Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 356

Rīgā 2021. gada 8. jūnijā (prot. Nr. 46 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un
jūras drošības likuma 11. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 98. nr.; 2017, 120. nr.; 2019, 255. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 1. pielikuma" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2019. gada 19. novembra Deleģētās regulas (ES) 2020/411, ar ko attiecībā uz drošības prasībām pasažieru kuģiem, kas veic vietējos reisus, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (turpmāk - Deleģētā regula 2020/411), I pielikuma";

1.2. aizstāt 14.1.1. un 15.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 1. pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "Deleģētās regulas 2020/411 I pielikumā";

1.3. aizstāt 18.1., 18.2. un 18.3. apakšpunktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 2. pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "Deleģētās regulas 2020/411 III pielikumā";

1.4. svītrot 1. un 2. pielikumu;

1.5. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 19. septembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 8. jūnija
noteikumiem Nr. 356

"3. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 14. jūnija
noteikumiem Nr. 451

PASAŽIERU KUĢA DROŠĪBAS APLIECĪBA
PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

(Šo apliecību papildina ar aprīkojuma sarakstu(1))
(This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment(1))

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis) LATVIJAS REPUBLIKA
REPUBLIC OF LATVIA

Izsniegta saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumiem Nr. 451
"Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem"
Issued under the provisions of the Cabinet Regulation No. 451 of 14 June 2011,
Regulations on Safety Requirements for Passenger Ships Engaged on Domestic Voyages

un apliecinot turpmāk minētā kuģa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/45/EK
par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem
and confirming compliance of the vessel hereafter with Directive 2009/45/EC of the European Parliament
and of the Council on safety rules and standards for passenger ships

pēc Latvijas Republikas valdības pilnvarojuma
under the authority of the Government of the Republic of Latvia

izdevējs
by

(Kompetentās iestādes vai saskaņā ar Direktīvu 2009/15/EK atzītās organizācijas pilns oficiālais nosaukums/
Full official designation of the competent authority or organisation recognised under Directive 2009/15/EC
)
 

Kuģa dati
Particulars of ship

Kuģa vārds:
Name of ship
:
 
Pieraksta osta:
Port of registry
:
 
Identifikācijas numurs vai burti:
Distinctive numbers or letters
:
 
IMO numurs(2):
IMO number
(2):
 
Garums:
Length
:
 
Pasažieru skaits:
Number of passengers
:
 
Bruto tilpība:
Gross tonnage
:
 
Ķīļa ielikšanas datums vai datums, kurā kuģis atradās līdzīgā būvniecības stadijā:
Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction
:
 
Sākotnējās apskates datums:
Date of initial survey
:
 
Jūras rajoni, kuros kuģim atļauts kuģot (SOLAS IV/2. noteikums)
Sea Areas in which the ship is certified to operate (SOLAS Regulation IV/2)
A1/A2/A3/A4(3)
Kuģa klase saskaņā ar atļauto kuģošanas rajonu, ievērojot šādus ierobežojumus vai papildu prasības(4):
Class of ship in accordance with the sea area in which the ship is certified to operate, subject to following restrictions or additional requirements(4):
A/B/C/D(3)

(1) A klases kuģiem, kam ir derīgs SOLAS pasažieru kuģu drošības sertifikāts, var nepiemērot šo papildinājumu.
Class A ships holding a valid SOLAS Passenger Ship Safety Certificate may be waived from this supplement.

(2) IMO kuģa identifikācijas numurs, ja tāds ir, kas piešķirts saskaņā ar Rezolūciju A.1078(28).
IMO ship identification number in accordance with resolution A.1078(28), if any.

(3) Izsvītrot lieko.
Delete as appropriate.

(4) Ierakstīt jebkādus ierobežojumus, kas piemērojami vai nu dēļ kuģošanas maršruta, darbības rajona vai ierobežota darbības laika, vai jebkādas papildu prasības dēļ īpašiem vietējiem apstākļiem saskaņā ar Direktīvas 2009/45/EK 9. panta 1. punktu.
Record any restriction applicable by reason of either the route, area of operation or restricted period of operation or any additional requirement due to specific local circumstances as per Article 9(1) of Directive 2009/45/EC.

Sākotnējā(1)/Periodiskā(1) apskate
Initial(1)/Periodical(1) survey

Ar šo tiek apliecināts,
This is to certify,

1. ka kuģis ir apskatīts saskaņā ar Direktīvas 2009/45/EK 12. pantu,
that the ship has been surveyed in accordance with Article 12 of Directive 2009/45/EC,

2. ka apskatē ir konstatēts, ka kuģis pilnībā atbilst Direktīvas 2009/45/EK prasībām, un
that the survey showed that the ship fully complies with the requirements of Directive 2009/45/EC, and

3. ka kuģis saskaņā ar pilnvarām, ko piešķir Direktīvas 2009/45/EK 9. panta 2. un 3. punkts, ir atbrīvots no un/vai tam ir atļauti ekvivalenti attiecībā uz šādām direktīvas prasībām:
that the ship is, under the authority conferred by Articles 9(2) and (3) of Directive 2009/45/EC, exempted from and/or granted equivalency to the following requirements of the directive:

Nosacījumi, ar kādiem ir piešķirts atbrīvojums un/vai atļauts ekvivalents:
Conditions on which the exemption and/or equivalency are granted:

   
4. ka kuģis atbilst II-1 nodaļas G daļai, izmantojot
that the ship complies with Part G of Chapter II-1 using
 

kā degvielu/Neattiecas(1)
as fuel/N.A.(1)

5. ka ir piešķirtas šādas apakšnodalījumu kravas zīmes:
that the following subdivision load lines have been assigned:

Piešķirtās un kuģa vidusdaļā uz sāniem atzīmētās apakšnodalījumu kravas zīmes (SOLAS II-1/18)(2)
Subdivision load lines assigned and marked on the ship's sides amidships (SOLAS II-1/18)
(2)
Brīvsānu augstums (mm)
Freeboard (in mm)
Piezīmes attiecībā uz alternatīvas ekspluatācijas nosacījumiem
Remarks with regard to alternative service conditions
P.1    
P.2    
P.3    
   
Šī apliecība ir derīga līdz  
This certificate is valid until (Nākamās periodiskās apskates datums/ Date of the next periodical survey)

saskaņā ar Direktīvas 2009/45/EK 13. panta 2. punktu.
in accordance with Article 13.2 of Directive 2009/45/EC.

Vieta Datums
Place Date
(Paraksts un/vai izdevējiestādes zīmogs/ Signature and/or seal of issuing authority)

Ja parakstīta, pievieno šādu rindkopu:
If signed the following paragraph to be added:

Apakšā parakstījusies persona apliecina, ka karoga valsts to ir pilnvarojusi izdot šo pasažieru kuģa drošības apliecību.
The undersigned declares that he is duly authorised by the said Flag State to issue this Passenger Ship Safety Certificate.

(Paraksts/ Signature)

(1) Izsvītrot lieko.
Delete as appropriate.

(2) Attiecībā uz kuģiem, kas būvēti saskaņā ar I pielikuma 1. iedaļas II-1 nodaļas B-2. daļas prasībām, jāizmanto piemērojamie apakšnodalījumu kravas zīmju apzīmējumi "C1, C2 un C3" (noteikums II-1/B/11). Arābu ciparus, kas seko burtam "C", var aizvietot ar romiešu cipariem vai burtiem, ja karoga valsts administrācija uzskata to par vajadzīgu, lai nošķirtu tos no starptautiskajiem apakšnodalījumu kravas zīmju apzīmējumiem.
For ships built in accordance with the requirements of Annex I, Section 1, Chapter II-1, Part B-2, the applicable subdivision load line notations "C1, C2 and C3" should be used (regulation II-1/B/11). The Arabic numerals following the letter 'C' may be replaced by Roman numerals or letters if the Administration of the Flag State consider this necessary to distinguish them from the international subdivision load line notation.

Apliecinājums apliecības derīguma pagarinājumam uz vienu mēnesi saskaņā ar
13.panta 2.punktu
Endorsement to extend the validity of the certificate one month in accordance with
Article 13.2

Šī apliecība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/45/EK 13. panta 2. punktu ir uzskatāma
This certificate shall, in accordance with Article 13.2 of Directive 2009/45/EC of the European Parliament and of the Council, be accepted

par derīgu līdz  
as valid until  
Vieta Datums
Place Date
(Paraksts un/vai izdevējiestādes zīmogs/ Signature and/or seal of issuing authority)

PASAŽIERU KUĢA DROŠĪBAS APLIECĪBAS APRĪKOJUMA SARAKSTS
RECORD OF EQUIPMENT FOR THE PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

Šis saraksts ir pastāvīgi pievienots pasažieru kuģa drošības apliecībai
This Record shall be permanently attached to the Passenger Ship Safety Certificate

APRĪKOJUMA SARAKSTS - EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2009/45/EK PRASĪBU IZPILDEI
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF DIRECTIVE 2009/45/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

1. Kuģa dati
Particulars of ship

Kuģa vārds:
Name of ship
:
 
Identifikācijas numurs vai burti:
Distinctive number or letters
:
 
Kuģis sertificēts pārvadāt šādu skaitu pasažieru:
Number of passengers for which certified
:
 
Minimālais personu skaits ar nepieciešamo kvalifikāciju radioaparatūras ekspluatācijai:
Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations
:
 

2. Glābšanas līdzekļu dati
Details of life-saving appliances

1. Kopējais personu skaits, kurām nodrošināti glābšanas līdzekļi
Total number of persons for which life-saving appliances are provided
 
  Glābšanas laivas un glābējlaivas
Lifeboats and rescue boats
Kreisais borts
Port side
Labais borts
Starboard side
2. Glābšanas laivu kopējais skaits
Total number of lifeboats
   
2.1. Kopējais personu skaits, ko tajās var uzņemt
Total number of persons accommodated by them
   
2.2. LSA kodeksa 4.5 glābšanas laivu kopējais skaits
Total number of lifeboats LSA Code 4.5
   
2.3. LSA kodeksa 4.6 glābšanas laivu kopējais skaits
Total number of lifeboats LSA Code 4.6
   
2.4. Citu glābšanas laivu kopējais skaits
Total number of other lifeboats
   
3. Iepriekš norādītajā kopējā glābšanas laivu skaitā ietilpstošo motorizēto glābšanas laivu skaits
Number of motor lifeboats included in the total lifeboats shown above
   
3.1. Glābšanas laivu skaits, kuras aprīkotas ar meklēšanas gaismām
Number of life boats fitted with search lights
   
4. Glābējlaivu skaits
Number of rescue boats
   
4.1. Iepriekš norādītajā kopējā glābšanas laivu skaitā ietilpstošais laivu skaits
Number of boats which are included in the total lifeboats shown above
   
4.2. Laivu skaits, kas ir ātrgaitas glābējlaivas
Number of boats which are fast rescue boats
   
5. Glābšanas plosti
Life rafts
Kreisais borts
Port side
Labais borts
Starboard side
5.1. Glābšanas plostu skaits, kuriem nepieciešamas apstiprinātas nolaišanas iekārtas
Number of liferafts for which approved launching appliances are required
   
5.1.1. Kopējais personu skaits, ko tajos var uzņemt
Number of persons accommodated by them
   
5.2. Glābšanas plostu skaits, kuriem nav nepieciešamas apstiprinātas nolaišanas iekārtas
Number of liferafts for which approved launching appliances are not required
   
5.2.1. Kopējais personu skaits, ko tajos var uzņemt
Number of persons accommodated by them
   
6. Jūras evakuācijas sistēmu (MES) skaits
Number of Marine Evacuation Systems (MES)
   
6.1 Glābšanas plostu skaits, ko tās var apkalpot
Number of liferafts served by them
   
6.2. Personu skaits, ko tajās var uzņemt
Number of persons accommodated by them
   
7. Individuālie glābšanas līdzekļi
Personal life saving appliances
 
8. Glābšanas riņķu skaits
Number of lifebuoys
 
9.1. Pieaugušo glābšanas vestu skaits
Number of adult life jackets
 
9.2. Bērnu glābšanas vestu skaits
Number of child life jackets
 
9.3. Zīdaiņu glābšanas vestu skaits
Number of infant life jackets
 
10.1. Hidrotērpu skaits
Number of immersion suits
 
10.2. Hidrotērpu skaits, kas atbilst glābšanas vestēm noteiktajām prasībām
Number of immersion suits complying with the requirements for lifejackets
 
11. Aizsargtērpu skaits
Number of anti-exposure suits
 
12. Siltuma aizsarglīdzekļu skaits (1)
Number of thermal protective aids
 (1)
 
13. Radiotehniskie glābšanas līdzekļi
Radio life-saving appliances
 
13.1. Radiolokācijas transponderu skaits
Number of radar transponders
 
13.2. Divpusēju UĪV radiotelefona iekārtu skaits
Number of two-way VHF radio telephone apparatus
 
14. Pirotehnika
Pyrotechnics
 
14.1. Līnmetējs
Line throwing appliance
 
14.2. Briesmu signālugunis
Distress flares
 
(1) Izņemot tos, kas iekļauti glābšanas laivu, glābšanas plostu un glābējlaivu aprīkojumā, lai nodrošinātu atbilstību LSA kodeksam.
Excluding those that are included in the lifeboat, liferaft, and rescue boat equipment in order to comply with the LSA code.

3. Radiotehnisko līdzekļu dati
Details of radio facilities

1. Primārās sistēmas
Primary systems
 
1.1. UĪV radioiekārta
VHF radio installation
 
1.1.1. DSC kodētājs
DSC encoder
 
1.1.2. DSC dežūruztvērējs
DSC watch receiver
 
1.1.3. Radiotelefonija
Radiotelephony
 
1.2. Vidējas frekvences radioiekārta
MF radio installation
 
1.2.1. DSC kodētājs
DSC encoder
 
1.2.2. DSC dežūruztvērējs
DSC watch receiver
 
1.2.3. Radiotelefonija
Radiotelephony
 
1.3. Vidējas/augstas frekvences radioiekārta
MF/HF radio installation
 
1.3.1. DSC kodētājs
DSC encoder
 
1.3.2. DSC dežūruztvērējs
DSC watch receiver
 
1.3.3. Radiotelefonija
Radiotelephony
 
1.3.4. Tiešās izdrukas radiotelekss
Direct printing radio telegraphy
 
1.4. Atzīta mobilā satelītu dienesta kuģu Zemes stacija
Recognized mobile satellite service ships earth station
 
2. Trauksmes izziņošanas sekundārie līdzekļi
Secondary means of alerting
 
3. Līdzekļi kuģošanas drošības informācijas saņemšanai
Facilities for reception of maritime safety information
 
3.1. NAVTEX uztvērējs
NAVTEX receiver
 
3.2. EGC uztvērējs
EGC receiver
 
3.3. Augstas frekvences tiešās izdrukas radioteleksa uztvērējs
HF direct-printing radiotelegraph receiver
 
4. Satelītu EPIRB
Satellite EPIRB
 
4.1. COSPAS-SARSAT
COSPAS-SARSAT
 
4.2. INMARSAT
INMARSAT
 
5. UĪV EPIRB
VHF EPIRB
 
6. Kuģa meklēšanas un glābšanas ierīce
Ship's search and rescue device
 
6.1. Meklēšanas un glābšanas transponders (SART)
Radar search and rescue transponder (SART)
 
6.2. AIS meklēšanas un glābšanas raidītājs (AIS-SART)
AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)
 

4. Metodes, ko izmanto, lai nodrošinātu radiotehnisko līdzekļu pieejamību
(SOLAS IV/ 15.6. un 15.7. noteikums)
Methods used to ensure availability of radio facilities
(SOLAS IV/ 15.6 and 15.7)

7.1. Aprīkojuma dublēšana
Duplication of equipment
 
7.2. Apkope krastā
Shore based maintenance
 
7.3. Apkopes iespējas jūrā
At-sea maintenance capability
 

5. Navigācijas sistēmu un iekārtu dati
Details of navigational systems and equipment

1.1. Standarta magnētiskais kompass (2)
Standard magnetic compass
 (2)
 
1.2. Rezerves magnētiskais kompass (2)
Spare magnetic compass
 (2)
 
1.3. Žirokompass (2)
Gyro compass
 (2)
 
1.4. Žirokompasa kursa repīters (2)
Gyro compass heading repeater
 (2)
 
1.5. Žirokompasa peilēšanas repīters (2)
Gyro compass bearing repeater
 (2)
 
1.6. Kursa vai maršruta kontroles sistēma (2)
Heading or track control system
 (2)
 
1.7. Pelorus vai kompasa peilēšanas iekārta (2)
Pelorus or compass bearing device
 (2)
 
1.8. Kursa un peilējuma korekcijas līdzekļi (2)
Means of correcting headings and bearings (2)
 
1.9. Kursa nodošanas ierīce (THD) (2)
Transmitting heading device (THD) (2)
 
2.1. Jūras navigācijas kartes/Elektroniskā karšu attēlošanas un informācijas sistēma (ECDIS) (1)
Nautical charts/Electronic chart display and information system (ECDIS)
 (1)
 
2.2. ECDIS dublējošā sistēma
Back-up arrangements for ECDIS
 
2.3. Navigācijas publikācijas
Nautical publications
 
2.4. Elektronisko navigācijas publikāciju dublējošā sistēma
Back-up arrangements for electronic nautical publications
 
3.1. Globālās navigācijas satelītu sistēmas uztvērējs/zemes radionavigācijas sistēma/daudzsistēmu kuģa radionavigācijas uztvērējs (1), (2)
Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radio navigation system/multi-system shipborne radionavigation receiver
 (1), (2)
 
3.2. 9 GHz radars (2)
9 GHz radar
 (2)
 
3.3. Otrs radars (3 GHz/9 GHz) (1), (2)
Second radar (3 GHz/9 GHz)
 (1), (2)
 
3.4. Automātiskā radiolokācijas informācijas apstrādes aparatūra (ARPA) (2)
Automatic radar plotting aid (ARPA)
 (2)
 
3.5. Automātiskā sekošanas iekārta (2)
Automatic tracking aid
 (2)
 
3.6. Otra automātiskā sekošanas iekārta (2)
Second automatic tracking aid
 (2)
 
3.7. Elektroniskais ploters (2)
Electronic plotting aid
 (2)
 
4.1. Automātiskā identifikācijas sistēma (AIS)
Automatic identification system (AIS)
 
4.2. Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēma (LRIT)
Long-range identification and tracking system (LRIT)
 
5. Reisa datu reģistrācijas iekārta/Vienkāršota reisa datu reģistrācijas iekārta (VDR/S-VDR) (1)
Voyage data recorder/Simplified voyage data recorder (VDR/S-VDR)
 (1)
 
6.1. Ātruma un attāluma mērīšanas iekārta (caur ūdeni) (2)
Speed and distance measuring device (through the water)
(2)
 
6.2. Ātruma un attāluma mērīšanas iekārta (attiecībā pret grunti uz priekšu un kuģa dvarsā) (2)
Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and the athwartship direction)
(2)
 
7. Eholote (2)
Echo-sounding device
 (2)
 
8.1. Stūres, dzenskrūves, vilces, dzenskrūves soļa un ekspluatācijas režīma indikatori (2)
Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicators
 (2)
 
8.2. Pagriešanās ātruma indikators (2)
Rate-of-turn indicator
 (2)
 
(1) Izsvītrot lieko.
Delete as appropriate.

(2) Saskaņā ar SOLAS V/19 šīs prasības izpildei ir atļauts izmantot citus līdzekļus. Citu līdzekļu izmantošanas gadījumā tie jānorāda.
Alternative means of meeting this requirement are permitted under SOLAS V/19. In case of other means, they shall be specified.
"

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par drošības prasībām .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 356Pieņemts: 08.06.2021.Stājas spēkā: 19.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 111, 10.06.2021. OP numurs: 2021/111.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
323816
19.09.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)