Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 9

Jēkabpilī 2021. gada 29. aprīlī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 7. novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētā"

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes 29.04.2021.
lēmumu Nr. 164 (prot. Nr. 9, 33. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu,
Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra
noteikumu Nr. 829 "Noteikumi par dienas centru,
grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju
izveidošanas un uzturēšanas izdevumu
līdzfinansēšanu" 26. punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 7. novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētā" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2019, 241. nr.; 2020, 198. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu atsauci uz izdošanas tiesisko pamatojumu ar tekstu šādā redakcijā "Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumu Nr. 829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu" 26. punktu".

2. Svītrot saistošo noteikumu 2.4. apakšpunktu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 13., 32., 80., 82., 91., 93. punktā, 128.2. un 142.1. apakšpunktā vārdu "ģimenes" ar vārdu "mājsaimniecības".

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.1 drošības pogas pakalpojums;"

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.10. grupu mājas pakalpojums."

6. Aizstāt saistošo noteikumu 9., 10., 46., 47., 70., 71., 78., 79., 89. un 90. punktā tekstu "Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" ar tekstu "Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu".

7. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Lai novērtētu personas un tās mājsaimniecības locekļu, kā arī apgādnieku (ja pienākums maksāt par pakalpojumi ir arī apgādniekiem) ienākumus, Dienests sadarbībā ar personu un apgādnieku ik pēc trīs mēnešiem elektroniski sagatavo pašvaldības informācijas sistēmā normatīvajā aktā par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu noteiktās iztikas līdzekļu deklarācijas (turpmāk - deklarācija) daļu par ienākumiem, kurā norādāmas ziņas par visu personas un apgādnieku mājsaimniecības locekļu ienākumiem pēdējo trīs kalendāra mēnešu laikā pirms personas iesnieguma par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu saņemšanas. Kopā ar deklarāciju persona un apgādnieks iesniedz ienākumus apliecinošus dokumentus par visiem mājsaimniecības locekļiem."

8. Izteikt saistošo noteikumu 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Ja aprūpes mājās pakalpojums piešķirts vairākiem mājsaimniecības locekļiem, aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas ilgums stundās mājsaimniecībai netiek summēts un atbilst augstākajam aprūpes līmenim, kas noteikts kādam no mājsaimniecības locekļiem."

9. Svītrot saistošo noteikumu 34. punktā vārdu "ģimenes".

10. Papildināt saistošos noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III.1 Drošības pogas pakalpojums

34.1 Drošības pogas pakalpojums nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzības sniegšanu personas dzīvesvietā 24 stundas diennaktī personai, kuras funkcionālais stāvoklis ir mainīgs vai personas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ pastāv iespēja nonākt bezpalīdzīgā stāvoklī.

34.2 Tiesības saņemt drošības pogas pakalpojumu ir:

34.2 1. personai, kurai ar Dienesta lēmumu piešķirts otrā, trešā vai ceturtā līmeņa aprūpes mājās pakalpojums;

34.2 2. atsevišķi dzīvojošai personai, kurai noteikta I. vai II. grupas invaliditāte un kurai atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteiktajiem kritērijiem noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis;

34.2 3. mājsaimniecībai, ja visiem tās locekļiem ir noteikta I. vai II. grupas invaliditāte un tiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteiktajiem kritērijiem noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis;

34.2 4. citos gadījumos pēc sociālā darbinieka atzinuma.

34.3 Lai saņemtu drošības pogas pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Dienestā, iesniedzot Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteiktos dokumentus.

34.4 Dienests mēneša laikā no šo noteikumu 34.3 punktā minēto dokumentu saņemšanas veic Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteiktās darbības un:

34.4 1 pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

34.4 1.1. lēmumu par drošības pogas pakalpojuma piešķiršanu un viedās uzraudzības sistēmas un sensoru nodošanu bezatlīdzības lietošanā;

34.4 1.2. lēmumu par personas uzņemšanu rindā drošības pogas pakalpojuma saņemšanai;

34.4 1.3. lēmumu par atteikumu piešķirt drošības pogas pakalpojumu;

34.4 2. reģistrē personu sociālo pakalpojumu saņemšanas reģistrā (turpmāk - reģistrs) tādā secībā, kādā iesniegti Dienestam iesniegumi drošības pogas pakalpojuma saņemšanai un visi dokumenti, kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt attiecīgo pakalpojumu;

34.4 3. rakstiski informē personu vai tās likumisko pārstāvi par pieņemto lēmumu.

34.5 Par katru personu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

34.5 1. personas kārtas numurs reģistrā;

34.5 2. reģistrētās personas vārds, uzvārds, personas kods;

34.5 3. datums, kad reģistrēts iesniegums un iesnieguma reģistrācijas numurs;

34.5 4. lēmuma par personas uzņemšanu rindā drošības pogas pakalpojuma saņemšanai pieņemšanas datums un numurs.

34.6 Ja pēc personas reģistrēšanas reģistrā zuduši apstākļi, kuri bija par pamatu šīs personas uzņemšanai rindā drošības pogas pakalpojuma saņemšanai un reģistrēšanai reģistrā, personas vai tās likumiskā pārstāvja pienākums ir nekavējoties par to rakstveidā paziņot Dienestam.

34.7 Persona tiek izslēgta no reģistra, ja:

34.7 1. pieprasot drošības pogas pakalpojumu sniegtas nepatiesas ziņas, kas bija par pamatu tās reģistrēšanai reģistrā;

34.7 2. zuduši apstākļi, kuri bija par pamatu šīs personas reģistrēšanai reģistrā;

34.7 3. persona vai tās likumiskais pārstāvis atsakās no drošības pogas pakalpojuma saņemšanas, iesniedzot Dienestā attiecīgu iesniegumu;

34.7 4. persona ir mirusi.

34.8 Par personas izslēgšanu no reģistra Dienests pieņem lēmumu un trīs darbdienu laikā nosūta personai vai tās likumiskajam pārstāvim pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā.

34.9 Dienests šo noteikumu 34.4 1.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja pienākusi drošības pogas pakalpojuma saņemšanas kārta, pārbauda, vai pakalpojums personai ir nepieciešams, tai skaitā no jauna pieprasa Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteikto ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai, kā arī atkārtoti izvērtē personas fiziskās un garīgās spējas, ja kopš personas reģistrēšanas reģistrā ir pagājuši vismaz 12 mēneši, un pieņem lēmumu par drošības pogas pakalpojuma piešķišanu un viedās uzraudzības sistēmas un sensoru nodošanu lietošanā vai par atteikumu piešķirt drošības pogas pakalpojumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos vai Ministra kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu minētās prasības. Dienests informē personu vai tās likumisko pārstāvi par pieņemto lēmumu trīs darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

34.10 Drošības pogas pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 12 mēnešiem, nododot personai bezatlīdzības lietošanā Dienesta īpašumā esošo viedo uzraudzības sistēmu un sensorus tiklīdz persona vai tās likumiskais pārstāvis ir noslēdzis ar Dienestu viedās uzraudzības sistēmas un sensoru patapinājuma līgumu. Beidzoties piešķirtajam drošības pogas pakalpojuma periodam, personai var atkārtoti piešķirt pakalpojumu pēc šo noteikumu 34.3 punktā minēto dokumentu iesniegšanas.

34.11 Personai vai tās likumiskajam pārstāvim ir pienākums:

34.11 1. nodrošināt viedās uzraudzības sistēmas un sensoru lietošanu atbilstoši to funkcijām un ar pienācīgu rūpību;

34.11 2. nodrošināt Dienesta darbiniekiem iespēju iekļūt dzīvesvietā viedās uzraudzības sistēmas un sensoru montāžas, tehniskās apkopes un demontāžas darbu veikšanai.

34.12 Drošības pogas pakalpojumu nepiešķir personai ar vidēji smagiem, smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, demenci, ierobežotu rīcībspēju, kā arī personai, kurai piešķirts grupu mājas pakalpojums.

34.13 Lēmumu par drošības pogas pakalpojuma izbeigšanu pirms Dienesta lēmumā par drošības pogas pakalpojuma piešķiršanu noteiktā termiņa Dienests pieņem 10 darbdienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas vai iestājoties kādam no šādiem apstākļiem:

34.13 1. persona ir atguvusi sociālās funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un drošības pogas pakalpojums vairs nav nepieciešams;

34.13 2. personai piešķirti īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā vai grupu mājas pakalpojums;

34.13 3. persona mainījusi dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

34.13 4. personai atklātas speciālās (psihiskās) kontrindikācijas drošības pogas pakalpojuma saņemšanai.

34.14 Drošības pogas pakalpojums tiek sniegts bez maksas."

11. Aizstāt saistošo noteikumu 45. punktā tekstu "kuras neapmeklē izglītības iestādes vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas" ar tekstu "kura neapmeklē izglītības iestādi vai profesionālās rehabilitācijas centru un nav nodarbināta".

12. Papildināt saistošos noteikumus ar X2 nodaļu šādā redakcijā:

"X.2 Grupu mājas pakalpojums

98.10 Grupu mājas pakalpojums nodrošina mājokli, diennakts uzraudzību, personas pašaprūpes un sociālo prasmju korekciju un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu pēc iespējas neatkarīgi funkcionēt grupu mājā.

98.11 Tiesības saņemt grupu mājas pakalpojumu ir pilngadīgai personai ar viegliem vai vidēji smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurai:

98.11 1. ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

98.11 2. beidzies sociālās rehabilitācijas kurss pusceļa mājā un persona ir piemērota dzīvei grupu mājā.

98.12 Lai saņemtu grupu mājas pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs, ja personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bija Jēkabpils pilsētas pašvaldība un viņai ir iespēja nomainīt pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pret grupu mājas pakalpojumu, iesniedz Dienestā Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteiktos dokumentus.

98.13 Dienests mēneša laikā no šo noteikumu 98.12 punktā minēto dokumentu saņemšanas veic Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteiktās darbības un:

98.13 1. pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

98.13 1.1. lēmumu par grupu mājas pakalpojuma piešķiršanu;

98.13 1.2. lēmumu par personas uzņemšanu rindā grupu mājas pakalpojuma saņemšanai;

98.13 1.3. lēmumu par atteikumu piešķirt grupu mājas pakalpojumu;

98.13 2. reģistrē personu reģistrā grupu mājas pakalpojuma saņemšanas tādā secībā, kādā iesniegti Dienestam iesniegumi grupu mājas pakalpojuma saņemšanai un visi dokumenti, kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt attiecīgo pakalpojumu;

98.13 3. rakstiski informē personu, tās likumisko vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāju par pieņemto lēmumu.

98.14 Par katru personu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

98.14 1. personas kārtas numurs reģistrā;

98.14 2. reģistrētās personas vārds, uzvārds, personas kods;

98.14 3. datums, kad reģistrēts iesniegums un iesnieguma reģistrācijas numurs;

98.14 4. lēmuma par personas uzņemšanu rindā grupu mājas pakalpojuma saņemšanai pieņemšanas datums un numurs.

98.15 Ja pēc personas reģistrēšanas reģistrā zuduši apstākļi, kuri bija par pamatu šīs personas uzņemšanai rindā grupu mājas pakalpojuma saņemšanai un reģistrēšanai reģistrā, personas, tās likumiskā pārstāvja vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijas vadītāja pienākums ir nekavējoties par to rakstveidā paziņot Dienestam.

98.16 Persona tiek izslēgta no reģistra šo noteikumu 34.7 punktā noteiktajos gadījumos.

98.17 Par personas izslēgšanu no reģistra Dienests pieņem lēmumu un trīs darbdienu laikā nosūta personai, tās likumiskajam pārstāvim vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijas vadītājam pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā.

98.18 Dienests šo noteikumu 98.13 1.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja pienākusi grupu mājas pakalpojuma saņemšanas kārta, pārbauda, vai pakalpojums personai ir nepieciešams, tai skaitā no jauna pieprasa Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteikto ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai, kā arī personas fizisko un garīgo spēju novērtēšanas karti (protokolu), ja tie ir vecāki par 12 mēnešiem, un pieņem lēmumu par grupu mājas pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt grupu mājas pakalpojumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos vai Ministra kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu minētās prasības. Dienests pieņemto lēmumu trīs darbdienu laikā nosūta personai, tās likumiskajam pārstāvim vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijas vadītājam.

98.19 Personai, kura vēlas saņemt grupu mājas pakalpojumu un Dienestā ir iesniegti visi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību, ir pienākums pirms grupu mājas pakalpojuma piešķiršanas apmeklēt grupu māju, lai iepazītos ar tās vidi.

98.20 Grupu mājas pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 12 mēnešiem. Beidzoties piešķirtajam grupu mājas pakalpojuma periodam, personai var atkārtoti piešķirt pakalpojumu pēc šo noteikumu 98.12 punktā minēto dokumentu iesniegšanas.

98.21 Lēmumu par grupu mājas pakalpojuma izbeigšanu pirms Dienesta lēmumā par grupu mājas pakalpojuma piešķiršanu noteiktā termiņa Dienests pieņem 10 darbdienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas vai iestājoties kādam no šādiem apstākļiem:

98.21 1. persona ir atguvusi sociālās funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un grupu mājas pakalpojums vairs nav nepieciešams;

98.21 2. personai piešķirti īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā;

98.21 3. persona mainījusi dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

98.21 4. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;

98.21 5. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par grupu mājas pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;

98.21 6. personai atklātas speciālās (psihiskās) kontrindikācijas grupu mājas pakalpojuma saņemšanai;

98.21 7. persona ir nodibinājusi ģimeni (izņemot gadījumus, ja abi ģimenes locekļi ir personas ar garīga rakstura traucējumiem);

98.21 8. persona bez attaisnojoša iemesla ilgāk par diviem mēnešiem nedzīvo grupu mājā.

98.22 Ja Dienests pieņēmis lēmumu par grupu mājas pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu sakarā ar kāda no šo noteikumu 98.21 1. - 98.21 8. apakšpunktā noteiktā apstākļa iestāšanos, persona var uzturēties grupu mājā līdz personas vajadzībām atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanai vai jaunas dzīvesvietas atrašanai, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi no lēmuma par grupu mājas pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu stāšanās spēkā. Sociālā pakalpojuma sniedzējs šajā laikā aktīvi iesaistās personas sociālo problēmu un dzīvesvietas jautājuma risināšanā, kā arī nodrošina personas uzraudzību.

98.23 Ja persona, kurai piešķirts grupu mājas pakalpojums ir nodibinājusi ģimeni, kurā abi ģimenes locekļi ir personas ar garīga rakstura traucējumiem un atbilst šo noteikumu 98.11 punktā noteiktajiem kritērijiem, sociālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina ģimenei grupu mājā dzīvojamo telpu vienā dzīvojamā istabā.

98.24 Maksu par grupu mājas pakalpojumu nosaka Jēkabpils pilsētas dome. Personai, kurai grupu mājas pakalpojums piešķirts ar Dienesta lēmumu, grupu mājas pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

98.25 Personai ir pienākums samaksāt sociālā pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai).

98.26 Ja personai izveidojies šo noteikumu 98.25 punktā minēto maksājumu parāds, personai nav tiesību mainīt grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniedzēju līdz parāda samaksai."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece K. Ozola

 

Saistošo noteikumu Nr. 9 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 7. novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, ar kuriem tika svītrots termins "ģimene", aizstājot to ar terminu "mājsaimniecība", Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu", ar kuriem tika mainīts noteikumu nosaukums no "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" uz "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu", kā arī Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", ar kuriem spēku zaudēja Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu". Līdz ar to ir veici tehniski grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 7. novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētā" (turpmāk - saistošie noteikumi), precizējot saistošajos noteikumos lietoto terminoloģiju.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu īstenojamā Eiropas Sociālā fonda projekta "Atver sirdi Zemgalē" (Nr. 9.2.2.1/15/I/001) ietvaros ir izveidojusi sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma - grupu mājas pakalpojums ieviešanai nepieciešamo infrastruktūru. Līdz ar to ir nepieciešams izdot tiesisko regulējumu grupu mājas pakalpojuma pieprasīšanas, piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtībai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

Lai nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzības sniegšanu personas dzīvesvietā 24 stundas diennaktī personai, kuras funkcionālais stāvoklis ir mainīgs vai personas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ pastāv iespēja nonākt bezpalīdzīgā stāvoklī, ir nepieciešams ieviest drošības pogas pakalpojumu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts paredz:

1. Veikt tehniskus grozījumus, salāgojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" lietotos terminus ar saistošajos noteikumos lietotajiem terminiem un norādēm uz iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem.

2. Papildinot saistošos noteikumus ar tiesību normām par drošības pogas un grupu mājās pakalpojumu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ieviešot drošības pogas pakalpojumu, izdevumi SIM karšu abonēšanas maksai no pašvaldības budžeta 2021. gadā sastādīs 479.60 EUR, bet 2022. gadā - 575.52 EUR.

Aprēķins:

Viedo uzraudzības iekārtu un trauksmes signālu saņemšanas centrāles darbības nodrošināšanai nepieciešamas 22 SIM kartes. Vienas SIM kartes abonēšanas maksa mēnesī ir 2,18 EUR.

22 kartes x 2,18 EUR/mēn. x 10 mēneši (2021. gadā) = 479,60 EUR;

22 kartes x 2,18 EUR/mēn. x 12 mēneši (2022. gads) = 575,52 EUR.

Ieviešot grupu mājas pakalpojumu, provizoriski grupu mājas kopējie uzturēšanas izdevumi sastādīs 65 650 EUR gadā, plānotie ieņēmumi - 10 000 EUR gadā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece K. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 7. novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Saistošie .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 29.04.2021.Stājas spēkā: 21.05.2021.Zaudē spēku: 31.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 20.05.2021. OP numurs: 2021/96.34
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323336
21.05.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"