Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 441

Rīgā 2021. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 50 35. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
13. panta pirmās daļas 3.1 un 11. punktu
un Civilprocesa likuma
250.47 panta pirmās daļas 7.1 punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 257. nr.; 2017, 228. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārda "punktu" ar vārdiem un skaitļiem "un Civilprocesa likuma 250.47 panta pirmās daļas 7.1 punktu";

1.2. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. no valsts budžeta finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk - pakalpojumi) veidus, apjomu, saturu, ko sniedz no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām (turpmāk kopā - personas), pakalpojumu saņemšanas nosacījumus un piešķiršanas kārtību;

1.2. sociālās rehabilitācijas kursa vardarbīgas uzvedības mazināšanai apjomu, saņemšanas, apmaksas, izpildes, pārtraukšanas un izbeigšanas kārtību.";

1.3. aizstāt 6.1. apakšpunktā vārdu "desmit" ar vārdu "sešpadsmit";

1.4. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja personai ir tiesības saņemt pakalpojumu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. pantam un pakalpojuma sniedzējs ir izvērtējis pakalpojuma sniegšanas iespējas klātienē, bet klātienē pakalpojumu sniegt nav iespējams, pakalpojumu var sniegt attālināti.";

1.5. papildināt 11. punktu aiz vārdiem "mazināšanas pakalpojuma" ar vārdiem un skaitli "(izņemot šo noteikumu III1 nodaļā minēto pakalpojumu)";

1.6. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Pakalpojuma nepieciešamību izvērtē un atzinumu sniedz psihologs vai sociālais darbinieks (turpmāk kopā - speciālists), izņemot šo noteikumu 26.4. apakšpunktā un III1 nodaļā minētos gadījumus.";

1.7. papildināt I nodaļu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Kārtība, kādā persona saņem vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu, ja pienākumu apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai personai ir uzlikusi tiesa vai tiesnesis, un minētā pakalpojuma apmaksas, izpildes, pārtraukšanas un izbeigšanas kārtība noteikta šo noteikumu III1 nodaļā.";

1.8. papildināt 30. punktu aiz vārdiem "Valsts probācijas dienests" ar vārdiem "vai ja persona minēto informāciju ir norādījusi iesniegumā";

1.9. papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas, apmaksas, izpildes, pārtraukšanas un izbeigšanas kārtība, ja pienākumu apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai personai ir uzlikusi tiesa vai tiesnesis

33.1 Pēc tiesas vai tiesneša lēmuma saņemšanas vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs izveido klienta lietu un iekļauj tajā šādu informāciju:

33.1 1. tiesas vai tiesneša lēmuma pieņemšanas datums;

33.1 2. datums, kurā tiesas vai tiesneša lēmums paziņots personai;

33.1 3. datums, kurā persona pieprasījusi vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu;

33.1 4. vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas laiks;

33.1 5. datums, kurā pakalpojuma sniedzējs informējis tiesu vai tiesnesi, kas pieņēma lēmumu par pienākumu personai apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai, par to, ka pagājis gads, kopš persona saņēma minēto tiesas vai tiesneša lēmumu, un persona ir pabeigusi vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu;

33.1 6. ziņas par to, ka Civilprocesa likuma 250.59 panta 4.1 daļā noteiktajā termiņā persona nav vērsusies pie vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēja vai nav uzsākusi vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu vai ka vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšana ir pārtraukta vai izbeigta šo noteikumu 33.6 2. apakšpunktā minēto iemeslu dēļ;

33.1 7. personai noteiktais apmaksas apmērs par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu un ziņas par apmaksas veikšanu;

33.1 8. ziņas par to, ka līdz sociālās rehabilitācijas kursa pabeigšanai persona nav informējusi pakalpojuma sniedzēju par veikto vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma apmaksu;

33.1 9. ziņas par personas iepazīstināšanu ar noslēguma ziņojumā iekļautajiem vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas rezultātiem;

33.1 10. ziņas par to, ka persona informējusi pakalpojuma sniedzēju par šo noteikumu 33.6 2. apakšpunktā minētajiem apstākļiem;

33.1 11. datums, kurā tiesai nosūtīta informācija, ka persona gada laikā no tiesas vai tiesneša lēmuma saņemšanas dienas nav apguvusi sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai un/vai nav segusi kursa izmaksas;

33.1 12. datums, kurā sociālajam dienestam nosūtīta informācija par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanu vai par minētā pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu, ja persona nepilda šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto pienākumu vai ja persona informējusi pakalpojuma sniedzēju par šo noteikumu 33.6 2. apakšpunktā minētajiem apstākļiem.

33.2 Persona iesniegumā vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējam norāda:

33.2 1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi (ja tā atšķiras no personas deklarētās dzīvesvietas adreses), tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir) un vēlamo saziņas formu;

33.2 2. vēlamo vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas veidu (individuāli vai grupā) un laiku.

33.3 Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs informē personu par:

33.3 1. vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma veidu atbilstoši šo noteikumu 6. punktam (individuāli vai grupā) un laiku;

33.3 2. iekšējās kārtības noteikumiem vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas laikā;

33.3 3. vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma apmaksas apmēru (10 % vai pilnā apmērā) atbilstoši vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma izmaksām šo noteikumu 33.2 punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienā;

33.3 4. kontu, kurā personai jāveic vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma apmaksa.

33.4 Personas, kurām pienākums apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai uzlikts tiesas vai tiesneša lēmumā, vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu saņem prioritārā kārtā, neievērojot šo noteikumu 30.1 2. apakšpunktā minēto vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņēmēju rindu.

33.5 Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs plāno vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanu, ņemot vērā šo noteikumu 29. un 31. punktā minētos nosacījumus, tā, lai persona pakalpojumu saņemtu gada laikā no tiesas vai tiesneša lēmuma saņemšanas dienas, ja persona ir sazinājusies ar vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēju 10 dienu laikā pēc tiesas vai tiesneša lēmuma saņemšanas.

33.6 Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs atbilstoši iespējām plāno vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu tā, lai persona varētu saņemt pakalpojumu gada laikā no tiesas vai tiesneša lēmuma saņemšanas dienas, ja:

33.6 1. persona vērusies pie vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēja astoņu mēnešu laikā pēc tiesas vai tiesneša lēmuma saņemšanas dienas;

33.6 2. vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšana bijusi pārtraukta vai izbeigta šādu iemeslu dēļ:

33.6 2.1. personai veselības stāvokļa dēļ ilgāk nekā mēnesi nepieciešams uzturēties ārstniecības iestādē;

33.6 2.2. persona ievietota valsts vai pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, atrodas ieslodzījuma vietā ilgāk nekā vienu mēnesi vai ir zināms, ka soda izciešana būs ilgāka par vienu mēnesi;

33.6 3. ierobežotu valsts budžeta līdzekļu dēļ vai speciālistu noslodzes dēļ izveidojusies vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņēmēju rinda.

33.7 Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas laikā personai jāpilda šo noteikumu 8. punktā minētie pienākumi.

33.8 Personai ir pienākums iemaksāt valsts budžetā vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas izmaksas 10 % vai pilnā apmērā no vidēji pakalpojuma sniegšanai noteiktajām izmaksām kārtējā gadā atbilstoši šo noteikumu 33.3 3. apakšpunktā minētajam apmēram.

33.9 Apkopojot ziņas iesniegšanai tiesā, vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējam ir tiesības saņemt informāciju par pakalpojuma saņēmēju veiktajiem maksājumiem.

33.10 Atbilstoši ministrijas piešķirtajam valsts budžeta finansējumam un prognozēm par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma pieprasījumu vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs informē sociālos dienestus par nepieciešamību pieņemt šo noteikumu 30.1 2. apakšpunktā minēto lēmumu.

33.11 Kad pagājis gads no šo noteikumu 33.11 2. apakšpunktā minētā datuma, vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs informē tiesu vai tiesnesi, kas pieņēma lēmumu par pienākumu personai apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai:

33.11 1. par to, ka pagājis gads, kopš persona saņēma minēto tiesas vai tiesneša lēmumu, un persona ir pabeigusi vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu;

33.11 2. par personas veiktās apmaksas apmēru par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu;

33.11 3. par to, ka pagājis gads, kopš persona saņēma minēto tiesas vai tiesneša lēmumu, un persona nav sazinājusies ar vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēju vai nav pabeigusi vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu;

33.11 4. par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu, ja:

33.11 4.1. pakalpojuma saņēmējs informējis par šo noteikumu 33.6 2. apakšpunktā minētajiem apstākļiem un vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšana nav bijusi iespējama;

33.11 4.2. persona nav izpildījusi šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto pienākumu.

33.12 Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs:

33.12 1. izsniedz personai izziņu par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu;

33.12 2. nosūta Valsts policijas struktūrvienībai pēc prasītāja dzīvesvietas šo noteikumu 33.11 1. apakšpunktā minēto informāciju;

33.12 3. nosūta sociālajam dienestam informāciju par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanu vai par minētā pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu, ja persona nepilda šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto pienākumu vai ja persona informējusi pakalpojuma sniedzēju par šo noteikumu 33.6 2. apakšpunktā minētajiem apstākļiem.

33.13 Ja vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs saņem tiesas vai tiesneša lēmumu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļa - pienākuma apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai - atcelšanu, personai ir tiesības pabeigt vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu, ja persona to vēlas. Šādā gadījumā vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs sagatavo noslēguma ziņojumu un ar to iepazīstina personu, neveicot šo noteikumu 33.11 punktā minētās darbības.

33.14 Personas veiktā apmaksa par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu netiek atmaksāta, ja:

33.14 1. vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs saņem tiesas vai tiesneša lēmumu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļa - pienākuma apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai - atcelšanu;

33.14 2. pakalpojuma sniegšana izbeigta saskaņā ar šo noteikumu 33.11 4. apakšpunktu.";

1.10. svītrot 48. punktu;

1.11. aizstāt 49. punktā skaitli "10" ar skaitli "20";

1.12. izteikt 50. un 51. punktu šādā redakcijā:

"50. Sociālais dienests finanšu līdzekļus izlieto cietušo rehabilitācijas pakalpojumam, ievērojot šādus nosacījumus:

50.1. vienas speciālista darba stundas cena nepārsniedz 35 euro, tai skaitā darba samaksa, visas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

50.2. cietušo rehabilitācijas pakalpojums institūcijā vienam klientam izmaksā ne vairāk kā 46,06 euro dienā;

50.3. ar individuālajām konsultācijām saistītie izdevumi (piemēram, telpu noma, materiālu kopēšana, kancelejas preces, sakaru pakalpojumi) nepārsniedz 2,29 euro par vienu konsultāciju vienai personai;

50.4. katram cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējam transporta izdevumi nepārsniedz 7 euro vienai konsultācijai, ja persona cietušo rehabilitācijas pakalpojumu saņem dzīvesvietā vai ja transporta izdevumi nepieciešami, saņemot individuālās konsultācijas pēc cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas pabeigšanas saskaņā ar šo noteikumu 24. punktu;

50.5. daļu sociālajam dienestam paredzēto administrēšanas izdevumu var novirzīt cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējam dzīvesvietā un institūcijā;

50.6. par cietušo rehabilitācijas pakalpojumu ar izmitināšanu maksā no dienas, kad persona iesniegusi institūcijā, kurā sniedz cietušo rehabilitācijas pakalpojumu, iesniegumu cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanai (arī tad, ja tiek pieņemts šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minētais lēmums), līdz lēmuma pieņemšanas dienai;

50.7. par cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā maksā no dienas, kad persona iesniegusi iesniegumu cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanai (arī tad, ja tiek pieņemts šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minētais lēmums), līdz lēmuma pieņemšanas dienai.

51. Pārskatus par šo noteikumu 11. punktā un III1 nodaļā minētajiem vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumiem (maksas pieprasījumu no valsts budžeta līdzekļiem) ministrijā iesniedz attiecīgie pakalpojuma sniedzēji.";

1.13. izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Par pakalpojuma izmaksām un par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēju kārtējā gadā ministrija informē Tiesu administrāciju un Tieslietu ministriju līdz kārtējā gada 20. janvārim.";

1.14. papildināt noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Pārskatus par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanu, to sniegšanas termiņus un kārtību nosaka ministrijas un pakalpojumu sniedzēja līgumā, paredzot, ka finansējuma apjoms administrēšanas izdevumiem nepārsniedz 10 % no vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumam paredzētajiem izdevumiem un izdevumi par transportu katram pakalpojuma saņēmējam nepārsniedz 7 euro vienai konsultācijai vai grupu nodarbībai, ja persona pakalpojumu saņem dzīvesvietā vai transporta pakalpojumi nepieciešami, saņemot individuālās konsultācijas pēc pakalpojuma sniegšanas pabeigšanas saskaņā ar šo noteikumu 33. punktu. Personai, kas vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu saņem atbilstoši šo noteikumu III1 nodaļai, izdevumi par transportu netiek kompensēti un netiek piešķirts šo noteikumu 33. punktā minētais pakalpojums.";

1.15. aizstāt 54. punktā skaitli "10" ar skaitli "20";

1.16. papildināt noteikumus ar 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Pakalpojumiem, kas faktiski sniegti līdz 2021. gada 30. jūnijam, tiek piemēroti šo noteikumu 50. punktā minētie nosacījumi, kas bija spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam. Pakalpojumiem, kas faktiski sniegti ar 2021. gada 1. jūliju, tiek piemēroti šo noteikumu 50. punktā minētie nosacījumi.";

1.17. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministra vietā -
tieslietu ministrs J. Bordāns

 

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 29. jūnija
noteikumiem Nr. 441

"1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 23. decembra
noteikumiem Nr. 790

___________________________ novada/pilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats par pakalpojuma pieprasījumu un finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai

 

20

 

. gada

   
       

(mēnesis)

 

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Informācija par pakalpojuma pieprasījumu

Informācija par finansējuma izlietojumu (pakalpojuma saņemšana ir pabeigta)

personu skaits, kurām piešķirts pakalpojums1

tai skaitā personu skaits, kurām pakalpojums piešķirts steidzami2

rindā uzņemto personu skaits3

tai skaitā steidzami rindā uzņemto personu skaits4

personu skaits

dienu/
konsultāciju skaits

vienas dienas/
konsultācijas cena5

DD VSAOI

transporta izmaksas

konsultāciju orgānizēšanas izmaksas

tulka pakalpojuma izdevumi

pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas kopā

administrēšanas izmaksas

pārskata perioda izmaksas kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 = (8. * 9.) + 10. + 11. + 12. + 13.

15 = 14. * 20 %

16 = 14. + 15.

1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā (ar izmitināšanu) - izmaksas kopā

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. 30 dienu pamatkurss        

0

0

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1. pieaugušais

x

x

x

x

     

x

x

x

 

0,00

0,00

0,00

1.1.2. bērns, kas nav cietis no vardarbības

x

x

x

x

     

x

x

x

 

0,00

0,00

0,00

1.2. papildu 30 dienu kurss        

0

0

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1. pieaugušais

x

x

x

x

     

x

x

x

 

0,00

0,00

0,00

1.2.2. bērns, kas nav cietis no vardarbības

x

x

x

x

     

x

x

x

 

0,00

0,00

0,00

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā - izmaksas kopā

0

0

0

0

0

0

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1. speciālistu individuālās konsultācijas kopā (līdz 10)

0

0

0

0

0

0

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1. speciālistu konsultācijas institūcijā (bez izmitināšanas) kopā6          

0

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1. psihologs

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

2.1.1.2. sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

2.1.1.3. jurists

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

2.1.2. speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem kopā7          

0

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.1. psihologs

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

2.1.2.2. sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

2.1.2.3. jurists

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

2.2. speciālistu papildu konsultācijas kopā (līdz 20)

0

0

0

0

0

0

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1. speciālistu konsultācijas institūcijā (bez izmitināšanas) kopā6          

0

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.1. psihologs

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

2.2.1.2. sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

2.2.1.3. jurists

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

2.2.2. speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem kopā7          

0

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.1. psihologs

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

2.2.2.2. sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

2.2.2.3. jurists

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

3. Individuālo konsultāciju izmaksas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa pabeigšanas8

0

0

0

0

0

0

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1. speciālistu konsultācijas institūcijā (bez izmitināšanas) kopā6          

0

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1. psihologs

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

3.1.2. sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

3.1.3. jurists

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

3.2. speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem kopā7          

0

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1. psihologs

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

3.2.2. sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

3.2.3. jurists

x

x

x

x

x

     

x

 

x

0,00

x

x

4. Pārskata perioda izmaksas kopā

0

0

0

0

0

0

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Piezīmes.
1 Personu skaits, kurām piešķirts pakalpojums (kopējais) (3. aile), - norāda personas, kurām piešķirts pakalpojums pārskata periodā, bet tās vēl nav uzsākušas saņemt pakalpojumu, un personas, kuras ir uzsākušas saņemt pakalpojumu, bet vēl nav pabeigušas.
2 Tai skaitā personu skaits, kurām pakalpojums piešķirts steidzami (4. aile), - norāda personas, kurām pārskata periodā ir tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu (Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 790) 20. punkts).
3 Rindā uzņemto personu skaits (5. aile) - ministrija analizē cietušo rehabilitācijas pakalpojuma pieprasījumu un, ja, apkopojot šajā pielikumā iekļautās pakalpojuma pieprasījuma prognozes, konstatē, ka tās pārsniedz valsts budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus, par to informē sociālo dienestu (MK noteikumu Nr. 790 52. punkts). Sociālais dienests pēc minētās informācijas saņemšanas uzņem personas rindā un pārskatā norāda pārskata periodā rindā uzņemto personu skaitu.
4 Tai skaitā steidzami rindā uzņemto personu skaits (6. aile) - norāda personas, kurām pārskata periodā ir tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu (MK noteikumu Nr. 790 20. punkts).
5 Pakalpojumiem, kas faktiski sniegti līdz 2021. gada 30. jūnijam, tiek piemēroti šo noteikumu 50. punktā minētie nosacījumi, kas bija spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam. Pakalpojumiem, kas faktiski sniegti ar 2021. gada 1. jūliju, tiek piemēroti šo noteikumu 50. punktā minētie nosacījumi - 9. ailē norāda vidējo cenu par pakalpojumu periodā, kas veidojas, summu par sniegtajiem pakalpojumiem kopā dalot ar pakalpojumu skaitu un noapaļojot gala rezultātu ar 2 zīmēm aiz komata (MK noteikumu Nr. 790 50. punkts).
6 Speciālistu konsultācijas institūcijā (bez izmitināšanas) kopā (2.1.1., 2.2.1. un 3.1. rinda) - norāda personas, kuras pārskata periodā vērsušās krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā u. c., lai saņemtu pakalpojumu, un saņēmušas individuālās konsultācijas.
7 Speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem kopā (2.1.2., 2.2.2. un 3.2. rinda) - norāda personas, kuras pārskata periodā vērsušās sociālajā dienestā, lai saņemtu pakalpojumu.
8 Individuālo konsultāciju izmaksas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa pabeigšanas (3. rinda) - no 3. līdz 6. ailei norāda informāciju par personām, kurām pārskata periodā reāli piešķirtas konsultācijas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa pabeigšanas, bet persona tās vēl nav saņēmusi vai ir uzsākusi saņemt, bet nav pabeigusi.

Novada/pilsētas domes sociālā dienesta rekvizīti:

Saņēmējs  

Adrese  

Reģistrācijas numurs    

Banka    

Bankas kods    

Bankas konta numurs    

Pārskata sastādīšanas datums    

Pārskata reģistrēšanas numurs lietvedībā    

Novada/pilsētas domes sociālā dienesta vadītājs vai viņa pilnvarota persona  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)


Pārskata sagatavotājs    

tālrunis    

e-pasts   "

Labklājības ministra vietā -
tieslietu ministrs J. Bordāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 441Pieņemts: 29.06.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123A, 30.06.2021. OP numurs: 2021/123A.18
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
324363
01.07.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"