Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 377

Rīgā 2021. gada 15. jūnijā (prot. Nr. 48 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības
likuma 5. panta 3.1 un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 87. nr.; 2017, 41. nr.; 2018, 28., 201. nr.; 2019, 146. nr.; 2020, 107., 234. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā skaitli un vārdu "2020. gadā" ar skaitli un vārdu "2021. gadā".

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Atbalstu piešķir:

3.1. šādiem meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem (turpmāk - attīstības projekti), kas nav saistīti ar saimniecisko darbību:

3.1.1. pasākuma "Meža dienas 2021" norises nodrošināšanai - 50 000 euro;

3.1.2. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam - 37 000 euro;

3.1.3. balvu fondam meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" laureātiem - 25 000 euro;

3.1.4. skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"" - 22 000 euro;

3.1.5. bukleta "Meža nozare skaitļos un faktos" izdošanai - 5000 euro;

3.1.6. meža nozares gada balvu izgatavošanai - 17 000 euro;

3.2. šādiem meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem (turpmāk - izpētes projekti), kas atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk - Regula Nr. 702/2014), 31. panta nosacījumiem:

3.2.1. "Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa komponentes pilnveide nacionālajā meža monitoringā" (īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava") - 46 927 euro;

3.2.2. "Latvijai piemērotākā mežsaimniecības attīstības scenārija izvērtēšana iespējamā Eiropas līmeņa zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes uzskaites regulējuma pārskatīšanā (tai skaitā tehnisko korekciju īstenošana 2021. gadam noteikto mērķu sasniegšanai)" (īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava") - 25 000 euro;

3.2.3. "Meža ieguldījuma novērtējums Latvijas nacionālā kopprodukta aprēķinā" - 10 000 euro."

3. Aizstāt 5. punktā skaitļus un vārdus "3.1., 3.2. vai 3.3. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "3.1. vai 3.2. apakšpunktā".

4. Aizstāt 6. punktā vārdus un skaitļus "izņemot 3.1.3., 3.2.2. un 3.2.3. apakšpunktu" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot 3.1.3., 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktu".

5. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Iesniegumu (1. pielikums), šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus, finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumu (2. pielikums), pārskatu par projekta uzdevumu izpildi (2.1 pielikums) (turpmāk - pārskats), kā arī izmaksas pamatojošos darījumu un samaksu apliecinošos dokumentus iesniedz Lauku atbalsta dienesta (turpmāk - dienests) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā."

6. Svītrot 8.3. apakšpunktu.

7. Aizstāt 9. punkta ievaddaļā vārdu "dienu" ar vārdu "darbdienu".

8. Svītrot 9.1. apakšpunktā skaitļus "10.5., 10.6.".

9. Svītrot 10.5. un 10.6. apakšpunktu.

10. Izteikt 10.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.9. projekta iesniegumu vai pārskatu un tiem pievienotos dokumentus dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ir parakstījusi paraksttiesīgā persona vai projekta iesniedzēja pilnvarota persona;".

11. Aizstāt 12. punktā skaitļus un vārdus "3.1.5., 3.1.6. un 3.1.7. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "3.1.5. un 3.1.6. apakšpunktā".

12. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Padomes pieaicināti Zemkopības ministrijas eksperti izvērtē izpētes projektus atbilstoši izpētes projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4. pielikums) un pārskatus par šiem projektiem."

13. Svītrot 20.1.2. apakšpunktu.

14. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

Projekta iesniegums valsts atbalsta saņemšanai

Atbalsta pretendents  
Reģistrācijas numurs  
Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienta numurs  
Projekta iesnieguma numurs  
Projekta iesnieguma datums un laiks  

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par projekta iesniedzēju

Pretendenta pilns nosaukums   Institūcijas vadītāja vārds, uzvārds  
Reģistrācijas numurs   PVN maksātāja numurs  

A.2. Pretendenta adrese un kontaktinformācija

A.2.1. Pretendenta juridiskā adrese

Iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs/mājas nosaukums   Novads, pagasts  
Pilsēta   Pasta indekss  

A.2.2. Pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei) - aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses

Iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs/mājas nosaukums   Novads, pagasts  
Pilsēta   Pasta indekss  

A.2.3. Pretendenta kontaktinformācija

Tālruņa numurs   Faksa numurs  
E-pasta adrese   Tīmekļvietnes adrese  

A.3. Pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds   Projekta vadītāja amats  
Tālruņa, faksa numurs   E-pasta adrese  

A.4. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u. c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos, ja šis finansējums ir saistīts ar projektā plānoto investīciju

Līdz šā projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) ir iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos, un šis finansējums ir saistīts ar projektā plānoto investīciju

 

 

A.4.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzam sniegt informāciju par projektiem

Nr. 
p. k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un numurs

Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)

Projekta īstenošanas laiks -
no (mm/gggg) līdz (mm/gggg)

Attiecināmo izmaksu summa (euro)

Publiskais finansējums (euro)

Saistītā projekta saturiskā saistība

Eiropas Savienības finansētie projekti
               
               
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u. tml.)
               
               

B. Informācija par projektu

B.1. Projekta nosaukums

 

B.2. Projekta mērķis

 

B.3. Projekta īstenošanas laiks (projekta iesniegšanas gadā)

 

mēnesis

gads

 

mēnesis

gads

Projekta sākuma termiņš     Projekta beigu termiņš    

B.4. Projekta apraksts

B.4.1. Projekta atbilstība (atzīmēt ar X)

Izpētes projekts  
Attīstības projekts  

B.4.2. Problēmas risinājuma apraksts (līdz 1000 rakstzīmēm)

 

B.4.3. Projekta uzdevumi - detalizēts apraksts par darbībām, kuras plānots īstenot, to īstenošanas shēma, katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi projektā (līdz 1500 rakstzīmēm)

 

B.4.4. Projektā sasniedzamie rezultatīvie rādītāji un risinājumi to sasniegšanai (līdz 1000 rakstzīmēm)

Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs Risinājums rādītāja sasniegšanai
   
   
   

B.4.5. Kā tiks nodrošināta projekta gaitā izveidotās infrastruktūras uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (izpētes projektiem) (līdz 500 rakstzīmēm)

 

B.4.6. Projekta īstenošanā iesaistītie partneri

 

B.4.7. Projekta metodika (izpētes projektiem)

 

 

B.4.8. Sabiedrības daļa, kas iegūtu no projekta īstenošanas (attīstības projektiem)

 

B.4.9. Projekta īstenošanas vieta

Valsts, pilsēta  
Novads, pagasts  

B.4.10. Projekta izmaksas

Kopējais projekta finansējums (norādīt veselos euro)
Meža attīstības fonds Cits Cita finansētāja nosaukums

euro

% no kopējā projekta finansējuma

euro

% no kopējā projekta finansējuma

 
         
 
Projekta īstenošanas izmaksas
Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Mērvienība

Vienību skaits

Kopā izmaksas, euro

Meža attīstības fonda finansējums, euro

ar PVN

bez PVN

Darba alga          
Valsts sociālā apdrošināšana          
Materiāli          
Pakalpojumi          
Atskaitījumi institūcijas infrastruktūras uzturēšanai (telpu īre, elektroenerģija, apkure (ne vairāk kā 10 % no kopējām izmaksām))          
Komandējumi          
Pārējās izmaksas          
KOPĀ          

B.4.11. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāja plānoto darba slodzi (h) projekta īstenošanas gadā citos projektos

Vārds, uzvārds Projekta nosaukums un finansētājs Slodze (h)
     

B.4.12. Komandējumu apraksts

Komandējuma valsts, pilsēta Komandētā persona (vārds, uzvārds) Komandējuma mērķis, projekta uzdevums (numurs), kura īstenošanā ietilpst komandējums
     

B.5. Projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti ar projektu saistītā jomā

Izpētes projektiem
Monogrāfijas, grāmatas (skaits)  
Publikācijas (skaits), tai skaitā:  
starptautiski citējamos zinātniskos žurnālos  
nacionālas nozīmes zinātniskos žurnālos  
zinātniskos un citos izdevumos  
Dalība starptautiskos projektos (skaits)  
Informatīvie pasākumi (piemēram, semināri, priekšlasījumi un lekcijas) (nosaukums)  
Nozīmīgākās publikācijas (nosaukums, autors, gads, izdevums, numurs, lappuses), projekti, starptautiskie projekti (nosaukums, gads, finansētājs) un patenti (nosaukums, autors, gads, numurs, valsts):
 

 

 
Attīstības projektiem
Iepriekš vadīti projekti (skaits)  
Piedalīšanās projektu īstenošanā izpildītāja statusā (skaits)  
Nozīmīgākie projekti (nosaukums, gads, finansētājs, pienākumi projekta īstenošanā):
 

 

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti

Aizpilda projekta iesniedzējs

atbilstošo atbildi atzīmē ar X

neattiecas

1. Projekta iesnieguma veidlapa

oriģināls

     
2. Atbilstošs pilnvarojums, ja iesniegumu iesniegusi institūcijas, biedrības vai nodibinājuma vadītāja pilnvarota persona

oriģināls

     
3. Dokumenti, kas pierāda periodisko izdevumu tirāžu, raidījumu prognozēto auditorijas apjomu, tīmekļvietnes unikālo apmeklētāju skaitu

kopija

     
4. Apliecinājuma vēstule no periodiskā izdevuma īpašnieka vai izdevēja (raidorganizācijas) vai tīmekļvietnes par sadarbību projekta īstenošanā

kopija

     
5. Projekta vadītāja un izpildītāja dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae)        
6. Citi iesniegtie dokumenti        

 

Projekts iesniegts   . gada      
 

gads

 

datums

mēnesis

 

 

Projekta iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

Kopsavilkums par projektam paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu

Projekta nosaukums  
Atbalsta saņēmējs  
Projekta iesnieguma numurs  
   
Projekta īstenošanas laiks

 

No 20__. gada __. ____________ līdz 20__. gada __. ______________

 

Projekta finanšu līdzekļu izlietojums

Nr.
p. k.

Tāmes pozīcijas nosaukums

Pozīcijas summa tāmē, euro

Darījuma partneris

Darījumu apliecinoša dokumenta nosaukums (rēķins, pavadzīme, līgums u. c.), numurs, datums

Samaksu apliecinošo dokumentu nosaukums (maksājuma uzdevuma numurs vai kases izdevumu ordera numurs), datums

Attiecināmās izmaksas, euro

ar PVN

bez PVN

               
               

PAVISAM KOPĀ

       

 

     

Z. v.

(atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums _______________________________________

Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds  
amats  
tālruņa numurs  
e-pasta adrese  

"

15. Papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

Pārskats par projekta īstenošanu

Projekta nosaukums  
Atbalsta saņēmējs  
Projekta iesnieguma numurs  

 

1. Projekta īstenošanas laiks

 

No 20__. gada __. ____________ līdz 20__. gada __. ______________

 

2. Īss projekta apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, gūtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
 

 

 

3. Īstenotie pasākumi

Pasākuma nosaukums

Apraksts

Pasākuma rezultāts
(piemēram, ietekme uz sabiedrību, radītās materiālās vērtības)

     
     

 

4. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā

Lūdzam norādīt izmaiņas (ja tādas radušās) starp projekta iesniegumā un projekta izmaksās norādītajiem un faktiski īstenotajiem pasākumiem un finansējuma izlietojumu, paskaidrojot izmaiņu iemeslus

Nr.
p. k.

Izmaiņas projekta pasākumos un finansējuma izlietošanā

Izmaiņu iemesli

Izmaiņu sekas

       
       

 

5. Projektā sagatavotā informācija

Lūdzam norādīt, kur ir publiski pieejama sagatavotā informācija

 

 

 

     

Z. v.

(atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums _______________________________________

Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds  
amats  
tālruņa numurs  
e-pasta adrese  

"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministra vietā - kultūras ministrs N. Puntulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 377Pieņemts: 15.06.2021.Stājas spēkā: 18.06.2021.Zaudē spēku: 06.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 17.06.2021. OP numurs: 2021/116.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
324026
18.06.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"