Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 191

Rīgā 2021. gada 4. jūnijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumos Nr. 109 ""Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumos Nr. 109 ""Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 152, 2014, Nr. 100) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 2. punktā aiz vārda ""ne-MFI"" ar pieturzīmi un vārdiem ", "ne-MFI kredītiestāde"";

1.2. aizstāt 3. punktā un 13. punktā vārdus "2003. gada 12. septembra Regulā Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu" ar vārdiem "2021. gada 22. janvāra Regulā Nr. 2021/378 par obligāto rezervju prasību piemērošanu (pārstrādāta redakcija)";

1.3. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Pārskata pozīcijā "Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm" atsevišķi uzrāda saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, un saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām.";

1.4. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija
noteikumiem Nr. 109

Rezervju bāzes un prasību aprēķins

20___. gada ____. _____________________
(pārskata mēneša pēdējais datums)

Pārskata sniedzēja nosaukums ____________________

VSPARK 27002050
Iesniedz Latvijas Bankai

Pārskata sniedzēja kods

(veselos euro)

Pozīcijas kods Pozīcijas nosaukums Summa
1 2 3
100 Ne-MFI, izņemot ne-MFI kredītiestādes, noguldījumi1  
110 Ne-MFI, izņemot ne-MFI kredītiestādes, noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem2  
120 Ne-MFI, izņemot ne-MFI kredītiestādes, noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem3  
130 Repo darījumi ar ne-MFI4, izņemot ne-MFI kredītiestādes  
200 Emitētie parāda vērtspapīri5  
210 Parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem6  
211 t.sk. saistības, par kurām sniegts pierādījums, pret MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un euro zonas valstu centrālajām bankām  
220 Pārējie parāda vērtspapīri (200-210)7  
221 t.sk. saistības, par kurām sniegts pierādījums, pret MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un euro zonas valstu centrālajām bankām (jānorāda, ja pārskata sniedzējs neizmanto standartizēto atvilkumu)  
222 standartizētais atvilkums (jānorāda, ja pārskata sniedzējs neizmanto iespēju pierādīt saistības)  
300 Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm 8  
310 Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem9  
311 t.sk. saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem  
312 saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem  
320 Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem10  
321 t.sk. saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem  
322 saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem  
330 Repo darījumi ar MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm 11  
331 t.sk. repo darījumi ar Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības  
332 repo darījumi ar pārējo euro zonas valstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām  
340 Pārējās saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm (300-310-320-330)12  
341 t.sk. pārējās saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības  
342 pārējās saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām  
400 Rezervju bāze (410+420+430+440+450)  
410 Noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem (110+310-311-312)  
420 Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem (120+320-321-322)  
430 Parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem (210-211)  
440 Repo darījumi (130+330-331-332)  
450 Pārējās rezervju bāzē ietvertās saistības (100-110-120-130+220-221-222+340-341-342)  
500 Rezervju prasības (510+520+530+540+550-600)  
510 Noguldījumiem ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem (410 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs)  
520 Noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem (420 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs)  
530 Parāda vērtspapīriem ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem (430 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs)  
540 Repo darījumiem (440 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs)  
550 Pārējām rezervju bāzē ietvertajām saistībām (450 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs)  
600 Piemērojamais samazinājums  

1 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 320001.-320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto noguldījumu kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

2 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 320001.-320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto noguldījumu ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

3 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 320001.-320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto noguldījumu ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

4 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 320001.-320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto repo darījumu kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

5 Mēneša bilances pārskata pasīvu 330000. pozīcijas 7. ailes kopsumma.

6 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 330000. pozīcijas visās valūtās denominēto emitēto vērtspapīru ar termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.

7 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 330000. pozīcijas visās valūtās denominēto emitēto vērtspapīru ar termiņu līdz 2 gadiem kopsumma.

8 Mēneša bilances pārskata pasīvu 312000. pozīcijas 7. ailes un mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

9 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 312024.-312027. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI un 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

10 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 312024.-312027. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI un 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

11 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 312024.-312027. pozīcijas visās valūtās veikto repo darījumu pret visu valstu MFI un 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

12 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 312024.-312027. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI un 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm uz nakti ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem un ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 2 gadiem kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

Izpildītājs ________________   Iesniegšanas datums _________________
(vārds, uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese)".    

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 26. jūnijā.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumos Nr. 109 ""Rezervju bāzes un prasību aprēķina" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 191Pieņemts: 04.06.2021.Stājas spēkā: 26.06.2021.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 109, 08.06.2021. OP numurs: 2021/109.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
323761
26.06.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"