Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2016

2016. gada 11. maijā
Par Salaspils novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2016. gada 11. maijā (prot. Nr. 11, 1. §)

Precizējumi: 2016. gada 8. jūnija domes sēdē (prot. Nr. 13, 25. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 27.2 panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Salaspils novada dome (turpmāk – dome) piešķir pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumu mērķis ir samazināt energoresursu patēriņu, nodrošināt Salaspils novadā esošā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda ilgtermiņa uzturēšanu un saglabāšanu.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – ēka, kas kā dzīvojamā māja ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ja tajā ir vismaz piecas dzīvojamo telpu grupas un nedzīvojamo telpu grupas (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagraba telpu platības) neaizņem vairāk par 25 % no ēkas kopējās platības;

3.2. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – ēkas pilnveidošanas pasākumu kopums, kurus realizējot tiek samazināts enerģijas patēriņš, panākta enerģijas lietderīgāka izmantošana un uzlabots komforta stāvoklis daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas telpās;

3.3. Pašvaldības līdzfinansējums – Salaspils novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;

3.4. Pretendenti – dzīvokļa īpašumos sadalītas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki;

3.5. Pretendentu pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita juridiska persona, kuru dzīvokļu īpašnieki ar kopības lēmumu pilnvarojuši organizēt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā un dzīvokļu īpašnieku vārdā veikt visas nepieciešamās darbības, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai.

II. Atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir šādām ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu saistītām darbībām:

4.1. būves tehniskai apsekošanai, ēkas energosertifikācijas veikšanai, topogrāfijas izstrādei, ģeoloģiskai izpētei un projekta ekspertīzei;

4.2. būvniecības ieceres dokumentācijas (būvprojekta, apliecinājuma kartes) izstrādei ēkas energosertifikāta pārskatā norādītajiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem;

4.3. šādu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai atbilstoši noteikumu 4.2. apakšpunktā minētajai būvniecības ieceres dokumentācijai:

4.3.1. ārdurvju un logu atjaunošana vai nomaiņa ēkas koplietošanas telpās;

4.3.2. atsevišķu dzīvokļu īpašumu robežās esošo ārsienu logu kompleksai atjaunošana vai nomaiņai, ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) aizstiklošana;

4.3.3. ēkas norobežojošo ārsienu siltināšana;

4.3.4. norobežojošo konstrukciju (pagraba un bēniņu vai pēdējā stāva griestu) pārseguma siltināšana;

4.3.5. ēkas inženierkomunikāciju un to sistēmu pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai ierīkošana, t.sk., karstā ūdens un apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas ierīkošana vai atjaunošana;

4.3.6. citi, noteikumos neminēti, bet energosertifikāta pārskatā norādīti pasākumi.

5. Attiecināmās izmaksas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai ir:

5.1. izmaksas par noteikumu 4. punktā noteikto darbību un pasākumu īstenošanu;

5.2. atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas avotu iegādes un uzstādīšanas izmaksas, ja ēka saskaņā ar Salaspils novada domes 2013. gada 19. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18/2013 "Salaspils novada teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" 8. pielikumu neatrodas centralizētā siltumapgādes zonā;

5.3. autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas.

6. Neattiecināmās izmaksas:

6.1. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma sagatavošanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, t.sk., izmaksas par konsultāciju pakalpojumiem;

6.2. pieteikuma administrēšanas izmaksas;

6.3. samaksa par kredītiestādes aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, līgumsodi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas maksas, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un tamlīdzīgi izdevumi;

6.4. izmaksas, kuras radušās pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā attiecināmās.

III. Nosacījumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

7. Dzīvokļu īpašnieki var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, ja pieteikuma iesniegšanas dienā izpildās visi šādi nosacījumi:

7.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas Salaspils novada administratīvajā teritorijā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir nodota ekspluatācijā līdz 2004. gada 31. decembrim;

7.2. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītais zemesgabals (gabali) ir nodots dzīvokļu īpašnieku īpašumā vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;

7.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita dzīvojamā mājā. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem;

7.4. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā esošo nedzīvojamo telpu platība saskaņā ar spēkā esošu būves kadastrālās uzmērīšanas lietu nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;

7.5. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikāta pārskatā veiktajiem aprēķiniem un projekta tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem, nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā;

7.6. ir spēkā esošs un dzīvokļu īpašniekiem saistošs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu ēkā;

7.7. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas parādsaistību apmērs par saņemtajiem pakalpojumiem (komunālie pakalpojumi un pārvaldīšanas (apsaimniekošanas)), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, pieteikuma iesniegšanas dienā nepārsniedz 15 % no šo pakalpojumu rēķinu summas iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu periodā.

8. Papildus noteikumu 7. punktā minētajiem nosacījumiem uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt dzīvokļu īpašnieki tajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās saskaņā ar normatīvo regulējumu, kāds bija spēkā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir saņemta valsts vai pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai (energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanai, energoefektivitātes pasākumu veikšanas tāmes sastādīšanai, būvprojekta izstrādāšanai), bet būvprojektā paredzētie būvdarbi nav uzsākti vai nav pabeigti līdz šo palīdzību regulējošos tiesību aktos noteiktajiem termiņiem un nodoti ekspluatācijā būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu tiek ieturēta izmaksājamās summas daļa tādā apmērā, kādā tika sniegta pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.

IV. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs, tā noteikšanas un piešķiršanas kārtība

9. Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs par noteikumu 4. punktā minēto darbību un pasākumu realizēšanu vienā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir 30 000,00 euro (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis).

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.07.20121. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021)

9.1 Šo noteikumu 9. punktā norādīto pašvaldības līdzfinansējumu samazina, ja attiecīgajā daudzdzīvokļu ēkā eksistē dzīvokļu īpašumi, kuriem ir atslēgta centralizētā siltumapgāde. Līdzfinansējuma samazinājums ir proporcionāls visu dzīvokļu īpašumu platībai, kuros ir atslēgta centralizētā siltumapgāde attiecībā pret visu dzīvokļu īpašumu kopējo platību, kuriem tiek nodrošināta centralizētā siltumapgāde.

(Salaspils novada domes 30.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 29/2021 redakcijā)

10. (Svītrots ar Salaspils novada domes 29.07.20121. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021)

11. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169) iesniedz aizpildītu pieteikumu (pielikums), pievienojot pieteikumā noteiktos dokumentus. Pieteikumu iesniedz pēc tam, kad daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi un māja būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir nodota ekspluatācijā.

12. Noteikumu 11. punktā minētos dokumentus pašvaldībai var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, nosūtot uz pašvaldības elektronisko pasta adresi: dome@salaspils.lv.

13. Iesniegtā pieteikuma un tam pievienoto dokumentu pārbaudi un atbilstību noteikumu prasībām veic šim mērķim izveidota pašvaldības komisija (turpmāk – komisija) un viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretendenta pilnvarotai personai:

13.1. par pieteikuma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst noteikumu prasībām;

13.2. par atteikumu reģistrēt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

14. Pieteikuma vērtēšana notiek pieteikumu reģistrācijas secībā. Komisija katram pieteikumam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējumu nosaka pamatojoties uz atbalstāmo darbību un attiecināmo izmaksu aprēķinu un izdevumus un maksājumus apliecinošiem attaisnojuma dokumentiem par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas pamato daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veiktos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Pašvaldības līdzfinansējumu nosaka nepārsniedzot noteikumos noteikto maksimālo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.07.20121. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021)

15. Ja komisijai, vērtējot pieteikumu, rodas pamatotas šaubas par iesniegtajos dokumentos norādīto izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no attiecināmajām izmaksām.

16. Pēc pieteikuma un tam pievienoto dokumentu izvērtēšanas komisija sagatavo pašvaldības domes lēmuma projektu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un nosūta to izskatīšanai un atzinuma sniegšanai domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejai (turpmāk – komiteja), kura to nosūta izskatīšanai domes sēdē.

17. Dome pēc noteikumu 16. punktā minētā komitejas atzinuma saņemšanas tuvākajā domes sēdē pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Domes lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu publicē pašvaldības izdevumā "Salaspils Vēstis" un ievieto pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv.

18. Pašvaldības līdzfinansējums domes lēmumā noteiktā apmērā tiek izmaksāts 10 darba dienu laikā no domes lēmuma pieņemšanas, veicot pārskaitījumu pretendenta pilnvarotajai personai pamatojoties uz tās iesniegto rēķinu.

V. Noslēguma jautājumi

19. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Salaspils novada domes 2010. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 7/2010 "Salaspils novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās".

20. Saistības, kuras saskaņā ar Salaspils novada domes 2010. gada 24. februāra saistošo noteikumu Nr. 7/2010 "Salaspils novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" 6.2. apakšpunktu uzņēmās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki vai to pilnvarotā persona par saņemtā pašvaldības atbalsta atmaksu Salaspils novada domei, paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei.

21. Ja dzīvokļu īpašnieki, kas noteikumu 8. punktā paredzētajā gadījumā pretendē pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, sešu mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās nepieņem saistošu kopības lēmumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu un 24 mēnešu laikā no kopības lēmuma pieņemšanas nerealizē noteikumu 4.3. apakšpunktā minētos pasākumus, ar pretendentu pilnvarotās personas starpniecību domei atmaksā iepriekš saņemto pašvaldības palīdzības daļu, kas tika piešķirta saskaņā ar Salaspils novada domes 2010. gada 24. februāra saistošiem noteikumiem Nr. 7/2010 "Salaspils novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās".

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars
Pielikums 
Salaspils novada domes 
2016. gada 11. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2016

Salaspils novada domei

  , Salaspilī
 

(daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas adrese)

 
   
 

(dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas – juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)

   
 

(reģistrācijas Nr., personas kods)

   
 

(kontaktpersonas adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese)

  

201__. gada ________._______________________

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

 , Salaspilī, LV-

(adrese)

 

veikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kompensēšanai _______________ EUR apmērā saskaņā ar klātpievienotajiem dokumentiem.

Obligāti iesniedzamie dokumenti:

1. Pamatinformācija par ēku (jāaizpilda pielikuma veidlapa)_________ lpp.
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, apliecināta kopija_________ lpp.
3. Spēkā esoša un dzīvokļu īpašniekiem saistoša daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu ēkā apliecināta kopija _________ lpp.
4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka sagatavota izziņa (ne vecāka par vienu nedēļu) par parādsaistību apmēru par saņemtajiem pakalpojumiem (komunālie pakalpojumi un pārvaldīšanas (apsaimniekošanas)) kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu par iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu periodu_________ lpp.
5. Pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma aprēķins un izdevumu un maksājumu apliecinošu attaisnojuma dokumentu kopijas, kas pamato daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veiktos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus_________ lpp.
6.  Ēkas energosertifikāts vai apliecināta tā kopija _________ lpp.
    
     

(datums, amata nosaukums)

 

(paraksts)*

 

(vārds, uzvārds)*

*Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

 

Pielikums 
Pieteikumam pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai 

Pamatinformācija par ēku

 1.Mājas kadastra apzīmējums 
2.Mājas adrese 
3.Mājas tipveida projekta, sērijas Nr. vai konstruktīvais risinājums 
4.Gads, kad māja nodota ekspluatācijā 
4.Mājas stāvu skaits 
6.Mājas kopējā platība m2 
7.Mājas apkurināmā platība 
8.Kopējais ēkas siltumenerģijas patēriņš, t.sk., apkurei un karstam ūdenim (MWh) iepriekšējā gadā apkures sezonā 
9.Dzīvokļu īpašumu sadalījums: 
 atsevišķo īpašumu kopplatība, m2 
 t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2 / % 
 nedzīvojamās telpas, m2 / % 
10.Kopīpašumā esošās telpas, to skaits un platība 
10.Esošā maksa par pārvaldīšanu (EUR/m2) bez uzkrājumu daļas 
11.Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz pieteikuma iesniegšanas dienu (EUR) 
12.Iepriekš saņemtais finansējums no citiem finanšu avotiem   ir saņemts (aizpildīt 13. punktu)
nav saņemts
13.Informācija par iepriekš saņemto līdzfinansējumu: 
13.1Finanšu avots (ES fondi, valsts, pašvaldības atbalsts, citi finanšu instrumenti) 
13.2Finansējuma saņemšanas gads, ES fondu aktivitāte, finansējuma apmērs 
   
     

(datums, amata nosaukums)

 

(paraksts)*

 

(vārds, uzvārds)*

*Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Salaspils novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Salaspils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/2016Pieņemts: 11.05.2016.Stājas spēkā: 18.06.2016.Publicēts: Salaspils Vēstis, 12 (634), 17.06.2016.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
325601
{"selected":{"value":"03.11.2021","content":"<font class='s-1'>03.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.11.2021","iso_value":"2021\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.2021","iso_value":"2021\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2021.-02.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.11.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)