Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā

Izdarīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1. nr.; 2008, 7. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 106. nr.; 2012, 50. nr.; 2014, 228. nr.; 2016, 101., 230., 241. nr.; 2017, 102. nr.; 2018, 210. nr.; 2019, 96., 220. nr.) šādus grozījumus:

1. 29. pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "sertifikātu anulē" ar vārdiem "kā arī sertificēto personu darbības uzraudzību veic un sertificēto personu kvalifikācijas celšanu nodrošina";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Sertificēšanas institūcijai zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā deleģēto uzdevumu izpildes uzraudzību veic Valsts zemes dienests, izvērtējot sertificēšanas institūcijas iesniegto pārskatu par tai valsts deleģēto uzdevumu izpildi un sniedzot sertificēšanas institūcijai ierosinājumus par tai valsts deleģēto un normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildes uzlabošanu. Pārskata saturu, tā iesniegšanu un izskatīšanu nosaka Ministru kabinets."

2. Papildināt 57. pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) šā likuma 57.2 pantā minētajā gadījumā Valsts zemes dienests iegūst ziņas par kadastra objektu."

3. Papildināt likumu ar 57.2 pantu šādā redakcijā:

"57.2 pants. Valsts zemes dienests ir tiesīgs noteikt ēkas nolietojumu, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais ēkas nolietojums noteikts pirms vairāk nekā 10 gadiem, Valsts zemes dienests konstatē tā iespējamu neatbilstību aktuālajam stāvoklim apvidū un ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs triju mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Valsts zemes dienesta nav ierosinājis datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā. Pēc ēkas nolietojuma noteikšanas Valsts zemes dienests aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā, ja tā noteiktais ēkas nolietojums neatbilst Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam ēkas nolietojumam."

4. 68. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kadastrālās vērtības aprēķinam apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi piemēro no aiznākamā gada 1. janvāra.";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets, ņemot vērā ar jauno kadastrālo vērtību bāzi aprēķināto kadastrālo vērtību izmaiņas, izstrādājot valsts budžetu kārtējam gadam, var lemt par apstiprinātās kadastrālo vērtību bāzes nepiemērošanu nākamajam gadam attiecībā uz kadastrālās vērtības aprēķināšanu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, nodevām, kā arī citiem maksājumiem.

(4) Ja Ministru kabinets atbilstoši šā panta trešajai daļai ir izlēmis par jaunās kadastrālo vērtību bāzes nepiemērošanu kadastrālās vērtības aprēķināšanai nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, nodevām, kā arī citiem maksājumiem attiecīgajā gadā, Valsts zemes dienests attiecīgā kalendārā gada 1. janvārī vai mēneša laikā pēc kadastra objekta reģistrācijas, ja tas reģistrēts pēc 1. janvāra, aprēķina kadastrālās vērtības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, nodevām, kā arī citiem maksājumiem atbilstoši iepriekšējai kadastrālo vērtību bāzei un normatīvajiem aktiem kadastrālās vērtēšanas jomā, kas bija piemērojami šīs bāzes spēkā esamības pēdējā dienā, un aprēķinātās kadastrālās vērtības reģistrē Kadastra informācijas sistēmā."

5. 69. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kadastrālo vērtību bāzi izstrādā atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū, kāda tā bija divus ar pusi gadus pirms kadastrālo vērtību bāzes piemērošanas kadastrālo vērtību aprēķinam (situācija līdz attiecīgā gada 1. jūlijam).";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts zemes dienests kadastrālo vērtību bāzes izstrādes laikā un pēc tās apstiprināšanas Ministru kabinetā publicē atbilstoši izstrādes procesā esošai vai apstiprinātai kadastrālo vērtību bāzei aprēķinātās kadastrālās vērtības, kādas tās varētu būt to spēkā stāšanās brīdī."

6. Papildināt 73. panta otro daļu ar vārdiem "un aprēķinātas atbilstoši Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai aktuālajai kadastrālo vērtību bāzei vai šā likuma 68. panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā atbilstoši iepriekšējai kadastrālo vērtību bāzei".

7. Papildināt 84. panta pirmo daļu ar vārdiem "valsts kapitālsabiedrība".

8. Papildināt likumu ar 99.3 pantu šādā redakcijā:

"99.3 pants. Ja Valsts zemes dienests šā likuma 57.2 pantā minētajā gadījumā ir noteicis ēkas nolietojumu un aktualizējis datus Kadastra informācijas sistēmā, Valsts zemes dienests pieņem lēmumu par to, ka ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs triju mēnešu laikā atmaksā paziņojuma sagatavošanas un nosūtīšanas, ēkas nolietojuma noteikšanas, kadastra datu aktualizācijas un lēmuma sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas. Lēmuma izpilde notiek Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

9. Pārejas noteikumos:

izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Kadastrālo vērtību bāzi 2025.-2028. gadam apstiprina līdz 2023. gada 30. jūnijam, un piemērošanai kadastrālo vērtību aprēķinam tā stājas spēkā ar 2025. gada 1. janvāri. Valsts zemes dienests līdz kadastrālo vērtību bāzes 2025.-2028. gadam apstiprināšanas brīdim uztur savā tīmekļvietnē kadastrālo vērtību bāzi, kas izstrādāta atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū līdz 2019. gada 1. jūlijam, un atbilstoši tai aprēķinātās projektētās kadastrālās vērtības aktualizē vismaz reizi 12 mēnešos.";

aizstāt 38. punkta otrajā teikumā skaitļus un vārdus "2020. gada un 2021. gada" ar skaitļiem un vārdiem "2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gada" un trešajā teikumā skaitļus "2020.-2023." - ar skaitļiem "2025.-2028.";

aizstāt 41. punktā skaitli "2021." ar skaitli "2024.";

papildināt pārejas noteikumus ar 42., 43., 44., 45., 46. un 47. punktu šādā redakcijā:

"42. Grozījums šā likuma 29. pantā par tā papildināšanu ar 2.1 daļu stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

43. Šā likuma 57. panta 4. punkts, 57.2 pants un 99.3 pants stājas spēkā 2022. gada 1. februārī.

44. Šā likuma 68. panta trešo un ceturto daļu nepiemēro līdz dienai, kad tiek apstiprināta kadastrālo vērtību bāze 2025.-2028. gadam.

45. Ministru kabinets līdz 2021. gada 1. novembrim apstiprina nekustamā īpašuma nodokļa pilnveides risinājumus, kas paredz mājokļa atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa un nodokļa apmēru komercplatībām un lauksaimniecības zemei un kas sagatavoti, pamatojoties uz kadastrālo vērtību bāzes aprēķiniem, kuri izstrādāti atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū līdz 2019. gada 1. jūlijam un publicēti Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē, un informē par to Saeimu.

46. Ministru kabinets līdz 2024. gada 31. janvārim, balstoties uz šo pārejas noteikumu 45. punktā norādīto risinājumu, iesniedz Saeimai likumprojektu, kas saistībā ar kadastrālo vērtību bāzes izmaiņām paredz samērīgu nekustamā īpašuma nodokli un kas stājas spēkā vienlaikus ar kadastrālo vērtību bāzi, kura tiks izmantota kadastrālās vērtības aprēķinam 2025. gada 1. janvārī, nosakot:

1) samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa slogu dzīvokļu īpašumiem un dzīvojamām mājām (ja tos neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai), samazinot nekustamā īpašuma nodokļa likmi;

2) samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa slogu pārējām, šā punkta 1. apakšpunktā neminētajām ēkām, to daļām, telpu grupām un inženierbūvēm, samazinot nekustamā īpašuma nodokļa likmi;

3) samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa slogu zemei (tai skaitā arī lauksaimniecībā izmantojamai zemei), samazinot nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

47. Ministru kabinets līdz 2021. gada 1. decembrim:

1) pieņem grozījumus normatīvajos aktos kadastrālās vērtēšanas jomā, paredzot tajos Valsts zemes dienestam uzdevumu sagatavot un publicēt pārskata tematiskās kartes par zemes, ēku un nekustamo īpašumu, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar uz tās esošajām nekustamajā īpašumā ietilpstošām ēkām, viena kvadrātmetra kadastrālo vērtību, kā arī nosakot publicējamo pārskata tematisko karšu saturu un publicēšanas kārtību;

2) izstrādā un iesniedz Saeimai grozījumus šajā likumā, nosakot masveida kadastrālās vērtēšanas mērķus un principus."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 10. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 28. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 10.06.2021.Stājas spēkā: 12.07.2021.Tēma: Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 121B, 28.06.2021. OP numurs: 2021/121B.19
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
324266
12.07.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"