Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13

Jēkabpilī 2021. gada 28. maijā

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2014. gada 7. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 "Kārtība, kādā sedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus"

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes
28.05.2021. lēmumu Nr. 215 (prot. Nr. 11, 45. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26. panta otro daļu, 27. panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 36. panta piekto daļu

1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2014. gada 7. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 "Kārtība, kādā sedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2014, 160. nr., 254. nr.; 2015, 132. nr.; 2017, 132. nr.; 2019, 223. nr.) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt saistošo noteikumu nosaukumā vārdus "dzīvojamās telpas" ar vārdu "mājokļa".

1.2. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma atsauci šādā redakcijā "Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26. panta otro daļu, 27. panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta piekto daļu".

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktu.

1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.1 Mājsaimniecība - vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi;".

1.5. Izteikt saistošo noteikumu 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. SOPA - sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma."

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3. punktā un II nodaļas nosaukumā tekstu "dzīvokļa (mājokļa)" ar vārdu "mājokļa".

1.7. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir mājsaimniecībai, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pašvaldībā, bet vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam - trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai, kuras dzīvesvieta deklarēta attiecīgajā Jēkabpils pašvaldības administratīvajā teritorijā īrētajā vai īpašumā esošajā mājoklī."

1.8. Svītrot saistošo noteikumu 6.1 punktu.

1.9. Izteikt saistošo noteikumu 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7. Iesniedzot Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk - Dienests) šo noteikumu 10. un 28.1 punktā minētos dokumentus, mājsaimniecība dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par visām mājsaimniecības personām, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, un veikt datu apstrādi SOPA.

8. Dienesta sociālā darba speciālisti mājsaimniecības sniegtās ziņas pārbauda, izskatot iesniegtos dokumentus, pieprasot ziņas no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām un, nepieciešamības gadījumā, apsekojot dzīvesvietu. Ja mājsaimniecība atsakās vai nenodrošina Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departamentam (turpmāk - Departaments) iespēju veikt mājsaimniecības īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas apsekošanu un tehniskā stāvokļa izvērtējumu šo noteikumu III.1 nodaļā noteiktā pabalsta saņemšanai, Dienests var atteikt palīdzības sniegšanu."

1.10. Izteikt saistošo noteikumu 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"10. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām (turpmāk - iesniedzējs) vēršas Dienestā un Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (turpmāk - MK noteikumi) noteiktajā kārtībā iesniedz tajos minētos dokumentus mājsaimniecības materiālā stāvokļa izvērtēšanai un mājokļa pabalsta aprēķināšanai par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem.

11. Dienests mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 10. punktā noteiktajā kārtībā iesniegto dokumentu saņemšanas veic MK noteikumos noteiktās darbības."

1.11. Svītrot saistošo noteikumu 12., 13. un 14. punktu.

1.12. Izteikt saistošo noteikumu 15., 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"15. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts, izņemot šo noteikumu 16. punktā minētajām mājsaimniecībām, piešķirts un izmaksāts, kā arī nepamatoti izmaksātais mājokļa pabalsts tiek atgūts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un MK noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

16. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, izmantojot MK noteikumos noteikto mājokļa pabalsta aprēķināšanas formulu, piemērojot garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai koeficientu 1,35:

16.1. daudzbērnu ģimenei;

16.2. mājsaimniecībai, kurā visām pilngadīgajām personām ir invaliditāte vai kurā ir bērns ar invaliditāti;

16.3. mājsaimniecībai, kurā visas pilngadīgās personas ir valsts vecuma pensijas saņēmējas;

16.4. atsevišķi dzīvojošam valsts vecuma pensijas saņēmējam;

16.5. atsevišķi dzīvojošai politiski represētai personai, nacionālās pretošanās kustības dalībniekam;

16.6. atsevišķi dzīvojošam pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecumam;

16.7. personai, kura viena audzina bērnu un saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantijas fonda līdzekļiem.

17. Aprēķinātais mājokļa pabalsts tiek izmaksāts tādā apmērā, kas nepārsniedz faktiskos un MK noteikumu 3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus jeb Pmaj ≤ K, kur

Pmaj - pabalsta apmērs;

K - ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto mājokļa lietošanas izdevumu summu)."

1.13. Svītrot saistošo noteikumu 18., 19., 20., 22., 23. un 23.1 punktu.

1.14. Izteikt saistošo noteikumu 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Dienests mājokļa pabalstu izmaksā reizi mēnesī līdz 10.datumam, bet mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei - vienu reizi kalendārā gada laikā."

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 28.1 punktā tekstu "ģimene (persona)" ar vārdu "iesniedzējs".

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 28.2 punktā tekstu "ģimenes (personas)" ar vārdu "mājsaimniecības".

1.17. Svītrot saistošo noteikumu pielikumu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece K. Ozola

 

Saistošo noteikumu Nr. 13 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2014. gada 7. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 "Kārtība, kādā sedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk - SPSPL) 36. panta piekto daļu un Pārejas noteikumu 43. punktu.

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi SPSPL attiecībā uz likumā lietoto terminoloģiju, proti, termins "ģimene" tika aizstāts ar terminu "mājsaimniecība". Līdz ar to ir veicami redakcionāli grozījumi saistošajos noteikumos, salāgojot tajos lietoto terminoloģiju ar SPSPL lietoto terminoloģiju.

Saskaņā ar SPSPL 35. panta piektajā daļā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 1. janvārim) ietverto deleģējumu, pašvaldību domes bija tiesīgas savos saistošajos noteikumos noteikt dzīvokļa (no 2021. gada 1. jūlija "mājokļa") pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu. Savukārt 2021. gada 1. jūlijā stājoties spēkā grozījumiem SPSPL, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk - MK noteikumi) normām attiecībā uz mājokļa pabalsta pieprasīšanas, aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kas būs unificēta visā valsts teritorijā, pašvaldību domes saistošajos noteikumos varēs paredzēt vien labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz MK noteikumu 3. pielikumā noteiktajām izdevumu pozīciju normām, kā arī noteikt koeficientu garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai un mājsaimniecību veidus, kuriem tiek piemērots koeficients mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai. Ņemot vērā minēto, ir veicami saistošo noteikumu grozījumi pēc būtības, t.sk. svītrojot tiesību normas, kuras ir ietvertas augstāka juridiskā spēka normatīvajos aktos.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz:

1. Svītrot saistošajos noteikumos lietoto terminu "atsevišķi dzīvojoša persona", "ģimene", "ienākumi" un "izdevums apliecinošs dokuments" skaidrojumus.

2. Papildināt saistošos noteikumus ar termina "mājsaimniecība" skaidrojumu.

3. Svītrot saistošo noteikumu normas attiecībā uz mājokļa pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī saistošo noteikumu pielikumā noteiktos dzīvokļa (mājokļa) pabalsta aprēķināšanas normatīvos izdevumus.

4. Noteikt mājsaimniecību veidus, kurām, aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru, garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemērojams koeficients "1,35". Lai novērstu situācijas, ka šādi aprēķinātais mājokļa pabalsta apmērs pārsniedz MK noteikumu 3. pielikumā norādīto mājokļa lietošanas izdevumu summu mājsaimniecībai, kā arī tās faktiskos izdevumus, saistošajos noteikumos tiek paredzēts, ka pabalsts izmaksājams tādā apmērā, kas nepārsniedz mājsaimniecības faktiskos un MK noteikumu 3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ņemot vērā to, ka mājokļa pabalsta apmērs ir atkarīgs no iedzīvotāju ienākumiem, ko, savukārt, ietekmē daudzi faktori, tostarp izmaksātie pabalsti no valsts sociālā atbalsta sistēmas, un izdevumiem par komunālajiem maksājumiem, kā arī no mājokļa labiekārtojuma un istabu skaita, nav iespējams veikt precīzus aprēķinus. Papildu izdevumus mājokļa pabalstam radīs tas, ka MK noteikumi neparedz iespēju pašvaldībām noteikt maksimālo izmaksājamo pabalsta summu gadā.

2020. gadā mājokļa pabalstu saņēmušas 332 mājsaimniecības, no tām koeficients garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai tika piemērots 110 atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, 8 mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensionāri un personas ar invaliditāti, 16 nepilnām ģimenēm un 13 daudzbērnu ģimenēm.

Provizoriski, ņemot par pamatu 2020. gadā mājokļa pabalstu saņēmušās mājsaimniecības un turpinot piemērot atsevišķām iedzīvotāju grupām pabalsta aprēķinā koeficientu 1,35, kā arī pieņemot, ka mājokļa pabalsts tiek piešķirts 12 mēnešus, 2021. gadā papildus nepieciešams finansējums apmēram 70000 EUR. Veicot aprēķinu, ņemti vidējie izdevumi par īri un komunālajiem pakalpojumiem divistabu dzīvoklim.

Aprēķins: 159284 EUR (provizorisks pabalsta aprēķins bez koeficienta) + 67297 EUR (provizorisks pabalsta aprēķins atsevišķām iedzīvotāju grupām piemērojot koeficientu) - 156000 EUR (budžetā ieplānotā summa 2021. gadam) = 70581 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece K. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2014. gada 7. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 "Kārtība, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 28.05.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Zaudē spēku: 18.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 15.06.2021. OP numurs: 2021/114.19
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323961
01.07.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"