Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 578

Rīgā 2021. gada 17. augustā (prot. Nr. 56 43. §)

Par Plānu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam

1. Apstiprināt Plānu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam (turpmāk - plāns).

2. Noteikt Labklājības ministriju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā.

3. Plāna pasākumu īstenošanā iesaistītajām institūcijām pasākumus nodrošināt atbilstoši tām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

4. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram līdz 2024. gada 1. jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā plāna ietekmes izvērtējumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

 

(Ministru kabineta
2021. gada 17. augusta
rīkojums Nr. 578)

Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai
2021.-2023. gadam

Saturs

Lietotie saīsinājumi

1. Plāna kopsavilkums

2. Plāna ietvaros īstenojamie pasākumi

3. Teritoriālā perspektīva

4. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Lietotie saīsinājumi

AIF - Aktīvo iedzīvotāju fonds
ANO - Apvienoto Nāciju Organizācija
CSP - Centrālā statistikas pārvalde
EK - Eiropas Komisija
EM - Ekonomikas ministrija
EP - Eiropas Padome
ES - Eiropas Savienība
ESF - Eiropas Sociālais fonds
FM - Finanšu ministrija
IeM - Iekšlietu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
JPA - Juridiskās palīdzības administrācija
JSPA - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
KKC - biedrība "Kaņepes Laikmetīgās Kultūras centrs"
KM - Kultūras ministrija
Komiteja - Dzimumu līdztiesības komiteja
LBAS - biedrība "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība"
LDDK - biedrība "Latvijas Darba devēju konfederācija"
LIAA - Latvijas Investīciju attīstības aģentūra
LJP - biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"
LPS - Latvijas Pašvaldību savienība
LM - Labklājības ministrija
LSOST - biedrība "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls"
MK - Ministru kabinets
NAP - Nacionālais attīstības plāns
NVD - Nacionālais veselības dienests
NVO - nevalstiskās organizācijas
PKC - Pārresoru koordinācijas centrs
PMLP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
RTU IKT PP - Rīgas Tehniskās Universitātes Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības platforma
RTU TSC - Rīgas Tehniskās Universitātes Tālmācības studiju centrs
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
SPKC - Slimību profilakses un kontroles centrs
STI - biedrība "Sieviešu tiesību institūts"
TA - Tiesu administrācija
TM - Tieslietu ministrija
TSI - Transporta un sakaru institūts
UNESCO - Apvienoto nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VAS - Valsts administrācijas skola
VBTAI - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
VDI - Valsts darba inspekcija
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VISC - Valsts izglītības satura centrs
VK - Valsts kanceleja
VM - Veselības ministrija
VP - Valsts policija

1. Plāna kopsavilkums

Plāna sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam (turpmāk - Plāns) mērķis ir nodrošināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu politiku, kas sekmē sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti trīs rīcības virzieni: (1) sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas darba tirgū un izglītībā; (2) ar dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē; (3) dzimumu līdztiesības integrētās pieejas stiprināšana nozaru politikās.

Atbilstoši MK 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi" padziļināts aktuālās situācijas sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju nodrošināšanas izvērtējums, tostarp informācija par aktuālajiem izaicinājumiem un tendencēm iekļauts Labklājības ministrijas izstrādāto Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam1 (turpmāk - Pamatnostādnes) 2.pielikumā. Pamatnostādņu 5.rīcības virzienā "Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pārvaldības stiprināšana" kā viens no vidustermiņa mērķiem ir noteikta mērķtiecīgu pasākumu īstenošana vīriešu un sieviešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību sekmēšanai dažādās jomās. Vienlaikus dzimumu līdztiesības integrētā pieeja ir definēta kā viens no pamatprincipiem, Pamatnostādnēs noteikto mērķu, rīcības virzienu un uzdevumu īstenošanā.

Plāna rīcības virzienu izvēle lielā mērā saistīta ar dažādos starptautiskos dokumentos akcentētajiem izaicinājumiem sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanā, jo īpaši ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas 2020.gada 10.marta rekomendācijā 1979.gada Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu veiksmīgākai ieviešanai Latvijā paustais. Plāna izstrādē ņemti vērā arī NAP 2021.-2027.gadam, EK Dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.-2025.gadam, EP dzimumu līdztiesības stratēģijā 2018.-2023.gadam, EK Baltajā grāmatā par mākslīgo intelektu, ES Padomes secinājumos "Samazināt vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību: galvenās politikas jomas un pasākumi," ANO Sieviešu tiesību veicināšanas institūcijas "UN Women" Stratēģijā sieviešu ar invaliditāti tiesību veicināšanai un Stratēģijā jaunatnes iesaistei dzimumu līdztiesības veicināšanā, UNESCO Dzimumu līdztiesības plānā 2014.-2021.gadam, ANO Cilvēku ar invaliditāti tiesību komitejas 2017.gada 10.oktobra rekomendācijās ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ieviešanai Latvijā, ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas 2021.gada 8.martā izdarītajiem secinājumiem par Latvijas otro konsolidēto ziņojumu par ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām ieviešanu Latvijā, ES jaunatnes stratēģijas 2019.-2027.gadam un Eiropas Sociālo tiesību pīlāra Rīcības plānā 2030 noteiktās prioritātes, mērķi un rekomendācijas. Plāns sniedz būtisku ieguldījumu arī ANO Ilgtspējīgas attīstības piektā mērķa "Dzimumu līdztiesība" sasniegšanā.

Plānā ietverti pasākumi, kurus ierobežotu finanšu vai cilvēkresursu dēļ nav izdevies īstenot Plāna sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2018.-2020.gadam ietvaros, bet kuri ir aktuāli arī 2021.-2023.gada periodā. Lai sekmētu izvirzīto problēmjautājumu atpazīstamību publiskajā telpā, atsevišķus Plāna pasākumus paredzēts sasaistīt ar starptautiski atzīmējamām dienām un to ietvaros īstenotiem publicitātes pasākumiem, piemēram, Starptautisko antidiskriminācijas dienu (1.februāris), Starptautisko sieviešu dienu (8.marts), Starptautisko jaunatnes dienu (12.augusts), Starptautisko vienlīdzīgas darba samaksas dienu (18.septembris), Starptautisko pretvardarbības dienu (2.oktobris) un Starptautisko vīriešu dienu (19.novembris).

Ņemot vērā ierobežotos sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai pieejamos resursus, ar Plāna starpniecību tiek risināti tikai visaktuālākie izaicinājumi, kā pamatjomas izvēloties stereotipu un aizspriedumu mazināšanu darba tirgū un izglītībā un ar dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē mazināšanu. Vienlaikus liela uzmanība tiek veltīta valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, starpinstitūciju sadarbības attīstīšanai un izpratnes par dzimumu līdztiesību un tās sasaisti ar nozaru politikām turpmākai pilnveidošanai. Plāna īstenošanas gaitā iecerēts būtiski stiprināt valsts pārvaldes sadarbību ar NVO un dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem, nodrošinot, ka sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanas pasākumi ir atbilstoši to mērķauditorijām un faktiskajām sabiedrības vajadzībām. Būtiski atzīmēt, ka visā Plāna īstenošanas gaitā tiks pievērsta pastiprināta uzmanība tam, lai Plāna pasākumu ietvaros tapušie rezultāti būtu pieejami un ērti lietojami arī personām ar sensoriem traucējumiem, savukārt gadījumos, kad pasākuma īstenošana notiek klātienē, tiks nodrošināta vides pieejamība.

Lai sekmētu precīzāku nozarēs konstatēto izaicinājumu atspoguļojumu un nepieciešamo risinājumu identificēšanu, laikā no 2020.gada augusta līdz novembrim tika organizētas klātienes, attālinātas, elektroniskas un telefoniskas konsultācijas ar CSP, EM, FM, IeM, IZM, JSPA, KM, LIAA, PKC, SIF, TM, VARAM, VAS, VBTAI, VDI, VIAA, VISC, VK un VM, kā arī LR Prokuratūras ekspertiem, pārrunājot plānotos pasākumus un sadarbību to īstenošanā. Tāpat Plāna izstrādē iesaistīta Komiteja2, kas Plānu apsprieda 2020.gada 21.oktobra sēdē. Plāns prezentēts arī Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas3 2020.gada 6.oktobra sēdē. Papildus 2020.gada 13.oktobrī tika organizēta tiešsaistes diskusija ar NVO, kurā piedalījās biedrību "Centrs MARTA" un "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO" pārstāvji, sniedzot savus komentārus par LM un citu institūciju iesniegtajiem priekšlikumiem. Savukārt 2020.gada 24.novembrī tika organizēta tiešsaistes sanāksme ar biedrības "Latvijas Jaunatnes padome" ekspertiem, lai pārrunātu iespējami veiksmīgākās jauniešu mērķauditorijas uzrunāšanas metodes un pieejas. Papildus Plāna projekta izstrādē vērtēti un iespēju robežās ņemti vērā STI atsevišķi iesniegtie komentāri un priekšlikumi.

Līdztekus LM un sadarbības partneru iniciatīvām Plānā iekļauti arī pasākumi, kas izriet no šādiem, jau uzsāktiem projektiem: LM, LBAS un LDDK projekts "Līdzsvars visiem (B4A)"4; SIF, PMLP un Nodrošinājuma valsts aģentūras projekts "Dažādības veicināšana"5; LM projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"6; KKC, Portugāles Katoļu universitātes Cilvēku attīstības pētījuma centra, organizācijas "Veselības un kopienu centrs" (Spānija), organizācijas "Re:Generations" (Serbija), Eiropas Drošas naktsdzīves tīkla "Nightlife Empowerment & Well-being Network - New Net" un Berlīnes Klubu un Kultūras pasākumu asociācijas projekts "Sexism Free Night"7 un LSOST un Islandes sieviešu atbalsta organizācijas "The Women's Counseling" projekts "Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā".8 Plāna projektā iekļautas arī aktivitātes, kas izriet no vēl izstrādes stadijā esošiem LM projektiem "Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana,"9 "Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai"10 un "Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām grupām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās11," kurus plānots īstenot attiecīgi 2022.-2028.gadā un 2022.-2029.gadā un 2022.-2027.gadā. ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda finansējums kā plāna projektā norādīto pasākumu īstenošanai nepieciešamais finansējuma avots un tā apjoms var mainīties, ņemot vērā, ka šobrīd vēl nav panākta konceptuāla vienošanās ar EK par plānotajām investīcijām no ES fondiem.

2021.gada 20.janvārī Plāna projekts tika publicēts LM mājaslapā, tādējādi nodrošinot sabiedrības līdzdalības iespējas dokumenta izstrādes procesā. Publiskajā apspriedē piedalījās VM, PKC, JSPA, VIAA, SIF, kā arī KKC, LSOST un STI, kopumā sniedzot 63 priekšlikumus, iebildumus un komentārus par sagatavoto Plāna projektu. 2021.gada 29.martā tika organizēta papildu diskusija ar LSOST pārstāvi, lai precizētu atsevišķus publiskās apspriedes ietvaros sniegtos priekšlikumus.

Plāna projekta aktualizētajā versijā iekļauts absolūtais vairākums no publiskajā apspriedē sniegtajiem priekšlikumiem.12

2. Plāna ietvaros īstenojamie pasākumi

Plāna mērķis Veidot integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu politiku, kas sekmē sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu dzīvē
Politikas rezultāts Plāna īstenošana sniedz ieguldījumu šādu starptautiski nozīmīgu politikas rezultātu sasniegšanā:

1) sieviešu un vīriešu darba algas atšķirība 2024.gada sākumā nepārsniedz 14.1%13;

2) digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2024.gada sākumā nav zemāks par 50,0 punktiem;14

3) Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2023.gada dzimumu līdztiesības indeksā Latvijas rādītājs nav zemāks par 62,0 punktiem 100 punktu skalā15;

4) Pasaules Ekonomikas foruma 2024.gada dzimumu līdztiesības indeksā Latvijas rādītājs nav zemāks par 0,785 viena punkta skalā16.

Plāna īstenošana sniedz ieguldījumu šādu NAP 2021.-2027.gadam izvirzīto starpposma rezultātu un Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam sasniegšanā:

5) potenciāli zaudētie mūža gadi uz 100 000 iedzīvotāju līdz 69 gadu vecumam; vīriešiem/sievietēm samazinājušies līdz 6100(8700/3700) 17 ;

6) 11, 13 un 15 gadus vecu skolēnu, kuri cietuši no skolasbiedru ņirgāšanās, īpatsvars samazinājies līdz 21.5%.

Plāna īstenošana sniedz ieguldījumu šādu NAP 2021.-2027.gadam izvirzīto starpposma rezultātu sasniegšanā:

7) 16-74 gadus vecu personu īpatsvars, kurām ir pamata un augstākas digitālās prasmes, pieaudzis līdz 54.0%;

8) no vardarbības izglītības iestādē vairākas reizes mēnesī cietušo 15 gadus vecu bērnu īpatsvars samazinājies līdz 8.0%;

9) subjektīvā diskriminācijas pieredze samazinājusies līdz 7.2%;

10) noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem samazinājies līdz 212.5.

1. rīcības virziens: SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU VIENLĪDZĪGAS TIESĪBAS UN IESPĒJAS DARBA TIRGŪ UN IZGLĪTĪBĀ

Nr.p.k. Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Iesaistītās institūcijas Īstenošanas termiņš
1. Pilnveidots atbalsts darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanai. 1.1. Rosinātas diskusijas par darba un privātās dzīves līdzsvara ievērošanu Latvijas uzņēmumos. 5 animēti videostāsti par darba un privātās dzīves līdzsvara ieguvumiem18 LBAS LM 2021.gada 2.ceturksnis
  Forums par darba un privātās dzīves līdzsvaru cieņpilna darba idejas kontekstā19 LBAS LM 2022.gada 1.ceturksnis
1.2. Nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.jūnija direktīvas 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES pārņemšana. Grozījumi tiesību aktos (pēc nepieciešamības) LM VK, PKC, LDDK, LBAS, NVO 2022.gada 4.ceturksnis
2. Labās prakses piemēru darba un privātās dzīves līdzsvarošanai izpēte. 2.1. Popularizēti labās prakses piemēri darba un privātās dzīves līdzsvarošanai uzņēmumos. 2 apbalvošanas pasākumi par labāko darba un privātās dzīves līdzsvara pieeju uzņēmumā20 LDDK LM 2022.gada 1.ceturksnis
2.2. Apkopoti darba devēju labās prakses piemēri darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanā. Labās prakses apkopojums par darba un privātās dzīves saskaņošanas praksēm SIF LM, uzņēmumi, NVO 2022.gada 4.ceturksnis
3. Atšķirīgas attieksmes risku mazināšana darba tirgū. 3.1. Mazināta diskriminācija un atšķirīga attieksme darba tirgū pret sievietēm personas vecuma un veselības stāvokļa dēļ. Tematiski pasākumi par sociālo iekļaušanu un diskriminācijas mazināšanu21 SIF LM 2022.gada 4.ceturksnis
  3.2. Darba devēju un to darbinieku informētības par diskriminācijas novēršanas, iekļaujošas vides un dažādības vadības jautājumiem paaugstināšana. Izglītojoši pasākumi darba devējiem un to darbiniekiem dažādības vadības un iecietības (tolerances) paaugstināšanai22 SIF LM 2022.gada 4.ceturksnis
3.3. Atbalsta sniegšana darba devējiem iekļaujošas darba vides un diskriminācijas novēršanas jautājumos. Metodiskais materiāls darba devējiem par iekļaujošas darba vides un diskriminācijas novēršanas jautājumiem23 LM NVO, pašvaldības 2024.gada 4.ceturksnis24
  2 izglītojoši un atbalsta pasākumi darba devējiem par sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības mazināšanu uzņēmumā25 LM NVO, pašvaldības 2023.gada 4.ceturksnis
4. Motivācijas paaugstināšana un atbalsta pasākumu nodrošināšana personām, kas pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam dzimuma dēļ. 4.1. Veicināta mērķgrupas motivācija, sniedzot karjeras izvēles, sociālā darba un izglītības jomas speciālistu, juristu, pašapziņas celšanas treneru u.c. ekspertu konsultācijas personas pašvērtējuma paaugstināšanai, attīstot nepieciešamās sociālās prasmes un iemaņas, jo īpaši prasmes, kas palīdz iekļauties sabiedrībā un uzsākt darba meklējumus, iesaistīties izglītībā (apmācībā), kvalifikācijas ieguvē un nodarbinātībā. Individuālās un grupu konsultācijas u.c. atbalsta pasākumi (atbilstoši personu vajadzībām un individuālai problēmsituācijai)26 SIF LM, uzņēmēji, NVO 2022.gada 4.ceturksnis
4.2. Veicināta Latvijas romu sieviešu līdzdalība pilsoniskās sabiedrības attīstībā un romu integrācijas politikas īstenošanā. Organizēti divi vienas dienas semināri romu sieviešu darbības kapacitātes stiprināšanai.27 LSOST LM 2022.gada 4.ceturksnis
5. Vienlīdzīgas darba samaksas veicināšana darba tirgū. 5.1. Veicināta sabiedrības informētība par savām tiesībām saņemt vienādu atalgojumu par vienādu vai tādas pašas vērtības darbu, vienlaikus popularizējot Trauksmes cēlēju platformu, kā arī VDI un Tiesībsarga biroja atbalsta pasākumus darba tiesību pārkāpumu jomā. Informatīvi pasākumi par ikviena tiesībām saņemt vienādu atalgojumu par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu, iekļaujot informāciju par darba samaksas atšķirībām konkrētās nozarēs (jo īpaši finanšu un apdrošināšanas sektorā un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sektorā)28 LM VK, VDI, NVO, nozaru arodbiedrības, pašvaldības 2022.gada 3.ceturksnis
  Rosinātas publiskas diskusijas par šķēršļiem, kas kavē vienlīdzīgas darba samaksas principa praktizēšanu29 LM EM, CSP, NVO, pašvaldības 2022.gada 3.ceturksnis
5.2. Izvērtēta iespēja noteikt valsts un pašvaldību institūcijām, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām un publiski privātām kapitālsabiedrībām pienākumu publiskot pārskatu par noteiktās amatu grupās nodarbināto atalgojumu dalījumā pēc dzimuma. Grozījumi MK 2016.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" LM VK, PKC 2022.gada 2.ceturksnis
5.3. Veikts regulārs informācijas apkopojums par sieviešu un vīriešu līdzsvarotas pārstāvniecības uzņēmumu valdēs un padomēs, kā arī izstrādāti priekšlikumi līdzsvarotākas pārstāvniecības veicināšanai. Ikgadējā pārskatā par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām iekļauti priekšlikumi sieviešu un vīriešu līdzsvarotākas pārstāvniecības veicināšanai uzņēmumu valdēs un padomēs, tai skaitā nominācijas procesos PKC LM, NVO 2022.gada 4.ceturksnis
6. Stereotipu mazināšana attiecībā uz sievietēm un vīriešiem piemērotām profesijām un nozarēm. 6.1. Veikta sabiedrības informēšana par dažādām profesijām un nodarbinātības formām un veidiem, tai skaitā uzņēmējdarbību, akcentējot tiesības un iespējas izvēlēties nodarbošanos neatkarīgi no personas dzimuma. Informatīvi pasākumi diskusiju veicināšanai publiskajā telpā (iedvesmojošas tiešsaistes un klātienes sarunas un diskusijas sociālajos tīklos un sabiedriskos pasākumos, diskusijas rosinoši raksti u.c.) LM LIAA, NVO, pašvaldības 2022.gada 2.ceturksnis
6.2. Veicinātas publiskas diskusijas par zēnu un meiteņu karjeras izvēli ietekmējošiem faktoriem. Radošās darbnīcas vienlaikus vismaz 10 pašvaldībās VIAA LM, NVO, pašvaldības 2023.gada 4.ceturksnis
6.3. Veicināta meiteņu interese par karjeru informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē, vienlaikus informējot par izglītības iespējām reģionos. Pasākums programmēšanas apguvei vismaz 10 izglītības iestādēs un novadu bibliotēkās, piedāvājot meitenēm apgūt vienkāršas lietotnes vai kodējuma izstrādi VIAA VARAM, KM, NVO, pašvaldības 2021.gada 3.ceturksnis
6.4. Veicināta zēnu interese par karjeru izglītībā, veselības un sociālajā aprūpē. Organizētas zēnu vadītas mācību stundas pašu izvēlētos mācību priekšmetos vismaz 10 izglītības iestādēs VIAA NVO, pašvaldības 2022.gada 4.ceturksnis
  Organizēta iedvesmojoša sociālo tīklu kampaņa par vīriešiem, kuri izvēlējušies karjeru izglītībā, veselības un sociālajā aprūpē VIAA LM, NVO, uzņēmēji, pašvaldības 2022.gada 4.ceturksnis
6.5. Veicinātas meiteņu līderības prasmes savu tiesību aizstāvībai darba tirgū. Organizēti līderības prasmju treniņi 9.-12.klašu un profesionālās izglītības iestāžu audzēknēm VIAA NVO, pašvaldības 2022.gada 4.ceturksnis
7. Veicināta sabiedrības izpratne par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju principu un tā nozīmi ikdienas dzīvē. 7.1. Rosināta diskusija par mūsdienu sieviešu un vīriešu lomu ģimenē un sabiedrībā. Sarunu cikls dažādos formātos (informatīvi raksti, podkāsti, tematiskas talkas u.c. publicitātes pasākumi) LM Nozaru ministrijas, LIAA, NVO, pašvaldības 2022.gada 2.ceturksnis
  Domnīca par zēnu un meiteņu, sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām tiesībām un iespējām30 IZM LM, NVO 2022.gada 1.ceturksnis
7.2. Veikta sabiedrības aptauja, veicinot diskusiju par dzimumu stereotipiem un aizspriedumiem attiecībā uz sieviešu un vīriešu lomu ģimenē un sabiedrībā. Sabiedrības aptauja par iedzīvotāju izpratni un attieksmi pret dzimumu līdztiesības jautājumiem31 LM NVO, pašvaldības 2023.gada 4.ceturksnis
7.3. Veicināta informācijas pieejamība reģionos par aktuālajiem izaicinājumiem un panākumiem sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanas jomā. Vismaz vienas pašvaldības informatīvajā izdevumā izveidota tematiska sadaļa, kurā iedzīvotāji tiek informēti par aktuālajiem dzimumu līdztiesības politikas jautājumiem LM NVO, pašvaldības 2022.gada 3.ceturksnis
7.4. Veicināta darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju pārstāvju izpratnes par dzimumu līdztiesības nozīmi ikdienas dzīvē veidošanās, akcentējot problēmjautājumus, ar kuriem saskaras jaunieši. EK Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomā ietvaros īstenota diskusija par zēnu un meiteņu, sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām tiesībām un iespējām32

JSPA LM, NVO, pašvaldības 2021.gada 3.ceturksnis
  Veikti grozījumi jaunatnes darbinieka profesijas standartā, iekļaujot zināšanas un izpratni par dzimumu līdztiesību profesionālās darbības veikšanai IZM LM, NVO, pašvaldības 2023.gada.3.ceturksnis
7.5. Sabiedrības informēšana un izglītošana par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanu, savu tiesību aizstāvībai un īstenošanai. Integrēta mediju kampaņa33 LM NVO, pašvaldības 2023.gada 4.ceturksnis34
7.6. Sniegts atbalsts sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju realizēšanai dažādās dzīves jomās . 1 atklāts projektu konkurss nevalstiskā sektora organizācijām35 LM NVO, pašvaldības 2022.gada 4.ceturksnis
8. Dzimumu līdztiesības sasniegumu aktualizēšana. 8.1. Izvērtēta iespēja ieviest vienlīdzīgu iespēju aktualizēšanas balvu žurnālistikā. 1 nominācija valsts mēroga žurnālistikas konkursā LM KM, NVO 2022.gada 4.ceturksnis
8.2. Veikts dzimumu līdztiesības politikas ieviešanas sasniegumu novērtējums (ik pa 2 gadiem). Pasniegtas 5 dzimumu līdztiesības veicināšanas balvas pašvaldību politiķiem36 LSOST LPS, LM 2021.gada 2.ceturksnis
Pasniegtas 3 dzimumu līdztiesības veicināšanas balvas nacionāla līmeņa politiķiem (reģionos)37 LSOST LPS, LM 2022.gada 3.ceturksnis

2. rīcības virziens: AR DZIMUMU SAISTĪTAS VARDARBĪBAS UN VARDARBĪBAS ĢIMENĒ NOVĒRŠANA

Nr.p.k. Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Iesaistītās institūcijas Īstenošanas termiņš
9. Nulles tolerances veicināšana ar dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē un novēršanai. 9.1. Veikta sabiedrības izglītošana par ar dzimumu saistītas vardarbības pazīmēm un veidiem, rosinot publiskas diskusijas par augstas vardarbības tolerances radītajām sekām. Informatīvi pasākumi un diskusijas ar dzimumu saistītas vardarbības jautājumu aktualizēšanai (piesaistot nozares ekspertus, Baltās lentītes kustības vēstnešus Latvijā)38 LM IeM, VM, VP, VDI, VBTAI, NVO 2023.gada 4.ceturksnis
9.2. Rosināta skolēnu domu apmaiņa par cieņpilnu attiecību veidošanu. Vispārējās izglītības iestāžu 9.-12.klašu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošo darbu konkurss LM IZM, VISC, VBTAI, SPKC NVO, pašvaldības 2021.gada 4.ceturksnis
  Informatīva kampaņa jauniešiem par cieņpilnu partnerattiecību veidošanu LM IZM, NVO, SPKC, pašvaldības 2021.gada 4.ceturksnis
9.3. Apzināti un analizēti būtiskākie faktori, kas veicina ar dzimumu saistītu vardarbību un kavē nulles tolerances veidošanos sabiedrībā. Jauniešu debates par dzimumu stereotipu nozīmi ar dzimumu saistītas vardarbības gadījumu veicināšanā un augstas vardarbības tolerances uzturēšanā KM LM, NVO 2023.gada 1.ceturksnis
9.4. Veikta ar dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē novēršanā iesaistīto speciālistu izglītošana par aktuālajām tendencēm un praksēm atbalsta sniegšanā no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām personām. Ikgadēji mācību semināri no vardarbības cietušu un vardarbību veikušu personu atbalsta sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem LM NVO 2023.gada 4.ceturksnis
10. Seksuālās vardarbības, tostarp seksuālās uzmākšanās risku apzināšana nakts izklaides vietās. 10.1. Veikts starptautisks novērtējums par seksuālās vardarbības izplatību nakts izklaides vietās, vienlaikus apzinot labās prakses piemērus drošas vides veidošanai bāros un naktsklubos. Pētījums par seksuālās vardarbības izplatību nakts izklaides vietās39

Publiska diskusija par pētījuma rezultātiem un izaicinājumiem

NVO LM, VP 2021.gada 2.ceturksnis
11. Konfliktu risināšanas un dusmu menedžmenta prasmju, kā arī cieņpilnu un uz līdztiesības principiem balstītu attiecību veidošanas prasmju pilnveidošana skolēniem. 11.1. Kustības "Draudzīga skola" ietvaros organizēts labās prakses konkurss pedagogiem, akcentējot dzimumu līdztiesības un cieņpilnu attiecību tēmu dažādos mācību priekšmetos. Organizēts labās prakses konkurss mācību priekšmetu skolotājiem VBTAI LM, IZM, NVO 2021.gada 4.ceturksnis
12. Ar dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē un novēršanas politikas novērtējums. 12.1. Veikts ar dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē novēršanas pasākumu ietekmes novērtējums par laikposmu 2017.-2021.gads, identificējot pasākumus un būtiskākos izaicinājumus, kā arī izvirzot konkrētus risinājumus politikas attīstībai turpmākajos gados. Izvērtējums turpmākai vardarbības ģimenē ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanas politikas attīstībai40 LM IeM, TM, VM, KM, JPA, NVD, SPKC, VBTAI, VDI, VP, NVO 2022.gada 4.ceturksnis
13. Atbalsta pasākumi viena vecāka ģimenēm bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumos. 13.1. Organizēta Uzticības tālruņa akcija "Es audzinu viens!", nodrošinot iespēju saņemt ekspertu konsultācijas par aktuāliem bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumiem. Sniegtas ne mazāk kā 150 telefoniskas un elektroniskas konsultācijas VBTAI LM 2023.g. 2.ceturksnis

3.rīcības virziens: DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS INTEGRĒTĀS PIEEJAS STIPRINĀŠANA NOZARES POLITIKĀ

14. Stiprināta sieviešu un vīriešu ar invaliditāti tiesību ievērošana dzimumu līdztiesības politikā. 14.1. Organizēta pieredzes apmaiņa ar Ziemeļvalstu dzimumu līdztiesības veicināšanas institūcijām par sieviešu un vīriešu ar invaliditāti tiesību un iespēju veicināšanu dzimumu līdztiesības politikā. Pieredzes apmaiņas pasākums par sieviešu un vīriešu ar invaliditāti tiesību un iespēju veicināšanu dzimumu līdztiesības politikā41 LM NVO 2022.gada 3.ceturksnis
15. Dzimumu līdztiesības nozīmes mākslīgā intelekta nozarē aktualizēšana. 15.1. Rosinātas diskusijas par nepieciešamību analizēt sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju principa integrēšanu mākslīgā intelekta un automatizācijas sistēmās, jo īpaši attiecībā uz sieviešu un vīriešu tēla stereotipizāciju. Publiska diskusija ar nozares ekspertiem par dzimumu līdztiesības un mākslīgā intelekta nozares sasaisti LM VARAM, NVO 2023.gada 1.ceturksnis
16. Dzimumu līdztiesības politikas monitorings. 16.1. Veikts dzimumu līdztiesības politikas ietekmes uz vīriešiem novērtējums par laikposmu 2017.-2021.gads, sniedzot priekšlikumus turpmākai politikas attīstībai. Politikas novērtējums turpmākai dzimumu līdztiesības politikas attīstībai LM Nozaru ministrijas, SIF, VBTAI, VDI, CSP, SPKC, NVO 2022.gada 4.ceturksnis
16.2. Apzināti Latvijas augstskolu studentu izstrādātie bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju noslēguma darbi par dzimumu līdztiesības tematiku. Studentu zinātnisko darbu apkopojums LM IZM, NVO, augstskolas 2022.gada 3.ceturksnis
17. Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju sekmējošu tiesību aktu un nozaru politiku veicināšana. 17.1. Izvērtēt iespēju ieviest kārtību tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu sākotnējās ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtēšanai.42 Grozījumi MK 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās izvērtēšanas kārtība"

Vadlīniju izstrāde sākotnējās izvērtēšanas veikšanai

Grozījumi MK 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ieteikumu izvērtēšanas noteikumi"

Tiešsaistes mācības metodikas ieviešanai praksē

LM VK, PKC 2021.gada 3.ceturksnis
  2021.gads 3.ceturksnis
2023.gads 2.ceturksnis
2023.gads 2.ceturksnis
18. Valsts pārvaldes ekspertu, pašvaldības u.c. speciālistu izglītošana dzimumu līdztiesības jautājumos. 18.1. Īstenota valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju izglītošana par dzimumu līdztiesības mērķiem un uzdevumiem. Valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju kompetences paaugstināšanas pasākumos iekļauti dzimumu līdztiesības jautājumi VK VAS, LM 2021.gada 4.ceturksnis
18.2. Veikta valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku izglītošana un informēšana par dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principa integrēšanu politikas plānošanas, īstenošanas un novērtēšanas procesā. Ne mazāk kā 3mācību semināri valsts pārvaldes speciālistiem par dzimumu līdztiesības principu integrēšanu politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā43 LM VAS, LSOST, RTU 2023.gada 2.ceturksnis
  1 mācību programmas par vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jautājumiem satura izstrāde

Ne mazāk kā 13 semināri kopskaitā ne mazāk kā 325 dalībniekiem44

LM VAS 2023.gada 2.ceturksnis45
  1 digitālas rokasgrāmatas nozaru politikas veidotājiem izstrāde46 LM NVO 2023.gada 4.ceturksnis
  Ne mazāk kā 7 klātienes informatīvie un diskusiju pasākumi par aktualitātēm un problēmjautājumiem vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jomā, vienotas izpratnes un prakses veidošanai politikas veidotājiem un īstenotājiem47 LM NVO 2023.gada 4.ceturksnis48
18.3. Izstrādāta sociālā darba metodika darbam ar jauniešiem un darbam ar diskriminācijas riskam pakļautām sabiedrības grupām. 2 metodikas sociālā darba speciālistiem49 LM NVO, IZM 2023.gada 4.ceturksnis
18.4. Pilnveidotas tiesnešu, prokuroru un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju zināšanas un izpratne par dzimumu diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes aizliegumu dzimuma dēļ principa saturu, piedaloties EP HELP50 platformas organizētajās lekcijās un semināros. Vismaz 10 tiesneši un 10 prokurori piedalījušies tiešsaistes lekcijās vai semināros TA, Prokuratūra TM, Tiesnešu mācību centrs 2023.gada 3.ceturksnis
19. Latvijas dzimumu līdztiesības institucionālā mehānisma stiprināšana. 19.1. Veicināta dzimumu līdztiesības jautājumu aktualizēšana pašvaldībās. Izveidots pašvaldību amatpersonu kontaktu tīkls izpratnes veidošanai par dzimumu līdztiesības jautājumiem pašvaldībās LM NVO 2023.gada 2.ceturksnis
  Vismaz viena novada attīstības programmā iekļauti pasākumi, kas tieši vērsti uz sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanu novadā LM VARAM, NVO 2023.gada 3.ceturksnis
19.2. Rosināta jauniešu un valsts pārvaldes domu apmaiņa zēnu un meiteņu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai ikdienas dzīvē. Izveidots Komitejas un bērnu un jaunatnes NVO sadarbības tīkls51 LM NVO 2023.gada 3.ceturksnis
19.3. Veicināta jauniešu interese par dzimumu līdztiesības jautājumiem, piedāvājot prakses iespējas LM. Ieviesta prakses iespēja dzimumu līdztiesības politikas plānošanas jomā LM NVO, augstskolas 2023.gada 4.ceturksnis
20. Dzimuma aspekta integrēšana valsts budžeta procesos. 20.1. Izlases kārtībā veikta trīs ministriju vai citu centrālo valsts pārvaldes iestāžu budžeta rezultātu un rezultatīvo rādītāju dalījumā pēc dzimuma izpildes analīze, vienlaikus vērtējot nepieciešamību pēc praktiskiem semināriem institūciju finanšu resursu plānošanā iesaistītajiem ekspertiem. Ieteikumi turpmāko pārskatu par valsts budžeta rezultātu un rezultatīvo rādītāju izpildi pilnveidošanai LM FM 2022.gada 3.ceturksnis
20.2. Veikta ārvalstu prakses izpēte dzimuma aspekta integrēšanai valsts budžeta procesos, identificējot Latvijas situācijai piemērotākās prakses un metodes. Ieteikumi dzimuma aspekta integrēšanai valsts budžeta procesos ilgtermiņā LM NVO 2022.gada 4.ceturksnis

3. Teritoriālā perspektīva

Plānā izvirzītie pasākumi ir mērķēti uz visu Latvijas sabiedrību, un tiks īstenoti gan Rīgā, gan reģionos.

4. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Plāna īstenošana neradīs papildu ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem, jo lielākā daļa no tiem tiks īstenota institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu vai jau apstiprinātu ES vai citu institūciju grantu programmu līdzfinansēto projektu ietvaros. Ņemot vērā, ka jau apstiprinātajiem un virknē gadījumu jau uzsāktiem projektiem nav iespējams izdalīt finansējumu atbilstoši Plāna īstenošanas periodam (2021., 2022., 2023. gads), Plāna 2. tabulā attiecīgo pasākumu īstenošanai norādīts indikatīvi nepieciešamais finansējums.

Aktivitātes, kas saistītas ar politikas novērtēšanu un plānošanu (Plāna 1.2., 2.2., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 7.1., 7.3., 7.4., 8.1., 9.3., 12.1., 13.1., 15.1., 16.1., 16.2., 17.1., 18.1., 18.3., 19.1., 19.2., 19.3., 20.1., 20.2. darbības rezultāts un daļēji 18.2. darbības rezultāta pirmais rezultatīvais rādītājs), institūcijas īstenos tām piešķirto ikgadējā valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Plāna 3.3. darbības rezultātu un 18.2. darbības rezultāta otro, trešo un ceturto rezultatīvo rādītāju plānots sasniegt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.1. SAM "Vienlīdzīgu tiesību un nediskriminācijas veicināšana" ietvaros. Projektu plānots īstenot 2022.-2028.gadā, piesaistot ESF līdzfinansējumu. Visas projektu ietvaros plānotās atbalstāmās darbības, sasniedzamie rezultāti, kā arī projektu ieviešanas laika grafiki ir indikatīvi, jo pie papildu finansējuma piešķiršanas vai pasākuma saturiskām izmaiņām finansējuma apmērs var mainīties, ietekmējot arī rezultatīvo rādītāju izteiksmes. Ņemot vērā, ka DP 2021.-2027.gada plānošanas periodam Plāna izstrādes laikā nav apstiprināta, nav iespējams norādīt budžeta apakšprogrammu, no kuras attiecīgais finansējums pasākuma ieviešanai tiks nodrošināts.

Plāna 5.1., 9.1., 9.2., 9.4. un 11.1. darbības rezultāts, kā arī 10.1. darbības rezultāta otrais rezultatīvais rādītājs tiks sasniegts, piesaistot Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2021.gadam līdzfinansējumu, savukārt 5.1., 9.1. un 9.4. darbības rezultātam arī Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2022. un 2023.gadam līdzfinansējumu.

Plāna 7.2. un 7.5. darbības rezultātu plānots sasniegt indikatīvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.3 "Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai" ietvaros. Projektu plānots īstenot 2022.-2029.gadā, piesaistot ESF līdzfinansējumu.

Plāna 7.6. darbības rezultātu plānots sasniegt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.2. "Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām grupām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās" ietvaros. Projektu plānots īstenot 2022.-2027.gadā, piesaistot ESF līdzfinansējumu. Pēc plānā norādīto projektu apstiprināšanas nepieciešamo finansējumu Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā lūgs pārdalīt no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

Plāna 8.2. darbības rezultāts, kā arī daļēji 18.2. darbības rezultāts tiks sasniegts LSOST un Islandes sieviešu atbalsta organizācijas "The Women's Counseling" projekta "Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā" (Nr.AIF/2020/SDK/34; kopējais finansējums 123 068,75 euro, ko nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas Zonas un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds") ietvaros. Savukārt Plāna 10.1. darbības rezultāta pirmais rezultatīvais rādītājs tiks sasniegts KKC, Portugāles Katoļu universitātes Cilvēku attīstības pētījumu centra, organizācijas "Veselības un kopienu centrs" (Spānija), organizācijas "Re:Generations" (Serbija), Eiropas Drošas naktsdzīves tīkla "Nightlife Empowerment & Well-being Network - New Net", Berlīnes Klubu un Kultūras pasākumu asociācijas projekta "Sexism Free Night" ietvaros (Nr. REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018.; projekta kopējais finansējums 541 206,00 euro, no tiem 80% ES programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansējums un 20% projekta īstenotāju apvienotais finansējums). Ņemot vērā, ka minēto projektu īstenošanā valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļi netiek piesaistīti, Plāna 8.2. darbības rezultāta, 10.1. darbības rezultāta pirmā rezultatīvā rādītāja un 18.2. pirmais rezultatīvais rādītājs finansiālā ietekme uz valsts vai pašvaldību budžetu netiek vērtēta.

Papildus plānots piesaistīt starptautisko programmu līdzfinansējumu, iesniedzot projekta pieteikumu ZMP mobilitātes programmā "Valsts administrācija" Plāna 14.1. darbības rezultāta sasniegšanai. Šī pasākuma ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu tiks vērtēta projekta pieteikuma un informatīvā ziņojuma par budžeta saistību uzņemšanos ietvaros.

Pārējie Plāna pasākumi tiks īstenoti šādu, jau apstiprinātu projektu ietvaros:

1. Plāna 1.1. un 2.1. darbības rezultāts tiks sasniegts LM, LBAS un LDDK projekta "Līdzsvars visiem (B4A)" (Nr.881676-B4A; kopējais finansējums 533 045,11 euro, no tiem 80% ES programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansējums un 20% valsts budžeta finansējums) ietvaros;

2. Plāna 3.1., 3.2. un 4.1. darbības rezultāts tiks sasniegts SIF, PMLP un Nodrošinājuma valsts aģentūras projekta "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001; kopējais finansējums 6 463 045 euro, no tiem 85% ESF līdzfinansējums - 5 493 588 euro un 15% valsts budžeta finansējums - 969 457 euro) ietvaros;

3. Plāna 18.3. darbības rezultāts tiks sasniegts LM projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (Nr.9.2.1.1/15/I/001; kopējais finansējums 9 454 218,00 euro, no tiem 85% ESF līdzfinansējums - 8 036 085 euro un 15% valsts budžeta finansējums - 1 418 133 euro) ietvaros.

Ņemot vērā, ka virkni iepriekš minēto projektu atbildīgās institūcijas uzsāka īstenot 2020.gadā vai agrāk un ne visos gadījumos aktivitāšu īstenošanai paredzēto finansējumu iespējams izdalīt atsevišķi pa gadiem, Plāna 2.tabulā norādīts indikatīvs attiecīgo pasākumu ietekmes uz valsts budžetu novērtējums. Vienlaikus atzīmējam, ka šo projektu īstenošana papildu slogu valsts budžetam nerada, jo finansējums attiecīgo projektu īstenošanai jau ir piešķirts likumā noteiktajā kārtībā.

2.tabula

Kopsavilkums par Plāna pasākumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu
Budžeta resors;
budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums (euro) Nepieciešamais papildu finansējums (euro) Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Finansējums Plāna realizācijai kopā 755 723 856 252 149 148 0,00 264 420 270 171 2021-2023
tai skaitā šādos resoros:
08. SIF 644 535 644 535 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-2022
63.07.00 ESF projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) 644 535 644 535 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-2022
18. LM 111 188 211 717 149 148

0,00 264 420 270 171 2021-2023
22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 24 000 35 000 15 000 0,00 0,00 0,00 2021-2023
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (jaunais ESF finanšu plānošanas periods 2021.-2027.gads) 0,00 0,00 0,00 0,00 264 420 270 171 2022-2023
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014.-2020.gads) 72 668

160 944

134 148 0,00 0,00 0,00 2021-2023
70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē 14 520 15 773 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-2022
Finansējuma sadalījums atbilstoši Plāna pasākumiem
Pasākuma Nr. Darbības rezultāta Nr. Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums (euro) Nepieciešamais papildu finansējums (euro) Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)
2021 2022 2023 2021 2022 2023
1. 1.1. 18. LM

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

6050 8513 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-2022
2. 2.1. 8470 7260 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-2022
3. 3.1. 08. SIF

63.07.00 ESF projektu un pasākumu īstenošana

72 000 72 000 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-2022
3.2. 08. SIF

63.07.00 ESF projektu un pasākumu īstenošana

113 600 113 600 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-2022
3.3. 18. LM

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (jaunais ESF finanšu plānošanas periods 2021.-2027.gads)

0,00 0,00 0,00 0,00 1940 7940 2022-2023
4. 4.1. 08. SIF

63.07.00 ESF projektu un pasākumu īstenošana

458 935 458 935 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-2022
5. 5.1. 18. LM

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

10 000 10 000 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-2022
7. 7.1. 18. LM

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

18. LM

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (jaunais ESF finanšu plānošanas periods 2021.-2027.gads)

0,00 10 000 0,00 0,00 0,00 0,00 2022
7.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 11 300 0,00 2023
7.5. 0,00 0,00 0,00 0,00 58 658 207 239 2022-2023
7.6. 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000 0,00 2022
9. 9.1. 18. LM

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

2000 10 000 10 000 0,00 0,00 0,00 2021-2023
9.2. 4000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021
  9.4. 4000 5000 5000 0,00 0,00 0,00 2021-2023
10. 10.1. 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021
11. 11.1. 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021
18. 18.2. 18. LM

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (jaunais ESF finanšu plānošanas periods 2021.-2027.gads)

18. LM

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014.-2020.gads)

0,00 0,00 0,00 0,00 57 522 54 992 2022-2023

18.3. 72 668 160 944 134 148 0,00 0,00 0,00 2021-2023

1 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502106

2 https://www.lm.gov.lv/lv/dzimumu-lidztiesibas-komiteja

3 https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-ieklausanas-politikas-koordinacijas-komiteja

4 Projekta līguma Nr.881676-B4A; ES programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansējums.

5 Projekta identifikācijas Nr.9.1.4.4./16/I/001; ESF līdzfinansējums.

6 Projekta identifikācijas Nr.9.2.1.1/15/I/001; ESF līdzfinansējums.

7 ES programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansējums.

8 Projekta līguma Nr. AIF/2020/SDK/34; AIF finansējums.

9 Indikatīvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.1. SAM "Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana".

10 Indikatīvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.3. SAM "Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai" .

11 Indikatīvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.2. SAM "Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām grupām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās"

12 Izziņu par sabiedriskās apspriešanas ietvaros saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem skat. https://www.lm.gov.lv/lv/plans-sieviesu-un-viriesu-vienlidzigu-tiesibu-un-iespeju-veicinasanai-2021-2023gadam-turpmak-plans

13 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_05_20&plugin=1

14 https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-composite#chart={%22indicator%22:%22desi_sliders%22,%22breakdown%22:{%22desi_1_conn%22:5,%22desi_2_hc%22:5,%22desi_3_ui%22:3,%22desi_4_idt%22:4,%22desi_5_dps%22:3},%22unit-measure%22:%22pc_desi_sliders%22,%22time-period%22:%222020%22}

15 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/LV

16 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

17 Avots: SPKC - plānotā sasniedzamā vērtība līdz 2024.gadam

18 LM, LBAS un LDDK projekts "Līdzsvars visiem (B4A)" (ES programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansējums).

19 LM, LBAS un LDDK projekts "Līdzsvars visiem (B4A)" (ES programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansējums).

20 LM, LBAS un LDDK projekts "Līdzsvars visiem (B4A)" (ES programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansējums).

21 ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods, Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. SAM "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros īstenotais projekts "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001).

22 turpat.

23 Indikatīvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.1. SAM "Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana" ietvaros

24 Darbs pie metodiskā materiāla izstrādes atbilstoši projekta laika grafikam norisināsies no 2023.gada 1.ceturkšņa līdz 2024.gada 4.ceturksnim.

25 Indikatīvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.1. SAM pasākums "Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana" ietvaros.

26 ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. SAM "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros īstenots projekts "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001).

27 LSOST un Islandes sieviešu atbalsta organizācijas "The Women's Counseling" projekts "Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā" (AIF finansējums).

28 Starptautiskās vienlīdzīgas darba samaksas dienas (18.septembris) publicitātes pasākumu ietvaros. Plašākas mērķauditorijas sasniegšanai plānots piesaistīt arī reģionālos medijus.

29 Starptautiskās vienlīdzīgas darba samaksas dienas (18.septembris) publicitātes pasākumu ietvaros. Informācijai: Sieviešu un vīriešu vidējās bruto darba samaksas stundā atšķirība 2020.gadā bija 22,32%. Atsevišķās nozarēs atšķirība ir vēl lielāka, piemēram, finanšu un apdrošināšanas sektorā tā ir 35,1%. Avots: CSP, 2020.

30 Pasākums īstenojams ES Jaunatnes dialoga programmas ietvaros..

31 Indikatīvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.3. SAM "Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai" ietvaros

32 Pasākums īstenojams EK Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomā aktivitāšu ietvaros.

33 Indikatīvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.3. SAM pasākums "Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai" ietvaros

34 Mediju kampaņa atbilstoši projekta laika grafikam tiek īstenota laikā no 2022.gada 1.ceturkšņa līdz 2029.gada 4.ceturksnim, ik gadu īstenojot informatīvas aktivitātes elastīgā darba laika un attālinātā darba prakses popularizēšanai sabiedrībai, vienlaikus izceļot labākās darba devēju prakses attiecībā uz vienlīdzīgām iespējām un nediskriminācijas principa piemērošanu praksē.

35 Indikatīvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.2. SAM "Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām grupām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās" ietvaros.

36 LSOST un Islandes sieviešu atbalsta organizācijas "The Women's Counseling" projekts "Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā."

37 LSOST un Islandes sieviešu atbalsta organizācijas "The Women's Counseling" projekts "Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā."

38 Baltās lentītes kustība apvieno vīriešus, kuri iestājas pret vīriešu vardarbību pret sievietēm. Latvijā par Baltās lentītes kustības vēstniekiem 2014.gadā tika nominēts bokseris Mairis Briedis, TV seja Renārs Zeltiņš un bijušais Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.

39 KKC, Portugāles Katoļu universitātes Cilvēku attīstības pētījumu centra, organizācijas "Veselības un kopienu centrs" (Spānija), organizācijas "Re:Generations" (Serbija), Eiropas Drošas naktsdzīves tīkla "Nightlife Empowerment & Well-being Network - New Net", Berlīnes Klubu un Kultūras pasākumu asociācijas projekts "Sexism Free Night" (ES programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansējums).

40 Novērtējuma secinājumu prezentēšana plānota Starptautiskajā pretvardarbības dienā (2.oktobris).

41 Pasākuma īstenošanai plānots sagatavot projekta pieteikumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Valsts administrācija".

42 Pasākuma īstenošanas gaitā tiks ņemta vērā LM izstrādātā metodika, kā arī pievērsta uzmanība tam, lai netiktu radīts papildu administratīvais slogs jomās, kurās nepieciešamība pēc šāda novērtējuma ir zemāka.

43 Tai skaitā LSOST un Islandes sieviešu atbalsta organizācijas "The Women's Counseling" projekta "Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā" ietvaros (AIF finansējums).

44 Indikatīvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.1. SAM Vienlīdzīgu tiesību un nediskriminācijas veicināšana" ietvaros.

45 Semināru īstenošana atbilstoši projekta laika grafikam norisināsies laikā no 2022.gada 1.ceturkšņa līdz 2028.gada 4.ceturksnim, indikatīvi ik gadu organizējot sešus līdz septiņus seminārus.

46 Indikatīvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.1. SAM "Vienlīdzīgu tiesību un nediskriminācijas veicināšana"ietvaros).

47 Indikatīvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programma", 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību", 4.3.4.1. SAM "Vienlīdzīgu tiesību un nediskriminācijas veicināšana"ietvaros.

48 Pasākumu īstenošana atbilstoši projekta laika grafikam norisināsies laikā no 2022.gada 1.ceturkšņa līdz 2028.gada 4.ceturksnim, indikatīvi ik gadu organizējot trīs līdz četrus pasākumus.

49 ES fondu periods 2014.-2020.gadam. LM projekts Nr.9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"

50 Human Rights Education for Legal Proffessionals: Eiropas Padomes veidota platforma tiešsaistes apmācībām juristiem.

51 Pasākums īstenojams Starptautiskās jaunatnes dienas (12.augusts) publicitātes pasākumu ietvaros.

Labklājības ministrs G. Eglītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Plānu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.–2023. gadam Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 578Pieņemts: 17.08.2021.Stājas spēkā: 17.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 20.08.2021. OP numurs: 2021/160.3
Politikas plānošanas dokuments Nosaukums: Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.–2023. gadam Veids: plānsPolitikas joma: Nodarbinātības un sociālā politika Atbildīgā iestāde: Labklājības ministrija
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
325509
17.08.2021
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"