Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 490

Rīgā 2021. gada 6. jūlijā (prot. Nr. 51 64. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 737 "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
53. panta otrās daļas 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 737 "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 249. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Komersanti, kas nodarbojas ar cementa ražošanu (NACE 2. red. kods 23.51), čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošanu (NACE 2. red. kods 24.10), dabasgāzes importēšanu, transportēšanu, uzglabāšanu un realizāciju, biogāzes ražošanu un izmantošanu, sagatavo un katru gadu līdz 1. oktobrim iesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā šo noteikumu 2. pielikuma 1., 2., 3., 4. un 6. tabulā minēto informāciju par darbību datiem un siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķiniem un to aprakstus."

2. Svītrot 18. punktu.

3. Svītrot 21. punktā un 22.1. apakšpunktā skaitli "18.".

4. Papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Prognožu sagatavošanas nacionālā sistēma ietver ilgtermiņa siltumnīcefekta gāzu emisiju prognožu aprēķināšanu, klimata politikas ietekmes novērtēšanu un ziņošanu atbilstoši konvencijas, Parīzes nolīguma, Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regulas (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (turpmāk - regula Nr. 2018/1999), 18. un 39. pantam, kā arī Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030. gadam noteikto mērķu un klimatneitralitātes mērķu (līdz 2050. gadam) sasniegšanas novērtējumu. Prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas dalībnieki ir Fizikālās enerģētikas institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas dalībniekiem izveido un uztur ilgtermiņa attīstības scenāriju modelēšanas sistēmu siltumnīcefekta gāzu emisiju prognožu aprēķināšanai un klimata politikas vērtēšanai. Par pamatu ilgtermiņa attīstības scenāriju modelēšanas sistēmai tiek izmantota enerģētikas un klimata modelēšanas sistēma."

5. Papildināt noteikumus ar 26.1 un 26.2 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu izstrādā un uztur enerģētikas un klimata modelēšanas sistēmu atbilstoši regulas Nr. 2018/1999 3., 9. un 14. panta nosacījumiem, tai skaitā lai aprēķinātu šo noteikumu 26. punktā minētās prognozes, novērtētu politiku un pasākumu ietekmi un Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030. gadam noteikto mērķu sasniegšanu un to pārskatīšanas nepieciešamību, kā arī lai īstenotu regulas Nr. 2018/1999 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. un 27. pantā noteiktās monitoringa un ziņošanas prasības.

26.2 Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāti izveido un uztur ekonomikas modelēšanas sistēmu, lai noteiktu identificēto ekonomikas un klimata mērķu sasniegšanas ekonomisko ietekmi."

6. Papildināt noteikumus ar 33.1 un 33.2 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Fizikālās enerģētikas institūts līdz 2023. gada 30. janvārim un turpmāk katru otro gadu, sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", izstrādā un atjauno SEG emisiju prognozēšanas ilgtermiņa scenārijus līdz 2050. gadam un novērtē Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030. gadam un Latvijas stratēģijā klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam noteikto siltumnīcefekta gāzu emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes mērķu sasniegšanas progresu.

33.2 Lai izpildītu šo noteikumu 33.1 punktā noteikto uzdevumu, līdz 2022. gada 1. novembrim un turpmāk katru otro gadu Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" iesniedz Fizikālās enerģētikas institūtā siltumnīcefekta gāzu prognozes scenārijam ar esošajiem pasākumiem, kā arī plānoto rīcībpolitiku un pasākumu aprakstu atbilstoši konvencijai, tās Parīzes nolīgumam un regulas Nr. 2018/1999 17. un 18. pantam."

7. Svītrot 1. pielikuma 1. tabulas 4. punktā vārdus "Latvijas Kūdras asociācija".

8. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 12. decembra
noteikumiem Nr. 737

Komersantu iesniedzamie dati par iepriekšējo kalendāra gadu

I. Rūpnieciskās produkcijas NACE 2. red. kodam 23.51 atbilstošo komersantu iesniedzamie dati

Dati par saražoto cementa klinkeru un tā sastāvu, kas noteikts komersanta laboratorijā vai citā laboratorijā, izmantojot mērījumu metodi.

1. tabula

Gads

Izejvielu maisījums, kas izmantots 1 t klinkera saražošanai (t)

CaCO3 izejvielu maisījumā (%)

CaO izejvielu maisījumā (%)

Cementa krāsns putekļu karsēšanas zudumi (%)

Cementa klinkera ķīmiskais sastāvs (gada vidējais rādītājs)

SiO2 (%)

Al2O3 (%)

Fe2O3 (%)

CaO (%)

MgO (%)

SO3 (%)

Na2O (%)

K2O (%)

IR (%)

Naeq (%)

                             
                             

II. Rūpnieciskās produkcijas NACE 2. red. kodam 24.10 atbilstošo komersantu iesniedzamie dati

Saražotās produkcijas un izmantoto izejvielu dati, oglekļa saturs izmantotajā čugunā, čuguna lūžņos un saražotajā neapstrādātajā tēraudā, oglekļa elektrodu patēriņš elektrokrāsnīs.

2. tabula

Gads

Saražotā produkcija - neapstrādātais tērauds (t)

Izejvielas

Oglekļa saturs (Carbon content) produkcijā (%)

Oglekļa elektrodu patēriņš (kg/t produkcijas)

martena krāsnīs

elektrokrāsnīs

kokss (t)

čuguns un čuguna lūžņi (t)

metāllūžņi (t)

izmantotajā čugunā un čuguna lūžņos

saražotajā neapstrādātajā tēraudā

                 
                 

III. Dabasgāzes importēšanas, transportēšanas, uzglabāšanas un realizācijas komersantu iesniedzamie dati

3. tabula

[gads]

Siltumnīcefekta gāzes noplūdes avots

Siltumnīcefekta gāze (kt)

CH4

CO2

N2O

NMGOS

NOx

CO

SO2

Kontrolētās noplūdes              
1 B 2 b i Kontrolētās noplūdes (Venting)              
Nekontrolētās noplūdes              
1 B 2 b iii 4 Pārvade un uzglabāšana (Transmission and storage)              
4.1. Pārvade (Transmission)              
4.2. Uzglabāšana (Storage)              
1 B 2 b iii 5 Sadales tīkli (Distribution)              
1 B 2 b iii 6 Citas izplūdes (Other)              
6.1. Rūpniecības uzņēmumos un spēkstacijās (At industrial plants and power stations)              
6.2. Mājsaimniecībās un tirdzniecības sektoros (In residential and commercial sectors)              
Kopējais noplūžu daudzums (kt):              

4. tabula

[gads]

Siltumnīcefekta gāzes noplūdes avots

Noplūžu apjoms (m3)

CH4

CO2

N2O

NMGOS

NOx

CO

SO2

Kontrolētās noplūdes              
1 B 2 b i Kontrolētās noplūdes (Venting)              
Nekontrolētās noplūdes              
1 B 2 b iii 4 Pārvade un uzglabāšana (Transmission and storage)              
4.1. Pārvade (Transmission)              
4.2. Uzglabāšana (Storage)              
1 B 2 b iii 5 Sadales tīkli (Distribution)              
1 B 2 b iii 6 Citas izplūdes (Other)              
6.1. Rūpniecības uzņēmumos un spēkstacijās (At industrial plants and power stations)              
6.2. Mājsaimniecībās un tirdzniecības sektoros (In residential and commercial sectors)              
Kopējais noplūžu daudzums (m3):              

5. tabula

Dati

Gads

Oglekļa saturs (carbon content) %

Zemākais sadegšanas siltums (net calorific value) TJ/kt

Dabasgāzes blīvums t/1000m3

       

IV. Notekūdeņu dūņu gāzes (ražotāju un izmantotāju komersantu) iesniedzamie dati

6. tabula

Dati

Gads

Metāna saturs gāzē (%)

Sadedzinātās gāzes daudzums (m3)

   

"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 737 "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 490Pieņemts: 06.07.2021.Stājas spēkā: 10.07.2021.Zaudē spēku: 20.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 09.07.2021. OP numurs: 2021/130.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
324600
10.07.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"