Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 11

Rēzeknē 2021. gada 8. maijā (prot. Nr. 126, 4. p., lēmums Nr. 1613)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un
trešo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta" 6. punktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 22; 2013, Nr. 112; 2014, Nr. 63; 2014, Nr. 108; 2014, Nr. 255; 2015, Nr. 242; 2018, Nr. 71; 2018, Nr. 252; 2020, Nr. 238) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.6.1 bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojums;"

1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.14. specializētās darbnīcas pakalpojums"

1.3. Papildināt saistošos noteikumus ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VIII.1 Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojums

75.1 Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojumu dienas laikā nodrošina Pārvaldes Atbalsta nodaļa (Raiņa ielā 9B, Rēzeknē, LV-4601).

75.2 Tiesības saņemt bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojumu ir bērnam un jaunietim vecumā no 7 līdz 25 gadiem.

75.3 Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojumu nodrošina saskaņā ar sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem izstrādātu individuālu sociālās rehabilitācijas plānu vai uzvedības sociālās korekcijas programmu.

75.4 Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojums ietver:

75.41. dažādu pasākumu organizēšanu, kas veicina bērna fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās spējas, savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstību, sociālās un fiziskās funkcionēšanas spēju apgūšanu, atjaunošanu un uzlabošanu;

75.42. brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, pieredzes apmaiņas braucienus;

75.43. sociālā rehabilitētāja un sociālā audzinātāja individuālās konsultācijas;

75.44. iespēju pildīt mājas darbus;

75.45. bērna pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību (piemēram, ēst gatavošanas nodarbības, radošās nodarbības u.c.);

75.46. darba audzināšanu, tematisko pasākumu organizēšanu;

75.47. nometņu organizēšanu;

75.48. individuālā sociālās rehabilitācijas plāna realizāciju;

75.49. uzvedības sociālās korekcijas programmu īstenošanu;

75.410. pašpalīdzības, izglītojošo, atbalsta u.c. grupu organizēšanu.

75.5 Sociālais rehabilitētājs un sociālais audzinātājs bērnu vai jaunieti atbilstoši faktiskajam apmeklējumam reģistrē bērnu un jauniešu dienas centra apmeklētāju žurnālā.

75.6 Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojumu izbeidz, pamatojoties uz sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem veiktā sociālā gadījuma izvērtējumu.

75.7 Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojums tiek sniegts bez maksas."

1.4. Izteikt X nodaļu šādā redakcijā:

"X. Dienas aprūpes centra pakalpojums

85. Dienas aprūpes centra pakalpojuma (turpmāk šajā nodaļā - pakalpojums) mērķis ir personām ar invaliditāti, personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, uzlabot personas sociālās funkcionēšanas spējas un veicināt iekļaušanos sabiedrībā, mazināt invaliditātes izraisītās negatīvās sekas.

86. Pakalpojumu dienas laikā sniedz Pārvaldes struktūrvienība: Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs (turpmāk - Centrs) (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV-4601).

87. Tiesības saņemt pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti.

88. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Centrā dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" 10.1., 10.2., 10.3. un 10.5. apakšpunktā noteiktajam.

89. Pakalpojums ietver:

89.1. uzraudzību un individuālu atbalstu;

89.2. palīdzību pašaprūpē atbilstoši nepieciešamībai;

89.3. kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;

89.4. nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanas nodarbības;

89.5. brīvā laika, mākslinieciskās pašdarbības un relaksējošās nodarbības atbilstoši dienas ritmam;

89.6. sociālā darba un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;

89.7. klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;

89.8. fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā;

89.9. ēdināšanu.

90. Lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, izbeigšanu sagatavo Centrs. Lēmumu pieņem Pārvalde.

91. Par pakalpojuma sniegšanu starp klientu un Centru tiek noslēgts līgums.

92. Pakalpojumus izbeidz, ja klients (am):

92.1. vai viņa likumiskais pārstāvis rakstiski lūdz izbeigt pakalpojumu;

92.2. beidzies invaliditāti apliecinošā dokumenta derīguma termiņš;

92.3. un/vai viņa ģimene nepilda līgumā noteiktās saistības;

92.4. bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Centru 30 dienas;

92.5. pārkāpj Centra iekšējās kārtības noteikumus (klientam gada laikā izteikta rakstiska piezīme vai rājiens);

92.6. ir nepieciešami citi sociālie pakalpojumi;

92.7. iestājusies nāve.

93. Pakalpojums tiek sniegts bez maksas."

1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar XIII3 nodaļu šādā redakcijā:

"XIII.3 Specializētās darbnīcas pakalpojums

124.19 Specializētās darbnīcas pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā - pakalpojums) ir darbnīca ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar mērķi attīstīt personu sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt un motivēt šo personu iesaisti nodarbinātības pasākumos un integrāciju sabiedrībā.

124.20 Pakalpojumu dienas laikā sniedz Centrs (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV-4601).

124.21 Tiesības saņemt pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ar invaliditāti.

124.22 Lai saņemtu pakalpojumu, persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Centrā dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" 10.1., 10.2., 10.3. un 10.5. apakšpunktā noteiktajam.

124.23 Lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, izbeigšanu sagatavo Centrs. Lēmumu pieņem Pārvalde.

124.24 Par pakalpojuma sniegšanu starp klientu un Centru tiek noslēgts līgums.

124.25 Specializēto darbnīcu pakalpojumu izbeidz, ja klients (am):

124.251. vai viņa likumiskais pārstāvis rakstiski lūdz izbeigt sociālo pakalpojumu;

124.252. bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Centru 30 dienas;

124.253. un/vai viņa ģimene nepilda līgumā noteiktās saistības;

124.254. bez attaisnojoša iemesla neapmeklē darbnīcu 30 dienas;

124.255. pārkāpj darbnīcas iekšējās kārtības noteikumus (klientam gada laikā izteikta rakstiska piezīme vai rājiens);

124.256. ir nepieciešami citi sociālie pakalpojumi;

124.257. iestājusies nāve.

124.26 Pakalpojums tiek sniegts bez maksas."

2. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2021. gada 1. jūnijā.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes (turpmāk - Dome) 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, kā arī sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Īstenojot deinstitucionalizācijas procesu (turpmāk - DI) Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, lai palielinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību pašvaldībās, izmantojot ES struktūrfondu finansējumu, no 2021. gada 1. jūnija tiek izveidota jauna struktūrvienība - Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs, Viļānu ielā 10, Rēzeknē. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs pārņems no Pensionāro sociālo pakalpojumu centra un turpmāk nodrošinās dienas aprūpes centra pakalpojumu, kā arī sniegs jaunu sociālo pakalpojumu - specializētās darbnīcas pakalpojumu.

Izvērtējot pašvaldības bērnu un jauniešu vajadzības tiks nodrošināts jauns sociālais pakalpojums - bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojums. Pakalpojuma īstenošanas vieta būs Raiņa ielā 9B, Rēzeknē, LV-4601.

3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Tiek precizēta Dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšanas kārtība un vieta. Tiek noteikta jaunu sociālo pakalpojumu, tas ir, specializētās darbnīcas pakalpojuma un Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojuma saņemšanas kārtība.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojuma sniegšanas izmaksas 2021. gadā aptuveni 7000 euro.

Lai nodrošinātu Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra darbību, t.sk. dienas aprūpes centra pakalpojuma un specializētās darbnīcas pakalpojuma sniegšanu, finansējuma avots līdz 2023. gada 31. decembrim ir projekts "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā" ar ESF līdzfinansējumu.

5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā un trešā daļa, Ministru kabineta noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punkts, Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu".
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11Pieņemts: 08.05.2021.Stājas spēkā: 01.06.2021.Zaudē spēku: 18.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 24.05.2021. OP numurs: 2021/98.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323375
01.06.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"