Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 197

Rīgā 2021. gada 11. jūnijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku"

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 13., 17. pantu, 18. panta
trešo daļu, 24. panta otro daļu, 31. panta ceturto daļu, 38. panta
piekto daļu, 39. panta ceturto daļu un 40. panta trešo daļu un likuma
"Par Latvijas Banku" 39. panta otro daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 17, Nr. 57 un Nr. 252; 2019, Nr. 64; 2020, Nr. 16, Nr. 82 un Nr. 140; 2021, Nr. 58) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 133.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"133.14. Eiropas Komisijai paziņotu un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas atbilst būtiskam vai augstam uzticamības līmenim Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulas Nr. 910/2014/ES par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK, izpratnē, kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka.";

1.2. 8. pielikumā:

1.2.1. papildināt 27.4.4.1. apakšpunktu aiz vārdiem un simboliem "<RegisteredBy>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</RegisteredBy>" ar vārdiem un simboliem "<Subject>Ziņu subjekts</Subject>";

1.2.2. papildināt 27.4.4.2. apakšpunktu aiz rindas ar nosaukumu "Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators" ar rindu šādā redakcijā:

"

Ziņu subjekts Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods C8

";

1.2.3. papildināt 36.3.6. apakšpunktu aiz vārdiem un simboliem "<NameJP>Nosaukums</NameJP>" ar vārdiem un simboliem "<LegalForm>Juridiskā forma</LegalForm>";

1.3. 10. pielikumā:

1.3.1. papildināt 4.2. apakšpunktā aiz apzīmējuma "nnnnnnnn" ar pieturzīmi un vārdiem ", ja pārskatam tāds noteikts attiecīgā pārskata sagatavošanas noteikumos";

1.3.2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Darījuma partnera sektoru kodu saraksts

Darījuma partnera sektors "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā un N pielikumā izmantojamais kods  
Nefinanšu sabiedrības

SK11

 
Valsts nefinanšu sabiedrības

SK111

 
Privātās nefinanšu sabiedrības

SK112

 
Centrālās bankas

SK121

 
Monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus

SK122

 
Saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus

SK12201

 
Monetārās finanšu iestādes, kas nav saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus

SK12202

 
Naudas tirgus fondi

SK123

 
Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondi

SK124

 
Citi finanšu starpnieki

SK125

 
Citi finanšu starpnieki, izņemot ne-MFI kredītiestādes, CDP un FIS

SK125B

 
Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas ir ne-MFI kredītiestādes

SK12511

 
Centrālie darījuma partneri (CDP)

SK1256

 
Finanšu instrumentsabiedrības (FIS)

SK1254

 
Finanšu palīgsabiedrības

SK126

 
Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji

SK127

 
Apdrošināšanas sabiedrības

SK128

 
Pensiju fondi

SK129

 
Centrālās valdības

SK1311

 
Vietējās valdības

SK1313

 
Sociālās nodrošināšanas fondi

SK1314

 
Mājsaimniecības

SK14

 
Mājsaimniecības, izņemot pašnodarbinātos

SK14C

 
Pašnodarbinātie

SK142

 
Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas

SK15

 
Nav informācijas

SK9

;"

1.3.3. aizstāt 10. punkta ievaddaļā vārdu "Instrumentu" ar vārdu "Instrumenta";

1.4. 11. pielikumā:

1.4.1. 2. punktā:

1.4.1.1. izteikt 2. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. ABL pielikums "Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums"";

1.4.1.2. izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. Rādītāja apzīmējumu 4. ailei un 5. ailei veido faila nosaukuma prefikss, 4. ailes vai 5. ailes apzīmējums (attiecīgi "ATL" vai "PARKL"), mēneša bilances pārskata pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, darījuma partnera sektora kods saskaņā ar kodu sarakstu (10. pielikuma 7. punkts), monetārās finanšu iestādes kods (ja tāda nav, tad "000"), termiņa veida kods saskaņā ar kodu sarakstu (10. pielikuma 8. punkts; ja tāda nav, tad "00"), termiņa grupas kods saskaņā ar kodu sarakstu (10. pielikuma 9. punkts; ja tāda nav, tad "00") un instrumenta veida kods saskaņā ar kodu sarakstu (10. pielikuma 10. punkts; ja tāda nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").";

1.4.2. papildināt 3. punktā aiz vārda "kredīti" ar pieturzīmi un vārdiem ", izsniegti euro";

1.4.3. svītrot 7. punktā aiz vārda "un" vārdu "pēc";

1.4.4. 9. punktā:

1.4.4.1. izteikt 9. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. "Mēneša bilances pārskata pozīciju pārmaiņas"";

1.4.4.2. svītrot 9.3. apakšpunktā pieturzīmi, vārdus un simbolus ", sadaļai "ABL pielikuma pozīcijas" - "MBP_P1_PI"";

1.4.4.3. svītrot 9.5. apakšpunktu;

1.5. svītrot 14. pielikumu;

1.6. izteikt 16. pielikumu šādā redakcijā:

"16. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162

Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem formāts

1. "Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem" un "Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "KMS_P".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggnn, kur gggg - gadskaitlis, nn - 01, ja pārskatu iesniedz par 1. pusgadu, 02, ja pārskatu iesniedz par 2. pusgadu.

1.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods, uzsākšanas veida kods (ja tādu norāda atbilstošajam pozīcijas kodam), shēmas kods (ja tādu norāda atbilstošajam pozīcijas kodam), valsts kods vai divi valsts kodi atbilstoši aiļu secībai attiecīgajā pārskatā (ja tādu norāda atbilstošajam pozīcijas kodam) un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

1.4. Kopsummas rindām norāda valstu kodu "W0".

2. "Maksājumu statistikas ceturkšņa pārskats par klientu maksājumiem"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "KMS_C".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

2.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods, uzsākšanas veida kods, shēmas kods, valsts kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").";

1.7. papildināt ar 16.1 pielikumu šādā redakcijā:

"16.1 pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162

Maksājumu statistikas pārskatu par kartei piesaistītajiem maksājumiem formāts

1. "Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "PMC_ISS_Q".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

1.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pārskatu aiļu A, B, C, D vērtības un ailes kods (1 vai 2), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2. "Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats" un "Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats"

2.1. Pārskata "Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats" faila nosaukuma prefikss ir "PMC_ISS", "Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats" - "PMC_ACQ".

2.2. Rādītāja apzīmējumu DATUMS un tā vērtību nenorāda. Pārskata perioda sniegšanai norāda rādītājus ar apzīmējumiem DATUMS_NO un DATUMS_LIDZ.

2.3. Rādītāja apzīmējuma DATUMS_NO vērtību norāda formā ggggmmdd, kur gggg - gadskaitlis, mm - mēneša skaitlis (no 01 līdz 12) un dd - dienas skaitlis, kā pārskata perioda sākuma datumu.

2.4. Rādītāja apzīmējuma DATUMS_LIDZ vērtību norāda formā ggggmmdd, kur gggg - gadskaitlis, mm - mēneša skaitlis (no 01 līdz 12) un dd - dienas skaitlis, kā pārskata perioda beigu datumu.

2.5. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pārskatu aiļu A, B, C, D, E vērtības un ailes kods (1 vai 2), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.6. Ailē "Datums" vērtības norāda formā ggggmmdd, kur gggg - gadskaitlis, mm - mēneša skaitlis (no 01 līdz 12) un dd - dienas skaitlis.".

2. Noteikumu 1.3.1. un 1.7. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

3. Noteikumu 1.3.2., 1.3.3. un 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. februārī.

4. Noteikumu 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.

5. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 197Pieņemts: 11.06.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 16.06.2021. OP numurs: 2021/115.23
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
323943
01.07.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"