Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Līvānos 2021. gada 25. februārī

Grozījumi Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Līvānu novada domes 2021. gada 25. februāra
sēdes protokola Nr. 3 lēmumu Nr. 3-11

Līvānu novada domes 2021. gada 29. aprīļa
sēdes lēmuma Nr. 7-3 apstiprinātajā redakcijā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu,
36. panta sesto daļu, likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu,
25. pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
2018. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu

1. Izdarīt Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu, 25. pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu.

1.2. Svītrot no noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojumu vārdus: "Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumiem Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13. un 15. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro, trešo, ceturto daļu ".

1.3. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Šie saistošie noteikumi nosaka Līvānu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus un šo pabalstu apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, mājokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušiem bērniem izmaksas kārtību un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni."

1.4. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "dzīvokļa pabalsts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "mājokļa pabalsts" (attiecīgā locījumā).

1.5. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "persona (ģimene)" un "ģimene (persona)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "mājsaimniecība" (attiecīgā locījumā).

1.6. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI)", "pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai" un "pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "garantētā minimālā ienākuma pabalsts" (attiecīgā locījumā).

1.7. Svītrot noteikumu 5. punktā otro teikumu.

1.8. Izteikt noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā."

1.9. Svītrot noteikumu 7.1 punktu.

1.10. Izteikt noteikumu 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"12. Iesniedzot iesniegumu mājokļa pabalstam, pievieno normatīvajos aktos noteiktos dokumentus par pēdējiem trijiem mēnešiem.

13. Mājokļa pabalstu piešķir uz normatīvajos aktos noteikto termiņu, bet izmaksā vienu reizi trijos mēnešos."

1.11. Izteikt noteikumu 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"15. Mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem un izmaksā vienu reizi kalendārā gada laikā.

16. Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušiem bērniem nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem un izmaksā vienu reizi trijos mēnešos."

1.12. Svītrot noteikumu 18. punktu.

1.13. Mainīt noteikumu 33.3. apakšpunkta numerāciju un uzskatīt to par 32.3. apakšpunktu.

1.14. Mainīt noteikumu 34. punkta numerāciju un uzskatīt to par 33. punktu un secīgi mainīt turpmāko noteikumu punktu numerāciju.

1.15. Svītrot noteikumu IX nodaļu.

1.16. Izteikt noteikumu 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta sēdes protokola Nr. 4 lēmumu Nr. 4-28(3) apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 9 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novadā".

1.17. Papildināt noteikumus ar 38. un 39. punktu šādā redakcijā:

"38. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta sēdes protokola Nr. 4 lēmumu Nr. 4-28(2) apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 8 "Par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Līvānu novadā".

39. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Līvānu novada domes 2015. gada 28. maija sēdes protokola Nr. 6 lēmumu Nr. 6-12 apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 12 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"."

2. Šo noteikumu 1.8. apakšpunkts ir piemērojams ar 2021. gada 1. aprīli.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods

 

Līvānu novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 "Grozījumi Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ir nepieciešams noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sestajā daļā noteikts, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, kuru nosaka attiecīgās pašvaldības domes saistošajos noteikumos, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk - Likums) 33. panta trešajā daļā noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk - Noteikumi) ir atcelti Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu pat trūcīgu" un ir nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem 2015. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 8 "Par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Līvānu novadā", jo Likums un Noteikumi nosaka trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību.

Likuma 35. pants un Noteikumi nosaka mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Savukārt Noteikumu 15. punktā noteikts, ka mājokļa pabalstu izmaksā ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā. Tāpēc nepieciešams precizēt mājokļa pabalsta izmaksas kārtību, kā arī aizstāt terminu "dzīvokļa pabalsts" ar terminu "mājokļa" pabalsts.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta piektajā daļā noteikts, ka pašvaldības domes saistošajos noteikumos paredz kārtību, kādā izmaksājams mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam, pabalsta apmēru pašvaldība nosaka, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos mājokļa pabalsta aprēķināšanas noteikumus, piešķirot mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam, pašvaldība nevērtē šā bērna ienākumus un materiālo stāvokli.

Tāpēc nepieciešams paredzēt saistošajos noteikumos mājokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušiem bērniem izmaksas kārtību un jāatzīst par spēku zaudējušiem 2015. gada 28. maija saistošie noteikumi Nr. 12 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi paredz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni ar piemērot ar 01.04.2021. un atzīst par spēku zaudējušiem 2015. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 9 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novadā".

Atzīst par spēku zaudējušiem 2015. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 8 "Par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Līvānu novadā".

Precizē mājokļa pabalsta izmaksas kārtību.

Aizstāj visā noteikumu tekstā vārdus "dzīvokļa pabalsts" ar vārdiem "mājokļa pabalsts".

Paredz mājokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušiem bērniem izmaksas kārtību un atzīst par spēku zaudējušiem 2015. gada 28. maija saistošos noteikumus Nr. 12 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

Precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums, numerācija un termini.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumi tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros, Sociālajam dienestam piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par sociālās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Līvānu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 25.02.2021.Stājas spēkā: 12.05.2021.Zaudē spēku: 15.11.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 11.05.2021. OP numurs: 2021/89.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323055
12.05.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"