Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 515

Rīgā 2021. gada 10. augustā (prot. Nr. 55 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
107. panta trešo, piekto un septīto daļu
un 109. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 44. nr.; 2020, 17. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojuma sniegšanas kārtību."

2. Izteikt 2.26. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.26. pēdējās garantētās piegādes pakalpojums - dabasgāzes pagaidu piegāde lietotājam, kura gazificētais objekts ir pieslēgts sadales sistēmai un kuram ir spēkā esošs dabasgāzes tirdzniecības līgums ar tādu dabasgāzes tirgotāju, kas izbeidz dabasgāzes tirdzniecību, vai gazificētā objekta īpašniekam, ja dabasgāze gazificētajā objektā tiek lietota bez spēkā esoša dabasgāzes tirdzniecības līguma;".

3. Papildināt noteikumus ar 2.34. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.34. sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators - energoapgādes komersants, kas sniedz sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojumu."

4. Papildināt 5. punktu aiz vārda "uzskaiti" ar vārdiem "kā arī komercuzskaites mēraparāta darbības precizitātes kontroli".

5. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Dabasgāzes tirdzniecība, piegāde un sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojuma sniegšana".

6. Papildināt III nodaļu ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Ja sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas lietotāja dabasgāzes apgādes sistēma tiek tieši pieslēgta sašķidrinātās dabasgāzes iekārtai, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas lietotājs un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators savstarpēji vienojas par nosacījumiem minēto sistēmu savienošanai un sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojuma sniegšanai."

7. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Publiskais tirgotājs nodrošina saistītajam lietotājam dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumu atbilstoši dabasgāzes tirdzniecības līgumam un mājsaimniecības lietotājam sešus mēnešus pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu par cenu, kas saistītajiem lietotājiem noteikta Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā."

8. Papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Ja pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma saņēmējs sešu mēnešu laikā no šo noteikumu 46.4. apakšpunktā minētās informācijas nosūtīšanas dienas nav izpildījis pienākumu noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu, tad pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzējs nodrošina pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu par divkāršu saistītajiem lietotājiem Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā noteikto cenu."

9. Izteikt 46.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.4. pēc šo noteikumu 49.2. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas nosūta uz gazificēto objektu informāciju par dabasgāzes piegādi pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros un pienākumu sešu mēnešu laikā noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu;".

10. Izteikt 49.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.2. informē publisko tirgotāju par mājsaimniecības lietotāju, kuram jāsniedz pēdējās garantētās piegādes pakalpojums;".

11. Papildināt noteikumus ar 49.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.4. kurš nav pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzējs, informē pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēju par lietotāju, kurš nav saistītais lietotājs, kuram nav spēkā esoša dabasgāzes tirdzniecības līguma un kurš līdz tā noslēgšanai turpina patērēt dabasgāzi vai kuram ir spēkā esošs dabasgāzes tirdzniecības līgums ar tādu dabasgāzes tirgotāju, kurš izbeidz vai izbeidzis dabasgāzes tirdzniecību, un reģistrē dabasgāzes tirdzniecību pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros minētajam lietotājam."

12. Papildināt IV nodaļu ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzējs pēc informācijas saņemšanas no sadales sistēmas operatora informē pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma saņēmēju par dabasgāzes piegādi pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros un pienākumu sešu mēnešu laikā noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu."

13. Izteikt 64. punktu šādā redakcijā:

"64. Dabasgāzes piegādi pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros uz laiku, ne ilgāku par sešiem kalendāra mēnešiem, nodrošina:

64.1. lietotājam, ja tam ir viens spēkā esošs dabasgāzes tirdzniecības līgums ar tirgotāju, kurš izbeidzis dabasgāzes tirdzniecību;

64.2. gazificētā objekta īpašniekam, ja dabasgāze gazificētajā objektā tiek lietota bez spēkā esoša dabasgāzes tirdzniecības līguma un lietotājs vai gazificētā objekta īpašnieks nav nodrošinājis iespēju sadales sistēmas operatoram pārtraukt dabasgāzes padevi gazificētajā objektā."

14. Svītrot 66.1. apakšpunktā vārdus "par cenu, kas saistītajiem lietotājiem noteikta Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā".

15. Izteikt 69.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.1. pienākums publicēt savā tīmekļvietnē norēķinu periodā piemērojamo pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cenu 21 dienu pirms attiecīgā norēķinu perioda sākuma;".

16. Papildināt noteikumus ar 69.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.4. pienākums pēc informācijas saņemšanas no sadales sistēmas operatora informēt pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma saņēmēju par dabasgāzes piegādi pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros un pienākumu sešu mēnešu laikā noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu."

17. Papildināt 70.1. apakšpunktu aiz vārdiem "un termiņā" ar vārdiem "kā arī sešu mēnešu laikā noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar dabasgāzes tirgotāju".

18. Aizstāt 80. punktā vārdu "pielikumā" ar skaitli un vārdu "1. pielikumā".

19. Svītrot 82.2. apakšpunktā vārdus "noteikt dabasgāzes diferencētās patēriņa normas sadzīves vajadzībām un apkurei".

20. Papildināt noteikumus ar 82.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"82.5. pēc lietotāja pieprasījuma bez maksas nodrošināt sadales sistēmas operatora rīcībā esošo informāciju par lietotāja dabasgāzes patēriņu gazificētajā objektā par pēdējiem trim gadiem."

21. Izteikt 88. un 89. punktu šādā redakcijā:

"88. Šo noteikumu 87. punktā minētā pārkāpuma dēļ sistēmas operators patērētās dabasgāzes daudzumu aprēķina šādi:

88.1. lietotājam, kas nav mājsaimniecības lietotājs, - pamatojoties uz faktiski patērētās dabasgāzes daudzumu līdzīgos apstākļos līdzīgā laikposmā;

88.2. mājsaimniecības lietotājam gazificētajos objektos, kuros ir gāzes plīts un centralizēta karstā ūdens apgāde, vai mājsaimniecības lietotājam gazificētajos objektos, kuros ir gāzes plīts, bet nav ūdens sildītāju un centralizētas karstā ūdens apgādes, - ņemot vērā šo noteikumu 2. pielikumā minētās diferencētās dabasgāzes patēriņa mēneša un gada normas;

88.3. mājsaimniecības lietotājam, kuram dabasgāzes iekārtas un aparāti ir izmantojami apkurei, un mājsaimniecības lietotājam, kuram ir uzstādīti gāzes ūdens sildītāji, - pamatojoties uz faktiski patērētās dabasgāzes daudzumu līdzīgos apstākļos līdzīgā laikposmā.

89. Ja konstatēts šo noteikumu 87. punktā minētais pārkāpums, sadales sistēmas operators veic pārrēķinu par izlietoto dabasgāzi un sadales sistēmas pakalpojumiem, izmantojot šādu formulu:

K = (PDG - UDG) x (Tm + CDG), kur

K - pārrēķins par izlietoto dabasgāzi un sadales sistēmas pakalpojumiem;

PDG - patērētās dabasgāzes daudzums, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 88. punktam;

UDG - komercuzskaites mēraparāta uzskaitītais dabasgāzes daudzums periodā, kurā noticis šo noteikumu 87. punktā minētais pārkāpums;

Tm - sadales sistēmas pakalpojuma tarifu mainīgā daļa (pēc patēriņa grupas);

CDG - dabasgāzes cena pēdējās garantētās piegādes cenas apmērā mēnesī, kad konstatēts pārkāpums."

22. Svītrot 89.1 un 90. punktu.

23. Izteikt 95. punktu šādā redakcijā:

"95. Pārvades un sadales sistēmas operators, kā arī sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators nodrošina no dabasgāzes tirgotāja un attiecīgās sistēmas lietotāja saņemtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka fizisku un juridisku personu datu un komercnoslēpumu aizsardzību."

24. Papildināt VIII nodaļu ar 95.1 punktu šādā redakcijā:

"95.1 Sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators nodrošina sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojuma sniegšanu, veicot dabasgāzes šķidrināšanu vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanu, izkraušanu, uzglabāšanu un pārvēršanu gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu vai lietotājam atļautās maksimālās slodzes robežās."

25. Izteikt 149. punktu šādā redakcijā:

"149. Sadales sistēmas operators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic komercuzskaites mēraparāta pirmstermiņa verificēšanu akreditētā inspicēšanas institūcijā. Ja rodas aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, sadales sistēmas operators ziņo tiesībaizsardzības iestādei par iespējamu noziedzīgu nodarījumu un komercuzskaites mēraparātu nodod neatkarīgas ekspertīzes veikšanai. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar sadales sistēmas operatora sastādīto aktu un ekspertīzes atzinumu, ja normatīvie akti nenosaka citādi."

26. Papildināt noteikumus ar 149.1 punktu šādā redakcijā:

"149.1 Ja mājsaimniecības lietotāja dabasgāzes gada patēriņa rādījums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir mainījies vairāk par 30 %, sadales sistēmas operators pēc savas iniciatīvas vai pēc mājsaimniecības lietotāja pieprasījuma veic darbības precizitātes pārbaudi ar Eiropas Kopienas tipa apstiprinājuma zīmi vai CE atbilstības marķējumu nemarķētam komercuzskaites mēraparātam ar maksimālo plūsmu Qmax ≤ 3 m3/h. Komercuzskaites mēraparāta pārbaudes izmaksas sedz sadales sistēmas operators. Ja komercuzskaites rādījumu precizitātes kļūda pārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimāli pieļaujamo kļūdu, sadales sistēmas operators nomaina gazificētajā objektā uzstādīto komercuzskaites mēraparātu un sedz ar nomaiņu saistītās izmaksas."

27. Svītrot 161. punktu.

28. Svītrot 163. punktā skaitli "161.".

29. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu."

30. Aizstāt pielikumā vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu "1. pielikums".

31. Papildināt noteikumus ar 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 78

Diferencētās dabasgāzes patēriņa mēneša un gada normas mājsaimniecības lietotājam

Nr.
p. k.
Mēnesis Dabasgāzes patēriņa norma (m3) mājsaimniecības lietotājam gazificētajos objektos, kuros ir gāzes plīts un centralizēta karstā ūdens apgāde Dabasgāzes patēriņa norma (m3) mājsaimniecības lietotājam gazificētajos objektos, kuros ir gāzes plīts, bet nav ūdens sildītāju un centralizētas karstā ūdens apgādes Dabasgāzes patēriņa norma (kWh) mājsaimniecības lietotājam gazificētajos objektos, kuros ir gāzes plīts un centralizēta karstā ūdens apgāde (dabasgāzes daudzuma pārrēķinu uz enerģijas vienībām veic, izmantojot faktisko augstāko siltumspēju 10,538 kWh/m³) Dabasgāzes patēriņa norma (kWh) mājsaimniecības lietotājam gazificētajos objektos, kuros ir gāzes plīts, bet nav ūdens sildītāju un centralizētas karstā ūdens apgādes (dabasgāzes daudzuma pārrēķinu uz enerģijas vienībām veic, izmantojot faktisko augstāko siltumspēju 10,538 kWh/m³)
1. Janvāris 5,41 8,97 57 95
2. Februāris 5,15 8,61 54 91
3. Marts 5,36 8,95 56 94
4. Aprīlis 4,79 8,01 50 84
5. Maijs 4,37 7,26 46 77
6. Jūnijs 3,40 5,63 36 59
7. Jūlijs 2,52 4,25 27 45
8. Augusts 2,65 4,38 28 46
9. Septembris 3,61 5,97 38 63
10. Oktobris 4,60 7,70 48 81
11. Novembris 5,08 8,51 54 90
12. Decembris 5,45 9,08 57 96
Gadā kopā 52,39 87,33 552 920"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 515Pieņemts: 10.08.2021.Stājas spēkā: 13.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 12.08.2021. OP numurs: 2021/154.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
325275
13.08.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"