Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49. nr.; 1991, 27./28. nr.; 1992, 18./19. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1. nr.; 1997, 5., 11. nr.; 1998, 1. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 4., 8., 22. nr.; 2005, 7. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 3., 9., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2012, 199. nr.; 2013, 97., 228. nr.; 2014, 25., 257. nr.; 2016, 31., 241. nr.; 2017, 70., 117. nr.; 2018, 101. nr.; 2019, 240. nr.; 2020, 202.A nr.; 2021, 12.A, 121.B nr.) šādus grozījumus:

1. 4. pantā:

izteikt 5.4 punktu šādā redakcijā:

"54) uztur un pilnveido Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu un nodrošina tās sadarbspēju un datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām un centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu (turpmāk - reģistru savstarpējās savienojamības sistēma);";

papildināt pantu ar 5.13 un 5.14 punktu šādā redakcijā:

"513) veic ziņu un dokumentu apmaiņu ar ārvalstu reģistriem, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu;

514) lai nodrošinātu piekļuvi informācijai par dalībvalstīs reģistrēto tiesību subjektu patiesajiem labuma guvējiem un nodrošinātu iespēju sniegt ziņas attiecībā uz klienta izpētes gaitā noskaidroto informāciju par patieso labuma guvēju neatbilstību Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajai informācijai par patiesajiem labuma guvējiem, saņem, uztur un nodod reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā tiesībaizsardzības institūciju, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta un uzraudzības un kontroles institūciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā lietotāju identificējošos datus."

2. Izslēgt 4.3 pantu.

3. 4.4 pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdu "kapitālsabiedrības";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistram ir tiesības izdarīt ierakstus, pamatojoties uz paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā, nepieņemot atsevišķu lēmumu.";

izteikt piektās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) ziņas par valsts nodevas samaksu (maksājuma references numuru, maksājuma referenci (ja tā nav zināma - maksājuma dokumenta numuru), maksājuma datumu, samaksāto summu, maksātāja - juridiskās personas - nosaukumu un reģistrācijas numuru vai maksātāja - fiziskās personas - vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) un maksājuma mērķi - valsts nodevas samaksu). Ziņas var nenorādīt, ja maksājums veikts Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā vai pieteikumam pievienots maksājumu apliecinošs dokuments, kurā norādītas šajā punktā minētās ziņas;".

4. Izslēgt 4.13 panta trešajā daļā vārdus "par saviem līdzekļiem".

5. Aizstāt 4.15 panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā vārdus "un tiesas nolēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu" ar vārdiem "tiesas nolēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu un valsts notāra lēmumu par ieraksta izdarīšanu un dokumenta pievienošanu reģistrācijas lietai".

6. Izteikt 8. panta devīto daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistrs septiņu dienu laikā no šā panta ceturtajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas, ja tās nav jau publicētas uz citu likumu pamata."

7. Papildināt likumu ar 8.3 nodaļu šādā redakcijā:

"8.3 NODAĻA
ZIŅU UN DOKUMENTU APMAIŅA, IZMANTOJOT reģistru savstarpējās savienojamības sistēmU

18.29 pants. Ziņu nodošana, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu

Izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, Uzņēmumu reģistrs nodod ziņas un dokumentus par komercsabiedrībām, dalībvalstu kapitālsabiedrību filiālēm Latvijā un reģistrēto tiesību subjektu patiesajiem labuma guvējiem.

Pēc dalībvalsts kapitālsabiedrības filiāles reģistrācijas komercreģistrā, izmaiņu izdarīšanas ierakstos par filiāli vai pēc filiāles izslēgšanas no komercreģistra Uzņēmumu reģistrs, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, par to paziņo tās dalībvalsts reģistram, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība.

Dalībvalsts šīs nodaļas izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Īslandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.

18.30 pants. Ziņas un dokumenti par dalībvalsts kapitālsabiedrību, kas atvērusi filiāli Latvijā

Par dalībvalsts kapitālsabiedrību, kas atvērusi filiāli Latvijā, Uzņēmumu reģistrs reģistrē šādas ziņas:

1) firmu;

2) kapitālsabiedrības veidu;

3) atrašanās vietu (juridisko adresi);

4) reģistru, kurā kapitālsabiedrība ir ierakstīta, ja kapitālsabiedrības atrašanās vietas valsts likums paredz kapitālsabiedrības ierakstīšanu reģistrā;

5) reģistrācijas numuru;

6) pārstāvēt tiesīgo personu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu vai nacionālo identifikācijas numuru, ja tāds ir piešķirts, un amatu (ja šajā punktā minētās personas ir juridiskā persona - juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko formu), norādot pārstāvības tiesību apjomu;

7) ziņas par kapitālsabiedrības reorganizāciju;

8) ziņas par kapitālsabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un izbeigšanu, ziņas par kapitālsabiedrības maksātnespējas procesa pasludināšanu un izbeigšanu;

9) ziņas par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju.

Šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētās ziņas norāda pieteikumā par dalībvalsts kapitālsabiedrības filiāles reģistrāciju.

Izmaiņas ziņās un dokumentos par dalībvalsts reģistrā reģistrētu kapitālsabiedrību Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, reģistrē, pamatojoties uz paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā.

Dalībvalsts kapitālsabiedrības filiāles reģistrācijas lietai Uzņēmumu reģistrs pievieno kapitālsabiedrības gada pārskatu, ja tas ir saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no dalībvalsts reģistra iestādes.

18.31 pants. Ziņas par komercsabiedrības filiāli dalībvalstī

Pamatojoties uz paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no dalībvalsts reģistra, Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, reģistrē ziņas par komercsabiedrības filiāli dalībvalstī.

18.32 pants. Izmaiņas ziņās un dokumentos par komercsabiedrību, kas atvērusi filiāli dalībvalstī

Uzņēmumu reģistrs, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, nekavējoties paziņo dalībvalstij, kurā ir reģistrēta komercsabiedrības filiāle, par šādām izmaiņām ziņās un dokumentos par komercsabiedrību:

1) firmu;

2) komercsabiedrības veidu;

3) atrašanās vietu (juridisko adresi);

4) reģistrācijas numuru;

5) pārstāvēt tiesīgo personu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu vai nacionālo identifikācijas numuru, ja tāds ir piešķirts, un amatu, norādot pārstāvības tiesību apjomu;

6) ziņām par komercsabiedrības reorganizāciju;

7) ziņām par komercsabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju;

8) ziņām par komercsabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un izbeigšanu, ziņām par komercsabiedrības maksātnespējas procesa pasludināšanu un izbeigšanu;

9) gada pārskatu;

10) citām Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktām ziņām.

18.33 pants. Apliecinājums par reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā saņemtu paziņojumu

Pēc šā likuma 18.30 panta trešajā daļā un 18.31 pantā minētā paziņojuma saņemšanas Uzņēmumu reģistrs, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, apliecina, ka ir saņemts šāds paziņojums, un nodrošina, ka ziņas un dokumenti nekavējoties tiek atjaunināti.

18.34 pants. Ziņas par patiesajiem labuma guvējiem

Uzņēmumu reģistrs uzkrāj, reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā nodod un nodrošina publiski pieejamus šādus reģistrēto tiesību subjektu patieso labuma guvēju personas datus:

1) vārdu;

2) uzvārdu;

3) dzimšanas datumu, mēnesi, gadu;

4) Latvijā piešķirto personas kodu, ja tāds ir;

5) valstspiederību un pastāvīgās dzīvesvietas valsti;

6) citas Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās ziņas.

18.35 pants. Kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošana

Ja pēc pārrobežu apvienošanas iegūstošo kapitālsabiedrību paredzēts reģistrēt citā dalībvalstī, Uzņēmumu reģistrs atbilstoši šā likuma 14. panta noteikumiem pārbauda, vai Latvijā reģistrētā pievienojamā kapitālsabiedrība ir veikusi visas likumā noteiktās darbības, kas nepieciešamas pārrobežu apvienošanas pabeigšanai, un izsniedz pirmsapvienošanas apliecību, ja likumā noteiktās darbības ir veiktas. Pirmsapvienošanas apliecība tiek izsniegta Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos.

Ja pēc pārrobežu apvienošanas iegūstošā kapitālsabiedrība tiek reģistrēta Latvijā, Uzņēmumu reģistrs atbilstoši šā likuma 14. panta noteikumiem pārbauda pārrobežu apvienošanas likumību saistībā ar pārrobežu apvienošanas pabeigšanu vai jaunas kapitālsabiedrības dibināšanu pārrobežu apvienošanas rezultātā.

Ja pēc pārrobežu apvienošanas iegūstošā kapitālsabiedrība tiek reģistrēta Latvijā, Uzņēmumu reģistrs par pārrobežu apvienošanas spēkā stāšanos nekavējoties paziņo tam reģistram, kurā attiecīgajai citā dalībvalstī reģistrētajai pievienojamai sabiedrībai bija iesniedzami dokumenti."

8. Pārejas noteikumos:

izslēgt 42. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 43. un 44. punktu šādā redakcijā:

"43. Šā likuma 18.29 panta pirmo un otro daļu, 18.30 panta pirmās daļas 6. punktu un trešo daļu, 18.31, 18.32 un 18.33 pantu, kā arī 18.34 pantu daļā par reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā nododamajām ziņām par patiesajiem labuma guvējiem piemēro no dienas, kad reģistru savstarpējās savienojamības sistēma un dalībvalstu reģistri, tai skaitā Uzņēmumu reģistrs, nodrošina ziņu un dokumentu nodošanu un saņemšanu, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu.

44. Reģistrācijas lietas publiskajā daļā iekļauj tikai tos šā likuma 4.15 panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā minētos valsts notāru lēmumus par ieraksta izdarīšanu un dokumenta pievienošanu reģistrācijas lietai, kas pieņemti, sākot ar 2021. gada 1. augustu."

9. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija direktīvas (ES) 2017/1132 attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija direktīvas (ES) 2018/843, ar ko groza direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas (ES) 2019/1151, ar ko groza direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 6. jūlijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2021. gada 8. jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.07.2021.Stājas spēkā: 01.08.2021.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 129A, 08.07.2021. OP numurs: 2021/129A.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
324670
01.08.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"