Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6

Siguldā 2021. gada 12. augustā

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 "Siguldas novada pašvaldības nolikums"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības
domes lēmumu (prot. Nr. 6, 99. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 "Siguldas novada pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.3. punktu šādā redakcijā:

"2.3. Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienība, kuras sastāvā ir:

2.3.1. Krimuldas pagasts;

2.3.2. Lēdurgas pagasts;"

1.2. Svītrot 2.4. punktu.

1.3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Administrācija ir Pašvaldības domes izveidota iestāde, kas nodrošina pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:"

1.4. Svītrot 7.1. punktu.

1.5. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. Izpilddirektora palīga kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos;"

1.6. Izteikt 7.12.1.4. punktu šādā redakcijā:

1.7. "7.12.1.4. Mālpils pagasta pārvaldes ar struktūrvienību Mālpils VPVKC;"

1.8. Izteikt 7.12.1.5. punktu šādā redakcijā:

"7.12.1.5. Inčukalna pagasta pārvaldes ar struktūrvienību Inčukalna VPVKC;"

1.9. Izteikt 7.12.1.6. punktu šādā redakcijā:

"7.12.1.6. Krimuldas un Lēdurgas apvienības pārvaldes ar struktūrvienībām;"

1.10. Papildināt ar 7.12.1.6.1. punktu šādā redakcijā:

"7.12.1.6.1. Krimuldas VPVKC;"

1.11. Papildināt ar 7.12.1.6.1. punktu šādā redakcijā:

"7.12.1.6.2. Lēdurgas VPVKC;"

1.12. Svītrot 7.12.1.8. punktu.

1.13. Izteikt 7.12.2. punktu šādā redakcijā:

"7.12.2. Dokumentu pārvaldības nodaļas;"

1.14. Izteikt 7.17. punktu šādā redakcijā"

"7.17. Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības pārzinis;".

1.15. Izteikt 7.18. punktu šādā redakcijā:

"7.18. Inčukalna pagasta pārzinis;"

1.16. Izteikt 7.19. punktu šādā redakcijā:

"7.19. Mālpils pagasta pārzinis."

1.17. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Pašvaldības funkciju realizēšanai Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:"

1.18. Izteikt 8.3.1. punktu šādā redakcijā:

"8.3.1.Krimuldas Sporta centrs;"

1.19. Izteikt 8.4.1. punktu šādā redakcijā:

"8.4.1.Mālpils Sporta centrs;"

1.20. Izteikt 8.10.1. punktu šādā redakcijā:

"8.10.1. Inčukalna Sporta centrs;"

1.21. Izteikt 8.15. punktu šādā redakcijā:

"8.15.Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas skola;"

1.22. Aizstāt 8.21. punktā vārdu "pagasta" ar vārdu "pilsētas";

1.23. Izteikt 8.27. punktu šādā redakcijā:

"8.27. Inčukalna pirmsskolas izglītības iestāde "Minka";"

1.24. Izteikt 8.28. punktu šādā redakcijā:

"8.28. Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte";"

1.25. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Pašvaldībā ir izveidota pašvaldības aģentūra "Siguldas Attīstības aģentūra, kuras sastāvā ir šādas struktūrvienības:"

1.26. Svītrot 13.26. un 13.31. punktu.

1.27. Papildināt 19. punktu ar vārdiem "atbilstoši pārstāvāmajai teritoriālajai piekritībai."

1.28. Izteikt 15.20. punktu šādā redakcijā:

"15.20. Siguldas novada pilsētvides un ainavu komisija;"

1.29. Papildināt ar 15.21. punktu šādā redakcijā:

"15.21. Civilās aizsardzības komisija."

1.30. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Domes priekšsēdētāja vietnieks, kas pārstāv un koordinē Pašvaldības funkciju īstenošanu Allažu pagasta, Mores pagasta, Siguldas pagasta un Siguldas pilsētas teritorijā:"

1.31. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Domes priekšsēdētāja vietnieks, kas pārstāv un koordinē Pašvaldības funkciju īstenošanu Inčukalna pagasta, Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības un Mālpils pagasta teritorijā:"

1.32. Papildināt ar 21.7. punktu šādā redakcijā:

"21.7. slēdz līgumus, izdod pilnvaras un paraksta citus juridiskus dokumentus Pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei."

1.33. Papildināt ar 22.7. punktu šādā redakcijā:

"22.7. slēdz līgumus, izdod pilnvaras un paraksta citus juridiskus dokumentus Pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei."

1.34. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Izpilddirektors:

27.1. īsteno Administrācijas vadītāja kompetenci atbilstoši Administrācijas nolikumā noteiktajam;

27.2. īsteno Finanšu pārvaldes, Iepirkumu nodaļas, Personāla pārvaldes, darba un civilās aizsardzības speciālista, Juridiskā pārvaldes un Pašvaldības policijas pārraudzību;

27.3. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, slēdz darba līgumus un izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Pašvaldības iestāžu vadītājiem, kā arī Pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

27.4. rīkojas ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz pašvaldības vajadzībām būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu, dzīvojamo telpu īres līgumus vai vispārīgo vienošanos, publiskās un privātās partnerības līgumus un koncesijas līgumus attiecīgajiem mērķiem domes apstiprinātā Pašvaldības budžeta ietvaros un atbilstoši domes lēmumiem;

27.5. dod rīkojumus Pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību vadītājiem, kā arī administrācijas un to struktūrvienību darbiniekiem darba tiesisko attiecību jautājumos, izdod citus iekšējos normatīvos aktus administrācijai, veic tiešajā pakļautībā esošo struktūrvienību un iestāžu vadītāju novērtēšanu;

27.6. organizē domes lēmumu, izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

27.7. pārstāv Pašvaldību, kā darba devēju koplīguma izstrādē un apspriešanā ar Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, paraksta koplīgumu ar Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju;

27.8. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldību attiecībās ar citām valsts pārvaldes institūcijām;

27.9. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldību tiesā;

27.10. ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā, izteikt priekšlikumus;

27.11. sagatavo priekšlikumus domei par Pašvaldības iestāžu vadītāju nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu, par kapitālsabiedrību nelietderīgas vai nesaimnieciskas rīcības apturēšanu un ierobežošanu, par Pašvaldības iestāžu un Pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

27.12. organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projektu izstrādi, organizē saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;

27.13. ir tieši atbildīgs par iepirkumu organizēšanu Pašvaldības vajadzībām;

27.14. pārrauga koncesijā nodoto Pašvaldības mantu kopumu;

27.15. ir tieši atbildīgs par atkritumu apsaimniekošanas politikas īstenošanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

27.16. nodrošina centralizēto grāmatvedības organizāciju un uzskaiti Siguldas novada pašvaldībā un tās iestādēs, apstiprina vienotu grāmatvedības uzskaites kārtību;

27.17. veic citus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem."

1.35. Aizstāt 29., 29.10., 29.11., 29.12., 29.14., 29.15., 29.16., 31., 31.7., 31.8., 31.12., 31.13., 31.14., 33., 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.6., 33.7., 33.8. punktos vārdus "tiešā pakļautībā" ar vārdu "pārraudzībā";

1.36. Aizstāt 29.11., 29.13., 31.11., 33.3., 33.5. punktā vārdus "savā pakļautībā" ar vārdiem "pārraudzībā";

1.37. Svītrot 26. punktu;

1.38. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes (atvaļinājums, komandējums, darbnespēja) laikā pilda ar domes priekšsēdētāja rīkojumu norīkota amatpersona. "

1.39. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Izpilddirektora vietnieka klientu apkalpošanas jautājumos pienākumus viņa prombūtnes (atvaļinājums, komandējums, darbnespēja) laikā pilda ar domes priekšsēdētāja rīkojumu norīkota amatpersona."

1.40. Svītrot 31. punktā vārdus "Krimuldas un Lēdurgas pagastu pārvalde, Inčukalna pagasta pārvalde un Mālpils pagasta pārvalde";

1.41. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos pienākumus viņa prombūtnes (atvaļinājums, komandējums, darbnespēja) laikā pilda ar domes priekšsēdētāja rīkojumu norīkota amatpersona."

1.42. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Izpilddirektora vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos pienākumus viņa prombūtnes (atvaļinājums, komandējums, darbnespēja) pilda ar domes priekšsēdētāja rīkojumu norīkota amatpersona."

1.43. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Pagasta pārvaldes un pagastu apvienības pārvaldes vadītājs:

35.1. atbild par pārvaldē ietilpstošās pagasta pārvaldes darba organizēšanu, sniedzamo Pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti, kā arī pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu domē;

35.2. iesniedz izpilddirektoram tālākai virzīšanai pārvaldei nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu;

35.3. noteiktās kompetences ietvaros rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbild par to izlietojumu;

35.4. veic citus šajā nolikumā un domes lēmumos paredzētos pienākumus;

35.5. ir tieši pakļauts Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājam."

1.44. Papildināt ar 105.1 punktu šādā redakcijā:

"105.1 Domes lēmumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja domes lēmumā vai likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš."

2. Saistošo noteikumu 1.1. un 1.2. punkts stājas spēkā 2021. gada 12. augustā.

3. Saistošo noteikumu 1.3. punkts stājas spēkā 2021. gada 1. oktobrī.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 "Siguldas novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Siguldas novada pašvaldības dome 2021. gada 12. jūlijā ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 3 "Siguldas novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - Nolikums).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras un Siguldas novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto Inčukalna novada pašvaldības, Krimuldas novada pašvaldības un Mālpils novada pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Krimuldas novada pašvaldības dome 2018. gada 29. martā ir pieņēmusi lēmumu "Par Krimuldas novada domes struktūrvienības Lēdurgas pagasta pārvalde reorganizēšanu" (prot. Nr. 3, 14. p.), ar kuru nolemts ar 01.04.2018. reorganizēt Krimuldas novada domes struktūrvienību "Lēdurgas pagasta pārvalde" un to iekļaut Krimuldas novada pašvaldības administrācijā.

Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija sēdes lēmumu "Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Siguldas novada pašvaldības nolikums" apstiprināšanu" (prot. Nr. 4, 1. §) apstiprināta arī Siguldas novada pašvaldības organizatoriskā struktūrshēma, paredzot veidot Krimuldas pagastā un Lēdurgas pagastā vienu pagasta pārvaldi tādējādi saglabājot iepriekš Krimuldas novada pašvaldības izveidoto pārvaldības modeli.

Likuma "Par pašvaldībām" 69.1 panta otrā daļa noteic, ka pagasta pārvaldi var neveidot, ja novada administratīvajā teritorijā ietilpst tikai viens pagasts vai pagasta teritorijā ir mazāk nekā 500 pastāvīgo iedzīvotāju, šajā gadījumā izveidojot kopīgu pārvaldi ar blakusesošu teritoriālo vienību, savukārt minētā panta piektā daļa noteic, ka Pašvaldības dome var izveidot teritoriālā iedalījuma vienību (pagastu vai pagastu un pilsētas) apvienības pārvaldi, ja pašvaldības nolikumā noteiktais novada teritoriālais dalījums ietver teritoriālā iedalījuma vienību apvienību, nodrošinot šā panta ceturtajā daļā minētos pakalpojumus katrā apvienību veidojošajā teritoriālā iedalījuma vienībā. Uz teritoriālā iedalījuma vienību apvienības pārvaldi, tās vadītāju un viņa vietnieku attiecināmi šajā likumā ietvertie nosacījumi pagasta vai pilsētas pārvaldei, tās vadītājam un viņa vietniekam.

Ņemot vērā minēto, atbilstoši likumā "Par pašvaldībām" 69.1 pantā norādītajam izveidojama Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienība un Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības pārvalde, un Nolikums precizējams atbilstoši likumā "Par pašvaldībām" norādītajam.

Pārskatot Nolikumu, konstatēts, ka nepieciešams arī redakcionāli precizēt dažu struktūrvienību un izglītības iestāšu nosaukumus atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem, kā arī veikt pārrakstīšanās kļūdu labojumu Nolikuma 13.26. un 13.31. punktā, kuros atkārtoti norādīts, ka Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā "Rīgas rajona lauku attīstības biedrība", kā arī papildināt Nolikumu ar priekšsēdētāja vietnieku tiesībām slēgt līgumus, izdot pilnvaras un parakstīt citus juridiskus dokumentus Pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei un kārtību, kādā spēkā stājas domes pieņemtie lēmumi.

Siguldas novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 4. augusta atzinums par saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Siguldas novada pašvaldības nolikums".

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem:

1) tiek precizēts Pašvaldības teritoriālo vienību iedalījums, izveidojot Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienību;

2) tiek precizēts Pašvaldības administrācijas struktūrvienības "Krimuldas un Lēdurgas pagastu pārvalde" nosaukums, izveidojot Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības pārvaldi;

3) tiek precizēts Nolikuma 7.2. punkts no "Izpilddirektora palīgs" uz "Izpilddirektora palīgs kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos";

4) tiek precizēts Nolikuma 7.12.2. punktā norādītais struktūrvienības nosaukums no "Lietvedības nodaļa" uz "Dokumentu pārvaldības nodaļa";

5) tiek precizēts 15.20. punktā norādītais Siguldas pilsētvides un ainavu valdes nosaukums, mainot to uz "Siguldas novada pilsētvides un ainavu komisija";

6) izslēgts Nolikuma 13.26. un 13.31. punkts, kuros atkārtoti norādīts, ka Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā "Rīgas rajona lauku attīstības biedrība";

7) Nolikums papildināts ar priekšsēdētāja vietnieku tiesībām izdot pilnvaras, parakstīt līgumus un citus juridiskos dokumentus savā darbības jomā;

8) Nolikums papildināts ar 105.1 punktu, kas noteic domes lēmumu spēkā stāšanās kārtību, paredzot, ka tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja domes lēmumā vai likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;

9) Precizēti izglītības iestāžu "Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola", Siguldas novada Siguldas pagasta izglītības iestādes "Saulīte", pirmsskolas izglītības "Minka" un pirmsskolas izglītības iestādes "Māllēpīte" nosaukumi atbilstoši apstiprinātajiem izglītības iestāžu nolikumiem;

10) Precizēti izglītības iestāžu struktūrvienību nosaukumi Nolikuma 8.3.1., 8.4.1. un 8.10.1. punktā.

Vienlaikus saistošie noteikumi precizēti atbilstoši VARAM 2021. gada 4. augusta atzinumam par saistošajiem noteikumiem Nr. 3. Attiecībā uz atzinumā norādīto par iekšējā tiesiskuma un lietderības auditora pakļautību, norādām, ka Iekšējā audita likuma 3. panta otrā daļa, nosaka, ka atvasinātas publiskas personas iekšējā audita sistēmu, iekšējā audita darba organizāciju un iekšējā audita veikšanas kārtību nosaka tās lēmējinstitūcija. Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskie standarti noteic, ka Iekšējā audita vadītājam jābūt pakļautam tādam organizācijas līmenim, kas ļauj iekšējā audita struktūrvienībai pildīt savus pienākumus. Organizatoriskā neatkarība ir faktiski sasniegta, ja iekšējā audita vadītājs ir pakļauts vienam vadītājam. Auditors sniedz lēmējvarai pārliecību par to, ka izpildvaras izveidotā iekšējās kontroles sistēma darbojas, lai nodrošinātu tiesisku lēmējvaras lēmumu izpildi. Ņemot vērā iepriekš minēto, svītrojams Nolikuma 7.1. apakšpunkts, un iekšējais tiesiskuma un lietderības auditors saglabājams domes priekšsēdētāja pakļautībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projektam nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projektam nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un izlikti redzamā vietā pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts publicēts Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 "Siguldas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 12.08.2021.Stājas spēkā: 14.08.2021.Zaudē spēku: 25.05.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 24.08.2021. OP numurs: 2021/162.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325562
14.08.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"