sasniegšanu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

22.2. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai lauksaimniecības nozarē - pamatojoties uz:

22.2.1. faktiskajām attiecināmajām izmaksām, kas atbalsta pretendentam bijušas, īstenojot Lauku atbalsta dienestā apstiprināto biznesa plānu;

22.2.2. atbalsta pretendenta iesniegto maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā;

22.2.3. pārskatu par biznesa plāna izpildi un sasniedzamajiem rādītājiem saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu.

23. Biznesa plāna īstenošanas laikā atbalsta pretendentam ir tiesības Lauku atbalsta dienesta lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajā termiņā četras reizes pieprasīt priekšapmaksu 90 procentu apmērā no kārtējā gadā plānotās atbalsta maksājuma summas, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā priekšapmaksas pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

24. Pēc priekšapmaksas pieprasījuma saņemšanas atbalstu piešķir šādā kārtībā:

24.1. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai mežsaimniecības nozarē:

24.1.1. Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 23. punktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda to atbilstību un pārskaita maksājumu uz atbalsta pretendenta atvērto norēķinu kontu Valsts kasē;

24.1.2. atbalsta pretendents preču piegādātājam, darbu izpildītājam vai pakalpojumu sniedzējam samaksā pilnā apmērā no Valsts kasē atvērtā norēķinu konta;

24.1.3. pēc biznesa plāna daļas īstenošanas atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, pamatojoties uz izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par tā faktiskajām attiecināmajām izmaksām, kas ietvertas Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā biznesa plānā, un pārskatu par plānoto sasniedzamo rādītāju izpildi un mērķu sasniegšanu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

24.1.4. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un pārskatu par plānoto sasniedzamo rādītāju izpildi un mērķu sasniegšanu un, ja tajā ietvertie izdevumi ir atbilstoši un sasniegtie rādītāji ir atzīstami par atbilstošiem plānotajiem mērķiem, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos;

24.2. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai lauksaimniecības nozarē:

24.2.1. Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 23. punktā minētā priekšapmaksas pieprasījuma saņemšanas pārbauda tā atbilstību un pārskaita maksājumu uz atbalsta pretendenta atvērto norēķinu kontu kredītiestādē;

24.2.2. pēc katras biznesa plāna daļas īstenošanas atbalsta pretendents, ievērojot Lauku atbalsta dienesta lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteikto termiņu, iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par biznesa plāna izpildi un sasniedzamajiem rādītājiem saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu;

24.2.3. pēc biznesa plāna daļas īstenošanas atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, pamatojoties uz izdevumus apliecinošajiem dokumentiem un ievērojot Lauku atbalsta dienesta lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteikto termiņu, bet ne vēlāk kā pēc priekšpēdējās biznesa plāna daļas īstenošanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par tām faktiskajām attiecināmajām izmaksām, kas ietvertas Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā biznesa plānā.

25. Lauku atbalsta dienests:

25.1. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai mežsaimniecības nozarē:

25.1.1. nākamo maksājumu vai šo noteikumu 23. punktā minēto priekšapmaksu pārskaita, ja, izvērtējot atbalsta pretendenta iesniegto maksājuma pieprasījumu un pārskatu, tajā ietvertie izdevumi ir attiecināmi un pamatoti ar attaisnojošiem dokumentiem un sasniegtie rādītāji atbilst plānotajiem mērķiem;

25.1.2. biznesa plāna īstenošanas pēdējā gadā paredzēto atbalstu izmaksā tikai pēc biznesa plāna īstenošanas pārbaudes, kā arī noteikto mērķu un sasniedzamo rādītāju sasniegšanas atbilstoši plānotajam;

25.2. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai lauksaimniecības nozarē:

25.2.1. nākamo maksājumu pārskaita, ja, izvērtējot atbalsta pretendenta iesniegto maksājuma pieprasījumu un pārskatu, tajā ietvertie izdevumi ir attiecināmi un pamatoti ar attaisnojošiem dokumentiem;

25.2.2. pēdējo maksājumu izmaksā tikai pēc biznesa plāna īstenošanas pārbaudes, kā arī noteikto mērķu un sasniedzamo rādītāju sasniegšanas atbilstoši plānotajam."

14. Svītrot 28. punktu.

15. Papildināt 29. punktu aiz vārdiem "loģistikas transporta iegāde" ar vārdiem "sertifikācijas procesa izmaksas produkcijas kvalitātes sertifikāta iegūšanai".

16. Papildināt V nodaļu ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto atbalstu nevar apvienot ar citu publisku atbalstu, kas saņemts no citām vietējām, reģionālām, valsts vai Eiropas Savienības programmām par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām."

17. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Pēc biznesa plāna apstiprināšanas un īstenošanas uzsākšanas atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība Lauku atbalsta dienesta lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajā termiņā Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

35.1. atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība mežsaimniecības nozarē pēc katra biznesa plāna īstenošanas gada beigām iesniedz:

35.1.1. pārskatu par biznesa plāna īstenošanu (tostarp informāciju par izmaksām), kā arī plānoto sasniedzamo rādītāju un mērķu izpildi;

35.1.2. uzskaites veidlapu par atbilstīgās mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības viena vienota uzņēmuma līmenī saņemto de minimis atbalstu;

35.1.3. kārtējā gada maksājuma pieprasījumu par faktiskajām izmaksām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā;

35.1.4. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biedru sarakstu pēc stāvokļa pēdējā noslēgtā finanšu gada beigās atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma 2. tabulai;

35.2. atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība lauksaimniecības nozarē iesniedz:

35.2.1. ikgadēju pārskatu par biznesa plāna izpildi un sasniedzamajiem rādītājiem saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu;

35.2.2. maksājuma pieprasījumu par faktiskajām izmaksām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā;

35.2.3. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biedru sarakstu pēc stāvokļa pēdējā noslēgtā finanšu gada beigās atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma 2. tabulai."

18. Izteikt 38.25 punktu šādā redakcijā:

"38.25 Ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība:

38.25 1. pārtrauc biznesa plāna īstenošanu vai tā īstenošana neatbilst plānotajiem mērķiem, tā atmaksā šo noteikumu 38.12 punktā minēto atbalstu pilnā apmērā par katru gadu, kad tas piešķirts, un Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības izslēgšanu no šā pasākuma atbalsta saņēmēju loka;

38.25 2. kārtējā gadā ir pieteikusies šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajam atbalstam un Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu, tai ir tiesības pārtraukt biznesa plāna īstenošanu un tā atmaksā tikai kārtējā gadā saņemto šo noteikumu 38.12 punktā minēto atbalstu."

19. Papildināt noteikumus ar VI3 nodaļu šādā redakcijā:

"VI3. Atbalsts mazo un vidējo kooperatīvo sabiedrību attīstībai

38.27 Atbalsta mērķis ir nodrošināt sadarbības formu attīstību, lai stiprinātu mazo un vidējo lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvo sabiedrību tirgus varu, administratīvo un ekonomisko kapacitāti.

38.28 Atbalstu ir tiesīga saņemt atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība, kura 2021. gadā ir ieguvusi atbilstības statusu un kurai 2020. gadā lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un vienu tās biedru nepārsniedza vidēji 60 000 euro, rēķinot atbilstoši biedru skaitam, ar kuriem sabiedrībai 2020. gadā bija preču un pakalpojumu apgrozījums.

38.29 Atbalsta kopējais finansējums 2021. gadā ir 680 000 euro.

38.30 Atbalstu piešķir kā vienreizēju maksājumu līdz 20 000 euro apmērā biznesa plāna 2021.-2025. gadam kvantitatīvo un kvalitatīvo attīstības rādītāju izpildei (turpmāk - 2021.-2025. gada biznesa plāns).

38.31 2021.-2025. gada biznesa plānā iekļauj:

38.31 1. šādus kvantitatīvos attīstības rādītājus:

38.31 1.1. ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā biedru skaits, ar kuriem atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai ir preču vai pakalpojumu apgrozījums, salīdzinājumā ar to skaitu gadā pirms biznesa plāna īstenošanas ir palielinājies par:

38.31 1.1.1. 10 procentiem, bet ne mazāk kā par vienu biedru, ja atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai gadā pirms biznesa plāna īstenošanas biedru skaits, ar kuriem tai ir bijis preču vai pakalpojumu apgrozījums, nav pārsniedzis 50;

38.31 1.1.2. pieciem procentiem, ja atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai gadā pirms biznesa plāna īstenošanas biedru skaits, ar kuriem tai ir bijis preču vai pakalpojumu apgrozījums, bijis no 51 līdz 150 biedriem;

38.31 1.1.3. trim procentiem, ja atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai gadā pirms biznesa plāna īstenošanas biedru skaits, ar kuriem tai ir bijis preču vai pakalpojumu apgrozījums, ir pārsniedzis 151;

38.31 1.2. ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā neto apgrozījumu palielina vismaz par pieciem procentiem salīdzinājumā ar neto apgrozījumu gadā pirms biznesa plāna īstenošanas;

38.31 1.3. ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā realizētās produkcijas apjomu palielina vismaz par pieciem procentiem salīdzinājumā ar realizētās produkcijas apjomu gadā pirms biznesa plāna īstenošanas;

38.31 1.4. ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā biedri ar sabiedrības starpniecību realizē vismaz 75 procentus no savā saimniecībā saražotās lauksaimniecības produkcijas;

38.31 1.5. ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā vidējo preču un pakalpojumu apgrozījumu ar biedru palielina vismaz par trim procentiem salīdzinājumā ar vidējo preču un pakalpojumu apgrozījumu ar biedru gadā pirms biznesa plāna īstenošanas;

38.31 1.6. ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā pārstrādātās produkcijas apjoms vai apmērs ir palielinājies vismaz par pieciem procentiem salīdzinājumā ar pārstrādātās produkcijas apjomu vai apmēru gadā pirms biznesa plāna īstenošanas;

38.31 2. šādus kvalitatīvos attīstības rādītājus:

38.31 2.1. jaunu pakalpojumu ieviešanu biedriem;

38.31 2.2. sabiedrības vadītāja un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu vismaz reizi gadā;

38.31 2.3. sabiedrības biedru izglītošanas veicināšanu, reizi gadā organizējot vismaz vienu apmācības grupu;

38.31 2.4. jaunu digitālo risinājumu ieviešanu atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības darbības un efektivitātes uzlabošanai;

38.31 2.5. jaunu realizācijas tirgu apgūšanu;

38.31 2.6. produkcijas pārstrādes uzsākšanu.

38.32 Atbalsta attiecināmās izmaksas ir:

38.32 1. programmatūras un aprīkojuma iegādes izmaksas digitālo risinājumu ieviešanai;

38.32 2. ražošanas iekārtu, specializēto transportlīdzekļu aprīkojuma un laboratoriju aprīkojuma iegādes izmaksas;

38.32 3. laboratorisko izmeklējumu izmaksas;

38.32 4. kooperatīva darbinieku un kooperatīva biedru izglītošanas un kvalifikācijas celšanas izmaksas;

38.32 5. darba samaksa (tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) biroja darbiniekiem;

38.32 6. mārketinga, noieta veicināšanas un tirgvedības (tai skaitā patērētāju informētības) izdevumi.

38.33 Atbalsta attiecināmās izmaksas ir pamatotas un tieši saistītas ar 2021.-2025. gada biznesa plānā noteikto kvantitatīvo un kvalitatīvo attīstības rādītāju sasniegšanu.

38.34 Atbalsta attiecināmajās izmaksās neiekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas ir atgūstams no valsts saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli reglamentējošiem tiesību aktiem.

38.35 Šo noteikumu 38.30 punktā minētā atbalsta apmērs vienam vienotam uzņēmumam kārtējā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados kopā nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

38.36 Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, šo noteikumu 38.1 punktā minēto de minimis atbalstu drīkst kumulēt gan ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai citās de minimis atbalsta regulās noteiktajiem attiecīgajiem robežlielumiem, gan ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Ja atbalstu kumulē ar citu plānoto un piešķirto valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu.

38.37 Atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība nevar pretendēt uz atbalstu, ja:

38.37 1. saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 tās saimnieciskā darbība ir saistīta ar nozarēm un darbībām, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā. Ja pretendents darbojas arī nozarēs, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013;

38.37 2. kārtējā gadā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" tai ir piešķirts atbalsts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pārejas perioda pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide".

38.38 Lai saņemtu šo noteikumu 38.30 punktā minēto atbalstu, atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība sagatavo un apstiprina uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, kā arī līdz 2021. gada 20. septembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

38.38 1. iesniegumu (10. pielikums);

38.38 2. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības valdē apstiprinātu un ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdi saskaņotu 2021.-2025. gada biznesa plānu un izdevumu tāmi par plānotajām atbalsta attiecināmajām izmaksām;

38.38 3. informāciju par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu vidējo apgrozījumu starp sabiedrību un vienu tās biedru 2020. gadā.

38.39 Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības atbilstību šo noteikumu VI3 nodaļā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 11. pielikumā minētajai atbalsta summai vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Ja pieprasītais finansējums pārsniedz šo noteikumu 38.30 punktā minēto atbalsta kopējo finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai izmaksājamo atbalsta summu.

38.40 Atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības 2021.-2025. gada biznesa plāna īstenošanas uzraudzību nodrošina Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valde.

38.41 Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valde informē Lauku atbalsta dienestu par 2021.-2025. gada biznesa plāna īstenošanas neatbilstību plānotajiem mērķiem.

38.42 Atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība katru gadu līdz 1. jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

38.42 1. Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes apstiprinātu pārskatu par 2021.-2025. gada biznesa plāna izpildes gaitu (12. pielikums);

38.42 2. atbalsta izlietojuma izdevumu tāmi, samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu un to kopijas.

38.43 Atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība līdz 2026. gada 1. jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

38.43 1. Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes apstiprinātu gala pārskatu par 2021.-2025. gada biznesa plāna izpildi (12. pielikums);

38.43 2. atbalsta izlietojuma izdevumu tāmi, samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu un to kopijas.

38.44 Ja atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība 2021.-2025. gada biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā nav sasniegusi minētajā plānā iekļautos kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus un neizpildīšanas iemesls nav nepārvarama vara vai cits no atbalsta pretendenta gribas neatkarīgs iemesls, Lauku atbalsta dienests pārrēķina atbalstu, ņemot vērā faktiski izpildītos kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, un atgūst neatbilstoši saņemto atbalsta summu.

38.45 Ja atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība kādā 2021.-2025. gada biznesa plāna īstenošanas gadā neiegūst atbilstības statusu vai pārtrauc minētā plāna īstenošanu vai 2021.-2025. gada biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā nav sasniegusi nevienu no minētajā plānā iekļautajiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem, tā atmaksā visu saņemto atbalstu.

38.46 Atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība ir tiesīga iesniegt Lauku atbalsta dienestā Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes apstiprinātus grozījumus 2021.-2025. gada biznesa plānā, ja nemainās plānoto kvantitatīvo un kvalitatīvo sasniedzamo rādītāju skaits. Iesniedzot minētos grozījumus, pievieno precizētu izdevumu tāmi.

38.47 Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt 2021.-2025. gada biznesa plāna grozījumos paredzēto kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sasniegšanas īstenošanu pēc grozījumu apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā."

20. Izteikt 1. pielikuma I nodaļas tabulu šādā redakcijā:

"Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1.

Biznesa plāna aktivitāšu īstenošanas pamatojums un alternatīvu analīze Biznesa plānā ir izvēlēts viens vai vairāki mērķi un veikta to īstenošanai izvēlēto alternatīvo darbību analīze, ar skaitliskiem aprēķiniem pamatojot to izvēli

30

30

Biznesa plānā ir izvēlēts viens vai vairāki mērķi un veikta to īstenošanai izvēlēto alternatīvo darbību analīze, bet tā nav pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem

10

2.

Biznesa plāna riska faktoru izvērtējums Biznesa plānā visām aktivitātēm ir izvērtēti iespējamie riska faktori (finanšu, tirgus izmaiņu, īpašuma, cilvēkresursu un citi iespējamie faktori), izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto riska faktoru novēršanai vai samazināšanai

25

25

Biznesa plānā atsevišķām aktivitātēm ir izvērtēti iespējamie riska faktori (finanšu, tirgus izmaiņu, īpašuma, cilvēkresursu un citi iespējamie faktori), izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto riska faktoru novēršanai vai samazināšanai

Par katras izvēlētās aktivitātes izvērtētajiem riska faktoriem piešķir 2 punktus (maks. 16)

3.

Īstenojot biznesa plānu, tiek nodrošināta veselīgu un augstas kvalitātes produktu virzīšana tirgū Vismaz 30 % no sabiedrības biedriem ražo bioloģiskās lauksaimniecības produktus

15

20

Sabiedrība ir Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniece

5

4.

Īstenojot biznesa plānu, biedru saražotajai produkcijai tiek radīta papildu pievienotā vērtība Īstenojot biznesa plānu, biedru saražotajai produkcijai tiek radīta papildu pievienotā vērtība kopīgai produkcijas laišanai tirgū (pirmapstrāde, pārstrāde, fasēšana u. c.)

10

10

5.

Apgrozījums Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvu un tā biedriem procentos no kooperatīva lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma

Par katru pilnu procentu, kas pārsniedz 75 % no kopējā apgrozījuma apmēra, piešķir 0,4 punktus

10

Kopā

95

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 30 punktu"

21. Papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

Pārskats par biznesa plāna izpildi un sasniedzamajiem rādītājiem pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecības nozarē un kooperatīvu apvienībām

1. Vispārīgā informācija

Projekta numurs, nosaukums  
Atbalsta saņēmējs - vārds, uzvārds/nosaukums  
LAD klienta numurs  

2. Darbaspēks (projektā)

Vidējais strādājošo skaits pārskata periodā kopā (arī jaunradītajās darbavietās),
tai skaitā:
  Jaunradītajās darbavietās strādājošo skaits pārskata periodā kopā,
tai skaitā:
 
vīrieši   vīrieši  
sievietes   sievietes  

3. Biznesa plāna sasniedzamie rādītāji

3.1. Ar plānotajām aktivitātēm sasniedzamie rādītāji

Aktivitātes numurs

Individuālā mērķa rādītājs, kas sasniedzams, īstenojot aktivitāti

Apraksts par īstenoto aktivitāti

Mērvienība

Rādītāja vērtība

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

2025. gads

1.1.1.

                 

1.1.2.

                 

2.1.1.

                 
                   

3.2. Sasniedzamie rādītāji atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecības nozarē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" (turpmāk - noteikumi) 10.2. apakšpunktam un kooperatīvu apvienībām - arī atbilstoši noteikumu 10.2.3. apakšpunktam

Nr.
p.k.

Sasniedzamais rādītājs

Mērvienība

Rādītāja vērtība

Sasniegtais rādītājs procentos

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 5 + 6 + 7 + 8

1.

Kopējais ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījums/apjoms

euro/t

         

X

2.

Pārdotās produkcijas apgrozījuma/apjoma pieaugums procentos salīdzinājumā ar 2020. gadu*

procenti

X

         

3.

Sabiedrības biedru skaits

skaits

         

X

4.

Biedru skaita palielinājums procentos salīdzinājumā ar 2020. gadu*

procenti

X

       

X

Piezīme. * Ja vērtība ir negatīva, norāda 0.

3.3. Kooperatīvu apvienībām sasniedzamais rādītājs atbilstoši noteikumu 10.2.3. apakšpunktam

Nr.
p.k.

Sasniedzamais rādītājs

Mērvienība

Rādītāja vērtība

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

1.

Ar kooperatīvu apvienības starpniecību biedra realizētās produkcijas apmērs/apjoms*

euro/t

         

2.

Ar kooperatīvu apvienības starpniecību biedra realizētās produkcijas apmērs/apjoms procentos*

procenti

         

Piezīme. * Tabulu aizpilda par katru kooperatīvu apvienības biedru atsevišķi.

4. Informācija par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēdējā noslēgtajā finanšu gadā

4.1. Atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības vai kooperatīvu apvienības (turpmāk - sabiedrība) iepirktās produkcijas apjoms pa produkcijas veidiem pēdējā noslēgtajā finanšu gadā

Sabiedrības iepirktās produkcijas apjoms 20____. gadā*

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums**

Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām)

Produkcijas veids

Summa (bez PVN), euro

Īpatsvars, % (x,xx %)

Sabiedrības biedri

1.

         

2.

         
Biedru saražotās un sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms, kopā***    
Citi ražotāji

1.

         

2.

         
Citu ražotāju sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms, kopā    
Kopējais sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms (biedru produkcija + citu ražotāju produkcija)  

100

Piezīmes.
1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.
2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.
3.*** Kooperatīvu apvienība aizpilda par produkcijas apjomu, kas iepirkts no tās biedriem - citām sabiedrībām.

4.2. Sabiedrības pārdotā produkcija ārpus sabiedrības pēdējā noslēgtajā finanšu gadā

Sabiedrības pārdotā produkcija 20____. gadā*

Nr.
p.k.

Produkcijas pircējs - vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums** - vai norāde, ka produkcija pārdota mazumtirdzniecībā

Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām), vai mazumtirdzniecības vietas reģistrācijas adrese

Produkcijas veids

Summa (bez PVN), euro

1.

       

2.

       
KOPĀ, euro (x,xx euro)  

Piezīmes.
1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.
2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

4.3. Sabiedrības sniegtie pakalpojumi pēdējā noslēgtajā finanšu gadā

Sabiedrības sniegtie pakalpojumi 20____. gadā*

Summa
(bez PVN), euro

Īpatsvars, %
(x,xx %)

Sniegtie pakalpojumi biedriem, kopā    
Sniegtie pakalpojumi personām, kas nav biedri, kopā    
Sabiedrības sniegtie pakalpojumi, kopā (biedri + citas personas)  

100

Piezīmes.
1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.
2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

4.4. Sabiedrības neto apgrozījums sadalījumā pa darbības veidiem divos pēdējos noslēgtajos finanšu gados

Darbības veidi

Pārskata gads - 20____., euro

Iepriekšējais gads - 20____., euro

Ieņēmumi no iepirktās produkcijas realizācijas (atšifrēt produkcijas veidu)    
Ieņēmumi no sabiedrības biedriem pārdotajām precēm    
Ieņēmumi no pārdotajām precēm personām, kas nav sabiedrības biedri    
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi    
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas sabiedrības biedriem (atšifrēt pakalpojumu veidu)    
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas personām, kas nav sabiedrības biedri (atšifrēt pakalpojumu veidu)    

Atbalsta saņēmējs

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)"

22. Izteikt 4. pielikuma 1.7. un 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.7. Sabiedrības iepirktās produkcijas apjoms pa produkcijas veidiem

Sabiedrības iepirktās produkcijas apjoms 20___. gadā*

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums**

Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām)

Produkcijas veids

Summa
(bez PVN), euro

Īpatsvars, %
(x,xx %)

Sabiedrības biedri

1.

         

2.

         
Biedru saražotās un sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms, kopā***    
Citi ražotāji

1.

         

2.

         
Citu ražotāju sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms, kopā    
Kopējais sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms (biedru produkcija + citu ražotāju produkcija)  

100

Piezīmes.
1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.
2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.
3. *** Kooperatīvu apvienība aizpilda par produkcijas apjomu, kas iepirkts no tās biedriem - citām sabiedrībām.

1.8. Sabiedrības pārdotā produkcija ārpus sabiedrības

Sabiedrības pārdotā produkcija 20___. gadā*

Nr.
p.k.

Produkcijas pircējs - vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums** - vai norāde, ka produkcija pārdota mazumtirdzniecībā

Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām), vai mazumtirdzniecības vietas reģistrācijas adrese

Produkcijas veids

Summa (bez PVN), euro

1.

       

2.

       
KOPĀ, euro (x,xx euro)  

Piezīmes.
1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.
2. ** Aizpildīt alfabēta secībā."

23. Izteikt 4. pielikuma 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. Biznesa plāna sasniedzamie rādītāji

2.8.1. atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām mežsaimniecības nozarē atbilstoši noteikumu 10.1. apakšpunktam

Nr.
p.k.

Sasniedzamais rādītājs

Mērvienība

Rādītāja vērtība

gads pirms projekta

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

5. gads

1.

Palielināts kopējais ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījums

euro

           

2.

Palielinājies sabiedrības biedru skaits

skaits

           

2.8.2. atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecības nozarē atbilstoši noteikumu 10.2.1. un 10.2.2. apakšpunktam

Nr.
p.k.

Sasniedzamais rādītājs

Mērvienība

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

1.

Palielināts kopējais ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījums

euro

         

2.

Palielināts kopējais ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas apjoms

tonnas

         

3.

Palielinājies sabiedrības biedru skaits

skaits

         

2.8.3. kooperatīvu apvienībām sasniedzamais rādītājs atbilstoši noteikumu 10.2.3. apakšpunktam

Sasniedzamais rādītājs

Kooperatīvu apvienības biedra nosaukums

Mērvienība

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

Palielinājies ar kooperatīvu apvienības starpniecību biedra realizētās produkcijas apmērs*  

euro

         
Palielinājies ar kooperatīvu apvienības starpniecību biedra realizētās produkcijas apjoms*  

tonnas

         

Piezīme. * Tabulu aizpilda par katru kooperatīvu apvienības biedru atsevišķi."

24. Papildināt noteikumus ar 10., 11. un 12. pielikumu šādā redakcijā:

"10. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

Iesniegums atbalsta saņemšanai lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām

Lauku atbalsta dienestam

1. Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


2. Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrācijas numurs  

3. Ziņas par kooperatīvo sabiedrību:
3.1. darbības veids  
3.2. reģistrācijas datums  
3.3. kooperatīvās sabiedrības vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

4. Atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem 2020. gadā* ir ______ euro.

5. Kopējais biedru skaits, kuriem iepriekšējā gadā ir bijis preču un pakalpojumu apgrozījums ar sabiedrību, pēc stāvokļa 2020. gada* 31. decembrī - ______ biedri.

6. Biznesa plāna izpildei izvēlēti ______ kvantitatīvie un ______ kvalitatīvie attīstības rādītāji.

7. De minimis uzskaites veidlapas identifikācijas numurs de minimis atbalsta uzskaites sistēmā _____________.

(vārds, uzvārds, paraksts**, datums**)

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

Piezīmes.
1. * Ja kooperatīvās sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendāra gada, aprēķinam izmanto pēdējo sagatavoto finanšu pārskatu pirms iesnieguma iesniegšanas un salīdzina ar attiecīgā pārskata datiem par atbilstošo iepriekšējo periodu.
2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

11. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

Atbalsta apmēra vērtēšanas kritēriji

I. Kvantitatīvie un kvalitatīvie attīstības rādītāji

Nr.
p.k.

Kvantitatīvie attīstības rādītāji

Punktu skaits

Vērtējums (jā/nē)

Atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības iegūtais punktu skaits

1.

Biedru skaita pieaugums

Ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā biedru skaits, ar kuriem atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai ir preču vai pakalpojumu apgrozījums, salīdzinājumā ar to skaitu gadā pirms biznesa plāna īstenošanas (2020. gadā) ir palielinājies par:

- 10 %, bet ne mazāk kā par vienu biedru, ja atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai gadā pirms biznesa plāna īstenošanas biedru skaits, ar kuriem tai ir bijis preču vai pakalpojumu apgrozījums, nav pārsniedzis 50;

- 5 %, ja atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai gadā pirms biznesa plāna īstenošanas biedru skaits, ar kuriem tai ir bijis preču vai pakalpojumu apgrozījums, bijis no 51 līdz 150 biedriem;

- 3 %, ja atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai gadā pirms biznesa plāna īstenošanas biedru skaits, ar kuriem tai ir bijis preču vai pakalpojumu apgrozījums, ir pārsniedzis 151

5

   

2.

Apgrozījuma pieaugums

Ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā neto apgrozījumu palielina vismaz par 5 % salīdzinājumā ar neto apgrozījumu gadā pirms biznesa plāna īstenošanas

5

   

3.

Realizētās produkcijas apjoma pieaugums

Ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā realizētās produkcijas apjomu palielina vismaz par 5 % salīdzinājumā ar realizētās produkcijas apjomu gadā pirms biznesa plāna īstenošanas

5

   

4.

Biedru ar sabiedrības starpniecību realizētās produkcijas īpatsvara pieaugums

Ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā biedri ar sabiedrības starpniecību realizē vismaz 75 % no savā saimniecībā saražotās produkcijas

5

   

5.

Apgrozījuma ar vienu biedru palielinājums

Ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā vidējo preču un pakalpojumu apgrozījumu ar biedru palielina vismaz par 3 % salīdzinājumā ar vidējo preču un pakalpojumu apgrozījumu ar biedru gadā pirms biznesa plāna īstenošanas

5

   

6.

Pārstrādātās produkcijas apjoma vai apmēra palielinājums sabiedrībām, kuras pirms biznesa plāna uzsākšanas nodarbojās ar produkcijas pārstrādi

Ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā pārstrādātās produkcijas apjoms vai apmērs ir palielinājies vismaz par 5 % salīdzinājumā ar pārstrādātās produkcijas apjomu vai apmēru gadā pirms biznesa plāna īstenošanas

5

   

Punktu skaits kopā

 

Nr.
p.k.

Kvalitatīvie attīstības rādītāji

Punktu skaits

Vērtējums (jā/nē)

Atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības iegūtais punktu skaits

1.

Jauna pakalpojuma ieviešana biedriem

5

   

2.

Sabiedrības vadītāja un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana vismaz reizi gadā

5

   

3.

Sabiedrības biedru izglītošana, nodrošinot vismaz vienas apmācību grupas organizēšanu reizi gadā

5

   

4.

Jauna digitālā risinājuma ieviešana atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības darbības un efektivitātes uzlabošanai

5

   

5.

Jauna noieta tirgus apgūšana

5

   

6.

Produkcijas pārstrādes uzsākšana

5

   

Punktu skaits kopā

 

II. Atbalsta apmērs atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai

Kvantitatīvo attīstības kritēriju izvērtējumā iegūtais kopējais punktu skaits

Kvalitatīvo attīstības kritēriju izvērtējumā iegūtais kopējais punktu skaits

Iegūtais punktu skaits kopā

Maksimāli piešķiramā summa (euro)

15

15

30

20 000

10

10

20

15 000

5

5

10

10 000

12. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

Pārskats par atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biznesa plāna 2021.-2025. gadam kvantitatīvo un kvalitatīvo attīstības rādītāju izpildes gaitu un izpildi

I. Kvantitatīvie attīstības rādītāji

1. Biedru skaita pieaugums

Ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā (2025. gadā) biedru skaits, ar kuriem atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai ir preču vai pakalpojumu apgrozījums, salīdzinājumā ar to skaitu pirms biznesa plāna īstenošanas (2020. gadā) ir palielinājies par:

1) 10 %, bet ne mazāk kā par vienu biedru, ja atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai gadā pirms biznesa plāna īstenošanas biedru skaits, ar kuriem tai ir bijis preču vai pakalpojumu apgrozījums, nav pārsniedzis 50;

2) 5 %, ja atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai gadā pirms biznesa plāna īstenošanas biedru skaits, ar kuriem tai ir bijis preču vai pakalpojumu apgrozījums, bijis no 51 līdz 150 biedriem;

3) 3 %, ja atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai gadā pirms biznesa plāna īstenošanas biedru skaits, ar kuriem tai ir bijis preču vai pakalpojumu apgrozījums, ir pārsniedzis 151

Rādītājs

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

2025. gads

Biedru skaits atbilstīgajā kooperatīvajā sabiedrībā, ar kuriem atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai ir preču vai pakalpojumu apgrozījums pārskata gadā            

2. Apgrozījuma pieaugums

Ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā neto apgrozījumu palielina vismaz par 5 % salīdzinājumā ar neto apgrozījumu gadā pirms biznesa plāna īstenošanas

Rādītājs

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

2025. gads

Atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījums, euro            

3. Realizētās produkcijas apjoma pieaugums

Ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā realizētās produkcijas apjomu palielina vismaz par 5 % salīdzinājumā ar realizētās produkcijas apjomu gadā pirms biznesa plāna īstenošanas

Rādītājs

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

2025. gads

Atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības realizācijas apjoms, tonnas            

4. Biedru ar sabiedrības starpniecību realizētās konkrētās produkcijas īpatsvara pieaugums

Ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā biedri ar sabiedrības starpniecību realizē vismaz 75 % no savā saimniecībā saražotās konkrētās produkcijas

Atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biedra nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods

Sabiedrībai pārdotās konkrētās produkcijas nosaukums

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

2025. gads

biedra konkrētās produkcijas neto apgrozījums vai ieņēmumi no konkrētās produkcijas ražošanas, euro

sabiedrībai pārdotās konkrētās produkcijas apmērs, euro

biedra konkrētās produkcijas neto apgrozījums vai ieņēmumi no konkrētās produkcijas ražošanas, euro

sabiedrībai pārdotās konkrētās produkcijas apmērs, euro

biedra konkrētās produkcijas neto apgrozījums vai ieņēmumi no konkrētās produkcijas ražošanas, euro

sabiedrībai pārdotās konkrētās produkcijas apmērs, euro

biedra konkrētās produkcijas neto apgrozījums vai ieņēmumi no konkrētās produkcijas ražošanas, euro

sabiedrībai pārdotās konkrētās produkcijas apmērs, euro

biedra konkrētās produkcijas neto apgrozījums vai ieņēmumi no konkrētās produkcijas ražošanas, euro

sabiedrībai pārdotās konkrētās produkcijas apmērs, euro

biedra konkrētās produkcijas neto apgrozījums vai ieņēmumi no konkrētās produkcijas ražošanas, euro

sabiedrībai pārdotās konkrētās produkcijas apmērs, euro

                           

5. Apgrozījuma ar vienu biedru palielinājums

Ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā vidējo preču un pakalpojumu apgrozījumu ar biedru palielina vismaz par 3 % salīdzinājumā ar vidējo preču un pakalpojumu apgrozījumu ar biedru gadā pirms biznesa plāna īstenošanas

Rādītājs

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

2025. gads

Vidējais preču un pakalpojumu apgrozījums ar biedru, euro            

6. Pārstrādātās produkcijas apjoma vai apmēra palielinājums sabiedrībām, kuras pirms biznesa plāna uzsākšanas nodarbojās ar produkcijas pārstrādi

Ne vēlāk kā biznesa plāna īstenošanas piektajā gadā pārstrādātās produkcijas apjoms vai apmērs ir palielinājies vismaz par 5 % salīdzinājumā ar pārstrādātās produkcijas apjomu vai apmēru gadā pirms biznesa plāna īstenošanas

Rādītājs

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

2025. gads

Pārstrādātās produkcijas apjoms, euro            
Pārstrādātās produkcijas apmērs, tonnas            

II. Kvalitatīvie attīstības rādītāji

1. Jauna pakalpojuma ieviešana biedriem

Informācija par rādītāja izpildes gaitu pārskata gadā un rādītāja izpildi

2. Sabiedrības vadītāja un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana vismaz reizi gadā

Rādītājs

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

2025. gads

Cik reižu attiecīgajā gadā ir paaugstināta sabiedrības vadītāja kvalifikācija          
Cik reižu attiecīgajā gadā ir paaugstināta sabiedrības darbinieku kvalifikācija          

3. Sabiedrības biedru izglītošana, nodrošinot vismaz vienas apmācības grupas organizēšanu reizi gadā

Rādītājs

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

2025. gads

Cik apmācības grupu sabiedrības biedru izglītošanai organizētas attiecīgajā gadā          

4. Jauna digitālā risinājuma ieviešana atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības darbības un efektivitātes uzlabošanai

Informācija par rādītāja izpildes gaitu pārskata gadā un rādītāja izpildi

5. Jauna noieta tirgus apgūšana

Informācija par rādītāja izpildes gaitu pārskata gadā un rādītāja izpildi

6. Produkcijas pārstrādes uzsākšana

Informācija par rādītāja izpildi".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 579Pieņemts: 24.08.2021.Stājas spēkā: 28.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 165, 27.08.2021. OP numurs: 2021/165.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
325656
28.08.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)