Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 86

Rīgā 2021. gada 23. augustā (prot. Nr. 32, 1. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALDUS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Ezeres ciemā, Ezeres pagastā, un Pampāļu ciemā, Pampāļu pagastā, Saldus novadā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 25.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALDUS SILTUMS", vienotais reģistrācijas numurs: 48503003963, juridiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801 (turpmāk - SIA "SALDUS SILTUMS"), iesniegumu (2020.gada 25.augusts Nr.1.8/54) ar tam pievienotiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem Ezeres ciemā, Ezeres pagastā, un Pampāļu ciemā, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, un 2020.gada 30.oktobrī, 2020.gada 28.decembrī, 2021.gada 17.martā, 2021.gada 12.maijā, 2021.gada 27.maijā, 2021.gada 5.jūlijā un 2021.gada 10.augustā - papildu informāciju un precizētus tarifu projektus (2020.gada 29.oktobris Nr.1.8/77, 2020.gada 22.decembris Nr.1.8/85, 2021.gada 17.marts Nr.1.8/26, 2021.gada 12.maijs Nr.1.8/38, 2021.gada 27.maijs Nr.1.8/43, 2021.gada 5.jūlijs Nr.1.8/53, 2021.gada 10.augusts Nr.1.8/62) (turpmāk - tarifu projekti).

Regulators konstatē

1. Tarifu projekti ir aprēķināti saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "SALDUS SILTUMS" paziņojumu par tarifu projektu iesniegšanu Regulatoram publicēja 2020.gada 2.septembrī (Latvijas Vēstnesis, 2020, 169.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegtajiem tarifu projektiem Regulatorā un SIA "SALDUS SILTUMS" nav saņemti.

3. SIA "SALDUS SILTUMS" saskaņā ar Metodikas 43.2punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponentes - tarifu projektā Ezeres ciemā 2,36 EUR/MWh un tarifu projektā Pampāļu ciemā 2,04 EUR/MWh.

4. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

5. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

6. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

7. SIA "SALDUS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas sašķidrinātās dabasgāzes kā kurināmā izmaksas.

8. SIA "SALDUS SILTUMS" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes sēdē, bet nepiedalījās.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifu projektus un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekti ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA "SALDUS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

2. Regulators secina, ka SIA "SALDUS SILTUMS", sniedzot siltumenerģijas apgādes pakalpojumus Ezeres ciemā, Ezeres pagastā, un Pampāļu ciemā, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "SALDUS SILTUMS" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "SALDUS SILTUMS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "SALDUS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "SALDUS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas Ezeres ciemā, Ezeres pagastā, un Pampāļu ciemā, Pampāļu pagastā, Saldus novadā. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "SALDUS SILTUMS".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "SALDUS SILTUMS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "SALDUS SILTUMS" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja SIA "SALDUS SILTUMS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Ezeres ciemā, Ezeres pagastā, un Pampāļu ciemā, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, nozīmē SIA "SALDUS SILTUMS" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "SALDUS SILTUMS" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja vidēji svērtā sašķidrinātās dabasgāzes cena būs zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja sašķidrinātās dabasgāzes cenas izmaiņu rezultātā samazinās siltumenerģijas gala tarifs.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "SALDUS SILTUMS" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "SALDUS SILTUMS" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no SIA "SALDUS SILTUMS" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "SALDUS SILTUMS" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "SALDUS SILTUMS" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "SALDUS SILTUMS" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11., 12.1, 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.2, 43.7, 43.8, 43.9punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1panta pirmo daļu, 15.1panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.panta otro daļu un pielikuma 34.4. un 34.12.apakšpunktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu, 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "SALDUS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Ezeres ciemā, Ezeres pagastā, Saldus novadā (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 48,25 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 16,00 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,90 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 67,51 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,36 EUR/MWh);

2. apstiprināt SIA "SALDUS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Pampāļu ciemā, Pampāļu pagastā, Saldus novadā (bez pievienotās vērtības nodokļa):

2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 49,13 EUR/MWh;

2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 8,20 EUR/MWh;

2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,80 EUR/MWh;

2.4. siltumenerģijas gala tarifu 60,17 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,04 EUR/MWh);

3. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1. un 2.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī;

4. piešķirt SIA "SALDUS SILTUMS" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Ezeres ciemā, Ezeres pagastā, un Pampāļu ciemā, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, sašķidrinātās dabasgāzes cenas izmaiņu gadījumā;

5. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "SALDUS SILTUMS";

6. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "SALDUS SILTUMS" pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumos, ja vidēji svērtā sašķidrinātās dabasgāzes cena būs zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja sašķidrinātās dabasgāzes cenas izmaiņa samazina siltumenerģijas gala tarifu;

7. uzdot SIA "SALDUS SILTUMS" iesniegt Regulatoram informāciju par sašķidrinātās dabasgāzes cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā;

8. uzdot SIA "SALDUS SILTUMS" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 7.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtajiem kurināmā piegādes līgumiem vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai SIA "SALDUS SILTUMS" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALDUS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 86Pieņemts: 23.08.2021.Stājas spēkā: 23.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 26.08.2021. OP numurs: 2021/164.5
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
325620
23.08.2021
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)