Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 342

Rīgā 2021. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 45 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai"

Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
22. panta otrās daļas 3. punktu un
likuma "Par piesārņojumu"
11. panta otrās daļas 7. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 82. nr.; 2012, 158. nr.; 2014, 47. nr.; 2016, 227. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. stacionārām vai mobilām tehniskām iekārtām, kas paredzētas enerģijas vai noteikta veida materiālu ražošanai un kurās atkritumus izmanto par pamata vai papildu kurināmo vai kurās atkritumus termiski iznīcina (turpmāk - līdzsadedzināšanas iekārta), veicot atkritumu sadedzināšanu oksidējot, kā arī ar citiem termiskās apstrādes procesiem (piemēram, pirolīzi, gazificēšanu vai plazmas procesiem), ja šādā apstrādē radušās vielas pēc tam tiek sadedzinātas tai pašā atkritumu sadedzināšanas iekārtā;".

2. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Šo noteikumu prasības attiecas arī uz iekārtām, kas paredzētas atkritumu termiskās apstrādes procesam un tam sekojošam sadedzināšanas procesam, ja atkritumu termiskai apstrādei izmanto nevis oksidāciju, bet citus procesus, piemēram, pirolīzi, gazifikāciju vai plazmas procesu."

3. Papildināt noteikumus ar 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. gazificēšanas un pirolīzes iekārtām, ja šādas atkritumu termiskās apstrādes rezultātā radušās gāzes attīra tiktāl, ka pirms sadedzināšanas tās vairs neuzskata par atkritumiem, un minētās iekārtas nerada lielākas emisijas kā tās, kuras rodas dabasgāzes sadedzināšanas procesā."

4. Aizstāt 4. punktā vārdus "Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē" ar vārdiem "Valsts vides dienestā".

5. Papildināt noteikumus ar 6.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.1 tiek samazināts atkritumu sadedzināšanas atlikumu daudzums un bīstamība un, kur tas iespējams, tiek nodrošināta to turpmākā pārstrāde iekārtās vai citur;".

6. Izteikt 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. atlikumus, kuru rašanos nav iespējams novērst, kuru daudzumu nav iespējams samazināt un kurus nevar pārstrādāt, apglabā normatīvajos aktos par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem noteiktajā kārtībā;".

7. Aizstāt 7. punktā vārdus "izsniegusi attiecīgā reģionālā vides pārvalde" ar vārdiem "izsniedzis Valsts vides dienests".

8. Aizstāt 7. punktā vārdus "Reģionālās vides pārvalde" ar vārdiem "Valsts vides dienests".

9. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Par būtisku izmaiņu atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu uzskata atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtas darbības veida maiņu, kura saistīta ar bīstamo atkritumu sadedzināšanu atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtās, kas ir tādu iekārtu daļa, kuru darbībai ir izdota A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja un kurās dedzina tikai nebīstamus atkritumus."

10. Aizstāt 10. punktā vārdus "Pieņemot atkritumus, operators veic" ar vārdiem "Piegādājot un pieņemot atkritumus, veic".

11. Izteikt 11. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"11. Pirms atkritumu pieņemšanas atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtās operators no atkritumu piegādātāja saņem atkritumu aprakstu, kurā norādīts atkritumu:".

12. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Pirms atkritumu piegādes un pieņemšanas atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtās operators pārbauda un izvērtē, vai atkritumu aprakstā minētie atkritumi atbilst šo noteikumu 7. punktā minētās atļaujas nosacījumiem un vai tos ir iespējams sadedzināt atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtās atbilstoši minētajiem nosacījumiem."

13. Izteikt 12. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12. Pirms atkritumu pieņemšanas sadedzināšanai atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtā operators:".

14. Izteikt 12.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6. ņem bīstamo atkritumu paraugus pirms to izkraušanas, lai pārbaudītu bīstamo atkritumu atbilstību šo noteikumu 11. punktā minētajam aprakstam un šo noteikumu 7. punktā minētās atļaujas nosacījumiem. Bīstamo atkritumu paraugus uzglabā ne mazāk kā mēnesi pēc to sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas."

15. Aizstāt 14. punktā vārdus "Reģionālā vides pārvalde" ar vārdiem "Valsts vides dienests".

16. Aizstāt 16. punktā vārdus "reģionālo vides pārvaldi" ar vārdiem "Valsts vides dienestu".

17. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Katru atkritumu sadedzināšanas iekārtas sadedzināšanas kameru aprīko ar vismaz vienu papildu degli, kas automātiski ieslēdzas, lai pēc pēdējās gaisa padeves uzturētu dūmgāzu temperatūru virs 850 °C vai virs 1100 °C. Papildu degļus izmanto arī atkritumu sadedzināšanas iekārtas iedarbināšanas un izslēgšanas laikā, lai sadedzināšanas kamerā nodrošinātu temperatūru attiecīgi virs 850 °C vai 1100 °C šo procedūru laikā un līdz brīdim, kamēr tajā atrodas nesadedzināti atkritumi. Papildu deglim nedrīkst pievadīt kurināmo, kas var radīt lielākas piesārņojošo vielu emisijas nekā sašķidrinātā gāze, dabasgāze un normatīvajos aktos par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem noteiktā dīzeļdegviela."

18. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Valsts vides dienests šajos noteikumos minētās atļaujas nosacījumos nosaka atkāpes no šo noteikumu 16., 17., 18. un 19. punktā noteiktajām prasībām, ja nepalielinās iegūto atlikumu daudzums vai netiek iegūti atlikumi ar augstāku organisko savienojumu saturu, kā arī ir ievērotas šajos noteikumos noteiktās emisijas robežvērtības, tai skaitā emisiju robežvērtības attiecībā uz kopējo organisko oglekli un oglekļa oksīdu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam. Šo noteikumu 2. pielikumā noteiktās emisiju robežvērtības attiecas arī uz celulozes un papīra ražošanas iekārtu kopējām organiskā oglekļa emisijām no katliem, kurus kurina ar mizām, kuros līdzsadedzina atkritumus to rašanās vietās, kuri ir ekspluatācijā, kuriem atļaujas izsniegtas pirms 2002. gada 28. decembra un kuriem ir atļauts mainīt ekspluatācijas apstākļus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojumu."

19. Aizstāt 23. punktā vārdus "Reģionālā vides pārvalde" ar vārdiem "Valsts vides dienests".

20. Izteikt 32. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"32. Operators nodrošina, ka tiek ierobežota iespēja pazemes vai virszemes ūdeņos novadīt notekūdeņus, kas rodas, attīrot izplūdes gāzes. Minētos notekūdeņus var novadīt pazemes vai virszemes ūdeņos tikai pēc to attīrīšanas, ja tiek ievēroti:".

21. Izteikt 35. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 34. punktā minētajos gadījumos operators aprēķina masas bilanci, ņemot vērā atbilstoši šo noteikumu VII nodaļas prasībām veikto mērījumu rezultātus un nosakot emitēto vielu daudzumu no attīrīšanas iekārtām novadītajos notekūdeņos, kā arī aprēķina, vai izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies notekūdeņi pēc to attīrīšanas atbilst šo noteikumu 5. pielikumā noteiktajām emisijas robežvērtībām."

22. Papildināt 39. punktu aiz vārda "putekļus" ar vārdiem "jeb daļiņas".

23. Papildināt 41. punktu aiz vārda "putekļu" ar vārdiem "jeb daļiņu".

24. Papildināt 43. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Operators nodrošina, ka veiktie gaisu un ūdeni piesārņojošo vielu koncentrāciju mērījumi ir reprezentatīvi un periodiski atbilstoši šajā nodaļā noteiktajām prasībām."

25. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Operators nodrošina, ka visu piesārņojošo vielu (arī dioksīnu un furānu) paraugu ņemšanas un analīzes iekārtu, kā arī automātisko mērīšanas sistēmu kvalitātes nodrošināšana un kalibrēšana tiek veikta, izmantojot metodes, kas nodrošina, ka iegūtie dati ir ticami, reprezentatīvi un salīdzināmi. Ja izmantotās metodes atbilst piemērojamo standartu vai to daļu prasībām, uzskatāms, ka tās atbilst šajā nodaļā minēto prasību izpildei. Lai noteiktu emisiju gaisā un ūdenī, automātiskās iekārtas katru gadu pārbauda un testē. Iekārtas ne retāk kā reizi gadā pārbauda atbilstoši references metodēm, izmantojot paralēlus mērījumus."

26. Papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesniedz nacionālajai standartizācijas institūcijai publicēšanai tās tīmekļvietnē to piemērojamo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei."

27. Izteikt 45. un 46. punktu šādā redakcijā:

"45. Operators nodrošina paraugu ņemšanas un emisijas noteikšanas vietas ierīkošanu, kā arī gāzu attīrīšanas iekārtu efektivitātes pārbaudi.

46. Periodiskajā kontrolē emisijas mērījumus veic tikai attiecīgajā jomā akreditētas testēšanas laboratorijas, kas ir akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorija, kas akreditēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī. Piesārņojošo vielu koncentrācijas noteikšanai lieto metroloģiski pārbaudītus mērinstrumentus, un mērījumus veic atbilstoši šo noteikumu 44. punktā noteiktajām prasībām."

28. Izteikt 47. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"47. Iekārtas operators veic mērījumus un nodrošina tiešsaistes datu pārraidi uz Valsts vides dienestu atbilstoši atļaujas nosacījumiem, kā arī nosaka šādas gaisu piesārņojošās vielas:".

29. Papildināt 47.1. apakšpunktu aiz vārda "putekļu" ar vārdiem "jeb daļiņu".

30. Aizstāt 51. punktā vārdus "Reģionālā vides pārvalde" ar vārdiem "Valsts vides dienests".

31. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Mērījumus, kas nepieciešami, lai pārbaudītu iekārtas atbilstību šajos noteikumos noteiktajām emisijas robežvērtībām, standartizē, ņemot vērā skābekļa saturu, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumam:

52.1. atkritumu sadedzināšanas iekārtām - pēc ūdens satura korekcijas temperatūra 273,15 K, spiediens 101,3 kPa, skābekļa saturs sausā gāzē 11 %;

52.2. sadedzinot naftas produktu atkritumus, - pēc ūdens satura korekcijas temperatūra 273,15 K, spiediens 101,3 kPa, skābekļa saturs sausā gāzē 3 %."

32. Papildināt noteikumus ar 52.1, 52.2 un 52.3 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Sadedzinot vai līdzsadedzinot atkritumus ar skābekli bagātinātā vidē, mērījumu rezultātus standartizē atbilstoši specifiskajiem apstākļiem, ņemot vērā atļaujas nosacījumus.

52.2 Līdzsadedzināšanas iekārtām mērījumu rezultātus standartizē, ņemot vērā kopējo skābekļa saturu, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam.

52.3 Šo noteikumu 52. punktā minētos mērījumus var standartizēt atbilstoši šo noteikumu 4. un 6. pielikumam."

33. Papildināt 53. punktu aiz vārda "sadedzinot" ar vārdiem "vai līdzsadedzinot".

34. Aizstāt 62. punktā vārdus "attiecīgo reģionālo vides pārvaldi" ar vārdiem "Valsts vides dienestu".

35. Aizstāt 64. punktā vārdus "Reģionālā vides pārvalde" ar vārdiem "Valsts vides dienests".

36. Aizstāt 65. punktā vārdus "attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei" ar vārdiem "Valsts vides dienestam".

37. Papildināt 68. punktu aiz vārda "putekļu" ar vārdiem "jeb daļiņu".

38. Papildināt 66. punktu aiz vārda "operators" ar vārdiem "pēc iespējas ātrāk".

39. Izteikt 67. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtas operators nedrīkst turpināt atkritumu sadedzināšanu, ja emisijas robežlielumi pārsniegti ilgāk nekā četras stundas bez pārtraukuma."

40. Izteikt 70. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja iekārtas nominālā jauda (atkritumu sadedzināšanas iekārtas visu jaudu summa atbilstoši iekārtas konstrukcijai saskaņā ar iekārtas ražotāja tehnisko dokumentāciju ir atbilstoša atkritumu siltumietilpībai un daudzumam, ko var sadedzināt stundas laikā) ir divas tonnas stundā vai lielāka, operators katru gadu iesniedz pārskatu centram."

41. Papildināt 1. pielikuma tabulas 4. punktu aiz vārda "putekļu" ar vārdiem "jeb daļiņu".

42. Aizstāt 2. pielikuma 1. tabulas 1. punktā vārdus "Cietās daļiņas (kopā)" ar vārdiem "Putekļi jeb daļiņas (kopā)".

43. Aizstāt 2. pielikuma 2. tabulas 1. punktā vārdus "Cietās daļiņas (kopā)" ar vārdiem "Putekļi jeb daļiņas (kopā)".

44. Aizstāt 2. pielikuma 5. punktā vārdus "Reģionālā vides pārvalde" ar vārdiem "Valsts vides dienests".

45. Papildināt 4. pielikuma 1. punktu aiz vārda "specifiska" ar vārdu "kopējā".

46. Izteikt 4. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Paraugu ņemšanas periods un mērījumu nosacījumi atbilst šo noteikumu prasībām. Pusstundas vidējās vērtības izmanto vienīgi, lai aprēķinātu diennakts vidējās vērtības."

47. Aizstāt 4. pielikuma 1. tabulas 1. punktā vārdus "Cietās daļiņas (kopā)" ar vārdiem "Putekļi jeb daļiņas (kopā)".

48. Izteikt 4. pielikuma 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. temperatūra - 273,15 K;".

49. Papildināt 4. pielikumu aiz 2. tabulas ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Saskaņā ar šā pielikuma 1. un 2. tabulu noteiktās emisiju robežvērtības piemēro kā:

5.1 1. vidējās diennakts emisijas robežvērtības putekļiem jeb daļiņām (kopā), HCl, HF, NOx, SO2 un kopējam organiskajam ogleklim nepārtrauktiem mērījumiem;

5.1 2. vidējās vērtības paraugu ņemšanas laikiem no 30 minūtēm līdz astoņām stundām smagajiem metāliem;

5.1 3. vidējās vērtības paraugu ņemšanas laikiem no sešām stundām līdz astoņām stundām dioksīniem un furāniem."

50. Aizstāt 4. pielikuma 6. un 7. punktā vārdus "Reģionālā vides pārvalde" ar vārdiem "Valsts vides dienests".

51. Izteikt 4. pielikuma III, IV un V nodaļu šādā redakcijā:

"III. Emisijas robežvērtības sadedzināšanas iekārtām, kurās līdzsadedzina atkritumus līdz 2015. gada 31. decembrim

8. Pusstundas vidējās vērtības tiek izmantotas vienīgi, lai aprēķinātu diennakts vidējās vērtības. Operators nodrošina, ka, nosakot sadedzināšanas iekārtu kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu, ņem vērā prasības sadedzināšanas iekārtu apvienošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām.

9. Cproc cietajai degvielai tiek izteikts mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 6 %. To nosaka atbilstoši šā pielikuma 3. tabulai.

3. tabula

Nr. p. k. Piesārņojošā viela Nominālā ievadītā siltuma jauda
< 50 MW 50-100 MW 100-300 MW > 300 MW
1. SO2 - 850 mg/m3 200 mg/m3 200 mg/m3
2. NOX - 400 mg/m3 200 mg/m3 200 mg/m3
3. Putekļi jeb daļiņas 50 mg/m3 50 mg/m3 30 mg/m3 30 mg/m3

9.1 Cproc biomasai (augu izcelsmes produkti, ko iegūst no lauksaimnieciskās vai mežsaimnieciskās darbības un ko var izmantot enerģijas iegūšanai, kā arī šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. un 3.1.5. apakšpunktā minētie atkritumi) tiek izteikts mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 6 %. To nosaka atbilstoši šā pielikuma 3.1 tabulai.

3.1 tabula

Nr. p. k. Piesārņojošā viela Nominālā ievadītā siltuma jauda
< 50 MW 50-100 MW 100-300 MW > 300 MW
1. SO2 - 200 mg/m3 200 mg/m3 200 mg/m3
2. NOX - 350 mg/m3 300 mg/m3 200 mg/m3
3. Putekļi jeb daļiņas 50 mg/m3 50 mg/m3 30 mg/m3 30 mg/m3

9.2 Cproc šķidrajam kurināmajam tiek izteikts mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 3 %. To nosaka atbilstoši šā pielikuma 3.2 tabulai.

3.2 tabula

Nr. p. k. Piesārņojošā viela Nominālā ievadītā siltuma jauda
< 50 MW 50-100 MW 100-300 MW > 300 MW
1. SO2 - 850 mg/m3 400 līdz 200 mg/m3 (robežvērtība lineāri samazinās, nominālajai ievadītajai siltuma jaudai pieaugot no 100 līdz 300 MW) 200 mg/m3
2. NOX - 400 mg/m3 200 mg/m3 200 mg/m3
3. Putekļi jeb daļiņas 50 mg/m3 50 mg/m3 30 mg/m3 30 mg/m3

IV. Emisijas robežvērtības sadedzināšanas iekārtām, kuru darbībai atļauja ir izsniegta līdz 2013. gada 7. janvārim, ja šādu sadedzināšanas iekārtu darbība ir uzsākta ne vēlāk kā 2014. gada 7. janvārī

10. Pusstundas vidējās vērtības tiek izmantotas vienīgi, lai aprēķinātu diennakts vidējās vērtības. Operators nodrošina, ka, nosakot sadedzināšanas iekārtu kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu, ņem vērā prasības sadedzināšanas iekārtu apvienošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām.

10.1 Cproc sadedzināšanas iekārtām, kuru darbībai atļauja A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai ir izsniegta līdz 2013. gada 7. janvārim vai par kurām to operators ir iesniedzis iesniegumu, lai saņemtu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, pirms šā datuma, ja šādas iekārtas sāktas ekspluatēt ne vēlāk kā 2014. gada 7. janvārī, izņemot gāzturbīnas un gāzes dzinējus:

10.1 1. Cproc cietajam kurināmajam (izņemot biomasu) tiek izteikts mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 6 %:

4. tabula

Nr. p. k. Piesārņojošā viela Nominālā ievadītā siltuma jauda
< 50 MW 50-100 MW 100-300 MW > 300 MW
1. SO2 - 400 mg/m3

Kūdrai: 300 mg/m3

200 mg/m3 200 mg/m3
2. NOX - 300 mg/m3

Putekļveida brūnoglēm: 400 mg/m3

200 mg/m3 200 mg/m3
3. Putekļi jeb daļiņas 50 mg/m3 30 mg/m3 25 mg/m3

Kūdrai: 20 mg/m3

20 mg/m3

10.1 2. Cproc biomasai tiek izteikts mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 6 %:

4.1 tabula

Nr. p. k. Piesārņojošā viela Nominālā ievadītā siltuma jauda
< 50 MW 50-100 MW 100-300 MW > 300 MW
1. SO2 - 200 mg/m3 200 mg/m3 200 mg/m3
2. NOX - 300 mg/m3 250 mg/m3 200 mg/m3
3. Putekļi jeb daļiņas 50 mg/m3 30 mg/m3 20 mg/m3 20 mg/m3

10.1 3. Cproc šķidrajam kurināmajam tiek izteikts mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 3 %:

4.2 tabula

Nr. p. k. Piesārņojošā viela Nominālā ievadītā siltuma jauda
< 50 MW 50-100 MW 100-300 MW > 300 MW
1. SO2 - 350 mg/m3 250 mg/m3 200 mg/m3
2. NOX - 400 mg/m3 200 mg/m3 150 mg/m3
3. Putekļi jeb daļiņas 50 mg/m3 30 mg/m3 25 mg/m3 20 mg/m3

V. Emisijas robežvērtības sadedzināšanas iekārtām, kuras nav minētas šā pielikuma IV nodaļā

11. Cproc sadedzināšanas iekārtām, kuras nav minētas šā pielikuma IV nodaļā, izņemot gāzturbīnas un gāzes dzinējus:

11.1. Cproc. cietajam kurināmajam (izņemot biomasu) tiek izteikts mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 6 %:

5. tabula

Nr. p. k. Piesārņojošā viela Nominālā ievadītā siltuma jauda
< 50 MW 50-100 MW 100-300 MW > 300 MW
1. SO2 - 400 mg/m3

Kūdrai: 300 mg/m3

200 mg/m3

Kūdrai: 300 mg/m3,
izņemot sadedzināšanu verdošā slānī: 250 mg/m3

150 mg/m3

Cirkulācijas vai verdošā slāņa sadedzināšanas iekārtās ar papildu gaisa padevi vai, kurinot ar kūdru, visu veidu sadedzināšanai verdošā slānī: 200 mg/m3

2. NOX - 300 mg/m3

Kūdrai: 250 mg/m3

200 mg/m3 150 mg/m3

Putekļveida brūnoglēm: 200 mg/m3

3. Putekļi jeb daļiņas 50 mg/m3 20 mg/m3 20 mg/m3 10 mg/m3

Kūdrai: 20 mg/m3

11.2. Cproc biomasai tiek izteikts mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 6 %:

5.1 tabula

Nr. p. k. Piesārņojošā viela Nominālā ievadītā siltuma jauda
< 50 MW 50-100 MW 100-300 MW > 300 MW
1. SO2 - 200 mg/m3 200 mg/m3 150 mg/m3
2. NOX - 250 mg/m3 200 mg/m3 150 mg/m3
3. Putekļi jeb daļiņas 50 mg/m3 20 mg/m3 20 mg/m3 20 mg/m3

11.3. Cproc šķidrajam kurināmajam tiek izteikts mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 3 %:

5.2 tabula

Nr. p. k. Piesārņojošā viela Nominālā ievadītā siltuma jauda
< 50 MW 50-100 MW 100-300 MW > 300 MW
1. SO2 - 350 mg/m3 200 mg/m3 150 mg/m3
2. NOX - 300 mg/m3 150 mg/m3 100 mg/m3
3. Putekļi jeb daļiņas 50 mg/m3 20 mg/m3 20 mg/m3 10 mg/m3"

52. Izteikt 4. pielikuma 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"12. Kopējās emisijas robežvērtības C, izteiktas mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 6 % cietajam kurināmajam un 3 % šķidrajam kurināmajam, nosaka atbilstoši šā pielikuma 6. tabulai. Visas vidējās vērtības nosaka paraugu ņemšanas periodā, kura minimālais ilgums ir pusstunda, bet maksimālais - astoņas stundas.

6. tabula

Nr. p. k. Piesārņojošā viela Kopējās emisijas robežvērtības
1. Cd + Tl 0,05
2. Hg 0,05
3. Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5

13. Kopējās emisijas robežvērtības, izteiktas ng/Nm3, ja skābekļa saturs ir 6 % cietajam kurināmajam un 3 % šķidrajam kurināmajam, dioksīniem un furāniem nepārsniedz 0,1. Visas vidējās vērtības nosaka paraugu ņemšanas periodā, kura minimālais ilgums ir sešas stundas, bet maksimālais - astoņas stundas."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 342Pieņemts: 01.06.2021.Stājas spēkā: 05.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 04.06.2021. OP numurs: 2021/107.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
323659
05.06.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)