Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 395

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 49 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības
likuma 26. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 202. nr.; 2007, 187. nr.; 2008, 92. nr.; 2009, 149. nr.; 2011, 129. nr.; 2013, 83. nr.; 2016, 27. nr.; 2017, 158. nr.; 2018, 231. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija"" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 2.10. apakšpunktu aiz vārdiem "derīguma termiņu" ar vārdu "amatu".

3. Izteikt 2.14.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.14.2 prasmju sertifikāts - Latvijas Jūrnieku reģistra izdots dokuments, kas apliecina atbilstību STCW konvencijas II/4, II/5, III/4, III/5, III/7, V/1-1,V/1-2, V/3 un V/4 noteikuma prasībām un nacionālo normatīvo aktu prasībām jūrnieku sertificēšanas jomā;".

4. Papildināt 9. punktu aiz vārda "elektronisko" ar vārdiem "Latvijas Jūrnieku".

5. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Šo noteikumu 10. punktā minētos dokumentus glabā atbilstoši Latvijas Jūrnieku reģistra lietu nomenklatūrai, kas saskaņota atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā."

6. Aizstāt 11. punktā vārdu "iesniegto" ar vārdu "jūrnieka".

7. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Lai sākotnēji vai atkārtoti saņemtu kvalifikācijas sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.4 punktā minēto iesniegumu, esošo kompetences sertifikātu un apstiprinājumu, ja tāds ir, un uzrāda personu apliecinošu dokumentu un šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):

29.1. ārsta atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;

29.2. profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu;

29.3. GMDSS kursu apliecību."

8. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Persona ir tiesīga atkārtoti saņemt kvalifikācijas sertifikātu šajā daļā noteiktajā kārtībā, ja tai ir Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts radiosakaru personāla kvalifikācijas sertifikāts."

9. Papildināt 33. punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Kompetences sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem no kompetences novērtēšanas dienas."

10. Izteikt 35. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Prasmju sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem no kompetences novērtēšanas dienas."

11. Izteikt 37. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Nacionālo kompetences sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem no kompetences novērtēšanas dienas."

12. Papildināt 7. nodaļu ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Latvijas Jūrnieku reģistrs katru gadu sniedz Eiropas Komisijai STCW konvencijas Kodeksa A-I/2 standarta 9. punktā noteikto informāciju par datu bāzē līdz iepriekšējā gada 31. decembrim reģistrētajiem kvalifikācijas sertifikātiem, kas izsniegti atbilstoši STCW konvencijas II, III un VII nodaļas prasībām, un ārvalsts kvalifikācijas sertifikātu atzīšanas apstiprinājumiem, kas iesniegti atbilstoši STCW konvencijas I/10 noteikuma prasībām. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, minēto informāciju anonimizē un nosūta elektroniski."

13. Izteikt 43.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.4. jūras cenzs (uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem) - 36 mēneši stūrmaņa amatā vai 24 mēneši stūrmaņa amatā, no kuriem 12 mēneši vecākā stūrmaņa amatā;".

14. Izteikt 49.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.3. jūras cenzs - seši mēneši uz kuģiem jūrā, izpildot prakses programmu un dokumentējot to prakses grāmatā, vai trīs gadi klāja komandas sastāvā, pildot navigācijas sardzes pienākumus. Prakses laikā vismaz divus mēnešus pildīti navigācijas sardzes pienākumi kapteiņa vai sardzes stūrmaņa uzraudzībā;".

15. Izteikt 52.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.3. jūras cenzs - 12 mēneši kvalificēta matroža amatā uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem un saņemts pozitīvs kuģa kapteiņa vērtējums un rekomendācija bocmaņa kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai;".

16. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Prasības, pretendējot uz stjuarta kvalifikāciju:

54.1. apgūta pamatizglītība un Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma par higiēnas prasībām uz kuģiem; vai

54.2. apgūta kuģa pavāra profesionālās kvalifikācijas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības programma vai tās daļa, kas iekļauj apmācību par higiēnas prasībām darbam uz kuģiem;

54.3. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-VI/1 standarta un sanitāro normu prasībām."

17. Izteikt 62.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.2. jūras cenzs - vismaz četri mēneši uz refrižeratorkuģiem vai sašķidrinātās gāzes tankkuģiem, izpildot prakses programmu saldēšanas iekārtu mehāniķa uzraudzībā un dokumentējot to prakses grāmatā;".

18. Papildināt 66.1.1. apakšpunktu aiz vārdiem "izglītības programma" ar vārdiem "vai ekvivalenta programma".

19. Izteikt 67.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.1. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta sūkņu mašīnista kursu programma vai praktiskā apmācība uz tankkuģa un saņemts pozitīvs kuģa kapteiņa vērtējums un rekomendācija sūkņu mašīnista kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai;".

20. Izteikt 73.1, 73.2 un 74. punktu šādā redakcijā:

"73.1 Satiksmes ministrijas sertificētas profesionālās pilnveides izglītības programmas atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-II/2 vai A-III/2 standarta prasībām īsteno izglītības iestāde, kas ir specializēta pirmā vai otrā līmeņa jūrniecības augstākās izglītības programmu īstenošanā. Prasības, pretendējot uz šīs programmas apguvi:

73.1 1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 vai A-III/1 standarta prasībām un iegūta sardzes stūrmaņa vai sardzes mehāniķa jūrnieka profesionālā kvalifikācija bez kuģa tilpības vai galveno dzinēju jaudas ierobežojumiem;

73.1 2. jūras cenzs - 18 mēneši sardzes virsnieka amatā uz tirdzniecības flotes kuģiem.

73.2 Jūrniecības izglītības iestādes vai mācību centra dokumentārs apliecinājums, kas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu 82.1 punktu, 83.3., 83.1 3. un 83.2 3. apakšpunktu, 86.6 un 86.14 punktu, ir derīgs kuģa personāla sertificēšanai atbilstoši šo noteikumu C daļai, bet nav derīgs darbam uz kuģiem jūrā.

74. Dokumentāru apliecinājumu vai prasmju apliecību atzīst kvalifikācijas piešķiršanai atbilstoši šo noteikumu 8., 9., 17., 19., 20., 21. un 26. nodaļas prasībām vai kvalifikācijas atkārtotai apstiprināšanai, ja ir apgūta:

74.1. Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma; vai

74.2. atzīta mācību kursu programma klātienes formā, ko apliecina citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts izglītības iestādes, mācību centra vai kompetentas jūrniecības institūcijas izsniegts dokuments."

21. Papildināt noteikumus ar 74.1 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Dokumentāru apliecinājumu, prasmju apliecību vai kvalifikācijas sertifikātu atzīst pretendenta uzņemšanai Satiksmes ministrijas sertificētā mācību kursu programmā atbilstoši uzņemšanas kritērijiem."

22. Izteikt 77. punktu šādā redakcijā:

"77. Jūrniecības profesionālās izglītības iestādes (turpmāk - izglītības iestāde) nodrošina studentiem praktisko apmācību darbnīcās un sadarbībā ar kuģu īpašniekiem nodrošina praktisko apmācību uz kuģiem jūrā (jūras praksi). Darbnīcu prakses ilgumu dienās apliecina izglītības iestādes izsniegta izziņa. Praktikants ir atbildīgs par prakses programmas izpildes dokumentēšanu prakses grāmatā. Ierakstus prakses grāmatā veic latviešu vai angļu valodā. Izglītības iestādes absolvents vērtēšanas komisijai uzrāda kvalifikācijas piešķiršanai aizpildītu prakses grāmatu."

23. Papildināt 81. punkta otro teikumu aiz vārdiem "pārbaudījumu kārtība" ar vārdu "saturs".

24. Izteikt 82.2 punktu šādā redakcijā:

"82.2 Jūrniekam pēc šo noteikumu 82. punktā minēto prasību izpildes Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz tankkuģu pamata pakāpes prasmju sertifikātu (5. pielikums) ar derīguma termiņu pieci gadi no attiecīgā pamatkursa apguves dokumentārā apliecinājuma izsniegšanas dienas, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Ja jūrnieks vismaz trīs mēnešus pēdējo piecu gadu laikā ir strādājis uz attiecīga tipa tankkuģa, tankkuģu pamata pakāpes prasmju sertifikātu izsniedz ar derīguma termiņu pieci gadi no tā izsniegšanas dienas. Kuģa kapteinim un virsniekam papildus izsniedz apstiprinājumu, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam."

25. Izteikt 83.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"83.2. jūras cenzs, izpildot šo noteikumu 82.1. apakšpunktā minētās prasības, - vismaz trīs mēneši uz naftas tankkuģa vai vismaz viens mēnesis apmācībā uz naftas tankkuģa ārštata darbinieka amatā, kura laikā ir bijušas vismaz trīs kravas iekraušanas un izkraušanas operācijas, kas ir dokumentēts prakses grāmatā, kura izstrādāta, ņemot vērā STCW konvencijas Kodeksa B-V/1 standarta prasības;".

26. Izteikt 83.1 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"83.1 2. jūras cenzs, izpildot šo noteikumu 82.1. apakšpunktā minētās prasības, - vismaz trīs mēneši uz ķīmisko lejamkravu tankkuģa vai vismaz viens mēnesis apmācībā uz ķīmisko lejamkravu tankkuģa ārštata darbinieka amatā, kura laikā ir bijušas vismaz trīs kravas iekraušanas un izkraušanas operācijas, kas ir dokumentēts prakses grāmatā, kura izstrādāta, ņemot vērā STCW konvencijas Kodeksa B-V/1 standarta prasības;".

27. Izteikt 83.2 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"83.2 2. jūras cenzs, izpildot šo noteikumu 82.2. apakšpunktā minētās prasības, - vismaz trīs mēneši uz sašķidrinātās gāzes tankkuģa vai vismaz viens mēnesis apmācībā uz sašķidrinātās gāzes tankkuģa ārštata darbinieka amatā, kura laikā ir bijušas vismaz trīs kravas iekraušanas un izkraušanas operācijas, kas ir dokumentēts prakses grāmatā, kura izstrādāta, ņemot vērā STCW konvencijas Kodeksa B-V/1 standarta prasības;".

28. Izteikt 84. punktu šādā redakcijā:

"84. Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc šo noteikumu 83., 83.1, 83.2 vai 83.3 punktā minēto prasību izpildes izsniedz jūrniekam tankkuģu paplašinātās pakāpes prasmju sertifikātu ar derīguma termiņu pieci gadi no attiecīgā kursa apguves dokumentārā apliecinājuma izsniegšanas dienas, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Ja jūrnieks vismaz trīs mēnešus pēdējo piecu gadu laikā ir strādājis uz attiecīga tipa tankkuģa, tankkuģu paplašinātās pakāpes prasmju sertifikātu izsniedz ar derīguma termiņu pieci gadi no tā izsniegšanas dienas. Kuģa kapteinim un virsniekam papildus izsniedz apstiprinājumu, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam."

29. Papildināt 84.1 2. apakšpunktu aiz vārda "jūrā" ar vārdiem "pildot esošajam tankkuģu prasmju sertifikātam atbilstošus pienākumus".

30. Papildināt 12.1. apakšnodaļu ar 84.2 punktu šādā redakcijā:

"84.2 Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc šo noteikumu 84.1 punktā minēto prasību izpildes izsniedz jūrniekam tankkuģu prasmju sertifikātu ar derīguma termiņu pieci gadi no tā izsniegšanas dienas, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Kuģa kapteinim un virsniekam papildus izsniedz apstiprinājumu, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam."

31. Izteikt 85. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"85. Pasažieru kuģa personālam ir pienākums sekmīgi apgūt Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Apmācības kurss pasažieru kuģu personālam" vai tās daļu atbilstoši amatam, pienākumiem un atbildībai:".

32. Papildināt noteikumus ar 85.1 punktu šādā redakcijā:

"85.1 Jūrniekam pēc mācību kursu programmas "Apmācības kurss pasažieru kuģu personālam" vai tās daļas apguves izglītības iestāde vai mācību centrs izsniedz dokumentāru apliecinājumu par apgūtajām programmas daļām. Minētā apliecinājuma derīguma termiņš ir pieci gadi."

33. Izteikt 86. punktu šādā redakcijā:

"86. Jūrnieks, kuram jūras cenzs pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz trīs mēneši uz pasažieru vai ro-ro pasažieru kuģiem, apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Apmācības kurss pasažieru kuģu personālam - atjaunošanas programma" vai tās daļu atbilstoši STCW konvencijas V/2 noteikuma 4. punkta prasībām un saņem jaunu dokumentāro apliecinājumu par apgūtajām programmas daļām. Minētā apliecinājuma derīguma termiņš ir pieci gadi."

34. Izteikt 86.3 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"86.3 1. IGF pamata pakāpes prasmju sertifikāts;".

35. Papildināt 86.3 2. apakšpunktu aiz vārdiem "jūras cenzs" ar vārdiem un skaitli "izpildot šo noteikumu 86.3 1. apakšpunktā minēto prasību".

36. Svītrot 86.5 1. apakšpunktu.

37. Izteikt 86.7 punktu šādā redakcijā:

"86.7 Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc šo noteikumu 86.1, 86.3, 86.5 vai 86.8 punktā minēto prasību izpildes izsniedz jūrniekam prasmju sertifikātu (5. pielikums) (turpmāk - IGF prasmju sertifikāts) ar derīguma termiņu pieci gadi no tā izsniegšanas dienas, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Ja jūrnieks vismaz trīs mēnešus pēdējo piecu gadu laikā nav strādājis uz šo noteikumu 86.5 3.1., 86.5 3.2. vai 86.5 3.3. apakšpunktā minētā kuģa, IGF pamata pakāpes prasmju sertifikātu izsniedz ar derīguma termiņu pieci gadi no IGF pamatkursa pabeigšanas dienas."

38. Izteikt 86.15 punktu šādā redakcijā:

"86.15 Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc šo noteikumu 86.10, 86.12 vai 86.16 punktā minēto prasību izpildes izsniedz jūrniekam prasmju sertifikātu darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos (5. pielikums) ar derīguma termiņu pieci gadi no pamatkursa vai paplašinātā kursa apguves dokumentārā apliecinājuma izsniegšanas dienas, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Ja jūrnieks vismaz divus mēnešus pēdējo piecu gadu laikā ir strādājis kuģa kapteiņa vai klāja virsnieka amatā uz kuģiem polārajos ūdeņos vai tiem līdzvērtīgos apstākļos, minēto prasmju sertifikātu izsniedz ar derīguma termiņu pieci gadi no tā izsniegšanas dienas."

39. Aizstāt 90. un 91. punktā vārdus "Pamatkurss drošībā" ar vārdiem "Drošības pamatkurss".

40. Izteikt 98. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"98. Lai saņemtu kvalifikācijas sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.4 punktā minēto iesniegumu un esošo kvalifikācijas sertifikātu (ja tāds ir) un uzrāda personu apliecinoša dokumenta un jūrniecības profesionālo izglītību apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):".

41. Svītrot 98.2. apakšpunktu.

42. Aizstāt 100. punktā vārdus "iesniegtie dokumenti" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dokumenti" (attiecīgā locījumā).

43. Izteikt 101. un 102. punktu šādā redakcijā:

"101. Ja nepieciešama dokumentu papildu pārbaude, Latvijas Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs pārbaudes termiņu pagarināt līdz 30 dienām, par to informējot pretendentu.

102. Latvijas Jūrnieku reģistrs izvērtē jūras cenza atbilstību attiecīgās kvalifikācijas saņemšanai, ņemot vērā STCW konvencijas Kodeksa A-I/2 standarta 5. punkta prasības, kuģa tipu, veiktos pienākumus un atbilstošā STCW konvencijas kompetenču standarta prasības."

44. Izteikt 107. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"107. Lai atkārtoti saņemtu kvalifikācijas sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.4 punktā minēto iesniegumu un esošo kvalifikācijas sertifikātu un uzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):".

45. Svītrot 107.2. apakšpunktu.

46. Papildināt 117. punktu aiz vārdiem "kvalifikācijas sertifikātu" ar vārdiem un skaitļiem "un prasmju sertifikātu, kas izsniegts saskaņā ar STCW konvencijas V/1-1 un V/1-2 noteikumu".

47. Papildināt 118. punktu aiz vārdiem "kvalifikācijas sertifikātu" ar vārdiem un skaitļiem "un prasmju sertifikātu, kas izsniegts saskaņā ar STCW konvencijas V/1-1 un V/1-2 noteikumu".

48. Papildināt 120. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Ja Satiksmes ministrija ir pieņēmusi lēmumu par vienpusēju atzīšanu, tā informē Eiropas Komisiju par to trešās valsts kompetences sertifikātu un prasmju sertifikātu atzīšanas apstiprinājumu skaitu, kurus Latvijas Jūrnieku reģistrs ir izsniedzis līdz brīdim, kad pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par trešās valsts atzīšanu."

49. Papildināt noteikumus ar 149.1 punktu šādā redakcijā:

"149.1 Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts derīgs kvalifikācijas sertifikāts zvejas kuģu personālam apliecina, ka ir izpildītas nepieciešamās kompetences prasības drošības jomā un ka papildu apliecinājums par šo noteikumu 149. punktā minēto programmu apguvi darbam jūrā nav nepieciešams."

50. Izteikt 153. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"153. Lai saņemtu kvalifikācijas sertifikātu (12. pielikums), pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.4 punktā minēto iesniegumu un esošo kvalifikācijas sertifikātu (ja tāds ir) un uzrāda personu apliecinoša dokumenta un jūrniecības profesionālo izglītību apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):".

51. Svītrot 153.2. apakšpunktu.

52. Izteikt 157.1 punktu šādā redakcijā:

"157.1 Latvijas Jūrnieku reģistrs izvērtē zvejas kuģu kapteiņa un virsnieka kompetenci atbilstoši STCW-F konvencijas prasībām, ja tam ir derīgs:

157.1 1. kvalifikācijas sertifikāts darbam uz zvejas kuģiem, kuru izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, kas nav STCW-F konvencijas dalībvalsts; vai

157.1 2. Eiropas Savienības dalībvalsts izsniegts kvalifikācijas sertifikāts darbam uz zvejas kuģiem, kuru garums ir līdz 24 metriem."

53. Izteikt 160. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"160. Lai atkārtoti saņemtu kompetences sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.4 punktā minēto iesniegumu un esošo kompetences sertifikātu un uzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):".

54. Svītrot 160.1. apakšpunktu.

55. Papildināt 165. punktu aiz vārdiem "pieci gadi" ar vārdiem "no kompetences novērtēšanas dienas".

56. Papildināt noteikumus ar 168.1 un 168.2 punktu šādā redakcijā:

"168.1 Iekšējo ūdeņu kuģu ierindas personāls, kam kvalifikācijas sertifikāts izsniegts atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 14. janvāra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2020/182 attiecībā uz paraugiem iekšzemes kuģošanas profesionālo kvalifikāciju jomā (turpmāk - regula Nr. 2020/182) prasībām vai atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanai pa iekšzemes ūdensceļiem, ir tiesīgs strādāt iekšējos ūdeņos uz Latvijas Republikas karoga kuģiem.

168.2 Darba uzskaites grāmatiņa, kas atbilst regulas Nr. 2020/182 prasībām vai izsniegta atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanai pa iekšzemes ūdensceļiem, ir derīga darbam uz Latvijas Republikas karoga kuģiem iekšējos ūdeņos."

57. Aizstāt 185. punktā vārdus "kapteiņamehāniķa, stūrmaņamehāniķa vai matrožamotorista" ar vārdiem "kapteiņa mehāniķa, stūrmaņa mehāniķa vai matroža motorista".

58. Aizstāt 186. punktā vārdu "Matrožiemmotoristiem" ar vārdiem "Matrožiem motoristiem".

59. Izteikt 197. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"197. Lai saņemtu nacionālo kompetences sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.4 punktā minēto iesniegumu un esošo kompetences sertifikātu un uzrāda personu apliecinoša dokumenta un izglītību vai apmācību kursu apguvi apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):".

60. Svītrot 197.1. apakšpunktu.

61. Aizstāt 29. nodaļas nosaukumā vārdus "Eiropas Savienības dalībvalstī" ar vārdu "Ārvalstī".

62. Aizstāt 200. punktā vārdus "Eiropas Savienības dalībvalstīs" ar vārdiem "ārvalstī atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanai pa iekšzemes ūdensceļiem, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstī".

63. Papildināt 31. nodaļu ar 205.1 punktu šādā redakcijā:

"205.1 Latvijas Jūrnieku reģistrs pieprasa kvalifikācijas sertifikāta izdevējiestādei apturēt atbilstoši regulas Nr. 2020/182 prasībām vai Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanai pa iekšzemes ūdensceļiem izsniegtā kvalifikācijas sertifikāta darbību, ja konstatēta neatbilstība Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanai pa iekšzemes ūdensceļiem vai tā īpašnieks rada apstākļus, kas apdraud sabiedrisko kārtību vai drošību. Latvijas Jūrnieku reģistrs par to informē Satiksmes ministriju, un Satiksmes ministrija informē Eiropas Komisiju."

64. Papildināt noteikumus ar 219.1 punktu šādā redakcijā:

"219.1 Latvijas Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs neatzīt jūras cenzu un anulēt datu bāzes ierakstus, ja jūras cenzs ir iegūts prettiesiski, strādājot ar nederīgu kvalifikācijas sertifikātu vai ar kvalifikācijas sertifikātu, kura darbība bija apturēta, kā arī ja kvalifikācijas sertifikāts satur viltojuma pazīmes, labojumus vai nesankcionētus ierakstus."

65. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīvas (ES) 2019/1159, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK par dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Direktīvas (ES) 2017/2397 par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā pa iekšzemes ūdensceļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvas 91/672/EKK un 96/50/EK."

66. Svītrot 3. pielikumā tekstu "CEPT/ERC 31-04(05)".

67. Izteikt 9. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Prasības noteikta tipa kuģu kapteiņu, klāja virsnieku un klāja ierindas personāla specializētajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

2. tabula

Nr.
p. k.

Kvalifikācijas sertifikāts

Specializēto kuģu papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts

Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss

(A-V/1-1-1)

Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju pamatkurss

(A-V/1-2-1)

Naftas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss

(A-V/1-1-2)

Ķīmijas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss

(A-V/1-1-3)

Gāzes tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss

(A-V/1-2-2)

Drošības kurss personālam, kas tieši apkalpo pasažierus pasažieru telpās

(A-V/2.2)

Pasažieru pūļa vadības kurss

(A-V/2.3)

Krīzes situāciju vadības un cilvēku uzvedības kurss

(A-V/2.4)

Pasažieru drošības, kravas drošības un korpusa ūdensnecaurlaidības kurss

(A-V/2.5)

1.

Kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

2.

Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

3.

Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT, piekrastes kuģošanā

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

4.

Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

5.

Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 200 BT, piekrastes kuģošanā

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

6.

Kuģa vadītājs uz kuģiem, mazākiem par 50 BT          

+***

+

+*

+**

7.

Vecākais stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

8.

Vecākais stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

9.

Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem

+

+

     

+***

+

+*

+**

10.

Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā

+

+

     

+***

+

+*

+**

11.

Bocmanis

+

+

     

+***

+

+*

+**

12.

Kvalificēts sardzes matrozis

+

+

     

+***

+

+*

+**

13.

Sardzes matrozis

+

+

     

+***

+

+*

+**

14.

Kuģa pavārs

+

+

     

+***

+

+*

 

15.

Stjuarts

+

+

     

+***

+

+*

 
Piezīmes.

1. * Ja jūrnieks trauksmju sarakstā norīkots uzņemties atbildību par pasažieru drošību avārijas situācijās.

2. ** Ja jūrnieks ir atbildīgs par pasažieru uzkāpšanu uz ro-ro pasažieru kuģa un nokāpšanu no tā, par kravas iekraušanu, izkraušanu un nostiprināšanu vai par kuģa korpusa hermetizāciju.

3. *** Ja jūrnieks ir norīkots tieši apkalpot pasažierus pasažieru telpās."

68. Izteikt 9. pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Prasības noteikta tipa kuģu mašīntelpas komandas virsnieku un mašīntelpas komandas ierindas personāla specializētajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

4. tabula

Nr.

p. k.

Kvalifikācijas sertifikāts

Specializēto kuģu papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts

Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss

(A-V/1-1-1)

Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju pamatkurss

(A-V/1-2-1)

Naftas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss

(A-V/1-1-2)

Ķīmijas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss

(A-V/1-1-3)

Gāzes tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss

(A-V/1-2-2)

Drošības kurss personālam, kas tieši apkalpo pasažierus pasažieru telpās

(A-V/2.2)

Pasažieru pūļa vadības kurss

(A-V/2.3)

Krīzes situāciju vadības un cilvēku uzvedības kurss

(A-V/2.4)

Pasažieru drošības, kravas drošības un korpusa ūdensnecaurlaidības kurss

(A-V/2.5)

1.

Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

2.

Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

3.

Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

4.

Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

5.

Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

+

+

     

+***

+

+*

+**

6.

Kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

+

+

     

+***

+

+*

+**

7.

Kuģu saldēšanas iekārtu mehāniķis

+

+

   

+

+***

+

+*

+**

8.

Kuģu elektromehāniķis

+

+

     

+***

+

+*

+**

9.

Kuģa elektriķis

+

+

     

+***

+

+*

+**

10.

Kuģa tehniķis

+

+

     

+***

+

+*

+**

11.

Sūkņu mašīnists

+

+

+

+

+

+***

+

+*

 

12.

Kvalificēts sardzes motorists

+

+

     

+***

+

+*

 

13.

Sardzes motorists

+

+

     

+***

+

+*

 

14.

Virpotājs, metinātājs, remontatslēdznieks

+

+

     

+***

+

+*

 
Piezīmes.

1. *Ja jūrnieks trauksmju sarakstā norīkots uzņemties atbildību par pasažieru drošību avārijas situācijās.

2. ** Ja jūrnieks ir atbildīgs par pasažieru uzkāpšanu uz ro-ro pasažieru kuģa un nokāpšanu no tā, par kravas iekraušanu, izkraušanu un nostiprināšanu vai par kuģa korpusa hermetizāciju.

3. *** Ja jūrnieks ir norīkots tieši apkalpot pasažierus pasažieru telpās."

69. Papildināt 15. pielikuma tabulas 1. punktu pirms vārdiem "Identity document" ar vārdu "Personal".

70. Aizstāt 15. pielikuma tabulas 2. punktā simbolu "&" ar vārdu "and".

71. Izteikt 15. pielikuma tabulas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3.

Prasmju sertifikāts, izsniegts saskaņā ar STCW not. V/1-1 un V/1-2 (ja tāds ir)/
Certificate of Proficiency, issued according to STCW reg. V/1-1 and V/1-2 (if applicable)
 

K

4.

Jūrnieka medicīniskais sertifikāts/Seafarer's Medical Certificate  

K"

72. Aizstāt 15. pielikumā vārdus "iesniegto dokumentu" ar vārdiem "pretendenta dokumentu".

73. Aizstāt 15. pielikumā vārdus "validity of documents submitted" ar vārdiem "validity of candidate's documents".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 395Pieņemts: 22.06.2021.Stājas spēkā: 30.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 29.06.2021. OP numurs: 2021/122.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
324228
30.06.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"