Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 48

Rīgā 2021. gada 26. maijā (prot. Nr. 22, 32. §)

Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Izteikt 19.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.4. Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa (ar Domes priekšsēdētāja reglamentu izveidota struktūrvienība);".

2. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Pašvaldības iestādēm, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei, Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļai, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldei, Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldei, Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centram un Centrālajai administrācijai ir vienota sistēma personāla uzskaites, darba samaksas, finanšu vadības un uzskaites, juridiskā atbalsta, informācijas tehnoloģiju atbalsta, klientu apkalpošanas, komunikācijas, sabiedrības iesaistes, Pašvaldības pakalpojumu pārvaldības un dokumentu pārvaldības jomā."

3. Izteikt 21.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2. Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa - labas pārvaldības principa ieviešanā;".

4. Izteikt 34.10.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.10.1 organizē darba aizsardzību Centrālajā administrācijā un šo noteikumu 19.1.4., 19.2.2., 19.2.4.-19.2.10., 19.3.1.-19.3.4.1, 19.3.9. apakšpunktā minētajās Pašvaldības īpaša statusa institūcijās;".

5. Aizstāt 56.10. apakšpunktā vārdus "Birokrātijas apkarošanas centrā" ar vārdiem "Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļā".

6. Izteikt 59.1 punktu šādā redakcijā:

"59.1 Pastāvīgās komitejas jautājumi un lēmumu projekti, kas skar personas privāto dzīvi vai bērnu intereses, satur informāciju par adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu vai citu informāciju, kuras izpaušana ir aizliegta saskaņā ar likumu, tiek izskatīti pastāvīgās komitejas sēdes slēgtajā daļā."

7. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Ja lēmuma projekta realizācija ir saistīta ar Pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu un Pašvaldības ikgadējā budžetā tam nav piešķirts finansējums, lēmuma projekta iesniedzējam vai lēmuma projekta autoram paskaidrojuma rakstā jānorāda, no kādiem budžeta līdzekļiem paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, kā arī lēmuma projekta ekonomiskais pamatojums. Ja projekts tiek iesniegts atkārtoti, iesniedzējam tas ir jānorāda."

8. Izteikt 82.1 punktu šādā redakcijā:

"82.1 Lēmumu projekti, kas skar personas privāto dzīvi vai bērnu intereses, satur informāciju par adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu vai citu informāciju, kuras izpaušana ir aizliegta saskaņā ar likumu, tiek izskatīti Domes sēdes slēgtajā daļā."

9. Aizstāt 149.1 punktā skaitli un vārdus "82. panta septītajai daļai" ar skaitli un vārdiem "82.1 panta ceturtajai daļai".

10. Izdarīt atbilstošus labojumus 2. pielikumā "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 48 "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek izdarīti šādi grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - Pašvaldības nolikums):

1) Pašvaldības nolikuma tekstā līdzšinējais Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūcijas - Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra - nosaukums tiek aizstāts ar citu nosaukumu - Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa;

2) tiek precizēts Pašvaldības nolikuma punkts, kurā paredzēts, ka Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldei, Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldei, Centrālajai administrācijai un turpmāk arī Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļai, un Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centram ir vienota sistēma personāla uzskaites, darba samaksas, finanšu vadības un uzskaites, juridiskā atbalsta, informācijas tehnoloģiju atbalsta, klientu apkalpošanas, komunikācijas, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu pārvaldības un dokumentu pārvaldības jomā;

3) tiek redakcionāli precizēts Pašvaldības nolikuma 34.10.1 apakšpunkts, papildinot to ar divām īpaša statusa institūcijām, kurās Rīgas pilsētas izpilddirektors organizē darba aizsardzību;

4) Pašvaldības nolikuma 59.1 un 82.1 punktā tiek precizēti gadījumi, kad lēmumu projekti tiek skatīti slēgtajās sēdēs, kā arī 71. punkts ir papildināts ar norādi par paskaidrojuma raksta nepieciešamību lēmumu projektiem, kuru realizācijai Rīgas pilsētas pašvaldības ikgadējā budžetā nav piešķirti līdzekļi;

5) Pašvaldības nolikuma 149.1 punktā tiek precizēta atsauce uz attiecīgu Civilprocesa likuma pantu saistībā ar juridisko personu pilnvarojumu vest lietas kasācijas instancē.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai:

1) Pašvaldības nolikumā Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra nosaukumu aizstātu ar jaunu nosaukumu - Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa, kā arī ar norādi par Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centru papildinātu Pašvaldības nolikuma 20. punktu, kurā paredzēts, ka Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldei, Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldei un Centrālajai administrācijai ir vienota sistēma personāla uzskaites, darba samaksas, finanšu vadības un uzskaites, juridiskā atbalsta, informācijas tehnoloģiju atbalsta, klientu apkalpošanas, komunikācijas, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu pārvaldības un dokumentu pārvaldības jomā.

Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļai plānots noteikt šādus galvenos uzdevumus:

- iegūt, apkopot un analizēt informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas, iestāžu, īpaša statusa institūciju un kapitālsabiedrību, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas, darbu, lai nodrošinātu risku identificēšanu un pārkāpumu (neatbilstību) atklāšanu un izvērtēšanu korupcijas un interešu konflikta novēršanas jomā;

- atbilstoši noteiktajai kārtībai organizēt un izmeklēt disciplinārlietas par Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku un nepieciešamības gadījumā par citu Rīgas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku pārkāpumiem, sagatavojot atzinumu par disciplinārpārkāpuma konstatēšanu, kā arī sagatavot nepieciešamo dokumentu projektus (rīkojumus, prasības pieteikumus, paskaidrojumus u. tml.) saistībā ar disciplinārlietās konstatēto, tajā skaitā par darbinieka atstādināšanu, par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, un pārstāvēt Rīgas pilsētas pašvaldību tiesā;

- veikt pārbaudes Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijās par to darbību korupcijas novēršanas un interešu konflikta novēršanas jomā;

- organizēt un koordinēt korupcijas novēršanas pasākumus, kā arī sekot pretkorupcijas pasākumu plāna izpildei Rīgas pilsētas pašvaldības centrālajā administrācijā;

- nodrošināt iekšējās trauksmes celšanas sistēmas darbību Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijās, izņemot kapitālsabiedrības, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas;

2) Pašvaldības nolikuma punktā, kurā aprakstīta Rīgas pilsētas izpilddirektora kompetence, būtu norādītas visas tās īpaša statusa institūcijas, kurās darba aizsardzību organizē Rīgas pilsētas izpilddirektors;

3) Pašvaldības nolikumā būtu precizēti gadījumi, kad lēmumu projekti tiek izskatīti slēgtajās sēdēs, jo tie satur informāciju, kuras izpaušana ir aizsargāta ar likumu. Kā arī noteiktu, ka lēmumu projektiem, kuriem Rīgas pilsētas pašvaldības ikgadējā budžetā nav piešķirts finansējums, lēmuma projekta iesniedzējam vai autoram jāiesniedz paskaidrojuma raksts, kurā jānorāda, no kādiem budžeta līdzekļiem paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, kā arī ekonomiskais pamatojums;

4) Pašvaldības nolikumā būtu precīza atsauce uz Civilprocesa likuma pantu, kas nosaka izņēmumus no vispārīgiem noteikumiem par tiesībām uz pārstāvību.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 48Pieņemts: 26.05.2021.Stājas spēkā: 28.05.2021.Zaudē spēku: 01.09.2023.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323489
28.05.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)