Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 442

Rīgā 2021. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 50 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
3. panta septīto daļu un 16. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 140. nr.; 2012, 70. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 3. punktu aiz vārdiem "(turpmāk - lietotāja atļauja)" ar skaitli un vārdu "(1.1 pielikums)";

1.2. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no akcīzes nodokļa ar brīdi, kad tie saskaņā ar šiem noteikumiem saņemti lietotāja atļaujā norādītajā adresē un piegādātājs vai lietotājs ir nodrošinājis šo noteikumu 12. punktā minētās informācijas ievadīšanu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk - elektroniskās deklarēšanas sistēma).";

1.3. aizstāt 11. punktā vārdus "attaisnojuma dokumentu (turpmāk - attaisnojuma dokuments)" ar vārdiem "piegādes dokumentu";

1.4. izteikt 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"12. Ja alkoholiskos dzērienus lietotājam piegādā Latvijas Republikas noliktavas turētājs, piegādātājs pirms alkoholisko dzērienu piegādes ievada elektroniskās deklarēšanas sistēmā informāciju par piegādājamo alkoholisko dzērienu daudzumu, nepārsniedzot piegādei atļauto alkoholisko dzērienu daudzumu. Ja lietotājs pats ieved alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai no ārvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, informācijas ievadīšanu elektroniskās deklarēšanas sistēmā par ievedamo alkoholisko dzērienu daudzumu nodrošina lietotājs saņemšanas dienā.

13. Piegādātājs piegādā lietotājam alkoholiskos dzērienus, nepārsniedzot elektroniskās deklarēšanas sistēmā ievadīto piegādājamo alkoholisko dzērienu daudzumu.";

1.5. papildināt noteikumus ar 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Iesniedzot iesniegumu atļaujas saņemšanai elektroniski, lietotājs izmanto elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

14.2 Dati par lietotājam piešķirto un atlikušo alkoholisko dzērienu daudzumu tiek uzskaitīti elektroniskās deklarēšanas sistēmā.";

1.6. papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Ja mainījies lietotāja atļaujā norādītais komersanta nosaukums vai lietotāja atļaujā norādītajai darbības vietai piešķirta jauna adrese, Valsts ieņēmumu dienests aktualizē atļaujā norādītās ziņas.";

1.7. izteikt 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"18. Valsts ieņēmumu dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un izsniedz vai pārreģistrē lietotāja atļauju vai arī pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt lietotāja atļauju.

19. Lietotāja atļauju izsniedz par katru alkoholisko dzērienu nosaukumu (veidu). Lietotāja atļauja ir derīga vienu gadu. Informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par komersantiem, kuriem izsniegta atļauja iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa, publicē Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā triju darbdienu laikā pēc lietotāja atļaujas izsniegšanas.";

1.8. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Ja mainījusies lietotāja atļaujā norādītā informācija (izņemot šo noteikumu 17.1 punktā minēto gadījumu), lietotājs piecu darbdienu laikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārreģistrācijas iesniegumu (2. pielikums), pievienojot izmaiņas apliecinošo dokumentu kopijas.";

1.9. papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Ja mainījusies informācija atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos un atļauja nav jāpārreģistrē, lietotājs par to piecu darbdienu laikā informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot izmaiņas apliecinošo dokumentu kopijas.";

1.10. papildināt noteikumus ar 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Lietotājs, kuram atļauja izsniegta līdz 2021. gada 30. jūnijam, pēc pēdējās alkoholisko dzērienu iegādes, kas notikusi līdz minētajam datumam, iesniedz atļauju Valsts ieņēmumu dienestā, lai nodrošinātu līdz atļaujas derīguma termiņa beigām atlikušā alkoholisko dzērienu iegādes daudzuma norādīšanu elektroniskās deklarēšanas sistēmā.";

1.11. svītrot 1. pielikumu;

1.12. papildināt noteikumus ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 684

(Papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

(VID iestāde)

Atļauja
iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu

  Sērija A Nr.  

Lietotāja nosaukums  
 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  

Alkoholiskā dzēriena veids  

Spirta saturs  

Iegādes daudzums (litri)  

Iegādes daudzums (absolūtā spirta litri)

 

Izmantošanas mērķis  

Adrese (adreses), kurā alkoholiskie dzērieni tiks uzglabāti un izmantoti

 

 

Atļauja izsniegta  

Atļauja ir spēkā no

 
   

līdz

 

Atļauja pārreģistrēta1      

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona  
 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. 1 Norāda tikai tad, ja atļauja pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

(Norāda lapas kārtas numuru)";

1.13. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 684

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums atļaujas saņemšanai/pārreģistrācijai
iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa

Lietotāja nosaukums  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  
Tālruņa numurs  
Elektroniskā pasta adrese  

Alkoholiskā dzēriena veids  
Absolūtā spirta daudzums (%)  
Nepieciešamais alkoholiskā dzēriena daudzums Litros Absolūtā spirta litros
     

Adrese (adreses), kur alkoholiskie dzērieni tiks uzglabāti un izmantoti (saskaņā ar teritorijas un telpu plānu)  
Darba laiks Pirmdien Otrdien Trešdien Ceturtdien Piektdien Sestdien Svētdien
             

Izmantošanas mērķis (var atzīmēt vairākus):
1) uztura bagātinātāji, kuri satur spirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, ja absolūtā spirta saturs nepārsniedz 80 mililitrus iepakojumā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 4.1 punkts)

 
2) spirts, kuru izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "a" apakšpunkts)

 
3) spirts, kuru izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholiskos dzērienus) kvalitātes noteikšanai

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "b" apakšpunkts)

 
4) spirts, kas kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "c" apakšpunkts)

 
5) spirts, kuru izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "d" apakšpunkts)

 
6) spirts, kuru izmanto pārtikas rūpniecībā (izņemot izmantošanu par izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā un tādu spirtu saturošu produktu ražošanā, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302. preču pozīcijā)

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "e" apakšpunkts)

 
7) spirts, kuru izmanto tādu vielu ražošanā, ko lieto zāļu un veterināro zāļu ražošanā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "f" apakšpunkts)

 
8) alkoholiskie dzērieni, kurus satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 7. punkts)

 
9) spirts, kuru satur etiķis vai citi produkti, kas ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2209. preču pozīcijā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 8. punkts)

 
10) spirts, kuru satur produkti, kas paredzēti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 1,2 tilpumprocentus

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 9. punkts)

 
11) produkti, kuri atbilst alkoholisko dzērienu definīcijai un kurus iznīcina vai kā citādi nodrošina, lai tie nebūtu lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uzturā lietojamu produktu ražošanā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 10. punkts)

 

Atbildīgā persona:
amats  
vārds, uzvārds  
datums1    

/

   

/

       

paraksts1

 

Piezīme. 1 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 442Pieņemts: 29.06.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 01.07.2021. OP numurs: 2021/124.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
324410
01.07.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"