Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Muitas likumā

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 119., 241. nr.; 2018, 123. nr.; 2019, 224. nr.; 2020, 123. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Pierādījumi par pilnvarojumu

(1) Regulas Nr. 952/2013 19. panta 2. punktā minēto pilnvarojumu fiziskā persona var apliecināt ar tādu pilnvaru vai līgumu, kurā ietverts attiecīgs pilnvarojums, kas nav notariāli apliecināts.

(2) Komisijas 2015. gada 28. jūlija deleģētās regulas Nr. 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (turpmāk - regula Nr. 2015/2446) 1. panta 25. punktā minētajam pasta operatoram un 1. panta 47. punktā minētajam eksprespārvadātājam, muitojot preču sūtījumu, kuram saskaņā ar regulas Nr. 1186/2009 23. panta 1. punktu tiek piemērots atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa, muitas iestāde preču sūtījuma muitošanas brīdī neprasa regulas Nr. 952/2013 19. panta 2. punktā minētos pierādījumus."

2. Aizstāt 8. pantā vārdus un skaitļus "Komisijas 2015. gada 28. jūlija deleģētās regulas Nr. 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (turpmāk - regula Nr. 2015/2446)" ar vārdiem un skaitļiem "regulas Nr. 2015/2446".

3. Izteikt 13. panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dokumentus un informāciju (turpmāk - dokumenti), kas nav jāiesniedz Eiropas Komisijas centrālajās muitas informācijas sistēmās, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

(2) Lai iesniegtu dokumentus šā panta pirmajā daļā minētajās sistēmās, personas identifikācijai un autentifikācijai izmanto Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās esošos tehniskos risinājumus.

(3) Dokumentus, kuri iesniegti, izmantojot šā panta otrajā daļā minētos tehniskos risinājumus, uzskata par parakstītiem iesniegšanas brīdī, un tiem ir juridisks spēks arī tad, ja tie nesatur rekvizītu "paraksts"."

4. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Muitas iestādes lēmumu izdošana

(1) Lēmumu par muitas deklarācijas grozīšanu, lēmumu par muitas deklarācijas atzīšanu par nederīgu, lēmumu par atteikumu grozīt muitas deklarāciju un lēmumu par atteikumu atzīt par nederīgu muitas deklarāciju, ja minētie lēmumi neskar muitas maksājumus, izdod Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, apstiprinot vai noraidot attiecīgo pieteikumu.

(2) Lēmumu par drošības naudas, kas iemaksāta kā nodrošinājums muitas procedūras izpildei vai kritiskas tarifu kvotas gadījumā, atmaksu izdod, atmaksājot drošības naudu personas norādītajā kredītiestādes kontā, un vienlaikus nosūta personai par to informāciju Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, ja persona ir tās lietotājs, vai paziņo personai par šo lēmumu atbilstoši Paziņošanas likumam.

(3) Lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz personas iesniegumu, kurš atbilstoši regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punktam iesniegts, izmantojot elektroniskās datu apstrādes metodes (turpmāk - Muitas lēmumu sistēma), izdod un paziņo Muitas lēmumu sistēmā.

(4) Lēmums, kas pieņemts (izdots) Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, ir citādi izdots administratīvais akts, un tajā ietver tikai Administratīvā procesa likuma 67. panta otrās daļas 8. punktā minēto informāciju."

5. Izslēgt 14. panta otrās daļas 2. punktu.

6. Papildināt likumu ar 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 un 14.6 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Valsts ieņēmumu dienesta kompetence un muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai

(1) Ja to muitas kontrolei pakļauto preču deklarētājs vai valdītājs, uz kurām attiecas regulas Nr. 2015/2446 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141. un 144. panta nosacījumi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija regulas (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 1383/2003 (turpmāk - regula Nr. 608/2013) 23. panta 3. punktu ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam rakstveida iebildumus pret preču iznīcināšanu, Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz apstiprinājumu par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, ko sniedzis lēmuma saņēmējs (regulas Nr. 608/2013 izpratnē), un citiem lietā esošiem pierādījumiem, izvērtē intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma esību attiecībā uz minētajām precēm.

(2) Ja Valsts ieņēmumu dienests, veicot šā panta pirmajā daļā minēto izvērtēšanu, konstatē intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, tas saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 198. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "iv" punktu pieņem lēmumu nodot lēmuma saņēmējam iznīcināšanai preces, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

14.2 pants. Rīcība gadījumos, kad lēmuma saņēmējs uzsācis tiesvedību

(1) Lēmuma saņēmējam, kas 10 darbdienu laikā no dienas, kad viņam ir paziņoti preču deklarētāja vai valdītāja iebildumi pret preču iznīcināšanu, iesniedzis tiesā prasības pieteikumu par tiesvedības uzsākšanu par muitas kontrolei pakļautām precēm, uz kurām neattiecas regulas Nr. 2015/2446 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141. un 144. panta nosacījumi, vai pieteikumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu pirms prasības celšanas tiesā par minētajām precēm, ir pienākums ne vēlāk kā nākamās darbdienas laikā pēc prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā vai pieteikuma par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu pirms prasības celšanas tiesā informēt par to Valsts ieņēmumu dienestu.

(2) Lēmuma saņēmējs ne vēlāk kā nākamās darbdienas laikā informē Valsts ieņēmumu dienestu par tiesas pieņemto lēmumu par prasības pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu, par atteikšanos pieņemt prasības pieteikumu vai par prasības pieteikuma atstāšanu bez virzības, par lēmuma par atteikšanos pieņemt prasības pieteikumu pārsūdzību un lēmuma par prasības pieteikuma atstāšanu bez virzības pārsūdzību, kā arī par jebkādu tiesas lēmumu par pieteikuma par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu apmierināšanu vai noraidīšanu, par šādu lēmumu iesniegto blakus sūdzību un par lēmumu, kas pieņemts par blakus sūdzību.

(3) Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc prasības pieteikuma pieņemšanas un lietas ierosināšanas vai tiesas lēmuma par pieteikuma par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu apmierināšanas informē to preču deklarētāju vai valdītāju, kuru izlaišana atbilstoši regulas Nr. 608/2013 17. un 18. pantam ir apturēta vai kuras ir aizturētas, par pienākumu pārņemt minētās preces glabāšanā līdz brīdim, kad stājas spēkā tiesas spriedums vai tiek pieņemts lēmums par pagaidu aizsardzības līdzekļa atcelšanu.

(4) Valsts ieņēmumu dienests šā panta trešajā daļā minētās preces nodod glabāšanā preču deklarētājam vai valdītājam, sastādot pieņemšanas un nodošanas aktu. Vienu akta eksemplāru izsniedz preču deklarētājam vai valdītājam. Preču deklarētājs vai valdītājs ārpussavienības preces, kuru izlaišana ir apturēta vai kuras ir aizturētas, glabā muitas noliktavā vai brīvajā zonā.

(5) Ja preču deklarētājs vai valdītājs piecu darbdienu laikā pēc šā panta trešajā daļā minētās informācijas paziņošanas nav pieņēmis šā panta trešajā daļā minētās preces glabāšanā, uzskatāms, ka preču deklarētājs vai valdītājs atzīst intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu un piekrīt preču iznīcināšanai saskaņā ar regulas Nr. 608/2013 23. panta 1. punkta "c" apakšpunktu, un Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu nodot šīs preces lēmuma saņēmējam iznīcināšanai.

(6) Lēmuma saņēmējs atbilstoši regulas Nr. 608/2013 29. pantam sedz izdevumus, kas Valsts ieņēmumu dienestam radušies, glabājot preces, kuru izlaišana ir apturēta vai kuras ir aizturētas atbilstoši regulas Nr. 608/2013 17. un 18. pantam, no brīža, kad preču izlaišana ir apturēta vai preces ir aizturētas, līdz brīdim, kad tās pieņem atbildīgā glabāšanā preču deklarētājs vai valdītājs.

(7) Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 198. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "iv" punktu pieņem lēmumu nodot lēmuma saņēmējam iznīcināšanai preces, attiecībā uz kurām ir spēkā stājies tiesas nolēmums, ka ar tām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

(8) Šā panta piektajā un septītajā daļā minētais Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par preču nodošanu iznīcināšanai nav apstrīdams un pārsūdzams tiesā.

14.3 pants. Lēmuma par preču nodošanu iznīcināšanai darbība

Lēmuma par preču nodošanu iznīcināšanai saskaņā ar regulas Nr. 608/2013 23. panta 1. punktu un 26. panta 5. punktu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana tiesā neaptur šā lēmuma darbību.

14.4 pants. Rīcība ar preču paraugiem, ja tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības

Ārpussavienības preču paraugi, kas izņemti saskaņā ar regulas Nr. 608/2013 23. panta 2. punktu, tiek uzskatīti par laistiem brīvā apgrozībā Savienībā, ja ir konstatēts, ka ar attiecīgajām precēm tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

14.5 pants. Ministru kabineta kompetence muitas kontroles pasākumu īstenošanā intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai

Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā īsteno muitas kontroles pasākumus intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai;

2) lēmuma saņēmēja pienākumus muitas kontroles pasākumu īstenošanas procesā;

3) informāciju, kas norādāma lēmuma saņēmēja apstiprinājumā par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu;

4) kārtību, kādā lēmuma saņēmējs regulas Nr. 608/2013 izpratnē sedz izdevumus par to preču glabāšanu un iznīcināšanu, kuru izlaišana ir apturēta vai kuras ir aizturētas, un šo izdevumu apmēru;

5) šā likuma 14.4 pantā minēto preču paraugu izņemšanas kārtību;

6) kārtību, kādā preču paraugus, kas izņemti saskaņā ar regulas Nr. 608/2013 19. pantu, atdod preču deklarētājam vai valdītājam gadījumā, kad tiek konstatēts, ka ar attiecīgajām precēm netiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

14.6 pants. Informācijas paziņošana par precēm, par kurām ir aizdomas, ka ar tām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības

Valsts ieņēmumu dienests informāciju preču deklarētājam vai valdītājam regulas Nr. 608/2013 17. panta 3. punktā, 18. panta 3. punktā un 26. panta 3. punktā minētajos gadījumos saistībā ar precēm, kuras piegādā pasta sūtījumos, kā arī lēmumus, kuri attiecas uz šādām precēm, paziņo uz adresi, kura norādīta kā sūtījuma piegādes adrese."

7.  27. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Iemaksas Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā, pamatojoties uz personas iesniegumu, atmaksā vai novirza citu nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā no iemaksas veikšanas dienas.";

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(3) Iemaksas Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā, kas veiktas vairāk nekā pirms trim gadiem, pārskaita valsts budžeta ieņēmumu kontā šādos gadījumos:".

8. 28. pantā:

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) kas iepriekšējo triju gadu laikā vai izvērtēšanas brīdī konstatēts likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 16. punktā noteiktajā nodokļu revīzijā (auditā) vai 1. panta 27. punktā noteiktajā datu atbilstības pārbaudē, kuras rezultātā papildu nomaksai valsts budžetā noteikto likumā "Par nodokļiem un nodevām" paredzēto nodokļu summa pārsniedz sešus procentus no personas attiecīgā gada Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no personas veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas), bet izvērtēšanas brīdī - sešus procentus no personas iepriekšējā gada Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no personas veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas) un nav mazāka par 10 000 euro;";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmās daļas 1. un 3. punkts nav attiecināms uz gadījumiem, kad 1. punktā minētais muitas maksājumu parāds vai 3. punktā papildu nomaksai valsts budžetā noteikto nodokļu summa ir segta vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku).";

izteikt ceturtās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) muitas procedūras izpildes vai pagaidu uzglabāšanas nosacījumu pārkāpums, ja šāda pārkāpuma dēļ netiek būtiski ietekmēta muitas procedūras vai pagaidu uzglabāšanas nosacījumu izpilde."

9. Izslēgt 29. panta piecpadsmitajā daļā vārdus "vai par viltotu vai pirātisku preču".

10. Aizstāt 30. panta otrajā daļā vārdus "uzsāk Valsts robežsardze" ar vārdiem "uzsāk arī Valsts robežsardze".

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.  un 15. punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma 6.1 panta otrā daļa stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

15. Grozījums šā likuma 14. pantā par otrās daļas 2. punkta izslēgšanu, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 un 14.6 pants, kā arī grozījums 29. panta piecpadsmitajā daļā par vārdu "vai par viltotu vai pirātisku preču" izslēgšanu stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 10. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 28. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Muitas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 10.06.2021.Stājas spēkā: 29.06.2021.Tēma: Muita un valsts robeža; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 121B, 28.06.2021. OP numurs: 2021/121B.18
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
324261
29.06.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)