Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 317

Rīgā 2021. gada 18. maijā (prot. Nr. 42 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likuma 24.2 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 73. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Investīciju projektiem pieejamais kopējais valsts budžeta finansējums ir ne vairāk kā 61 591 160 euro, no tiem ne vairāk kā 30 066 464 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 31 524 696 euro 2022. gadā."

2. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Investīciju projektiem centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmu būvniecībai pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes (turpmāk - izglītības iestāde) ēkā vai noteiktā tās daļā (korpusā) vai decentralizēto ventilācijas sistēmu ierīkošanai izglītības iestādes ēkas atsevišķās mācību telpās (turpmāk - ventilācijas investīciju projekti) pieejamais valsts budžeta finansējums ir 7 291 160 euro, no tiem ne vairāk kā 2 916 464 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 4 374 696 euro 2022. gadā. Ventilācijas investīciju projekti nav attiecināmi uz pašvaldības dibinātām pirmsskolas izglītības iestādēm."

3. Papildināt 3. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "investīciju projektus" ar vārdiem "(izņemot ventilācijas investīciju projektus)".

4. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Pašvaldības līdz 2021. gada 7. jūnijam iesniedz ventilācijas investīciju projektus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ievērojot šādus nosacījumus:

3.1 1. ventilācijas investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā;

3.1 2. valsts budžeta finansējums ir ne mazāk kā 50 000 euro un ne vairāk kā 400 000 euro vienam ventilācijas investīciju projektam;

3.1 3. pašvaldība iesniedz ventilācijas investīciju projektu par katru izglītības iestādi atsevišķi;

3.1 4. ventilācijas investīciju projekta iesniedzējs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā minētajos gadījumos iesniedz pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmumu par ventilācijas investīciju projekta īstenošanu;

3.1 5. ventilācijas investīciju projekts Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē ir budžeta investīcijas;

3.1 6. ventilācijas investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami ventilācijas investīciju projekta mērķa sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un ilgtspēja, tai skaitā ventilācijas investīciju projekta rezultātu ilgtspēja pēc administratīvi teritoriālās reformas;

3.1 7. ventilācijas investīciju projektiem ir vismaz šāda gatavības pakāpe:

3.1 7.1. plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, ja ventilācijas investīciju projektā paredzēta centralizētās mehāniskās ventilācijas sistēmu būvniecība;

3.1 7.2. ir pašvaldības iepirkumu komisijas apstiprināts iepirkuma procedūras nolikums, ja ventilācijas investīciju projektā paredzēta apvienota centralizētās mehāniskās ventilācijas sistēmas projektēšana un būvniecība vai decentralizēto ventilācijas sistēmu ierīkošana;

3.1 8. ventilācijas investīciju projektu paredzēts uzsākt līdz 2021. gada 31. decembrim un tas pilnībā īstenojams līdz 2022. gada 31. decembrim, sasniedzot ventilācijas investīciju projekta mērķi un neradot nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem turpmākajos gados;

3.1 9. ventilācijas investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 40 % valsts budžeta finansējuma tiek izmantots līdz 2021. gada 31. decembrim;

3.1 10. pašvaldības budžeta līdzfinansējums ventilācijas investīciju projekta īstenošanai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 % apmērā no pašvaldības kopējām ventilācijas investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma;

3.1 11. pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiek nodrošināts līdz valsts budžeta finansējuma izmaksai;

3.1 12. ventilācijas investīciju projektā plānotie pasākumi nav finansēti un nav apstiprināta to finansēšana no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem vai citiem Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem, kā arī to īstenošanai nav atbalstīta aizdevuma piešķiršana un nav plānota pieteikšanās aizdevumam saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 12. panta trešās daļas 4. un 5. punktu."

5. Izteikt 4. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4. Pašvaldība, iesniedzot investīciju projekta (izņemot ventilācijas investīciju projektu) pieteikumu, norāda šo noteikumu 1. pielikumā minēto informāciju un investīciju projekta īstenošanas, plānoto pasākumu un to izmaksu ekonomisko un ilgtspējas pamatojumu, tai skaitā:".

6. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Pašvaldība, iesniedzot ventilācijas investīciju projekta pieteikumu, norāda šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju un ventilācijas investīciju projekta īstenošanas, plānoto pasākumu un to izmaksu ekonomisko un ilgtspējas pamatojumu, tai skaitā pamato ventilācijas investīciju projekta rezultātu ilgtspēju pēc administratīvi teritoriālās reformas."

7. Papildināt 5. punkta ievaddaļas pirmo teikumu aiz vārdiem "investīciju projektu" ar vārdiem "(izņemot ventilācijas investīciju projektus)".

8. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Komisija divu nedēļu laikā izvērtē iesniegto ventilācijas investīciju projektu atbilstību šo noteikumu 3.1 punktā minētajiem nosacījumiem un šo noteikumu 4.1 punktā minētajai informācijai."

9. Papildināt 7. punktu aiz vārdiem "investīciju projektus" ar vārdiem "(izņemot ventilācijas investīciju projektus)".

10. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja, izvērtējot ventilācijas investīciju projektus, komisija konstatē, ka ventilācijas investīciju projektiem pieprasītais valsts budžeta finansējums ir lielāks par šo noteikumu 2.1 punktā minēto valsts budžeta finansējuma apjomu, atbalstu piešķir, ņemot vērā šādus nosacījumus un kārtību:

7.1 1. iesniegtos ventilācijas investīciju projektus sakārto dalījumā pa plānošanas reģioniem un Rīgas pilsētu, paredzot katram plānošanas reģionam un Rīgas pilsētai proporcionālu šo noteikumu 2.1 punktā minētā valsts budžeta finansējuma daļu. Plānošanas reģiona vai Rīgas pilsētas finansējuma atlikums tiek proporcionāli novirzīts pārējiem plānošanas reģioniem vai Rīgas pilsētai;

7.1 2. prioritāri tiek atbalstīti ventilācijas investīciju projekti šādā secībā: centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas būvniecība pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes ēkā, centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas būvniecība pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes ēkas daļā (korpusā) un decentralizēto ventilācijas sistēmu ierīkošana izglītības iestādes ēkas atsevišķās mācību telpās, kas attiecīgi sakārtotas atbilstoši vispārējās izglītības iestādes izglītojamo skaitam saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā publiskotajiem datiem uz 2020. gada 1. septembri (dilstošā secībā)."

11. Izteikt 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3. reizi ceturksnī apkopo un izvērtē pašvaldību iesniegtos pārskatus par investīciju projektu īstenošanu, izņemot pārskatus par ventilācijas investīciju projektiem, kurus izvērtē Izglītības un zinātnes ministrija, un informē aģentūru par to saskaņošanu. Ja aģentūra vai Izglītības un zinātnes ministrija konstatē, ka ventilācijas investīciju projektam piešķirto valsts budžeta finansējumu pašvaldība nav izmantojusi atbilstoši paredzētajam mērķim un šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, aģentūra nosūta pašvaldībai pieprasījumu atmaksāt neatbilstoši izmantoto valsts budžeta finansējumu saskaņā ar aģentūras noteikto maksājumu grafiku;".

12. Izteikt 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5. nodrošina pašvaldību investīciju projektu uzraudzību šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā mērķa īstenošanai, bet Izglītības un zinātnes ministrija - šo noteikumu 3.1 punktā minētā mērķa īstenošanai atbilstoši vienošanās noteikumos iekļautajai informācijai par piemērojamā komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumu ievērošanu, tai skaitā, ja nepieciešams, nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu kopā ar procentiem."

13. Aizstāt pielikumā vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu "1. pielikums".

14. Papildināt noteikumus ar 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 242

Informācija par pašvaldības investīciju projektu pašvaldības dibinātas izglītības iestādes ventilācijas sistēmu izbūvei

1. Ventilācijas investīciju projekta nosaukums  
2. Ventilācijas investīciju projekta mērķis  
3. Ventilācijas investīciju projekta sasniedzamie rezultāti (tostarp skaidrojums par centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas būvniecību visā izglītības iestādes ēkā vai atsevišķā izglītības iestādes ēkas daļā (korpusā) vai skaidrojums par decentralizēto ventilācijas sistēmu ierīkošanu izglītības iestādes ēkas atsevišķās mācību telpās)  
4. Pamatojums izvēlētajam ventilācijas sistēmu būvniecības vai ierīkošanas risinājumam  
5. Atbilstība pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam (norāda tīmekļvietni, kur pieejams aktuālais investīciju plāns)  
6. Ventilācijas investīciju projekta kopējās* plānotās izmaksas, tai skaitā:  
6.1.

 

valsts budžeta finansējuma kopējais apmērs atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.1 2. apakšpunktam, tai skaitā:  
2021. gadam  
2022. gadam  
6.2.

 

pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.1 10. apakšpunktam, tai skaitā:  
2021. gadam  
2022. gadam  
7. Ventilācijas investīciju projekta uzsākšanas un pabeigšanas mēnesis, gads  
8. Ventilācijas investīciju projekta tehniskā gatavība atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.1 7. apakšpunktam  

9.

Ventilācijas investīciju projektam valsts budžeta investīcijas tiek plānotas kā izdevumi pamatkapitāla veidošanai atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.1 5. apakšpunktam  
10. Ventilācijas investīciju projekta īstenošanas, plānoto pasākumu un to izmaksu ekonomiskais un ilgtspējas pamatojums atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 4.1 punktam  
11. Pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums (ja tāds ir nepieciešams atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.1 4. apakšpunktam)  
12. Ventilācijas investīciju projekta kontaktpersona (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs)  
Piezīme. * Ja pašvaldības ventilācijas investīciju projektā tiek plānoti būvdarbi atbilstoši Būvniecības likuma 1. pantam, būvdarbu izmaksās neiekļauj būvuzraudzību un autoruzraudzību."

 Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 317Pieņemts: 18.05.2021.Stājas spēkā: 21.05.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 20.05.2021. OP numurs: 2021/96.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
323302
21.05.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"