Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 24

Daugavpilī 2021. gada 13. maijā (prot. Nr. 19, 16. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr. 48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 13. maija lēmumu Nr. 268

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 pirmo un piekto daļu un 26. panta otro daļu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.2 panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 667
"Adopcijas kārtība" 54.1., 54.2. punktu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr. 48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"" (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr. 13, Nr. 143, Nr. 221, 2017., Nr. 189, Nr. 247, 2018., Nr. 26, Nr. 156, Nr. 248, 2019., Nr. 176, 2020., Nr. 40, Nr. 196, Nr. 230, 2021., Nr. 20), šādus grozījumus:

1.1. svītrot 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3. apakšpunktu;

1.2. aizstāt 3.8. apakšpunktā vārdu "dzīvokļa" ar vārdu "mājokļa";

1.3. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Pabalsta izmaksu nodrošina Daugavpils pilsētas domes pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests).";

1.4. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē.";

1.5. svītrot 7. punktu;

1.6. svītrot 8. punktā pirmo teikumu;

1.7. aizstāt 9. punktā vārdu "dzīvokļa " ar vārdu "mājokļa";

1.8. svītrot 10.1., 10.2. un 10.3. apakšpunktu;

1.9. izteikt 10.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.5.2. Daugavpils izglītības iestāžu 1. klases izglītojamiem - 50,00 euro apmērā vienu reizi mācību gadā";

1.10. svītrot 14. punktā vārdus "Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai, pabalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai un";

1.11. svītrot 15., 16. un 17. punktu;

1.12. izteikt 22.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3.2. izglītības iestāžu 1. klases izglītojamajiem - 50,00 euro vienu reizi mācību gadā";

1.13. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Pirms adopcijas aprūpes laikā adoptētājam bērna uzturnaudu vai pabalstu adoptējamā bērna, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpus ģimenes aprūpi, uzturam, izmaksā atbilstoši laikposmam, kurā adoptējamais atrodas adoptētāja aprūpē.";

1.14. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Viesģimene, kura ņem aprūpē bērnu, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpus ģimenes aprūpi, ir tiesīga saņemt pabalstu bērna uzturam atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas viesģimenes aprūpē.";

1.15. izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Pēc ārpus ģimenes aprūpes izbeigšanas pilngadību sasniegušajam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpus ģimenes aprūpi, izmaksā vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.";

1.16. svītrot 33. punktu;

1.17. izteikt IX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IX. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam";

1.18. aizstāt 42. punktā vārdu "dzīvokļa" ar vārdu "mājokļa";

1.19. aizstāt 44., 45. un 46. punktā vārdu "dzīvokļa" ar vārdu "mājokļa";

1.20. aizstāt 49. un 50. punktā vārdu "dzīvokļa" ar vārdu "mājokļa";

1.21. aizstāt 53. punktā vārdu "dzīvokļa" ar vārdu "mājokļa";

1.22. izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību, pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē".

1.23. papildināt ar 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim, ja aprēķinot mājokļa pabalstu saskaņā ar jauno valstī noteikto aprēķina formulu mājsaimniecībai (personai), kuras aizbildnībā ir bērns līdz 18 gadu vecumam, ja viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, un ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz minimālās mēneša darba algas apmēru, mājokļa pabalsts nepienākas, vai tā apmērs ir mazāks par saskaņā ar šiem noteikumiem līdz 2021. gada 1. jūlijam piešķirto dzīvokļa pabalsta apmēru, tai tiek izmaksāta pabalsta starpība, kas tiek pārskaitīta pakalpojumu sniedzējam."

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 13. maija saistošo noteikumu Nr. 24 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr. 48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz ar 01.07.2021. aizstāt dzīvokļa pabalstu ar mājokļa pabalstu, līdz ar to noteikumos tiek izdarīti redakcionāli grozījumi, aizstājot vārdu "dzīvokļa" ar vārdu "mājokļa".

Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu, pašvaldība saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, piešķirot mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam, nevērtē šā bērna ienākumus un materiālo stāvokli. Līdz ar to noteikumi regulēs mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, bet citām mājsaimniecībām mājokļa pabalstu izmaksu noteiks citi noteikumi, jo Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturtā daļa nosaka, ka mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem un 36. panta piektā daļa ar 01.07.2021. paredz, ka Ministru kabinets nosaka mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas, izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz izdevumu pozīciju normām, kā arī noteikt koeficientu garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai un mājsaimniecību veidus, kuriem tiek piemērots koeficients mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai. Ievērojot minēto, tiek svītroti 3.1.1.-3.1.3., 10.1.-10.3., 15.-17.punkti.

Noteikumu 10.5.2. un 22.3.2. apakšpunktu redakcija tiek precizēta, nosakot, ka izglītības iestāžu 1. klases izglītojamie pabalstu 50,00 euro saņem vienu reizi mācību gadā, tātad, turpinot izglītību 1. klasē, nākamajā kalendārajā gadā pabalsts būs 35,00 euro.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.2 panta ceturtā daļa paredz, ka bērnu aprūpes iestāde, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē. Par cik daļu no Centra "Priedīte" funkcijām pārņem Sociālais dienests, izveidojot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, tiek precizēti attiecīgi noteikumu punkti.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi paredz:

- grozīt 3.8., 8., 9., 14., 42., 44., 45., 46., 49. un 50. punktu;

- svītrot 3.1.1.-3.1.3., 7., 10.1-10.3., 15.-17. un 33. punktu;

- izteikt jaunā redakcijā 4., 6., 10.5.2., 22.3.2., 25., 30., 32., 67. punktu un IX nodaļas nosaukumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nenotika.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr. 48 "Daugavpils .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 13.05.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Zaudē spēku: 29.08.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 07.06.2021. OP numurs: 2021/108.17
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323718
01.07.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)