Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 41

Rīgā 2021. gada 14. aprīlī (prot. Nr. 17, 7. §)

Grozījumi Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību"

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu,
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384
"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu

Izdarīt Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2019, Nr. 19) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību".

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Sistēmas īpašnieks vai valdītājs (turpmāk - Īpašnieks) iesniedz Departamentā sistēmas reģistrācijas iesniegumu:

4.1. līdz 2021. gada 31. decembrim par sistēmām, kas izbūvētas un/vai nodotas ekspluatācijā līdz 2021. gada 31. decembrim;

4.2. viena mēneša laikā pēc sistēmas izbūves un/vai nodošanas ekspluatācijā par sistēmām, kas izbūvētas pēc 2021. gada 31. decembra."

3. Svītrot 5. punkta ievaddaļā vārdus "Ikviena sistēmas".

4. Svītrot 5.1. apakšpunktu.

5. Papildināt 5.2. apakšpunktu pirms vārda "pielikumā" ar skaitli "1.".

6. Izteikt 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4. ražotāja vai uzstādītāja noteiktā laikā veikt sistēmas tehnisko apkopi, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēts septiķis;".

7. Papildināt 5. punktu ar 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5. reizi divos gados veikt akreditētā laboratorijā vidē novadāmo notekūdeņu paraugu analīzes kvalitātes noteikšanai no sistēmām, kuras notekūdeņus novada vidē pēc attīrīšanas, un analīžu rezultātus iesniegt Departamentā. Ja analīzēs konstatēta neatbilstība saistošo noteikumu 1. pielikumā noteiktajām prasībām, Departamenta noteiktajā termiņā jāveic atkārtota pārbaude;

5.6. līdz kārtējā gada 1. maijam iesniegt Departamentā rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto komunālo notekūdeņu apjomu atbilstoši saistošo noteikumu 2. pielikumam, iesniedzot to klātienē, nosūtot pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi dmv@riga.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

5.7. pēc Departamenta pieprasījuma iesniegt atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā."

8. Svītrot 6. punktā pirms vārda "Īpašnieka" vārdu "sistēmas".

9. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Notekūdeņu minimālo izvešanas biežumu (reizes/gadā) no notekūdeņu krājtvertnēm nosaka atbilstoši formulai:

23.1. ja īpašumā ir uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji:

I =

B - C1

 

I =

B - C2

, kur

A

 

A

I - notekūdeņu krājtvertnes izvešanas biežums (reizes/gadā);

B - notekūdeņu daudzums pēc ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem (m3/gadā);

A - krājtvertnes tilpums (m3);

C1 - izlietotā ūdens daudzums, kas tiek izmantots zemesgabala laistīšanai, noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu (m3);

C2 - izlietotā ūdens daudzums gadā, laistot 1 m2 zemesgabala, ir 0,4 m3, ja nav uzstādīta ūdens mēriekārta (m3), pieņemot, ka izlietotā ūdens daudzums zemesgabala laistīšanai nevar pārsniegt pusi no ūdens patēriņa skaitītāja rādījuma m3 C2 ≤ B/2;

23.2. ja īpašumā nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji:

I =

B1 - C2

, kur

A

I - notekūdeņu krājtvertnes izvešanas biežums (reizes/gadā);

B1 - notekūdeņu daudzums, pieņemot, ka viena deklarētā persona rada 25 l/diennaktī (9125 l/gadā) jeb 9,125 m3/gadā;

A - krājtvertnes tilpums (m3);

C2 - izlietotā ūdens daudzums gadā, laistot 1 m2 zemesgabala, ir 0,4 m3, ja nav uzstādīta ūdens mēriekārta (m3), pieņemot, ka izlietotā ūdens daudzums zemesgabala laistīšanai nevar pārsniegt pusi no B1;

C2 ≤

B1

)."

2

10. Svītrot 24. punktu.

11. Papildināt 28.2. apakšpunktu pirms vārda "pielikuma" ar skaitli "1.".

12. Papildināt saistošos noteikumus ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

30. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 280 naudas soda vienībām.

31. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Departamenta amatpersonas.

32. Saistošo noteikumu 31. punktā minēto amatpersonu lēmumus var pārsūdzēt Departamenta direktoram.

33. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rīgas domes Administratīvā komisija."

13. Papildināt saistošos noteikumus ar 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Rīgas domes 20__. gada __.__.
saistošajiem noteikumiem Nr. ____

DEKLARĀCIJA PAR _________. GADĀ IZVESTAJIEM NOTEKŪDEŅIEM NO DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS

1.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs:

 

2.

Būves kadastra apzīmējums, uz kuru attiecas decentralizētā kanalizācija:

 

3.

Objekta adrese:

 

4.

Ūdens patēriņš gadā, m3:

 

5.

Ūdens patēriņš gadā dārza laistīšanai, ja ir uzstādīts ūdens skaitītājs (C1), m3:

 

6.

Dārza laukums, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs dārza laistīšanai (C2) m2:

 

Izvešanas reize Nr.p.k

Asenizatora nosaukums, kurš sniedzis pakalpojumu vai čeka Nr.

Izvestie notekūdeņi, m3

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja, vai pilnvarotās personas:

Vārds, uzvārds:

   

Tālrunis:

   

E-pasta adrese:

   

Paraksts:

   

Informēšana par personas datu apstrādi

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments). Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts: dac@riga.lv.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde: Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 66 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību".

Mērķis ir apzināt, reģistrēt un kontrolēt decentralizēto sistēmu īpašnieku (valdītājus), pilnvarotās personas, nekustamajos īpašumos esošās notekūdeņu krājtvertnes un sausās tualetes, lai novērstu vides piesārņojumu. Personas datu saņēmēji - Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (ja iesniedz iesniegumu klātienē), Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (kas uztur informācijas sistēmas), kā arī apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, un pasta pakalpojumu sniedzēji, ja dokumentus nosūta/saņem pa pastu.

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā piecus gadus pēc iesnieguma saņemšanas. Nepieciešamības gadījumā Jūsu īpašuma tiesības pārbaudīs Vienotajā valsts datorizētajā zemesgrāmatā.

Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi. Ja Jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai ja neesat apmierināts ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar departamentu vai personas datu aizsardzības speciālistu vai arī Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā."

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 41 "Grozījumi Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību"" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek precizēts Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 66 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 66) nosaukums, noteikts termiņš iesniegumu iesniegšanai Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā (turpmāk - Departaments) decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk - Sistēmas) reģistrācijai, noteikti Sistēmu īpašnieku pienākumi un jauna aprēķināšanas kārtība iedzīvotāju radīto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu daudzumam, noteikts Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu pilnvarojums saistošo noteikumu izpildes kontrolei un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu, kā arī veikti redakcionāli labojumi.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu vides aizsardzības prasību ievērošanu, nosakot Sistēmu, no kurām attīrītie notekūdeņi tiek novadīti vidē, attīrīto notekūdeņu analīžu veikšanu un rezultātu iesniegšanu Departamentā vismaz reizi divos gados. Prasība noteikta ar mērķi kontrolēt individuālās attīrīšanas iekārtas, jo šobrīd individuālo attīrīšanas iekārtu īpašniekiem nav pienākuma kontrolēt Sistēmu, kuras attīra notekūdeņus un novada tos vidē, darbības efektivitāti. Vidēji vienas reizes analīžu izmaksas atkarībā no izvēlētās laboratorijas var svārstīties no 35 līdz 50 euro, ieskaitot PVN. Kā arī noteikta prasība Sistēmu īpašniekiem reizi gadā iesniegt Departamentā deklarāciju par iepriekšējā gadā izvesto komunālo notekūdeņu apjomu. Šobrīd Departamentam tiek iesniegta informācija par kopējo savākto notekūdeņu daudzumu no asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem, taču nav informācijas, kāds sadzīves kanalizācijas daudzums kopumā ir nodots asenizatoriem. Attiecīgi vēl arvien nav iespējams pilnvērtīgi izsekot radīto un savākto/nodoto notekūdeņu daudzumam, Sistēmu īpašniekiem ir iespēja vai nu nodot sadzīves notekūdeņus nereģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, vai nenodrošināt pietiekamu izvešanas biežumu, tādējādi radot apdraudējumu videi. Noteikta prasība pēc kontrolējošās institūcijas pieprasījuma iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka Sistēmas īpašnieks ir veicis darbības atbilstoši ekspluatācijas instrukcijām vai speciālistu norādījumiem, lai Sistēmas strādātu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un neradītu apdraudējumu videi. Prasība iekļauta ar mērķi dot iespēju kontrolējošo institūciju pārstāvjiem pārliecināties, ka Sistēmas īpašnieks ir veicis viņa kompetencē esošos pienākumus attiecībā uz Sistēmas uzturēšanu darba kārtībā. Tiek noteikta iedzīvotāju radīto sadzīves notekūdeņu daudzuma aprēķina formula, aprēķinos iekļaujot arī to ūdeni, kuru iedzīvotāji patērē, laistot zālienu. Saistošajos noteikumos Nr. 66 netika ņemts vērā, ka daļu ūdens, ko izmanto mājsaimniecība, tā nenovada Sistēmās, bet izmanto citām, sadzīves notekūdeņus neradošām vajadzībām, piemēram, zāliena laistīšanai. Attiecīgi Saistošajos noteikumos Nr. 66 ir mainīta aprēķina formula, pēc kuras nosaka mājsaimniecībā radīto sadzīves notekūdeņu daudzumu. Mājsaimniecībā izmantotā ūdens daudzumā netiek ieskaitīts zāliena laistīšanai izmantotais ūdens daudzums (C1 un C2). Tā kā Saistošie noteikumi Nr. 66 nosaka ne tikai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību (asenizācijas pakalpojumi vai Sistēmu uzturēšanas pakalpojumi), bet arī šo Sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību, kas nav attiecināma uz pakalpojumu sniegšanas jomu, bet attiecas uz īpašnieka pienākumiem, ekspluatējot Sistēmas, kā arī kontrolējošo institūciju tiesībām un pienākumiem Sistēmu ekspluatācijas uzraudzības veikšanai, tiek papildināts Saistošo noteikumu Nr. 66 nosaukums. Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu Nr. 66 izpildes kontroli un noteiktu administratīvo atbildību par to neievērošanu, saistošie noteikumi Nr. 66 tiek papildināti ar VI nodaļu. Tā kā liela daļa Sistēmas īpašnieku līdz šim nav iesnieguši Departamentā iesniegumu Sistēmas reģistrācijai, tiek pagarināts termiņš līdz 2021. gada 31. decembrim iesniegumu iesniegšanai, kā arī noteikts termiņš jaunas Sistēmas reģistrēšanai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvā pārkāpuma procesu par Saistošo noteikumu Nr. 66 prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Departamenta amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rīgas domes Administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par decentralizēto kanalizācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 41Pieņemts: 14.04.2021.Stājas spēkā: 12.05.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 11.05.2021. OP numurs: 2021/89.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
323067
12.05.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)