Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 16

2021. gada 22. jūlijā (prot. Nr. 4, 3. p., lēmums Nr. 20)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt 2005. gada 1. septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1) Aizstāt nosaukumā un visā nolikumā vārdu salikumu "pilsētas pašvaldība" ar vārdu salikumu "valstspilsētas pašvaldība" (attiecīgā locījumā).

2) Aizstāt visā nolikumā vārdu salikumu "pilsētas dome" ar vārdu salikumu "valstspilsētas dome" (attiecīgā locījumā).

3) Aizstāt 3. punktā vārdu salikumu "Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam" ar vārdu salikumu "Pašvaldības domes vēlēšanu likumam".

4) Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

18.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā, pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs, kā arī pilda citus pienākumus, kas noteikti likuma paredzētajos gadījumos un šajā nolikumā.

18.2. koordinē un pārrauga:

18.2.1. pilsētas attīstības un investīciju jautājumus;

18.2.2. uzņēmējdarbības attīstības jautājumus;

18.2.3. pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas pilsētas dzīvojamā fonda attīstībai un energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumus;

18.3. pilda domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sociālajos jautājumus pienākumus viņa prombūtnes laikā.

18.4. slēdz līgumus un paraksta citus dokumentus Rēzeknes valstspilsētas domes vārdā atbilstoši savai kompetencei.

18.5. saskaņā ar Nolikuma 18.1. punktu domes vārdā rīkojas ar domes mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar fiziskām un juridiskām personām apstiprinātā budžeta ietvaros.

18.6. ir atbildīgs par savas kompetences sfērā iekļautajām jomām."

5) Izteikt 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.2 Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos:

18.2 1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā, pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs, kā arī pilda citus pienākumus, kas noteikti likuma paredzētajos gadījumos un šajā nolikumā.

18.2 2. koordinē un pārrauga:

18.2 2.1. ar izglītību saistītos jautājumus;

18.2 2.2. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas jautājumus;

18.2 2.3. ar kultūras, muzeja funkciju un tūrisma nozari izpildi saistītos jautājumus.

18.2 3. pilda domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus viņa prombūtnes laikā.

18.2 4. slēdz līgumus un paraksta citus dokumentus Rēzeknes valstspilsētas domes vārdā atbilstoši savai kompetencei.

18.25.saskaņā ar Nolikuma 18.21. punktu domes vārdā rīkojas ar domes mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar fiziskām un juridiskām personām apstiprinātā budžeta ietvaros.

18.2 6. ir atbildīgs par savas kompetences sfērā iekļautajām jomām."

6) Papildināt nolikumu ar 18.3 punktu šādā redakcijā:

"18.3 Rīkojumus attiecībā uz domes priekšsēdētāja vietniekiem izdod un paraksta domes priekšsēdētājs, bet rīkojumus attiecībā uz domes priekšsēdētāju izdod un paraksta domes priekšsēdētāja vietnieks vai viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos."

7) Aizstāt 28.2. apakšpunktā vārdu salikumu "Pilsētas saimniecības pārvaldi" ar vārdu salikumu "Pilsētvides un attīstības pārvaldi".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 22.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums apstiprināts 2005. gada 1. septembrī. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punktu, tikai domes kompetencē ir noteikt pašvaldības struktūru. Saskaņā ar nolikuma 17. punktu domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 25. panta pirmo daļu, domes darbu vada tās priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs vai kas noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk - ATAVL) 1. pantu administratīvā teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi. Savukārt atbilstoši ATAVL 4. pantam Latvijas Republika tiek iedalīta valstspilsētu pašvaldību teritorijās un novadu pašvaldību teritorijās. Administratīvās teritorijas un to administratīvos centrus nosaka Saeima ATAVL pielikumā. ATAVL pielikuma 5.punktā kā viena no administratīvajām teritorijām ir nosaukta Rēzekne valstspilsētas pašvaldība. Tādejādi ņemot vērā to, ka pašvaldību nosaukumi pēc 2021. gada 1. jūlija būtu veidojami, ievērojot ATAVL noteiktās administratīvās teritorijas, ar grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 2005. gada 1. septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums"" tiek veiktas izmaiņas pašvaldības nosaukumā.

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Pašvaldības saimnieciski un organizatoriski pasākumi. Lietderīgai darba organizācijai tiek noteikts, ka domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki, kam ir sava kompetence un pārraugošās sfēras.
Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

18.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā, pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs, kā arī pilda citus pienākumus, kas noteikti likuma paredzētajos gadījumos un šajā nolikumā.

18.2. koordinē un pārrauga:

18.2.1. pilsētas attīstības un investīciju jautājumus;

18.2.2. uzņēmējdarbības attīstības jautājumus;

18.2.3. pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas pilsētas dzīvojamā fonda attīstībai un energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumus;

18.3. pilda domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sociālajos jautājumus pienākumus viņa prombūtnes laikā.

18.4. slēdz līgumus un paraksta citus dokumentus Rēzeknes valstspilsētas domes vārdā atbilstoši savai kompetencei.

18.5. saskaņā ar Nolikuma 18.1.punktu domes vārdā rīkojas ar domes mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar fiziskām un juridiskām personām apstiprinātā budžeta ietvaros.

18.6. ir atbildīgs par savas kompetences sfērā iekļautajām jomām."

Izteikt 18.2 punktu šādā redakcijā:

" 18.2 Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos:

18.2 1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā, pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs, kā arī pilda citus pienākumus, kas noteikti likuma paredzētajos gadījumos un šajā nolikumā.

18.2 2. koordinē un pārrauga:

18.2 2.1. ar izglītību saistītos jautājumus;

18.2 2.2. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem;

18.2 2.3. ar kultūras, muzeja funkciju un tūrisma nozari izpildi saistītos jautājumus.

18.2 3. pilda domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus viņa prombūtnes laikā.

18.2 4. slēdz līgumus un paraksta citus dokumentus Rēzeknes valstspilsētas domes vārdā atbilstoši savai kompetencei.

18.2 5. saskaņā ar Nolikuma 18.21.punktu domes vārdā rīkojas ar domes mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar fiziskām un juridiskām personām apstiprinātā budžeta ietvaros.

18.2 6. ir atbildīgs par savas kompetences sfērā iekļautajām jomām."

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Pašvaldības kompetence un uzdevumi.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 8. panta trešā un ceturtā daļa. Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24. pants un 25. pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 22.07.2021.Stājas spēkā: 23.07.2021.Zaudē spēku: 18.04.2024.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
324994
23.07.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"