Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta instrukcija Nr. 3

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 49 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa instrukcijā Nr. 2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi"

Izdota saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 2. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa instrukcijā Nr. 2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 73. nr.; 2019, 131. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi, aizpildot šādas veidlapas (turpmāk - izpildes veidlapas):

7.1. par sešiem un deviņiem mēnešiem - "Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada __ mēnešos" (1. pielikums);

7.2. par 12 mēnešiem:

7.2.1. "Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada 12 mēnešos" (1.1 pielikums);

7.2.2. "Mērķfinansējuma izpildes analīze 20__. gadā" (3.1 pielikums);

7.2.3. "Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 20__. gadā" (4. pielikums);

7.2.4. "Prioritāro pasākumu izpildes analīze 20__. gadā" (5. pielikums);

7.3. par sešiem, deviņiem un 12 mēnešiem - "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju, valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai, valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20__. gada __ mēnešos" (3. pielikums).";

2. Papildināt II nodaļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Izpildes veidlapās neiekļauj ierobežotas pieejamības informāciju un valsts noslēpumu saturošu informāciju."

3. Izteikt 15. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"15. Veidlapā "Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada __ mēnešos" (1. pielikums) un veidlapā "Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada 12 mēnešos" (1.1 pielikums) ministrijas analizē un sniedz skaidrojumus par budžeta izpildi:".

4. Izteikt 15.2.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.2.1. norāda pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi, ja finansējuma izmaiņu apmēra novirze (gan pozitīvā, gan negatīvā izteiksmē) pārsniedz 15 procentus un vienlaikus ir lielāka par 20 000 euro vai ja minētā novirze nesasniedz 15 procentus, bet ir lielāka par 500 000 euro. Norāda pasākumus un (vai) aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), un iemeslus, kas ir veicinājuši šīs izmaiņas (sadārdzinājums, izmaksu samazināšanās, publisko pakalpojumu apjoma izmaiņas, naudas plūsmas laika nobīde un citi), un, ja ir iespējams novērtēt, katram no tiem norāda finansējuma izmaiņu apmēru euro un procentos. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem;".

5. Svītrot 15.2.2.2. apakšpunktu.

6. Izteikt 15.2.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.3.1. norāda pasākumus un (vai) aktivitātes, kas ir radījušas ietekmi uz neizpildi, un skaidro būtiskākos neizpildes iemeslus. Ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus. Tām pamatfunkciju programmām (apakšprogrammām), kuras tiek īstenotas pēc projektu principa un kurās būtiskas finansējuma svārstības ir objektīvi atkarīgas no iepriekš neplānotu projektu un to posmu ieviešanas, atsevišķus neizpildes iemeslus par sešiem un deviņiem mēnešiem var neuzskaitīt, bet kopumā skaidrot programmas (apakšprogrammas) mainīgo finansējuma apguvi;".

7. Izteikt 15.2.3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.3.6. sniedz skaidrojumu, kāds ir finansējuma apjoms, ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve". Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;".

8. Svītrot 15.2.4. apakšpunktu.

9. Izteikt 15.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3.1. sadaļā "Paveiktais" norāda pārskata periodā paveikto - specifiskā atbalsta mērķus un (vai) pasākumus, un (vai) projektus (izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma izlietojumu, un apraksta pārskata periodā tajos paveiktās darbības un (vai) sasniegumus (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem;".

10. Izteikt 15.3.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3.2.1. norāda specifiskā atbalsta mērķus un (vai) pasākumus, un (vai) projektus, kas ir radījuši ietekmi uz neizpildi, un skaidro būtiskākos neizpildes iemeslus;".

11. Svītrot 15.3.3. apakšpunktu.

12. Svītrot 15.4.1. un 15.4.2. apakšpunktu.

13. Izteikt 18.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.10. ailē "Izpilde/novērtējums" norāda rādītāja faktisko izpildi pārskata periodā. Ja kvalitātes rādītājiem nav iespējams sniegt rādītāja izpildi pārskata periodam, norāda rādītāja pēdējo pieejamo faktisko izpildi. Rādītājiem, kuriem nav iespējams noteikt vērtību, sniedz rādītāja izpildes novērtējumu. Ja politikas rezultatīvajiem rādītājiem nav iespējams sniegt rādītāja izpildes novērtējumu pārskata periodam, sniedz informāciju par virzību uz atbilstoši šīs instrukcijas 18.9. apakšpunktam norādīto plānoto vērtību (ja ir pieejama šāda informācija), kā arī norāda pēdējo pieejamo izpildes informāciju un aiz tās iekavās norāda gadu, par kuru pieejama izpilde, ja norādītās plānotās vērtības gads nesakrīt ar gadu, par kuru tiek sniegta izpildes informācija;".

14. Papildināt III nodaļu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Veidlapā "Prioritāro pasākumu izpildes analīze 20__. gadā" (5. pielikums) ministrijas analizē un sniedz skaidrojumu par terminēto prioritāro pasākumu izpildi par trim gadiem vai vairāk (līdz prioritārais pasākums ir beidzies) un neterminēto prioritāro pasākumu izpildi par pirmo gadu. Norāda šādu informāciju:

20.1 1. prioritārā pasākuma nosaukums (no prioritārā pasākuma pieteikuma vidējam termiņam);

20.1 2. prioritārā pasākuma mērķis (no prioritārā pasākuma pieteikuma vidējam termiņam);

20.1 3. prioritārā pasākuma mērķa sasniegšana vai virzība uz mērķi un sabiedrībai sniegtais labums;

20.1 4. prioritārā pasākuma īstenošanas periods (darbības periods vai beztermiņa);

20.1 5. gads, kura budžeta paskaidrojumos attiecīgais prioritārais pasākums ir norādīts prioritāro pasākumu tabulā;

20.1 6. programmas(-u) (apakšprogrammas(-u)) kods un nosaukums (ja prioritārais pasākums tiek īstenots vairākās programmās (apakšprogrammās), tās visas uzskaita vienā ailē)."

15. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2

(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)  

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada __ mēnešos

Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuriem ir novirzīti ministrijas izdevumi:

1) …

2) …

3) …

Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuri ir ietekmējuši ministrijas izdevumu plāna neizpildi:

1) …

2) …

3) …

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums:  
Paveiktais
1. Pārskata periodā paveiktais - pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktam
2. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.2. apakšpunktam
Neizpilde
1. Kādi pasākumi/aktivitātes ir radījušas ietekmi uz neizpildi un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesli (ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus) Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam
2. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam
3. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.3. apakšpunktam
4. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.4. apakšpunktam
5. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kāds ir finansējuma apjoms Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.6. apakšpunktam

II. Citi jautājumi

1. Vai plānots pieprasīt papildu finansējumu no 74. budžeta resora programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (ja jā, norādīt finansējuma apmēru un skaidrojumu) Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.3. apakšpunktam
2. Citi analītiskie skaidrojumi, tai skaitā atbildes uz Finanšu ministrijas papildu jautājumiem Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.4. apakšpunktam"

16. Papildināt instrukciju ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2

(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)  

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada 12 mēnešos

Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuriem ir novirzīti ministrijas izdevumi:

1) …

2) …

3) …

Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuri ir ietekmējuši ministrijas izdevumu plāna neizpildi:

1) …

2) …

3) …

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums:
Paveiktais
1. Pārskata periodā paveiktais - pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktam
Izmaiņas
1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo pārskata perioda izpildi. Norāda pasākumus/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām) un iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņas Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.1. apakšpunktam
Neizpilde
1. Kādi pasākumi/aktivitātes ir radījušas ietekmi uz neizpildi un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesli (ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus) Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam
2. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.5. apakšpunktam

II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums:
Paveiktais
1. Pārskata periodā paveiktais - specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti (izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma izlietojumu, un apraksts par pārskata periodā tajos paveiktām darbībām/sasniegumiem (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.1. apakšpunktam
Neizpilde
1. Kādi specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti ir radījuši ietekmi uz neizpildi un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesli Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.1. apakšpunktam
2. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.4. apakšpunktam

III. Citi jautājumi

1. Citi analītiskie skaidrojumi, tai skaitā atbildes uz Finanšu ministrijas papildu jautājumiem Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.4. apakšpunktam"

17. Izteikt 4. pielikuma tabulas 10. ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Izpilde/novērtējums**".

18. Aizstāt 4. pielikumā vārdu "Piezīme" ar vārdu "Piezīmes".

19. Papildināt 4. pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"** Ja politikas rezultatīvajam rādītājam norādītās plānotās vērtības gads nesakrīt ar gadu, par kuru tiek sniegta izpildes informācija, aiz sniegtās izpildes informācijas iekavās norāda gadu, par kuru norādīta izpilde."

20. Papildināt instrukciju ar 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2

(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)  

Prioritāro pasākumu izpildes analīze 20__. gadā

Nr.
p. k.
Nosaukums Mērķis Mērķa sasniegšana vai virzība uz mērķi Īstenošanas periods Budžeta paskaidrojumu gads Programma(-as) (apakšprogramma(-as))
1 2 3 4 5 6 7
"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa instrukcijā Nr. 2 "Instrukcija par valsts budžeta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 3Pieņemts: 22.06.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 30.06.2021. OP numurs: 2021/123.18
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
324307
01.07.2021
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)