Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 566

Rīgā 2021. gada 17. augustā (prot. Nr. 56 31. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52. panta trešo
un 3.1 daļu un Izglītības likuma 14. panta 23. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 138. nr.; 2005, 23. nr.; 2006, 58., 208. nr.; 2007, 161. nr.; 2009, 107., 205. nr.; 2011, 71., 128. nr.; 2012, 197. nr.; 2013, 228. nr.; 2016, 19. nr.; 2017, 243. nr.; 2020, 41., 163A., 200. nr.; 2021, 13. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārda "trešo" ar vārdu un skaitli "un 3.1";

1.2. aizstāt visā tekstā skaitli "1.1." ar skaitli "1.1.1.";

1.3. aizstāt visā tekstā skaitli "1.2." ar skaitli "1.1.2.";

1.4. aizstāt visā tekstā skaitli "1.3." ar skaitli "1.1.3.";

1.5. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendijas saņem:

1.1.1. augstākās izglītības programmās studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās;

1.1.2. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās;

1.1.3. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši pašvaldību finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās;

1.2. stipendijas sociālajam atbalstam "Studētgods" (turpmāk - sociālā stipendija "Studētgods") piešķiršanas nosacījumus, tostarp ņemot vērā studējošā sekmju līmeni un ienākumus, studējošo kategorijas, kurām piešķir sociālo stipendiju "Studētgods", kā arī sociālās stipendijas "Studētgods" apmēru un piešķiršanas kārtību.";

1.6. papildināt 2. punktu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Sociālo stipendiju "Studētgods" piešķir no izglītības iestādes sociālo stipendiju fonda, kuru izveido no valsts budžeta līdzekļiem - dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Augstākās izglītības iestāde izstrādā sociālās stipendijas "Studētgods" nolikumu.";

1.7. papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Studējošo kategorijas, kurām piešķir sociālo stipendiju "Studētgods", sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanas nosacījumi, tās apmērs un piešķiršanas kārtība

30.1 Sociālo stipendiju "Studētgods" var saņemt studējošais, kurš studē valsts budžeta finansētajā studiju vietā vai par maksu un:

30.1 1. ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;

30.1 2. ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot);

30.1 3. Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kur vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā ar statusu "aktīvs"), un šim studējošā vecākam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības vai ja pašam studējošajam ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā ar statusu "aktīvs"), un studējošajam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības;

30.1 4. vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs bērni vai vairāk, vai studējošajam nav uzturlīdzekļu parādu (izņemot Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzēto izņēmuma gadījumu);

30.1 5. ir imatrikulēts pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā;

30.1 6. studē pilna laika klātienē;

30.1 7. neatrodas studiju pārtraukumā;

30.1 8. studē Latvijā valsts vai citu juridisko un fizisko personu dibinātajā augstākās izglītības iestādē;

30.1 9. saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamo informāciju iepriekš nav ieguvis augstāko izglītību, izņemot gadījumu, ja studējošais iepriekš ieguva pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ārvalstī vai ieguva to Latvijā un turpina studijas otrā līmeņa profesionālajā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā;

30.1 10. iestājoties augstākās izglītības iestādē, centralizēto eksāmenu rezultāti procentuālajā novērtējumā nav zemāki par 30 % matemātikā un par 40 % latviešu valodā, bet, ja centralizētie eksāmeni nav kārtoti vai kārtots tikai viens centralizētais eksāmens, - mācību priekšmetu vidējā atzīme vidējās izglītības dokumentā nav zemāka par sešām ballēm;

30.1 11. studiju laikā augstākās izglītības iestādē ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem parādiem, un vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada (kursa) posmā no visiem semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzētajiem studiju kursiem nav zemāka par sešām ballēm;

30.1 12. studiju laikā nav konstatēti augstākās izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos norādītie pārkāpumi;

30.1 13. vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. februāri, kopējie studējošā ieņēmumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz 12 000 euro bruto, bet, vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. septembri, kopējie studējošā ieņēmumi attiecīgajā gadā nepārsniedz 8 000 euro bruto saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju.

30.2 Šo noteikumu 30.1 10. apakšpunktā minētos kritērijus nepiemēro studējošajiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguva ārvalstīs. Studējošajiem, kuri imatrikulēti šo noteikumu 30.1 5. apakšpunktā minētajās programmās vēlākos studiju posmos vai atsākuši studijas pēc studiju pārtraukuma vai pēc apmaiņas programmas vai programmas maiņas, kā arī pieteikušies sociālajai stipendijai "Studētgods" studiju laikā, tai skaitā atkārtoti pēc sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksas izbeigšanas, piemēro šo noteikumu 30.1 11. apakšpunktā minēto kritēriju par pēdējo (iepriekšējo) studiju posmu (semestri vai studiju gadu (kursu)) Latvijas augstākās izglītības iestādē, izņemot studējošos, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši vai studiju programmas daļu apguvuši ārvalstīs.

30.3 Šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētās sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu, pamatojoties uz studējošā pieteikumu un ievērojot šo noteikumu 30.1 un 30.2 punktā minētos nosacījumus, administrē šo noteikumu 5. punktā minētā stipendiju piešķiršanas komisija.

30.4 Sociālās stipendijas "Studētgods" apmērs ir 160 euro mēnesī. Augstākās izglītības iestāde sociālo stipendiju "Studētgods" izmaksā reizi mēnesī (līdz mēneša pēdējai dienai), pārskaitot to uz studējošā pieteikumā norādīto norēķinu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē. Sociālo stipendiju "Studētgods" par septembri un februāri var izmaksāt nākamajā mēnesī. Sociālo stipendiju "Studētgods" maksā mācību (studiju) gada ietvaros, bet ne vairāk kā 10 mēnešus mācību (studiju) gada laikā. Sociālo stipendiju "Studētgods" neizmaksā studiju pārtraukuma laikā, bet izmaksā studiju mobilitātes laikā. Sociālo stipendiju "Studētgods" piešķir studijām vienā augstākās izglītības iestādē un vienā studiju programmā.

30.5 Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods". Pieteikumā norāda:

30.5 1. vārdu, uzvārdu, personas kodu;

30.5 2. Latvijas Goda ģimenes apliecības (turpmāk - apliecība) numuru, ja studējošajam tāda ir izsniegta;

30.5 3. vismaz viena tā vecāka personas kodu, kuram ir trīs bērni vai vairāk;

30.5 4. Latvijas augstākās izglītības iestādi, kurā studējošais ir imatrikulēts;

30.5 5. informāciju par vidējās vai iepriekšējās izglītības iegūšanas valsti un izglītības iestādi, ja izglītība iegūta ārpus Latvijas;

30.5 6. norēķinu konta numuru Latvijā reģistrētā kredītiestādē;

30.5 7. studējošā bērnu personas kodus, ja studējošajam ir trīs bērni vai vairāk;

30.5 8. elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtīt paziņojumu par pieteikuma izskatīšanas rezultātiem (ja personai nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese).

30.6 Šo noteikumu 30.5 punktā minētajā kārtībā iesniegto pieteikumu un visu tajā iekļauto un pieteikuma izvērtēšanai nepieciešamo informāciju saglabā Valsts izglītības informācijas sistēmā. Valsts izglītības informācijas sistēma:

30.6 1. automātiski pārbauda šo noteikumu 30.1 1., 30.1 2., 30.1 5., 30.1 6., 30.1 7., 30.1 8., 30.1 9., 30.1 10., 30.1 11. un 30.1 12. apakšpunktā minēto informāciju un sagatavo paziņojumu par pārbaudes rezultātiem. Paziņojumu saglabā Valsts izglītības informācijas sistēmā, un Valsts izglītības informācijas sistēma par to automātiski informē iesniedzēju. Ja pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas laikā ir konstatēta neatbilstība šo noteikumu 30.1 1., 30.1 2. un 30.1 5. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, pieteikums netiek apstrādāts un netiek pieņemts un Valsts izglītības informācijas sistēma par to automātiski informē iesniedzēju;

30.6 2. tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra saņem un saglabā pazīmi par studējošā atbilstību vai neatbilstību šo noteikumu 30.1 3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

30.6 3. tiešsaistes režīmā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas saņem šo noteikumu 30.1 4. apakšpunktā minēto informāciju;

30.6 4. tiešsaistes režīmā no Valsts ieņēmumu dienesta saņem šo noteikumu 30.1 13. apakšpunktā minēto informāciju.

30.7 Ja studējošais, uzsākot studijas, pirmo reizi šo noteikumu 30.5 punktā noteiktajā kārtībā piesakās uz sociālo stipendiju "Studētgods", taču neatbilst šo noteikumu 30.1 10. apakšpunktā minētajiem kritērijiem vai studiju laikā Latvijas augstākās izglītības iestādē ir mainījusies studējošā atbilstība šo noteikumu 30.1 1., 30.1 3., 30.1 4., 30.1 6. un 30.1 13. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un viņš atbilst šiem kritērijiem, tad studējošajam ir tiesības pieteikties uz sociālo stipendiju "Studētgods" šo noteikumu 30.5 punktā noteiktajā kārtībā un termiņā. Šādā gadījumā nevērtē studējošā atbilstību šo noteikumu 30.1 10. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, bet vērtē studējošā atbilstību šo noteikumu 30.1 11. apakšpunktā minētajam kritērijam par pēdējo (iepriekšējo) studiju posmu (semestri vai studiju gadu (kursu)).

30.8 Augstākās izglītības iestāde Valsts izglītības informācijas sistēmā saņem sarakstu ar tiem augstākās izglītības iestādes studējošajiem, kuri ir pieteikušies sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai. Ja šo noteikumu 30.1 10. apakšpunktā minēto mācību priekšmetu atzīmes no vidējās izglītības dokumenta nav ievadītas Valsts izglītības informācijas sistēmā, tad mācību priekšmetu vidējo atzīmi, pamatojoties uz studējošā lietā esošajiem dokumentiem, aprēķina augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija un aprēķināto vidējo atzīmi ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā. Lēmumu par sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt pieņem šo noteikumu 11.1 punktā minētā amatpersona. Augstākās izglītības iestāde lēmumu paziņo studējošajam. Informāciju par studējošajiem, kuriem ir piešķirta sociālā stipendija "Studētgods", augstākās izglītības iestāde ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā.

30.9 Augstākās izglītības iestāde, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas par sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu, turpmāk katru mēnesi Valsts izglītības informācijas sistēmā saņem sarakstu ar augstākās izglītības iestādes studējošajiem, kuriem ir apstiprināta sociālas stipendijas "Studētgods" piešķiršana. Sarakstā ir informācija par studējošā atbilstību vai neatbilstību šo noteikumu 30.1 2., 30.1 5., 30.1 6., 30.1 7. un 30.1 8. apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija, pamatojoties uz šajā punktā minēto informāciju, reizi semestrī vai divas reizes studiju gadā (kursā) pārbauda studējošā atbilstību šo noteikumu 30.1 1., 30.1 3., 30.1 4., 30.1 11., 30.1 12. un 30.1 13. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, un, ja ir konstatēta neatbilstība vismaz vienam no šajā punktā minētajiem kritērijiem, augstākās izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu 11.1 punktam pieņem lēmumu par sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksas apturēšanu vai izbeigšanu. Lēmumu paziņo studējošajam un informāciju par pieņemto lēmumu ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā.

30.10 Sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksu aptur, ja studējošais atrodas studiju pārtraukumā. Sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksu augstākās izglītības iestāde pēc studējošā iesnieguma saņemšanas atjauno ar to mēnesi, kurā studējošais ir atsācis studijas, pēc tam, kad Valsts izglītības informācijas sistēmā atkārtoti pārbaudīta studējošā atbilstība šo noteikumu 30.1 punktā minētajiem kritērijiem.

30.11 Pēc šo noteikumu 30.8 un 30.9 punktā minētās informācijas ievades vai aktualizēšanas Valsts izglītības informācijas sistēmā Izglītības un zinātnes ministrija veic aprēķinu un, pamatojoties uz vienošanos, kas noslēgta starp Izglītības un zinātnes ministriju un augstākās izglītības iestādi par finansējuma piešķiršanu sociālo stipendiju "Studētgods" izmaksai, tai skaitā par savstarpējiem norēķiniem un pārskatu sniegšanas kārtību, pārskaita sociālo stipendiju "Studētgods" izmaksai paredzēto finansējumu uz augstākās izglītības iestādes atsevišķo norēķinu kontu.";

1.8. papildināt noteikumus ar 37., 38., 39. un 40. punktu šādā redakcijā:

"37. Šo noteikumu 30.1 13. un 30.6 4. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

38. Sociālo stipendiju "Studētgods" sāk piešķirt 2021. gada rudens pirmajā semestrī vai pirmajā studiju gadā (kursā) imatrikulētiem studējošiem vai tiem studējošajiem, kuri atsākuši studijas pirmajā studiju gadā (kursā) 2021./2022. mācību gadā neatkarīgi no imatrikulācijas datuma, pirmā līmeņa profesionālā studiju programmā, otrā līmeņa profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā pēc vidējās izglītības vai pēc pirmā līmeņa profesionālās izglītības iegūšanas turpmākā līmeņa studijām. Turpmākajos gados sociālo stipendiju "Studētgods" sāk piešķirt attiecīgā gada rudens pirmajā semestrī vai pirmajā studiju gadā (kursā) imatrikulētiem studējošiem vai tiem studējošajiem, kuri atjaunojās studijās attiecīgajā studiju gadā (kursā) neatkarīgi no imatrikulācijas datuma.

39. Šo noteikumu 30.1 11. un 30.1 12. apakšpunktā minētos kritērijus piemēro ar 2022. gada 1. janvāri, un tie tiek attiecināti uz sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu nākamajiem studiju semestriem vai studiju gadiem (kursiem).

40. Šo noteikumu 30.1 3. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi Fizisko personu reģistrā un aktualizēšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2022. gada 31. decembrim nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds. Ar 2023. gada 1. janvāri šo noteikumu 30.1 3. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi Fizisko personu reģistrā un šo noteikumu 30.6 2. apakšpunktā minētās informācijas sniegšanu Valsts izglītības informācijas sistēmai tiešsaistes režīmā nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde."

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 566Pieņemts: 17.08.2021.Stājas spēkā: 01.09.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 163, 25.08.2021. OP numurs: 2021/163.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
325587
01.09.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"