Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13

Rēzeknē 2021. gada 17. jūnijā
(prot. Nr. 129, 11. p., lēmums Nr. 1664)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2019. gada 16. maija saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 6. punktu
un šā panta trešo daļu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2019. gada 16. maija saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2019, Nr.124; 2020, Nr. 122) šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7. kapsētas īpašnieks - pašvaldība;"

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12. bezpiederīgais - mirušais, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, un kuram nav laulātā, radinieku vai citu personu vai tie ir atteikušies organizēt mirušā apbedīšanu;"

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Rēzeknes pilsētas teritorijā noteiktas šādas pašvaldības kapsētas: Ančupānu kapi, Ratinieku kapi - atvērtā kapsēta; Miera ielas kapi, Slimnīcas ielas kapi, A. Upīša ielas kapi, Siņicina ielas kapi, Ratinieku kapsēta - daļēji slēgta kapsēta; V. Purvīša kapi, Jupatovkas ielas kapi - slēgta kapsēta."

4. Svītrot noteikumu 5. punktu.

5. Svītrot noteikumu 7.2. apakšpunktu.

6. Papildināt saistošos noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV.1 Bezpiederīgo un nezināmo mirušo personu apbedīšanas kārtība

23.1 Pašvaldība Ančupānu kapsētās izveido speciālu sektoru bezpiederīgo un nezināmo mirušo apbedīšanai.

23.2 Bezpiederīgā un nezināmā mirušā apbedīšanu organizē Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests", piesaistot attiecīgu apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju.

23.3 Bezpiederīgā un nezināmā mirušā kapavietu saglabā 25 gadus. Pēc minētā termiņa notecēšanas kapavietu nolīdzina un, ja nav pieteicies kapavietas uzturētājs, kapsētas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par virsapbedījuma veikšanu minētajā kapavietā.

23.4 Ja pēc bezpiederīgā apbedīšanas ir pieteicies laulātais, radinieks vai jebkura cita persona, kura vēlas mirušo pārapbedīt vai arī, neveicot pārapbedīšanu, labiekārtot un kopt šo kapavietu, viņiem ir pienākums atlīdzināt pašvaldībai izdevumus, kas radušies, organizējot mirušā apbedīšanu, kā arī uzņemties kapavietas uzturētāja saistības."

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 17.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Grozījumi 2019. gada 16. maija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Nepieciešamības pamatojums Kapsētu apsaimniekošanas jautājumus Rēzeknes pilsētā reglamentē Rēzeknes pilsētas domes 16.05.2019. saistošie noteikumi Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" (turpmāk - Saistošie noteikumi).

Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošo noteikumu Nr. 15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 4. nodaļā tika noteikta apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs. Ar 14.01.2021. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu Nr. 1469 saistošajos noteikumus Nr. 15 tika izdarīti grozījumi izslēdzot 4. nodaļu, tādējādi nolemjot, ka turpmāk apbedīšanas pabalsts netiks piešķirts. Minētā nodaļa ietvēra normu: "4.7. Ja mirušajai personai nav pirmās pakāpes radinieku, laulātā vai viņi ir atteikušies apbedīt mirušo, apbedīšanu organizē Pārvalde, noslēdzot līgumu ar uzņēmumu, kas sniedz apbedīšanas pakalpojumus." Šādas apbedīšanas veikšana nav uzskatāma par sociālo vai brīvās iniciatīvas pabalstu, tāpat tas nav sociālais pakalpojums.

27.03.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai" 18.2. punkts paredz, ja mirušā cilvēka audi vai orgāni tikuši izņemti, uzglabāti vai izmantoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par cilvēka audu un orgānu izņemšanu, uzglabāšanu un izmantošanu un mirušajam veikta tiesu medicīniskā izmeklēšana vai obligātā patologanatomiskā izmeklēšana, stacionārā ārstniecības iestāde vai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs triju darbdienu laikā pēc audu vai orgānu izņemšanas vai tiesu medicīniskās izmeklēšanas veikšanas, ja nav saņemti iebildumi no procesa virzītāja, informē pašvaldību, kuras teritorijā ir deklarēta mirušā cilvēka pēdējā dzīvesvieta vai mirušajam konstatēts bioloģiskās nāves fakts, vai no kuras mirušais pirms nāves nogādāts ārstniecības iestādē, ja viņam nav piederīgo. Savukārt Noteikumu 19. punkts nosaka, ka pašvaldība pēc šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas organizē un nodrošina mirušā cilvēka: 1) apbedīšanu vai kremēšanu triju darbdienu laikā (19.1. punkts); 2) apbedīšanu septiņu dienu laikā, ja mirušā cilvēka personība nav noskaidrota (19.2. punkts).

Attiecībā uz bezpiederīgo personu apbedīšu, Rēzeknes pilsētas domes 2019. gada 16. maija saistošajos noteikumos ir ietvers 5. punkts, kas paredz, ka kapsētas īpašnieks veido kapsētās speciālu sektoru bezpiederīgo apbedīšanai. Šobrīd Saistošie noteikumi neparedz konkrētu bezpiederīgo un nezināmo mirušo personu apbedīšanas kārtību, tāpēc būtu nepieciešams šādu kārtību Sasitošajos noteikumos noteikt.

2. Īss satura izklāsts Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumi "Grozījumi 16.05.2019. Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"" nosaka kārtību bezpiederīgo un nezināmo mirušo personu apbedīšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās kapsētās, paredzot vispārīgas normas speciālu vietu ierīkošanu bezpiederīgo un nezināmo mirušo apbedīšanai, apbedīšanas organizēšanai u.c.

Atšķirībā no citām pašvaldības autonomajām funkcijām, funkcija izveidot un uzturēt kapsētas nekur detalizētāk nav reglamentēta, jo neviens likums vai Ministru kabineta noteikumi (pašlaik spēkā esošie) valstī nereglamentē kārtību, kādā veidā tiek apsaimniekotas un uzturētas kapsētas, kā arī nenosaka kapsētu izveidošanas prasības. Līdz ar to pašvaldības to reglamentē saistošajos noteikumos.

Saistošie noteikumu 7.1. punktā noteiktais ierobežojums personai atrasties kapsētās pēc noteikumu 6. punktā noteiktā laika. Minētais nosacījums par laika periodu, kad kapsēta ir atvērta apmeklētājiem, ir svarīgs no sabiedriskās kārtības un drošības viedokļa, lai nodrošinātu likumpārkāpumu prevenciju, samazināt vandālisma iespējas un, lai efektīvāk veikt kontroli kapu teritorijā.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts "Grozījumi 2019. gada 16. maija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"" neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde un Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija.

Visām personām, kuras skar šo noteikumu piemērošana, jāgriežas Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts tiks publicēts Rēzeknes pilsētas mājaslapā www.rezekne.lv un būs pieejams Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2019. gada 16. maija saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 17.06.2021.Stājas spēkā: 29.06.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 28.06.2021. OP numurs: 2021/121.17
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
324196
29.06.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)