Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā

Izdarīt Komercdarbības atbalsta kontroles likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 123. nr.; 2017, 36. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

"1. pants. Likumā lietotie termini

(1) Šā likuma termini un jēdzieni lietoti Padomes 2015. gada 13. jūlija regulas (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (kodificēta redakcija) (turpmāk - Padomes regula Nr. 2015/1589) izpratnē.

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

1) ad-hoc atbalsts - komercdarbības atbalsts, kuru piešķir ārpus atbalsta programmas;

2) atbalsta piešķiršanas diena - diena, kurā komercdarbības atbalsta saņēmējam saskaņā ar tiesību aktos noteikto rodas tiesības saņemt komercdarbības atbalstu;

3) atbalsta programma - tiesību akts vai akti, uz kuru pamata var piešķirt individuālu atbalstu komercsabiedrībām saskaņā ar tajos ietvertajiem nosacījumiem;

4) atbalsta sniedzējs - valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kura pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu vai kura ir atbildīga par atbalsta programmas izstrādi vai atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu;

5) de minimis atbalsts - komercsabiedrībai noteiktā laikposmā piešķirts komercdarbības atbalsts, kurš nepārsniedz summu, kas noteikta:

a) Komisijas (ES) 2013. gada 18. decembra regulā Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013),

b) Komisijas (ES) 2012. gada 25. aprīļa regulā Nr. 360/2012 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi,

c) Komisijas (ES) 2014. gada 27. jūnija regulā Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (turpmāk - Komisijas regula Nr. 717/2014),

d) Komisijas (ES) 2013. gada 18. decembra regulā Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1408/2013);

6) ekskluzīvas tiesības - tiesības, kuras valsts vai pašvaldības institūcija ar tiesību aktu vai līgumu vai tās pilnvarota juridiskā persona ar līgumu ir piešķīrusi komercsabiedrībai, pilnvarojot komercsabiedrību sniegt pakalpojumus vai veikt darbības noteiktā administratīvajā teritorijā;

7) individuālais atbalsts - komercdarbības atbalsts, kuru piešķir atbalsta programmā;

8) īpašas tiesības - tiesības, kuras valsts vai pašvaldības institūcija ar tiesību aktu vai līgumu vai tās pilnvarota juridiskā persona ar līgumu ir piešķīrusi noteiktām komercsabiedrībām un kuras konkrētā administratīvajā teritorijā, neievērojot objektivitātes, proporcionalitātes un diskriminācijas aizlieguma kritērijus, vismaz vienā no šādiem veidiem:

a) ierobežo komercsabiedrību skaitu līdz divām vai vairāk komercsabiedrībām, kurām ir atļauts sniegt kādus noteiktus pakalpojumus vai veikt darbības,

b) izraugās vairākas konkurējošas komercsabiedrības, kurām ir atļauts sniegt kādus noteiktus pakalpojumus vai veikt darbības,

c) piešķir vienai vai vairākām komercsabiedrībām priekšrocības, kas ievērojami ietekmē kādas citas komercsabiedrības iespējas sniegt to pašu pakalpojumu vai veikt to pašu darbību tajā pašā administratīvajā teritorijā ar vienlīdzīgiem nosacījumiem;

9) komercdarbība - saimnieciskā darbība, kas saistīta ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu tirgū. Ja darbībai nav peļņas gūšanas rakstura, tas neizslēdz šādas darbības kvalificēšanu kā komercdarbību;

10) komercsabiedrība - fiziskā persona, juridiskā persona vai šādu personu apvienība, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību neatkarīgi no tās īpašuma formas un darbības veida;

11) nelikumīgs komercdarbības atbalsts - komercdarbības atbalsts, kuru piešķir, neievērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 3. punktu. Par nelikumīgu komercdarbības atbalstu uzskata arī nepamatoti izlietotu komercdarbības atbalstu, tas ir, tādu komercdarbības atbalstu, kuru tā saņēmējs izmanto, pārkāpjot tā tiesību akta nosacījumus, ar kuru komercdarbības atbalsta saņēmējam saskaņā ar tiesību aktos noteikto tika piešķirtas tiesības saņemt komercdarbības atbalstu, vai pārkāpjot tāda Eiropas Komisijas lēmuma nosacījumus, kurš pieņemts atbilstoši Padomes regulas Nr. 2015/1589 4. panta 2. un 3. punktam vai 9. panta 2., 3. vai 4. punktam;

12) valsts vai pašvaldības institūcija - tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

13) valsts vai pašvaldības kontrolē esoša kapitālsabiedrība - kapitālsabiedrība, kurā valstij vai pašvaldībai tieši vai netieši, katrai atsevišķi vai kopā pieder vairāk nekā 50 procenti no kapitālsabiedrības pamatkapitāla, ir balsstiesību vairākums vai ir tiesības iecelt vai atcelt kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu."

2. 3. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šis likums piemērojams atbalsta sniedzējiem, kas sniedz un plāno sniegt komercdarbības atbalstu komercsabiedrībai, un komercdarbības atbalsta saņēmējiem.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šo likumu piemēro, ievērojot šā likuma 9. pantā noteikto kompetenču sadalījumu starp komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcijām."

3. 5. pantā:

papildināt ievaddaļu pēc vārda "atbalstu" ar vārdu "komercsabiedrībai";

izteikt 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) finansiālo palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem, finanšu līdzekļiem, pār kuriem valsts vai pašvaldības institūcijām vai to pilnvarotām juridiskajām personām ir kontrolējoša ietekme, vai citiem publiskiem līdzekļiem (turpmāk - valsts vai pašvaldības līdzekļi), un par finansiālās palīdzības noteikšanu ir atbildīga valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona;

2) saņemot finansiālo palīdzību, komercsabiedrība iegūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt tirgus apstākļos vai tad, ja komercdarbības atbalsts netiktu sniegts;".

4. Aizstāt 6. pantā vārdus "individuālais atbalsta projekts" ar vārdiem "ad-hoc atbalsta projekts".

5. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

"7. pants. Komercdarbības atbalsta sniegšanas veids

Komercdarbības atbalsts var tikt piešķirts kā tiešie maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdijas, granti, dotācijas), nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu jomā veiktie pasākumi, valsts vai pašvaldības galvojums, kredītu procentu likmju subsidēšana, valsts vai pašvaldības pilnīga vai daļēja atteikšanās no dividendēm, valsts vai pašvaldības ieguldījums kapitālsabiedrībā, parādu norakstīšana, preferenciālo likmju noteikšana valsts kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma pārdošana vai iznomāšana par cenu, kas ir zemāka par tā tirgus vērtību, vai pirkšana vai nomāšana par cenu, kas ir augstāka par tā tirgus vērtību, kā arī cita finansiālā palīdzība, kuru piešķir no valsts vai pašvaldības līdzekļiem vai no finanšu līdzekļiem, pār kuriem valsts vai pašvaldības institūcijām ir kontrolējoša ietekme."

6. Izteikt 9. un 10. pantu šādā redakcijā:

"9. pants. Komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcijas

(1) Finanšu ministrija:

1) veic plānoto atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projektu, vai to plānoto grozījumu sākotnējo izvērtēšanu, izņemot:

a) to plānoto atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projektu sākotnējo izvērtēšanu, kuru ietvaros tiek plānots sniegt komercdarbības atbalstu šā panta otrajā daļā noteiktajās nozarēs,

b) to ad-hoc atbalsta projektu sākotnējo izvērtēšanu, kuru ietvaros tiek plānots sniegt de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, ja tiek ievēroti šā likuma 10. panta trešās daļas nosacījumi,

c) to ad-hoc atbalsta projektu sākotnējo izvērtēšanu, kuru ietvaros tiek plānots sniegt komercdarbības atbalstu kā atlīdzības maksājumu (kompensāciju) jebkādā veidā par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu, ja tiek ievēroti šā likuma 10. panta ceturtās daļas nosacījumi;

2) ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta Eiropas Komisijai ar atbalsta programmas vai ad-hoc atbalsta projekta paziņojumu saistīto informāciju, izņemot gadījumu, kad komercdarbības atbalstu plānots sniegt šā panta otrajā daļā noteiktajās nozarēs;

3) gatavo ikgadējo pārskatu par komercdarbībai sniegto atbalstu, izņemot komercdarbības atbalstu šā panta otrajā daļā noteiktajās nozarēs;

4) sniedz konsultatīvu palīdzību komercdarbības atbalsta kontroles jomā, izņemot par komercdarbības atbalstu šā panta otrajā daļā noteiktajās nozarēs;

5) nodrošina de minimis atbalsta uzskaites sistēmas administrēšanu;

6) izmantojot Eiropas Komisijas sadarbības platformu dalībvalstīm, organizē informācijas apriti ar Eiropas Komisiju komercdarbības atbalsta jautājumos.

(2) Zemkopības ministrija veic plānoto atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projektu, vai to plānoto grozījumu sākotnējo izvērtēšanu zvejniecības, akvakultūras, lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē, izņemot tādu ad-hoc atbalsta projektu sākotnējo izvērtēšanu, kuru ietvaros tiek plānots sniegt de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, ja tiek ievēroti šā likuma 10. panta trešās daļas nosacījumi.

(3) Atbalsta sniedzējs uzrauga atbalsta programmas, individuālā atbalsta projektus un ad-hoc atbalsta projektus to ieviešanas laikā un pēc atbalsta programmu, individuālā atbalsta un ad-hoc atbalsta projektu īstenošanas, nodrošinot komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu.

10. pants. Plānotā komercdarbības atbalsta sākotnējā izvērtēšana

(1) Atbilstoši šā likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktam ikvienu plānoto atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projektu, kā arī ikvienu plānoto grozījumu esošajās atbalsta programmās vai ad-hoc atbalsta projektos, pirms uzsākta to īstenošana, atbalsta sniedzējs iesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijai, izņemot formālus vai administratīvus grozījumus, kas nevar ietekmēt novērtējumu attiecībā uz komercdarbības atbalsta pasākuma saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

(2) Šā panta pirmo daļu piemēro arī tādam komercdarbības atbalstam, kurš saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos noteikto ir atbrīvots no iepriekšējas paziņošanas vai kopsavilkuma informācijas iesniegšanas Eiropas Komisijai.

(3) Ad-hoc atbalsta projektu, kura ietvaros tiek plānots sniegt de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014 vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013, nav nepieciešams iesniegt Finanšu ministrijai vai Zemkopības ministrijai sākotnējai izvērtēšanai, ja atbalsta sniedzējs tajā ir iekļāvis šādus nosacījumus vai to izvērtējumu:

1) de minimis atbalsts tiek sniegts atbalstāmajām nozarēm un darbībām;

2) ja komercsabiedrība, kurai piemēro de minimis atbalstu, darbojas vienlaikus gan atbalstāmajās, gan neatbalstāmajās nozarēs, komercsabiedrība nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta;

3) de minimis atbalsta apmērs komercsabiedrībai viena vienota uzņēmuma līmenī kopā ar attiecīgā fiskālajā (kalendāra) gadā un iepriekšējos divos fiskālajos (kalendāra) gados piešķirto de minimis atbalsta apmēru nepārsniedz maksimāli pieļaujamo de minimis atbalstu apmēru, kas noteikts Komisijas regulā Nr. 1407/2013, un zvejniecības, akvakultūras un lauksaimniecības nozarē de minimis atbalsta apmērs komercsabiedrībai viena vienota uzņēmuma līmenī un valsts līmenī kopā ar attiecīgā fiskālajā (kalendāra) gadā un iepriekšējos divos fiskālajos (kalendāra) gados piešķirto de minimis atbalsta apmēru nepārsniedz maksimāli pieļaujamo de minimis atbalstu apmēru, kas noteikts Komisijas regulā Nr. 717/2014 vai Komisijas regulā Nr. 1408/2013;

4) ir norādīta atbalsta piešķiršanas diena;

5) ja de minimis atbalstu plānots sniegt aizdevumu vai garantiju veidā, tad tiek ievēroti de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumi;

6) tiek sniegta informācija, ka de minimis atbalsta apvienošana (kumulācija) netiek pieļauta, vai arī tiek minēti de minimis atbalsta apvienošanas (kumulācijas) nosacījumi un to kontrole, ja atbalsta apvienošana (kumulācija) tiek pieļauta;

7) datus par piešķirto de minimis atbalstu atbalsta sniedzējs un komercsabiedrība uzglabā 10 fiskālos (kalendāra) gadus no atbalsta piešķiršanas dienas;

8) de minimis atbalsts tiek piešķirts, ievērojot normatīvos aktus par šā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību;

9) ad-hoc atbalsta piešķiršanas dokumentā ir noteikts pienākums atgūt nelikumīgu komercdarbības atbalstu atbilstoši šā likuma V nodaļā noteiktajam.

(4) Ad-hoc atbalsta projektu, kura ietvaros tiek plānots komercdarbības atbalsts komercsabiedrībai par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu, nav nepieciešams iesniegt Finanšu ministrijai sākotnējā izvērtējuma veikšanai, ja atbalsta sniedzējs pilnvarojuma aktā vai aktos, pamatojoties uz kuriem komercsabiedrība ir pilnvarota sniegt minēto pakalpojumu, ir iekļāvis šādus nosacījumus:

1) pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi pienākumu saturu un ilgumu;

2) pakalpojuma sniegšanas teritoriju;

3) pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniedzējam piešķirto ekskluzīvo vai īpašo tiesību būtību;

4) atlīdzības maksājuma (kompensācijas) mehānisma aprakstu un aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas parametrus;

5) pasākumus, kas veicami, lai novērstu un atgūtu jebkādus pārmērīgus atlīdzības maksājumus (kompensāciju);

6) atsauci uz Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi;

7) ar komercdarbības atbalsta piešķiršanu saistīto dokumentu glabāšanas termiņu;

8) ad-hoc atbalsta piešķiršanas aktā noteikto pienākumu atgūt nelikumīgu komercdarbības atbalstu atbilstoši šā likuma V nodaļā noteiktajam.

(5) Finanšu ministrija izvērtējumu veic un sagatavo atzinumu ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc atbalsta programmas vai ad-hoc atbalsta projekta saņemšanas.

(6) Iesniedzot atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projektu sākotnējai izvērtēšanai, ja nepieciešams, pievieno dokumentus vai to kopijas, kas apliecina atspoguļotās informācijas patiesumu.

(7) Ja atbalsta programmā vai ad-hoc atbalsta projektā nav iekļauta visa nepieciešamā informācija atbilstoši Eiropas Savienības aktos noteiktajam, Finanšu ministrija atzinumā norāda konstatētās neprecizitātes un nepieciešamos papildinājumus.

(8) Finanšu ministrija konkrētu atbalsta programmu un ad-hoc atbalsta projektu izvērtēšanai var pieaicināt nozaru speciālistus vai citus ekspertus."

7. Aizstāt 11. pantā vārdus "individuālais atbalsta projekts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ad-hoc atbalsta projekts" (attiecīgā locījumā).

8. Aizstāt 13. pantā vārdus "vai individuālā atbalsta projektu" ar vārdiem "individuālā atbalsta vai ad-hoc atbalsta projektu".

9. Aizstāt 15. panta pirmajā daļā vārdus un skaitli "(NACE 1. redakcija) D sadaļā - Apstrādes rūpniecība (apakšsadaļas no DA līdz DN ieskaitot)" ar vārdiem un skaitli "(NACE 2. redakcija) C sadaļā - Apstrādes rūpniecība".

10. Izteikt IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV nodaļa
Nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšana saskaņā ar Eiropas Komisijas pieņemtu lēmumu

17. pants. Nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanas pienākums

Atbalsta sniedzējam ir pienākums nodrošināt, ka no komercdarbības atbalsta saņēmēja tiek atgūts tāds komercdarbības atbalsts, kurš saskaņā ar Eiropas Komisijas pieņemto lēmumu ir atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

18. pants. Nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanas procesuālā kārtība

(1) Pēc tam kad saņemts Eiropas Komisijas lēmums par nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanu, atbalsta sniedzējs veic Eiropas Komisijas lēmumā noteiktās darbības nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta apmēra noteikšanai, ievērojot Eiropas Komisijas lēmuma, Padomes regulas Nr. 2015/1589 16. panta 2. punkta un Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004) 11. panta nosacījumus.

(2) Nelikumīgu un nesaderīgu komercdarbības atbalstu atgūst civilprocesa vai administratīvā procesa kārtībā, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(3) Ja nelikumīgs un nesaderīgs komercdarbības atbalsts saņemts saskaņā ar civiltiesisku līgumu, minēto atbalstu (kopā ar procentiem) atgūst un citus ar šo līgumu saistītos strīdus risina Civilprocesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot šajā likumā noteikto.

(4) Ja nelikumīgs un nesaderīgs komercdarbības atbalsts saņemts saskaņā ar civiltiesisku līgumu, atbalsta sniedzējs sagatavo un nosūta atbalsta saņēmējam brīdinājumu par nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanu. Brīdinājumā norāda vismaz komercdarbības atbalsta saņēmēju, kuram ir pienākums atmaksāt nelikumīgu un nesaderīgu komercdarbības atbalstu, atmaksājamo nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta (kopā ar procentiem) apmēru, nelikumīga un nesaderīga atbalsta atgūšanas pamatojumu, nelikumīga un nesaderīga atbalsta atmaksas rekvizītus, brīdinājumā noteikto saistību labprātīgas izpildes termiņu un labprātīgas neizpildes sekas. Brīdinājumā noteikto saistību labprātīgas izpildes termiņš ir viens mēnesis no brīdinājuma nosūtīšanas dienas. Ja atbalsta saņēmējs labprātīgi neizpilda brīdinājumā noteiktās saistības, atbalsta sniedzējs prasības pieteikumu un prasības nodrošinājuma pieteikumu tiesā iesniedz ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas.

(5) Ja nelikumīgs un nesaderīgs komercdarbības atbalsts saņemts, pamatojoties uz normatīvo aktu, administratīvo aktu vai citu tiesību aktu publisko tiesību jomā vai tas izriet no tiesas nolēmuma, atbalsta sniedzējs administratīvo aktu par nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanu pieņem un šādu komercdarbības atbalstu (kopā ar procentiem) atgūst Administratīvā procesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot šajā likumā noteikto.

(6) Administratīvā akta par nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(7) Administratīvo aktu par nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanu atbalsta saņēmējs labprātīgi izpilda viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Labprātīgi neizpildīta administratīvā akta piespiedu izpildi atbalsta sniedzējs vai administratīvajā aktā norādītā izpildiestāde uzsāk ne vēlāk kā viena mēneša laikā no administratīvajā aktā noteiktā labprātīgas izpildes termiņa beigām.

(8) Administratīvā akta par nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanu izpildiestāde ir atbalsta sniedzējs, ja minētajā administratīvajā aktā nav noteikts citādi.

(9) Noilguma termiņu nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanai aprēķina, ievērojot Padomes regulas Nr. 2015/1589 17. panta nosacījumus. Aprēķinot noilguma termiņu attiecībā uz atbalsta programmām, kas paredz regulārus maksājumus vai regulāru citu finansiālu priekšrocību piešķiršanu komercsabiedrībai, komercdarbības atbalstu uzskata par piešķirtu komercdarbības atbalsta saņēmējam dienā, kad komercsabiedrība ir faktiski saņēmusi nelikumīgu un nesaderīgu komercdarbības atbalstu.

(10) Šā panta pirmajā daļā noteikto nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta apmēru komercsabiedrība atmaksā atbalsta sniedzējam, ievērojot Eiropas Komisijas lēmuma un Padomes regulas Nr. 2015/1589 16. panta 3. punkta nosacījumus.

(11) Ja atbalsta sniedzējs ir uzsācis šā panta pirmajā daļā minēto nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanas procedūru un attiecīgajai komercsabiedrībai ir pasludināts maksātnespējas process, atbalsta sniedzējs Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā iesniedz maksātnespējas procesa administratoram kreditora prasījumu.

(12) Nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšana izbeidzama tikai tad, ja komercsabiedrība, kas ir juridiskā persona, ir likvidēta, tai nav jebkādu atgūstamu aktīvu un nav konstatējama saimnieciskā pēctecība, arī tiesību un saistību pārņemšana. Ja komercsabiedrība ir fiziskā persona, nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšana izbeidzama tikai gadījumā, kad tai nav jebkādu ar tās komercdarbību saistītu atgūstamu aktīvu, izņemot mājokli, kas saglabāts fiziskās personas īpašumā atbilstoši Maksātnespējas likuma 148. pantā noteiktajam, un kad nav konstatējama saimnieciskā pēctecība, arī tiesību un saistību pārņemšana."

11. Papildināt likumu ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V nodaļa
Nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšana, ja nav pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par
 nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanu

19. pants. Nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanas pienākums

(1) Ja nav pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanu, atbalsta sniedzējam ir pienākums nodrošināt tāda nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu, kuram atbalsta sniedzējs nav nodrošinājis atbalsta programmas, individuālā atbalsta vai ad-hoc atbalsta projekta atbilstību nosacījumiem par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem un kārtību, ciktāl attiecīgajā atbalsta programmā vai ad-hoc atbalsta piešķiršanas nosacījumos nav noteikts citādi.

(2) Komercsabiedrībai, kura ir saņēmusi šā panta pirmajā daļā minēto nelikumīgo komercdarbības atbalstu, ir pienākums atmaksāt šo atbalstu kopā ar procentiem, kādus publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad nelikumīgs komercdarbības atbalsts tika nodots komercdarbības atbalsta saņēmēja rīcībā, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(3) Ja lēmumu sniegt komercdarbības atbalstu pieņem Saeima vai Ministru kabinets vai tas izriet no tiesas nolēmuma un ja tiesību aktā, ar kuru piešķir komercdarbības atbalstu, nav norādīta institūcija, kas, ja nepieciešams, atgūtu nelikumīgu komercdarbības atbalstu, to nodrošina ministrija, kuras atbildības jomā attiecīgais lēmums pieņemts.

20. pants. Nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanas procesuālā kārtība

(1) Pieņemot lēmumu par nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu, atbalsta sniedzējs nosaka atgūstamā nelikumīga komercdarbības atbalsta apmēru kopā ar procentiem, kas aprēķināti atbilstoši šā likuma 19. panta otrajā daļā noteiktajam.

(2) Nelikumīgu komercdarbības atbalstu atgūst civilprocesa vai administratīvā procesa kārtībā, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(3) Ja nelikumīgs komercdarbības atbalsts saņemts saskaņā ar civiltiesisku līgumu, minēto atbalstu (kopā ar procentiem) atgūst un citus ar šo līgumu saistītos strīdus risina Civilprocesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot šajā likumā noteikto.

(4) Ja nelikumīgs komercdarbības atbalsts saņemts saskaņā ar civiltiesisku līgumu, atbalsta sniedzējs sagatavo un nosūta atbalsta saņēmējam brīdinājumu par nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu. Brīdinājumā norāda vismaz komercdarbības atbalsta saņēmēju, kuram ir pienākums atmaksāt nelikumīgu komercdarbības atbalstu, atmaksājamo nelikumīga komercdarbības atbalsta (kopā ar procentiem) apmēru, nelikumīga atbalsta atgūšanas pamatojumu, nelikumīga atbalsta atmaksas rekvizītus, brīdinājumā noteikto saistību labprātīgas izpildes termiņu un labprātīgas neizpildes sekas. Brīdinājumā noteikto saistību labprātīgas izpildes termiņš ir viens mēnesis no brīdinājuma nosūtīšanas dienas. Ja atbalsta saņēmējs labprātīgi neizpilda brīdinājumā noteiktās saistības, prasības pieteikumu un prasības nodrošinājuma pieteikumu tiesā iesniedz ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas.

(5) Ja nelikumīgs komercdarbības atbalsts saņemts, pamatojoties uz normatīvo aktu, administratīvo aktu vai citu tiesību aktu publisko tiesību jomā vai tas izriet no tiesas nolēmuma, atbalsta sniedzējs administratīvo aktu par nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu pieņem un šādu komercdarbības atbalstu (kopā ar procentiem) atgūst Administratīvā procesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot šajā likumā noteikto.

(6) Administratīvo aktu par nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu atbalsta saņēmējs labprātīgi izpilda viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Labprātīgi neizpildīta administratīvā akta piespiedu izpildi atbalsta sniedzējs vai administratīvajā aktā norādītā izpildiestāde uzsāk ne vēlāk kā viena mēneša laikā no administratīvajā aktā noteiktā labprātīgas izpildes termiņa beigām.

(7) Administratīvā akta par nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu izpildiestāde ir atbalsta sniedzējs, ja minētajā administratīvajā aktā nav noteikts citādi.

(8) Administratīvā akta par nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(9) Noilguma termiņš nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanai ir 10 gadi no komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienas. Aprēķinot noilguma termiņu attiecībā uz atbalsta programmām, kas paredz regulārus maksājumus vai regulāru citu finansiālu priekšrocību piešķiršanu komercsabiedrībai, komercdarbības atbalstu uzskata par piešķirtu komercdarbības atbalsta saņēmējam dienā, kad komercsabiedrība ir faktiski saņēmusi nelikumīgu komercdarbības atbalstu. Visas darbības, kuras veic atbalsta sniedzējs attiecībā uz nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu, pārtrauc noilguma termiņu, un pēc katra pārtraukuma noilgums sākas no jauna.

(10) Ja atbalsta sniedzēja rīcībā ir informācija, kas rada pamatotas šaubas par komercsabiedrībai piešķirtā komercdarbības atbalsta likumību, tas ir uzsācis šā likuma 19. panta pirmajā daļā minēto nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanas procedūru un attiecīgajai komercsabiedrībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pasludināts maksātnespējas process, atbalsta sniedzējs Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā iesniedz maksātnespējas procesa administratoram kreditora prasījumu.

(11) Nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšana izbeidzama tikai tad, ja komercsabiedrība, kas ir juridiskā persona, ir likvidēta, tai nav jebkādu atgūstamu aktīvu un nav konstatējama saimnieciskā pēctecība, arī tiesību un saistību pārņemšana. Ja komercsabiedrība ir fiziskā persona, nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšana izbeidzama tikai gadījumā, kad tai nav jebkādu ar tās komercdarbību saistītu atgūstamu aktīvu, izņemot mājokli, kas saglabāts fiziskās personas īpašumā atbilstoši Maksātnespējas likuma 148. pantā noteiktajam, un kad nav konstatējama saimnieciskā pēctecība, arī tiesību un saistību pārņemšana.

21. pants. Pierādījumu sniegšanas pienākums

Ja atbalsta sniedzējs, uzraugošās institūcijas vai citas kompetentās institūcijas konstatē, ka komercsabiedrībai ir piešķirts potenciāli nelikumīgs komercdarbības atbalsts vai ir uzsākta šā likuma 20. panta otrajā daļā minētā procedūra, vai komercdarbības atbalsta saņēmējs apstrīd šā likuma 20. panta piektajā daļā minēto administratīvo aktu, komercdarbības atbalsta saņēmējam ir pienākums sniegt informāciju un pierādīt, ka tas komercdarbības atbalstu ir saņēmis, ievērojot tiesību aktu prasības komercdarbības atbalsta saņemšanai, lai nodrošinātu šā komercdarbības atbalsta atbilstību nosacījumiem par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības kopējo tirgu."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 13. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 25. maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 13.05.2021.Stājas spēkā: 08.06.2021.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 25.05.2021. OP numurs: 2021/99.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
323421
08.06.2021
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"