Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN8/2021

Olainē 2021. gada 16. jūnijā

Grozījumi Olaines novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN9/2018 "Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā"

Apstiprināti ar Olaines novada domes
2021. gada 16. jūnija sēdes lēmumu (7. prot., 22.1. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta
pirmās daļas 4. punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"
8., 9. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas" 9. un 16.1 punktu

Izdarīt Olaines novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN9/2018 "Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 4. punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8., 9. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 9. un 16.1 punktu"

2. Izteikt noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Ielu tirdzniecības vietās realizējamas šādas preču grupas:

7.1. fiziskas personas, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīgas pārdot MK noteikumos Nr. 440 7. punktā noteiktās preču grupas;

7.2. juridiskās un fiziskās personas, kuras reģistrējušas un realizē saimniecisko darbību, papildus noteikumu 7. punktā noteiktajām precēm, ir tiesīgas pārdot:

7.2.1. pašu ražota pārtikas produkcija, izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības, biškopības un svaigi zvejas produkti;

7.2.2. mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

7.2.3. pašu audzēti grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;

7.2.4. pašu audzētas ogas, augļi un dārzeņi;

7.2.5. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;

7.2.6. mākslas darinājumi un amatniecības preces;

7.2.7. lietotas personiskās mantas;

7.2.8. augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;

7.2.9. Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādu sugu skuju koki;

7.2.10. iepirktas ogas, augļi, dārzeņi, rieksti, ziedi un puķu stādi;

7.2.11. rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas preces;

7.2.12. uzkodas no speciālām iekārtām, saldējums, saldētas sulas, bezalkoholiskie dzērieni;

7.2.13. grāmatas un preses izdevumi."

3. Izteikt noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Lai saskaņotu ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizēšanas vietas iekārtojumu un saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai vai atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai, tirdzniecības dalībnieks, iesniegumu (pielikums Nr. 24) iesniedz pašvaldībā Noteikumu Nr. 440 noteiktajā kārtībā, un iesniegumam pievieno ar pašvaldības būvvaldi saskaņotu ielu tirdzniecības vietas vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici."

4. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

11.1 Tirdzniecības dalībnieks noteikumu 11. punktā noteikto iesniegumu var iesniegt:

11.1.1 papīra formātā Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114,

11.2.1 elektroniski, sūtot uz pašvaldības e-adresi vai e-pastu: pasts@olaine.lv,

11.3.1 aizpildot pieteikumu Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

5. Papildināt ar noteikumu 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.2 Tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora iesnieguma iesniedzēja - fiziskas personas datus (vārds, uzvārds un personas kods) pašvaldība pārbauda:

11.1.2 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā Iedzīvotāju reģistrā ar nolūku pārliecināties par sniegto datu pareizību un attiecīgās personas esamību;

11.2.2 Valsts ieņēmumu dienesta pārziņā esošajā informācijas sistēmā ar nolūku pārliecināties, vai persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti nenosaka personai pienākumu reģistrēt saimniecisko darbību."

6. Izteikt noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus tirdzniecības atļaujas saņemšanai izskata, pieņem lēmumu un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā izsniedz rakstisku atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai (pielikums Nr. 25) pašvaldības izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu un pašvaldības nodevas samaksas dienas."

7. Izteikt noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja uz vienu tirdzniecības vietu ir pieteikušies vairāki tirdzniecības dalībnieki, priekšroka tirdzniecības atļaujas saņemšanai ir tirdzniecības dalībniekam iesniegumu iesniegšanas secīgā kārtībā un ar pašu ražotu produkciju."

8. Izteikt noteikumu 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir 5. punktā minētās personas, kuras ir tirdzniecības dalībnieki. Ielu tirdzniecības organizators tirdzniecības nodevu par katru pieteikto ielu tirdzniecības vietu maksā, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam."

9. Izteikt noteikumu 23.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1. ielu tirdzniecībai:

Nr.p.k.

Tirdzniecības nodevas objekts

Nodeva (euro)

dienā

mēnesī

23.1.1. pašu ražota pārtikas produkcija, izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības, biškopības un svaigi zvejas produkti

1,50

30,00

23.1.2 mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas

1,50

30,00

23.1.3 pašu audzēti grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas

1,50

30,00

23.1.4. pašu audzētas ogas, augļi un dārzeņi

1,50

30,00

23.1.5. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi

1,50

30,00

23.1.6. mākslas darinājumi un amatniecības preces

1,50

30,00

23.1.7. lietotas personiskās mantas

1,50

30,00

23.1.8. augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli

7,00

90,00

23.1.9. Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādu sugu skuju koki

5,00

-

23.1.10. iepirktas ogas, augļi, dārzeņi, rieksti, ziedi un puķu stādi

3,00

60,00

23.1.11. rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas preces

3,00

60,00

23.1.12. uzkodas no speciālām iekārtām, saldējums, saldētas sulas, bezalkoholiskie dzērieni

3,00

60,00

23.1.13. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi

5,00

-

23.1.14. pārējie, noteikumu 23.1. apakšpunktā neparedzētie nodevu objekti

3,00

60,00

     

"

10. Izteikt noteikumu 24. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums Nr. 1).

11. Izteikt noteikumu 25. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums Nr. 2).

Olaines novada domes priekšsēdētājs A. Bergs

 

Pielikums Nr. 1
Olaines novada domes 16.06.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. SN8/2021

Pielikums Nr. 24
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI
IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā Olaines novada administratīvajā teritorijā

 
(fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)
 
(personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
 
(deklarētā dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese)
 
(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lūdzu izsniegt atļauju:

(vajadzīgo atzīmēt)

ielu tirdzniecībai

ielu tirdzniecības organizēšanai

Tirdzniecības vietas adrese

vai pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts

 
Tirdzniecības veikšanas datums

un laiks

datums:  
no plkst.   līdz plkst.  
Informācija par tirdzniecības vietu platība m2   vietu skaits  
Tirdzniecība tiks veikta no:

(galds, mašīna, nojume, utt.)

 
Realizējamo preču grupas

(vajadzīgo atzīmēt)

pašu ražota pārtikas produkcija, izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības, biškopības un svaigi zvejas produkti

mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas

pašu audzēti grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas

pašu audzētas ogas, augļi un dārzeņi

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi

mākslas darinājumi un amatniecības preces

lietotas personiskās mantas

augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli

Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādu sugu skuju koki

iepirktas ogas, augļi, dārzeņi, rieksti, ziedi un puķu stādi

rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas preces

uzkodas no speciālām iekārtām, saldējums, saldētas sulas, bezalkoholiskie dzērieni

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi

grāmatas un preses izdevumi

alkoholu saturošie un enerģētiskie dzērieni

Citas (uzskaitīt)________________________________

______________________________________________________

Realizējamo preču sortiments

(preču nosaukums)

 
   
Pielikumā:

(vajadzīgo atzīmēt)

ar Olaines novada pašvaldības būvvaldi saskaņota ielu tirdzniecības vietas vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (ja nepieciešams);
tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrācijas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību;
tirdzniecības dalībnieku saraksts (ielu tirdzniecības organizēšanas gadījumā);
Citi dokumenti:

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu:

- iepazinies/iepazinusies ar Olaines novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018 "Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā",

- informēts/informēta un piekrītu manu fizisko personas datu apstrādei, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, ka dati tiks apstrādāti tādā apjomā, kāds nepieciešams iesniegumā prasītās informācijas izskatīšanai.

20__. gada ___.__________________    
   

(paraksts, paraksta atšifrējums)

 

Pielikums Nr. 2
Olaines novada domes 16.06.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. SN8/2021

Pielikums Nr. 25
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI / IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI

Personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums  
Personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs  
Tirdzniecības vietas adrese vai pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts  
Tirdzniecības veikšanas datums un laiks: Datums:  
no plkst.   līdz plkst.  
Informācija par tirdzniecības vietu platība m2   vietu skaits  
Realizējamo preču grupas un sortiments  
Atļaujas derīguma termiņš  
Citi noteikumi  

Izdota saskaņā ar Ministru Kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 14.3. apakšpunktu un Olaines novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošajiem noteikumu Nr. SN9/2018 "Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā" 5., 13. un 15. punktu.

Ielu tirdzniecības atļaujas saņēmējam tirdzniecības vietā jānodrošina tirdzniecību un atkritumu apsaimniekošanas reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošana, kārtības uzturēšana un visas tirdzniecības vietas sakopšana pēc katras tirdzniecības reizes.

Izpilddirektors Ģ. Batrags

 

Paskaidrojuma raksts
Olaines novada domes 2021. gada 16. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. SN8/2021 "Grozījumi Olaines novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN9/2018 "Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Olaines novada pašvaldība 2018. gada 21. augustā noslēdza sadarbības līgumu ar Rīgas Domes Informācijas tehnoloģijas centru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1. "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" vadītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums" (turpmāk - Projekts) atbalstāmo darbību īstenošanu.

Projekta ietvaros pašvaldībām, tai skaitā, Olaines novada pašvaldībai izstrādātas jaunas vienotas informācijas sistēmas - Pakalpojuma modulis (PAM) un ieviesti e-pakalpojumi, tai skaitā, portālā Latvija.lv pieejams e-pakalpojums (EP215) "Tirdzniecības atļaujas pašvaldības noteiktajās pastāvīgās ielu tirdzniecības vietā" (turpmāk - EP215) un e-pakalpojums (EP216) "Tirdzniecības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā" (turpmāk - EP216), kas nodrošinās šo e-pakalpojuma darbību arī Olaines novada pašvaldībai.

E-pakalpojuma nodrošināšana ir paredzēta, izmantojot arī publisko iestāžu datu reģistrus - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošo Iedzīvotāju reģistru ar nolūku pārliecināties par sniegto datu pareizību un attiecīgās personas esamību, un Valsts ieņēmumu dienesta pārziņā esošo informācijas sistēmu ar nolūku pārliecināties, vai persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti nenosaka personai pienākumu reģistrēt saimniecisko darbību.

Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9. punkts cita starpā noteic, ka pašvaldības dome šo noteikumu 8. punktā minētās prasības un kārtību nosaka, izdodot pašvaldības saistošos noteikumus.

Olaines novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošie noteikumi Nr. SN9/2018 "Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā" (turpmāk - Saistošie noteikumi), tai skaitā, bet ne tikai, nosaka ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtību, pieteikuma iesniegšanas saziņas kanālu, norādāmo informāciju, pašvaldības nodevas maksātājus, nodevas objektus un apmērus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi papildināti ar aktuāliem pieteikuma iesniegšanas kanāliem, precizēta iesniedzamā informācija, aktualizēti objekti, kam piemērojama pašvaldības nodeva un tās apmēri.
3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu grozījumu ietekme uz pašvaldības budžetu nav nosakāma, jo nav prognozējams iesniedzamo tirdzniecības atļauju un tirdzniecības organizēšanas atļauju izsniegšanas skaits.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Precizējot pašvaldības nodevas objektus un pašvaldības tirdzniecības nodevas apmēru, tiek radīta iespēja uzņēmējdarbības veicējiem veikt ielu tirdzniecību publiskā vietā, saņemot pašvaldības atļauju, ne tikai ar pašu audzētu pārtikas produkciju, bet arī ar no citiem pārtikas produkcijas ražotājiem un audzētājiem iepirktu produkciju, tādejādi sekmējot uzņēmējdarbībai pozitīvu ietekmi.

Pārējie grozījumi Saistošajos noteikumos nav attiecināmi uz uzņēmējdarbības vides ietekmi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu grozījumi neietekmē administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Olaines novada domes priekšsēdētājs A. Bergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Olaines novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN9/2018 "Par ielu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Olaines novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN8/2021Pieņemts: 16.06.2021.Stājas spēkā: 07.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 06.08.2021. OP numurs: 2021/150.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
325190
07.08.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)