Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apsardzes darbības likumā

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 47., 75. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 5. nr.; 2020, 106. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. panta 7. punktu šādā redakcijā:

"7) apsardzes komersants - komersants, kas reģistrēts apsardzes darbības reģistrā (turpmāk - reģistrs) apsardzes darbības veikšanai;".

2.  4. pantā:

izteikt pirmās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

"8) sniegt tādu veidu apsardzes pakalpojumus, kuri attiecīgajam apsardzes komersantam nav norādīti reģistrā;";

aizstāt pirmās daļas 9. punktā vārdus "kuram pēdējā gada laikā anulēta speciālā atļauja (licence)" ar vārdiem "kurš pēdējā gada laikā izslēgts no reģistra";

aizstāt pirmās daļas 10. punktā vārdus "kurš nav saņēmis speciālo atļauju (licenci) attiecīgo apsardzes pakalpojumu sniegšanai" ar vārdiem "kurš nav reģistrēts reģistrā vai kuram tajā nav norādīts attiecīgais apsardzes pakalpojuma veids";

aizstāt otrajā daļā vārdus "bez speciālās atļaujas (licences)" ar vārdiem "nereģistrējoties reģistrā".

3. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

"5. pants. Apsardzes darbības reģistrs

(1) Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

(2) Reģistrā tiek iekļauta apsardzes darbības veikšanai un tās kontrolei nepieciešamā informācija, un reģistra izveidošanas mērķis ir atvieglot informācijas apriti starp publiskās pārvaldes institūcijām, apsardzes darbību kontrolējošām institūcijām un apsardzes darbības veicējiem, kā arī sekmēt sabiedrības informēšanu par apsardzes darbības veicējiem.

(3) Reģistrā tiek iekļautas ziņas par apsardzes komersantiem un tiem atļautajiem apsardzes pakalpojumu veidiem, pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujām, iekšējās drošības dienestiem, izglītības iestādēm, kas īsteno apsardzes sertifikāta saņemšanai vai tā derīguma termiņa pagarināšanai nepieciešamo apmācību, fiziskajām personām, kas apgūst apmācību apsardzes sertifikāta saņemšanai vai tā derīguma termiņa pagarināšanai, fiziskajām personām izsniegtajiem apsardzes sertifikātiem un informācija, kas nepieciešama apsardzes darbības kontrolei.

(4) Par apsardzes komersanta un iekšējās drošības dienesta reģistrāciju reģistrā ir maksājama valsts nodeva.

(5) Par reģistrēta apsardzes komersanta un iekšējās drošības dienesta veiktās apsardzes darbības kontroli ir maksājama ikgadējā valsts nodeva.

(6) Ministru kabinets nosaka:

1) reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu, to reģistrēšanas, izmantošanas, glabāšanas, aprites un dzēšanas kārtību, institūcijas, kuras reģistrā iekļauj ziņas, institūcijas, kurām piešķirama piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām, kā arī piekļuves un tās anulēšanas kārtību;

2) kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par reģistrāciju reģistrā un ikgadējā valsts nodeva."

4. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

"6. pants. Apsardzes komersanta reģistrācija

(1) Apsardzes komersants apsardzes darbību var uzsākt pēc reģistrācijas reģistrā.

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā apsardzes komersantu reģistrē reģistrā;

2) prasības, kas apsardzes komersantam jāpilda, kamēr ir spēkā reģistrācija.

(3) Apsardzes komersantu reģistrē reģistrā un izslēdz no tā Valsts policija.

(4) Lēmumu par atteikumu reģistrēt apsardzes komersantu reģistrā var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

5.  7. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"7. pants. Apsardzes komersanta reģistrācijas ierobežojumi";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Speciālo atļauju (licenci) ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti" ar vārdiem "Reģistrā var reģistrēt individuālos komersantus";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Lai reģistrētos reģistrā, individuālajam komersantam un vismaz vienai personai, kas tiesīga pārstāvēt komercsabiedrību, vai komercsabiedrības noteiktam darbiniekam, kas tieši organizēs un vadīs apsardzes darbinieku darbu (apsardzes organizators), nepieciešams apsardzes sertifikāts. Šis nosacījums neattiecas uz komersantu, kurš vēlas reģistrēties reģistrā tikai apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai.

(3) Reģistrā aizliegts reģistrēt komersantu:

1) kurš neatbilst šā panta pirmās un otrās daļas nosacījumiem;

2) kurš izslēgts no reģistra, ja nav pagājis gads pēc lēmuma pieņemšanas par komersanta izslēgšanu no reģistra;

3) kura dalībnieks ir juridiskā persona, kas pēdējā gada laikā izslēgta no reģistra;

4) par kuru valsts drošības iestādēm ir informācija, ka individuālais komersants vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona vai dalībnieks darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir tās biedrs, vai rada draudus valsts vai sabiedrības drošībai;

5) kuram uz reģistrēšanas brīdi ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parāds, kura kopsumma pārsniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību;

6) kuram pašam vai kura pārvaldes (pārstāvības) amatpersonai ir neizpildīts administratīvais sods par apsardzes darbību vai darba tiesiskās attiecības un nodokļu samaksu reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumu;

7) kuram ir pasludināts maksātnespējas process vai kurš atrodas likvidācijas procesā, vai kura saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta." 

6. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

"9. pants. Apsardzes komersanta izslēgšana no reģistra

(1) Apsardzes komersantu izslēdz no reģistra, ja:

1) saņemts apsardzes komersanta iesniegums par tā izslēgšanu no reģistra;

2) tā darbība ir vērsta pret valsti vai sabiedrības likumīgajām interesēm;

3) tas vai tā valdes loceklis ir sodīts par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu, vai par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu;

4) Valsts ieņēmumu dienests likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā ir pieņēmis lēmumu par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu;

5) to nosaka cits likums vai tiesas nolēmums.

(2) Apsardzes komersantu var izslēgt no reģistra, ja:

1) tas pārkāpj vai nepilda šā likuma vai citu normatīvo aktu prasības;

2) konstatēts, ka uz to attiecas šā likuma 7. pantā noteiktie reģistrācijas ierobežojumi;

3) tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā nav iekļāvis attiecīgās ziņas reģistrā;

4) tas nav samaksājis ikgadējo valsts nodevu;

5) tas atsakās vai izvairās īstenot vai traucē veikt apsardzes darbības kontroles pasākumu Valsts policijas vai citu apsardzes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonām, kuru kompetencē ir apsardzes darbības kontrole.

(3) Lēmumu par apsardzes komersanta izslēgšanu no reģistra var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Šā lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

7.  Aizstāt 10. panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus "kas saņēmis speciālo atļauju (licenci)" ar vārdiem "kas reģistrēts reģistrā".

8.  11. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "iestāde, komersants vai organizācija reģistrē iekšējās drošības dienestu Valsts policijā un saņem iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecību" ar vārdiem "nepieciešama iekšējās drošības dienesta reģistrācija reģistrā";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Iekšējās drošības dienestu reģistrē reģistrā un izslēdz no tā Valsts policija.";

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Iekšējās drošības dienests nedrīkst sniegt apsardzes pakalpojumus.

(4) Aizliegts izveidot iekšējās drošības dienestu, ja iestādes, komersanta vai organizācijas iekšējās drošības dienests pēdējā gada laikā izslēgts no reģistra.

(5) Lēmumu par atteikšanos reģistrēt iekšējās drošības dienestu reģistrā var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

izslēgt sesto daļu;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā iekšējās drošības dienestu reģistrē reģistrā;

2) prasības, kas iekšējās drošības dienestam jāpilda, kamēr ir spēkā reģistrācija."

9. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

"12. pants. Iekšējās drošības dienesta izslēgšana no reģistra

(1) Iekšējās drošības dienestu var izslēgt no reģistra, ja:

1) tā darbība ir vērsta pret valsti vai sabiedrības likumīgajām interesēm;

2) tas pārkāpj vai nepilda šā likuma vai citu normatīvo aktu prasības;

3) iestāde, komersants vai organizācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā nav iekļāvusi attiecīgās ziņas reģistrā;

4) saņemts iestādes, komersanta vai organizācijas iesniegums par tās iekšējās drošības dienesta izslēgšanu no reģistra;

5) tas neatbilst šā likuma 11. pantā minētajiem nosacījumiem;

6) to nosaka cits likums vai tiesas nolēmums;

7) nav samaksāta ikgadējā valsts nodeva.

(2) Lēmumu par iekšējās drošības dienesta izslēgšanu no reģistra var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Šā lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību." 

10. Aizstāt 13. panta pirmās daļas ievaddaļā un otrajā daļā vārdus "kas reģistrējusi iekšējās drošības dienestu Valsts policijā" ar vārdiem "kurai ir reģistrā reģistrēts iekšējās drošības dienests". 

11. Izteikt 25. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apsardzes komersantam, kas reģistrēts reģistrā fiziskās apsardzes, tehniskās apsardzes vai inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai, ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai vai veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai."

12. Izteikt 27. pantu šādā redakcijā:

"27. pants. Apsardzes darbība bez reģistrācijas

Par apsardzes darbības veikšanu bez reģistrācijas piemēro naudas sodu fiziskajai personai vai valdes loceklim no sešdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā."

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Līdz 2022. gada 30. jūnijam apsardzes komersantiem izsniegtās speciālās atļaujas (licences) apsardzes pakalpojumu sniegšanai un iekšējās drošības dienestiem izsniegtās reģistrācijas apliecības ir derīgas līdz to reģistrācijai reģistrā, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. oktobrim. Izglītības iestādes, kas līdz 2022. gada 30. jūnijam uzsākušas īstenot apsardzes sertifikāta saņemšanai vai tā derīguma termiņa pagarināšanai nepieciešamās apmācības, reģistrē reģistrā līdz 2022. gada 1. oktobrim."

Likums stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 6. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 21. maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Apsardzes darbības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.05.2021.Stājas spēkā: 01.07.2022.Tēma: Valsts drošība un aizsardzība; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 21.05.2021. OP numurs: 2021/97.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
323366
01.07.2022
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"