Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2021. gada 8. maijā

Par līgumu stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka:

1. 2021. gada 19. aprīlī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgums par klasificētas informācijas aizsardzību (parakstīts 2020. gada 24. septembrī Briselē, apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 114).

2. 2021. gada 1. jūnijā stāsies spēkā Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līgums sociālās drošības jomā (parakstīts 2020. gada 23. septembrī Rīgā un Gērnsijā, ratificēts Saeimā 2021. gada 4. februārī, publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 32, 2021. gada 16. februārī).

Pielikumā: 2020. gada 24. septembra Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgums par klasificētas informācijas aizsardzību latviešu un angļu valodā.

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktora p.i. K. Līce

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN MELNKALNES VALDĪBAS
LĪGUMS
PAR KLASIFICĒTAS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBU

Latvijas Republikas valdība un Melnkalnes valdība, turpmāk "Puses", abu Pušu nacionālās drošības interesēs ir vienojušās par turpmāko.

1. PANTS
MĒRĶIS

Šā Līguma mērķis ir nodrošināt tādas Klasificētas informācijas aizsardzību, ko izstrādājušas vai sniegušas Puses vai to jurisdikcijā esošas juridiskas vai fiziskas personas. Līgumā noteiktas drošības procedūras un kārtība, kādā veicama šī aizsardzība.

2. PANTS
DEFINĪCIJAS

Šā Līguma ietvaros:

a) "Drošības prasību pārkāpums" ir darbība vai bezdarbība, kura ir pretrunā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem un kuras rezultātā notiek faktiska vai iespējama Klasificētas informācijas neatļauta izpaušana vai nozaudēšana.

b) "Klasifikācijas pakāpe" ir kategorija, kura saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem nosaka Klasificētas informācijas sensitivitāti, kaitējuma pakāpi, kas var rasties gadījumā, ja to neatļauti izpauž vai nozaudē, kā arī aizsardzības līmeni, ko Puses piemēro šai informācijai.

c) "Klasificēts līgums" ir līgums starp vienas Puses valsts iestādi vai juridisku personu - "Pasūtītāju" un otras Puses juridisku personu - "Līgumslēdzēju", kura ietvaros Klasificēta informācija tiek sniegta Līgumslēdzējam vai Līgumslēdzējs to izstrādā, vai arī tā tiek sniegta Līgumslēdzēja darbiniekiem, kuriem nepieciešams piekļūt Klasificētai informācijai Pasūtītāja telpās.

d) "Klasificēta informācija" ir jebkura informācija, neatkarīgi no tās veida, vai materiāls, kam nepieciešama aizsardzība pret neatļautu izpaušanu vai nozaudēšanu un kas klasificēts saskaņā ar Izcelsmes Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Ja vien nav norādīts citādi, atsauce uz Klasificētu informāciju šajā Līgumā ietver arī Latvijas Republikas informāciju DIENESTA VAJADZĪBĀM.

e) "Industriālās drošības sertifikāts" ir Nacionālās drošības iestādes atzinums, ka tās jurisdikcijā esoša juridiska persona atbilst nosacījumiem, lai saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem piekļūtu Klasificētai informācijai un apstrādātu to.

f) "Nacionālā drošības iestāde" ir Puses valsts iestāde, kas ir atbildīga par šā Līguma īstenošanu un pārraudzību.

g) "Nepieciešamība zināt" ir prasība fiziskai vai juridiskai personai piekļūt Klasificētai informācijai, lai pildītu amata vai dienesta pienākumus vai sniegtu pakalpojumus.

h) "Speciālā atļauja" ir Nacionālās drošības iestādes vai citas kompetentas valsts iestādes atzinums, ka fiziskai personai ir veikta pārbaude, lai tā varētu piekļūt un apstrādāt Klasificētu informāciju saskaņā ar attiecīgās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

i) "Informācijas valdītājs" ir Puses valsts iestāde, kas saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir atbildīga par visiem lēmumiem, kas ietekmē Puses nacionālo Klasificēto informāciju, kas izstrādāta un / vai sniegta saskaņā ar šo Līgumu. Puses jurisdikcijā esoši Līgumslēdzēji var izstrādāt vai saņemt Klasificētu informāciju, bet netiek uzskatīti par Informācijas valdītāju šā Līguma ietvaros.

j) "Izcelsmes puse" ir Puse vai tās jurisdikcijā esošs Līgumslēdzējs, kas saskaņā ar šo Līgumu izstrādā un / vai sniedz Klasificētu informāciju Saņēmējai pusei.

k) "Saņēmēja puse" ir Puse vai tās jurisdikcijā esošs Līgumslēdzējs, kas saskaņā ar šo Līgumu saņem Klasificētu informāciju no Izcelsmes puses.

l) "Trešā puse" ir jebkura starptautiska organizācija vai valsts, tostarp tās jurisdikcijā esošās juridiskas vai fiziskas personas, kas nav šā Līguma Puse.

3. PANTS
NACIONĀLĀS DROŠĪBAS IESTĀDES

1. Pušu nozīmētās Nacionālās drošības iestādes ir:

Latvijas Republikā:

Satversmes aizsardzības birojs

Melnkalnē:

Direkcija za zaštitu tajnih podataka

2. Nacionālās drošības iestādes sniedz viena otrai oficiālo kontaktinformāciju.

3. Puses rakstiski paziņo viena otrai par visām būtiskajām izmaiņām (tajā skaitā, bet ne tikai iestāžu kontaktinformācijas vai nosaukuma maiņu) saistībā ar to attiecīgajām Nacionālajām drošības iestādēm.

4. PANTS
KLASIFIKĀCIJAS PAKĀPES

1. Klasifikācijas pakāpes šādi savstarpēji atbilst un tiek uzskatītas par ekvivalentām:

Latvijas Republika

Melnkalne

Ekvivalents angļu valodā

SEVIŠĶI SLEPENI

STROGO TAJNO

TOP SECRET

SLEPENI

TAJNO

SECRET

KONFIDENCIĀLI

POVJERLJIVO

CONFIDENTIAL

DIENESTA VAJADZĪBĀM

INTERNO

RESTRICTED

5. PANTS
PIEKĻUVE KLASIFICĒTAI INFORMĀCIJAI

1. Katra Puse izsniedz Speciālās atļaujas savas valsts pilsoņiem un Industriālās drošības sertifikātus juridiskām personām, kas atrodas tās jurisdikcijā.

2. Lai piekļūtu Klasificētai informācijai, kas klasificēta DIENESTA VAJADZĪBĀM / INTERNO / RESTRICTED, Speciālā atļauja nav nepieciešama. Šai informācijai var piekļūt tikai fiziskas personas, kurām ir Nepieciešamība zināt un kuras ir pilnvarotas tai piekļūt un instruētas par savu atbildību.

3. Piekļuve Klasificētai informācijai, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL vai augstāk, tiek atļauta tikai fiziskām personām, kurām saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir Speciālā atļauja, Nepieciešamība zināt un kuras ir instruētas par savu atbildību.

4. Katra Puse izmanto Klasificētu informāciju tikai mērķim, kādam tā ir sniegta.

6. PANTS
DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Puses saskaņā ar to nacionālajiem normatīvajiem aktiem aizsargās Klasificētu informāciju, kas izstrādāta un / vai sniegta saskaņā ar šo Līgumu, piemērojot Klasificētai informācijai vismaz tādu pašu aizsardzību kā ekvivalentas Klasifikācijas pakāpes nacionālai Klasificētai informācijai.

2. Izcelsmes puse:

a) nodrošina, ka Klasificētai informācijai ir piešķirta atbilstoša Klasifikācijas pakāpe saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

b) informē Saņēmēju pusi par jebkādiem sniegtās Klasificētās informācijas izplatīšanas nosacījumiem vai izmantošanas ierobežojumiem;

c) informē Saņēmēju pusi par jebkādām turpmākām izmaiņām saistībā ar sniegtās Klasificētās informācijas Klasifikācijas pakāpi.

3. Saņēmēja puse:

a) reģistrē Klasificētu informāciju, kas saņemta šā Līguma ietvaros;

b) vienmēr var noteikt Klasificētas informācijas, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL vai augstāk, atrašanās vietu;

c) nodrošina, ka Klasificētai informācijai piešķirtās Klasifikācijas pakāpes netiek izmainītas vai atsauktas bez iepriekšējas rakstiskas Izcelsmes puses piekrišanas;

d) nodrošina, ka Klasificēta informācija netiek izpausta vai sniegta Trešajai pusei bez iepriekšējas rakstiskas Izcelsmes puses piekrišanas.

7. PANTS
SADARBĪBA

1. Lai uzturētu salīdzināmus drošības standartus, Nacionālās drošības iestādes pēc pieprasījuma informē viena otru par to drošības regulējumu, pamatnostādnēm un praksi saistībā ar Klasificētas informācijas aizsardzību.

2. Pēc vienas Puses Nacionālās drošības iestādes pieprasījuma otras Puses Nacionālā drošības iestāde izdod rakstisku apliecinājumu, ka ir izsniegta derīga Speciālā atļauja vai Industriālās drošības sertifikāts.

3. Ja vienas Puses pilsonim nav izsniegta Speciālā atļauja, otras Puses Nacionālā drošības iestāde var nosūtīt pieprasījumu izsniegt Speciālo atļauju tās Puses Nacionālajai drošības iestādei, kuras pilsonis viņš vai viņa ir.

4. Nacionālās drošības iestādes pēc pieprasījuma un saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem sniedz viena otrai atbalstu, veicot pārbaudes Industriālās drošības sertifikātu un Speciālo atļauju izsniegšanai.

5. Nacionālās drošības iestādes nekavējoties rakstiski paziņo viena otrai par izmaiņām saistībā ar Speciālajām atļaujām un Industriālās drošības sertifikātiem, par ko sniegts apliecinājums.

6. Sadarbība šā Līguma ietvaros notiek angļu valodā.

8. PANTS
KLASIFICĒTI LĪGUMI

1. Ja vienas Puses jurisdikcijā esošs Pasūtītājs ierosina noslēgt Klasificētu līgumu ar otras Puses jurisdikcijā esošu Līgumslēdzēju, tas vispirms, izmantojot savas valsts Nacionālo drošības iestādi, no otras Puses Nacionālās drošības iestādes saņem rakstisku apstiprinājumu par to, ka Līgumslēdzējam ir piešķirts atbilstošas Klasifikācijas pakāpes Industriālās drošības sertifikāts.

2. Ja Līgumslēdzējam nav izsniegts Industriālās drošības sertifikāts, Pasūtītāja Puses Nacionālā drošības iestāde var nosūtīt Līgumslēdzēja Puses Nacionālajai drošības iestādei pieprasījumu izsniegt Industriālās drošības sertifikātu.

3. Pieprasījumā apstiprināt vai izsniegt Industriālās drošības sertifikātu iekļauj:

a) Klasifikācijas pakāpe Klasificētai informācijai, kuru paredzēts sniegt potenciālajam Līgumslēdzējam vai ko tas izstrādās, informācija par Līgumslēdzēja tiesībām glabāt Klasificētu informāciju tā telpās un apstrādāt Klasificētu informāciju tā Klasificētas informācijas sistēmās;

b) pilns Līgumslēdzēja nosaukums, tā pasta adrese, un slepenības režīma pārvaldnieka vārds, uzvārds un kontaktinformācija;

c) informācija par Klasificēto līgumu.

4. Līgumslēdzējam ir pienākums ievērot turpmāk minēto:

a) saņemt atbilstošu Industriālās drošības sertifikātu;

b) nodrošināt, ka Līgumslēdzēja darbiniekiem, kuriem nepieciešama piekļuve Klasificētai informācijai, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL vai augstāk, izsniegta atbilstoša Speciālā atļauja;

c) nodrošināt, ka Līgumslēdzēja darbiniekiem, kuriem piešķirta piekļuve Klasificētai informācijai, ir informēti par savu pienākumu aizsargāt Klasificētu informāciju saskaņā ar šajā Līguma un nacionālajos normatīvajos aktos noteikto;

d) izstrādāt un ievērot Klasificētas informācijas aizsardzības prasības savās telpās saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

e) nekavējoties ziņot savai Nacionālajai drošības iestādei par jebkuru Drošības prasību pārkāpumu saistībā ar Klasificētu līgumu.

5. Lai nodrošinātu atbilstošu drošības uzraudzību un kontroli, Klasificētā līgumā iekļauj drošības prasību sadaļu. Drošības prasību sadaļas kopija nosūtāma Pušu Nacionālajām drošības iestādēm.

6. Klasificēta līguma drošības prasību sadaļa ietver vismaz turpmāk minēto:

a) atsauci uz šo Līgumu, termina "Klasificēta informācija" definīciju un Pušu ekvivalentu Klasifikācijas pakāpju tabulu saskaņā ar šā Līguma 4. panta noteikumiem;

b) nosacījumu, ka Klasificēta informācija, kas izstrādāta un / vai sniegta Klasificēta līguma ietvaros, tiek aizsargāta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;

c) nosacījumu, ka Līgumslēdzējs izpauž Klasificētu informāciju tikai fiziskām personām, kurām ir Nepieciešamība zināt, un Klasificētas informācijas, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL vai augstāk, gadījumā - izsniegta atbilstošas Klasifikācijas pakāpes Speciālā atļauja saskaņā ar šā Līguma 5. pantā minētajiem noteikumiem un kurām uzdots pildīt amata vai dienesta pienākumus vai sniegt pakalpojumus saistībā ar Klasificēto līgumu;

d) nosacījumu, ka Līgumslēdzējs bez iepriekšējas rakstiskas Informācijas valdītāja piekrišanas neizpauž vai neatļauj Klasificētas informācijas izpaušanu Trešajai pusei vai jebkurai citai pusei, kas nav Klasificēta līguma puse;

e) nosacījumu, ka Klasificēta līguma ietvaros sniegta Klasificēta informācija tiek izmantota vienīgi mērķim, kādam tā tika sniegta, vai arī, kā to vēlāk rakstiski atļāvis Informācijas valdītājs;

f) procedūru, kā paziņot par izmaiņām šā Līguma ietvaros izstrādātas un / vai sniegtas Klasificētas informācijas Klasifikācijas pakāpē;

g) kanālus un procedūras, ko izmanto Klasificētas informācijas pārvadāšanai un / vai pārsūtīšanai;

h) procedūras, ko izmanto, lai apstiprinātu vizītes, kas saistītas ar Klasificēta līguma izpildi, saskaņā ar šā Līguma 11. pantu;

i) Nacionālo drošības iestāžu, kuras pārrauga ar Klasificētu līgumu saistītās Klasificētās informācijas aizsardzību, kontaktinformāciju, un

j) Līgumslēdzēja pienākumu nekavējoties informēt Nacionālo drošības iestādi par jebkuru faktisku vai iespējamu Drošības prasību pārkāpumu saistībā ar Klasificētu līgumu.

9. PANTS
KLASIFICĒTAS INFORMĀCIJAS PĀRSŪTĪŠANA

1. Klasificētu informāciju pārsūta saskaņā ar Izcelsmes puses normatīvajiem aktiem vai citā veidā, par ko vienojušās Nacionālās drošības iestādes.

2. Klasificētu informāciju, kas klasificēta SEVIŠĶI SLEPENI / STROGO TAJNO / TOP SECRET, pārsūta ar kurjeru vai diplomātisko pastu.

3. Klasificētu informāciju, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL un SLEPENI / TAJNO / SECRET pārsūta ar kurjeru vai diplomātisko pastu. Nacionālās drošības iestādes var vienoties par alternatīviem pārsūtīšanas kanāliem saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem; šādos gadījumos:

a) personai, kas veic Klasificētās informācijas pārsūtīšanu, ir pilnvarota piekļūt atbilstošas Klasifikācijas pakāpes Klasificētai informācijai;

b) Izcelsmes puse saglabā pārsūtītās Klasificētās informācijas vienību sarakstu; šā saraksta kopiju nodod Saņēmējai pusei, lai nosūtītu Nacionālajai drošības iestādei;

c) Klasificētu informāciju iepako saskaņā ar Izcelsmes puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

d) Klasificētu informāciju piegādā, saņemot par to saņemšanas apliecinājumu;

e) kurjeram ir Izcelsmes puses vai Saņēmējas puses Nacionālā drošības iestādes izsniegts kurjera sertifikāts.

4. Lielus Klasificētas informācijas, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL vai augstāk, apjomus pārsūta saskaņā ar transportēšanas plānu, ko apstiprinājušas abu Pušu Nacionālās drošības iestādes. Ja nepieciešams, transportēšanas plānā iekļauj šādu informāciju:

a) Klasificētā līguma apraksts;

b) valstis, kas piedalās Klasificētajā līgumā;

c) sūtījuma apraksts (tostarp Klasifikācijas pakāpe);

d) iesaistīto valsts iestāžu un uzņēmumu pārstāvju (tostarp slepenības režīma pārvaldnieka) identifikācijas dati;

e) piegādes, pārvades un / vai apstrādes punkti;

f) komersantu, kas iesaistīti katrā transportēšanas sadaļā, identifikācijas dati;

g) sūtījuma maršrutēšana;

h) ziņas par ostas drošības un muitas amatpersonām;

i) informācija par kurjeriem;

j) ziņas par pavadošo personālu.

5. Klasificēta informācija, kas klasificēta DIENESTA VAJADZĪBĀM / INTERNO / RESTRICTED, var tikt pārsūtīta ierakstītā pasta sūtījumā vai, izmantojot citus piegādes pakalpojumus saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

6. Puses var pārsūtīt Klasificētu informāciju, kas ir aizsargāta ar šifrēšanas metodēm, saskaņā ar drošības procedūrām, ko apstiprinājušas Nacionālās drošības iestādes.

10. PANTS
KLASIFICĒTAS INFORMĀCIJAS PAVAIROŠANA, TULKOŠANA UN IZNĪCINĀŠANA

1. Klasificētas informācijas kopijām un tulkojumiem piešķir atbilstošus klasifikācijas apzīmējumus un aizsargā tāpat kā oriģinālo Klasificēto informāciju.

2. Tulkojumus vai kopijas veic tikai minimālā apjomā, kāds nepieciešams oficiāliem mērķiem.

3. Klasificētas informācijas, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL vai augstāk, tulkojumus vai kopijas var veikt tikai fiziskas personas, kurām izsniegta Speciālā atļauja piekļuvei Klasificētai informācijai ar ekvivalentu Klasifikācijas pakāpi kā informācijai, kas tiek tulkota vai pavairota.

4. Tulkojumi ietver atbilstošu anotāciju valodā, kurā tie ir tulkoti, ar norādi, ka tajos ir ietverta Izcelsmes puses Klasificēta informācija.

5. Informāciju, kas klasificēta SEVIŠĶI SLEPENI / STROGO TAJNO / TOP SECRET, nedrīkst tulkot vai pavairot bez iepriekšējas rakstiskas Informācijas valdītāja piekrišanas.

6. Ja saskaņā ar šo Līgumu sniegtā Klasificētā informācija vairs nav nepieciešama un nav noteikts citādi, tā tiek iznīcināta saskaņā ar Saņēmējas puses normatīvajiem aktiem tā, lai novērstu tās pilnīgu vai daļēju rekonstruēšanu.

7. Saņēmēja puse nekavējoties rakstiski paziņo Izcelsmes Puses Nacionālajai drošības iestādei par Klasificētas informācijas, kas klasificēta SEVIŠĶI SLEPENI / STROGO TAJNO / TOP SECRET, iznīcināšanu.

8. Ja krīzes situācijā nav iespējams aizsargāt Klasificētu informāciju, kas sniegta saskaņā ar šo Līgumu, Klasificēto informāciju nekavējoties iznīcina. Saņēmēja puse nekavējoties rakstiski paziņo Izcelsmes puses Nacionālajai drošības iestādei par šīs Klasificētās informācijas iznīcināšanu.

11. PANTS
VIZĪTES

1. Ja vien Nacionālās drošības iestādes nav vienojušās citādi, vizītēm, kuru ietvaros nepieciešama piekļuve Klasificētai informācijai, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL / vai augstāk, un telpām, kurās tiek apstrādāta šāda informācija, nepieciešama iepriekšēja rakstiska apmeklējamās Puses Nacionālās drošības iestādes piekrišana.

2. Apmeklētājs vismaz divdesmit dienas pirms paredzētās vizītes dienas iesniedz vizītes pieprasījumu savas valsts Nacionālajai drošības iestādei, kas to pārsūta otras Puses Nacionālajai drošības iestādei.

3. Steidzamos gadījumos vizītes pieprasījumu var iesniegt īsākā laikā, ja to iepriekš saskaņojušas Nacionālās drošības iestādes.

4. Vizītes pieprasījums satur šādu informāciju:

a) apmeklētāja vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta, pilsonība un pases / personas apliecības numurs;

b) apmeklētāja amata nosaukums un pārstāvētās organizācijas nosaukums;

c) apmeklētāja Speciālās atļaujas un tās derīguma termiņa apstiprinājums;

d) vizītes datums un ilgums. Atkārtotas vizītes gadījumā norāda kopējo vizīšu ilgumu;

e) vizītes mērķis un paredzamā Klasifikācijas pakāpe Klasificētajai informācijai, kura tiks apspriesta vai kurai piekļūs;

f) apmeklējamās organizācijas nosaukums, adrese, tālruņa / faksa numurs, e-pasta adrese un kontaktpersona;

g) datēts un apzīmogots apmeklētāja Nacionālās drošības iestādes pārstāvja paraksts.

12. PANTS
DROŠĪBAS PRASĪBU PĀRKĀPUMS

1. Nacionālās drošības iestādes nekavējoties rakstiski informē viena otru par jebkuru faktisku vai iespējamu Drošības prasību pārkāpumu, kas ietver otras Puses Klasificētu informāciju.

2. Saņēmējas puses kompetentās iestādes nekavējoties izmeklē jebkuru faktisku vai iespējamu Drošības prasību pārkāpumu. Ja nepieciešams, Izcelsmes puses kompetentās iestādes sniedz atbalstu izmeklēšanai.

3. Puses, kuras jurisdikcijā ir faktiskā vai iespējamā Drošības prasību pārkāpuma izmeklēšana, kompetentās iestādes un tiesas veic atbilstošas tiesiskas darbības saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

4. Saņēmējas puses Nacionālā drošības iestāde saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem veic atbilstošus pasākumus, lai ierobežotu Drošības prasību pārkāpuma sekas un novērstu tā atkārtošanos.

5. Otras Puses Nacionālo drošības iestādi informē par izmeklēšanas rezultātiem un veiktajiem pasākumiem, ja tādi ir.

13. PANTS
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. Līgums neietekmē starp abām Pusēm vai kompetentām iestādēm pastāvošos līgumus un saprašanās memorandus, kas regulē Klasificētas informācijas aizsardzību, ciktāl to noteikumi nav pretrunā ar šo Līgumu.

2. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par Pušu iekšējo procedūru izpildi.

3. Līgums var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Šādi grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šā panta 2. daļā noteikto kārtību.

4. Katra Puse ir tiesīga, rakstiski informējot otru Pusi, izbeigt Līguma darbību. Šādā gadījumā Līgums zaudē spēku sešus mēnešus pēc dienas, kurā otra Puse saņem šādu paziņojumu.

5. Neatkarīgi no šī Līguma izbeigšanas visa Klasificētā informācija, kas ir izstrādāta un / vai sniegta saskaņā ar šo Līgumu, tiek aizsargāta saskaņā ar šo Līgumu tik ilgi, kamēr tā ir klasificēta.

6. Jebkuri strīdi par Līguma interpretāciju vai īstenošanu tiek risināti pārrunu un konsultāciju ceļā starp Pusēm.

7. Katra Puse sedz savus izdevumus, kas radušies, pildot savus pienākumus saskaņā ar šo Līgumu.

To apliecinot, Pušu pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši šo Līgumu.

Parakstīts Briselē 2020. gada 24. septembrī divos eksemplāros, latviešu, melnkalniešu un angļu valodā, visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas līguma interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Edgars Skuja

Melnkalnes valdības vārdā

Dubravka Laloviča

 

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA
AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO
CONCERNING THE PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of the Republic of Latvia and the Government of Montenegro hereinafter referred to as "the Parties", in the interests of national security of both Parties, have agreed as follows.

ARTICLE 1
PURPOSE

The purpose of this Agreement is to ensure the protection of Classified Information generated or provided by the Parties or by legal entities or individuals under their jurisdiction. The Agreement sets out the security procedures and arrangements for such protection.

ARTICLE 2
DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

a) "Breach of security" means an act or an omission contrary to national laws and regulations which results in actual or possible unauthorised disclosure or loss of Classified Information.

b) "Classification Level" means a category, according to the national laws and regulations of the Parties, which indicates the sensitivity of Classified Information, the degree of damage that might arise in the event of its unauthorised disclosure or loss, and the level of protection to be applied to it by the Parties.

c) "Classified Contract" means a contract between a government institution or a legal entity from one Party - "Contracting Authority", and a legal entity from other Party - "Contractor", where Classified Information is provided to the Contractor or generated by the Contractor or provided to members of the Contractor's staff requiring access to Classified Information in facilities of the Contracting Authority.

d) "Classified Information" means any information, regardless of its nature, or material that requires protection against unauthorised disclosure or loss, and to which a classification has been applied under national laws and regulations of the Providing Party. A reference to Classified Information in this Agreement shall also include Latvian information at the level DIENESTA VAJADZĪBĀM, unless otherwise specified.

e) "Facility Security Clearance" means the determination by the National Security Authority that a legal entity under its jurisdiction fulfils the conditions to access and handle Classified Information in accordance with national laws and regulations.

f) "National Security Authority" means the government institution in a Party responsible for the implementation and supervision of this Agreement.

g) "Need to know" means the requirement for an individual or a legal entity to access Classified Information to perform official tasks or services.

h) "Personnel Security Clearance" means the determination by the National Security Authority or other competent authority that an individual has been security cleared to access and handle Classified Information, in accordance with the national laws and regulations of the respective Party.

i) "Originator" means the government institution in a Party, which, in accordance with its national laws and regulations, is responsible for any decisions affecting Classified Information generated and / or provided under this Agreement. Contractors under the jurisdiction of a Party may generate and / or provide Classified Information, but they are not considered the Originator for the purposes of this Agreement.

j) "Providing Party" means the Party or a Contractor under its jurisdiction, which under this Agreement generates and / or provides Classified Information to the Receiving Party.

k) "Receiving Party" means the Party or a Contractor under its jurisdiction, which receives Classified Information from the Providing Party under this Agreement.

l) "Third Party" means any international organisation or state, including legal entities or individuals under its jurisdiction, which is not a Party to this Agreement.

ARTICLE 3
NATIONAL SECURITY AUTHORITIES

1. The National Security Authorities designated by the Parties are:

For the Republic of Latvia:

Satversmes aizsardzības birojs

For Montenegro:

Direkcija za zaštitu tajnih podataka

2. The National Security Authorities shall provide each other with official contact details.

3. The Parties shall notify each other in writing of any significant changes (including but not limited to changes in contact details and titles of the institutions) to their respective National Security Authorities.

ARTICLE 4
CLASSIFICATION LEVELS

The Classification Levels shall correspond to one another as follows and shall be considered as equivalent:

Republic of Latvia

Montenegro

Equivalent in English

SEVIŠĶI SLEPENI

STROGO TAJNO

TOP SECRET

SLEPENI

TAJNO

SECRET

KONFIDENCIĀLI

POVJERLJIVO

CONFIDENTIAL

DIENESTA VAJADZĪBĀM

INTERNO

RESTRICTED

ARTICLE 5
ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION

1. Each Party shall issue Personnel Security Clearances for its own nationals and Facility Security Clearances for legal entities under its jurisdiction.

2. A Personnel Security Clearance and / or Facility Security Clearance is not required for access to Classified Information at the level DIENESTA VAJADZĪBĀM / INTERNO / RESTRICTED. Access shall be limited to individuals who have a Need-to-know, are authorised to access this information and are briefed on their responsibilities.

3. Access to Classified Information at the level KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL or above is limited to individuals who hold a Personnel Security Clearance in accordance with national laws and regulations, have a Need-to-know and are briefed on their responsibilities.

4. Each Party shall use Classified Information solely for the purpose it has been provided for.

ARTICLE 6
SECURITY MEASURES

1. The Parties shall protect Classified Information generated and / or provided under this Agreement according to their national laws and regulations, affording at least the same level of protection to Classified Information as afforded to its national Classified Information of an equivalent Classification Level.

2. The Providing Party shall:

a) ensure that Classified Information is afforded appropriate Classification Level in accordance with its national laws and regulations;

b) inform the Receiving Party of any conditions of release or limitations on the use of the Classified Information provided;

c) inform the Receiving Party of any subsequent change in the Classification Level of the Classified Information provided.

3. The Receiving Party shall:

a) register Classified Information provided under this Agreement;

b) be able to, at all times, establish the location of Classified Information at the level KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL or above;

c) ensure that the Classification Levels assigned to Classified Information are not altered or revoked without the prior written consent of the Providing Party;

d) ensure that Classified Information is not disclosed or provided to a Third Party without the prior written consent of the Providing Party.

ARTICLE 7
COOPERATION

1. In order to maintain comparable standards of security, the National Security Authorities shall, on request, inform each other about their security regulations, policies and practices for protecting Classified Information.

2. On request of the National Security Authority of one Party, the National Security Authority of the other Party shall issue a written confirmation that a valid Personnel Security Clearance or Facility Security Clearance has been issued.

3. If a national of one Party has not been granted a Personnel Security Clearance, the National Security Authority of the other Party can send a request to issue a Personnel Security Clearance to the National Security Authority of the Party he or she is a national of.

4. The National Security Authorities shall assist each other on request in carrying out the vetting for Facility Security Clearance and Personnel Security Clearance in accordance with national laws and regulations.

5. The National Security Authorities shall immediately notify each other in writing about changes in Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances for which a confirmation has been provided.

6. The cooperation under this Agreement shall be effected in English.

ARTICLE 8
CLASSIFIED CONTRACTS

1. If a Contracting Authority under the jurisdiction of a Party proposes to conclude a Classified Contract with a Contractor under the jurisdiction of the other Party, it shall, through its National Security Authority, obtain a written confirmation from the National Security Authority of the other Party that the Contractor has been granted a Facility Security Clearance to the appropriate Classification Level.

2. If the Contractor has not been granted a Facility Security Clearance, the National Security Authority of the Party of the Contracting Authority can send a request to issue a Facility Security Clearance to the National Security Authority of the Contractor.

3. The request for the confirmation or issuance of Facility Security Clearance shall contain:

a) Classification Level of the Classified Information expected to be provided to or generated by the prospective Contractor, information on the rights of the Contractor to store Classified Information at its facilities and handle Classified Information in Classified Information Systems;

b) full name of the Contractor, its postal address, first name, last name and contact information of its Facility Security Officer;

c) details of the Classified Contract.

4. The Contractor shall be obliged to comply with the following:

a) hold an appropriate Facility Security Clearance;

b) ensure that members of the Contractor's staff requiring access to Classified Information at the level KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL or above hold appropriate Personnel Security Clearances;

c) ensure that members of the Contractor's staff who have been granted access to Classified Information are informed of their responsibilities to protect Classified Information in accordance with the conditions defined in this Agreement and with national laws and regulations;

d) establish and adhere to procedures for protection of Classified information within its facilities in accordance with the national laws and regulations;

e) notify immediately its National Security Authority of any Breach of Security relating to the Classified Contract.

5. To allow adequate security oversight and control, a Classified Contract shall contain security clauses. A copy of the security clauses shall be forwarded to the National Security Authorities of Parties.

6. The security clauses of Classified Contracts shall include at least the following:

a) a reference to this Agreement, the definition of the term "Classified Information", and the table of the equivalent Classification Levels of the Parties in accordance with the provisions of Article 4 of this Agreement;

b) a statement that Classified Information generated and / or provided in the framework of the Classified Contract shall be protected in accordance with the applicable national laws and regulations;

c) a statement that the Contractor shall disclose the Classified Information only to individuals who have a Need to know, and, in case of Classified Information at the level KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL or above, hold a Personnel Security Clearance at the appropriate Classification Level in accordance with the provisions specified in Article 5 of this Agreement, and have been assigned to perform official tasks or services in relation to the Classified Contract;

d) a statement that the Contractor shall not disclose, or permit the disclosure of Classified Information to a Third Party or any other party that is not part of the Classified Contract without the prior written consent of the Originator;

e) a statement that Classified Information provided under the Classified Contract is to be used solely for the purpose for which it has been provided, or as further expressly authorised by the Originator in writing;

f) a procedure for communicating changes in the Classification Level of Classified Information generated and / or provided under this Agreement;

g) the channels and procedures to be used for the transport and / or transmission of Classified Information;

h) the procedures for the approval of visits associated with Classified Contract, which shall be in accordance with Article 11 of this Agreement;

i) the contact details of the National Security Authorities responsible to oversee the protection of Classified Information related to the Classified Contract; and

j) the obligation of the Contractor to promptly notify its National Security Authority of any actual or suspected Breach of Security related to the Classified Contract.

ARTICLE 9
TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. Classified Information shall be transmitted in accordance with national laws and regulations of the Providing Party or as otherwise agreed between the National Security Authorities.

2. Classified Information at the level SEVIŠĶI SLEPENI / STROGO TAJNO / TOP SECRET shall be transmitted only by a courier or diplomatic pouch.

3. Classified Information at the levels KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL and SLEPENI / TAJNO / SECRET shall be transmitted by a courier or diplomatic pouch. The National Security Authorities may agree on alternative channels of transmission in accordance with national laws and regulations; in such cases:

a) the person performing transmission of Classified Information must be authorized to have access to Classified Information of the corresponding Classification Level;

b) a list of the items of Classified Information transmitted must be retained by the Providing Party; a copy of this list shall be handed over to the Receiving Party for forwarding to its National Security Authority;

c) Classified Information must be packed in accordance with the national laws and regulations of the Providing Party;

d) Classified Information must be delivered against receipt;

e) the courier shall be issued a courier certificate by the National Security Authority of the Providing Party or Receiving Party.

4. Large volumes of Classified Information at the level KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL or above shall be transmitted in accordance with a transportation plan confirmed by the National Security Authorities of both Parties. Where applicable, the transportation plan shall contain the following information:

a) description of the Classified Contract;

b) countries participating in the Classified Contract;

c) description of consignment (including Classification Level);

d) identification of participating government and company representatives (including Facility Security Officers);

e) delivery points, transfer points, and / or processing points;

f) identification of commercial entities to be involved in each movement;

g) routing of consignment;

h) details on port security and customs officials;

i) details on couriers;

j) details on escorting personnel.

5. Classified Information at the level DIENESTA VAJADZĪBĀM / INTERNO / RESTRICTED may be transmitted by registered mail or other delivery services in accordance with national laws and regulations.

6. The Parties may transmit Classified Information protected by cryptographic means in accordance with security procedures approved by the National Security Authorities.

ARTICLE 10
REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. Reproductions and translations of Classified Information shall bear original classification markings and shall be protected in the same way as the original Classified Information.

2. Translations or reproductions shall be limited to the minimum required for an official purpose.

3. Translations or reproductions of Classified Information at the level KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL or above shall be made only by individuals who hold a Personnel Security Clearance to the equivalent Classification Level of the Classified Information being translated or reproduced.

4. Translations shall contain a suitable annotation in the language in which they have been translated, indicating that they contain Classified Information of the Providing Party.

5. Classified Information at the level SEVIŠĶI SLEPENI / STROGO TAJNO / TOP SECRET shall not be translated or reproduced without the prior written consent of the Originator.

6. Classified Information provided under this Agreement, when no longer required and if not otherwise prescribed, shall be destroyed in accordance with national laws and regulations of the Receiving Party in a manner that prevents its reconstruction, in whole or in part.

7. The Receiving Party shall notify immediately in writing the National Security Authority of the Providing Party about the destruction of this Classified Information at the level SEVIŠĶI SLEPENI / STROGO TAJNO / TOP SECRET.

8. If a crisis situation makes it impossible to protect Classified Information provided under this Agreement, the Classified Information shall be destroyed immediately. The Receiving Party shall notify immediately in writing the National Security Authority of the Providing Party about the destruction of this Classified Information.

ARTICLE 11
VISITS

1. Visits requiring access to Classified Information at the level KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL or above and to facilities in which such information is being handled are subject to the prior written consent of the National Security Authority of the Party to be visited, unless otherwise agreed between the National Security Authorities.

2. The visitor shall submit the request for visit at least twenty days in advance of the proposed date of the visit to his National Security Authority, which shall forward it to the National Security Authority of the other Party.

3. In urgent cases, the request for visit may be submitted at a shorter notice, subject to prior coordination between the National Security Authorities.

4. The request for visit shall contain the following information:

a) first name and last name of the visitor, date and place of birth, nationality and passport / ID card number;

b) official title of the visitor and name of the organisation the visitor represents;

c) confirmation of the visitor's Personnel Security Clearance and its validity;

d) date and duration of the visit. In the case of recurring visits the total period covered by the visits shall be stated;

e) purpose of the visit and the anticipated Classification Level of Classified Information to be discussed or accessed;

f) name, address, phone / fax number, e-mail address and point of contact of the facility to be visited;

g) dated and stamped signature of a representative of the visitor's National Security Authority.

ARTICLE 12
BREACH OF SECURITY

1. The National Security Authorities shall immediately inform each other in writing of any actual or suspected Breach of Security involving Classified Information of the other Party.

2. The competent authorities of the Receiving Party shall immediately investigate any actual or suspected Breach of Security. The competent authorities of the Providing Party shall, if requested, support the investigations.

3. According to national laws and regulations, pertinent legal action shall be taken by the competent authorities and courts of the Party having jurisdiction over the investigation of the actual or suspected Breach of Security.

4. The National Security Authority of the Receiving Party shall take appropriate measures according to its national laws and regulations to limit the consequences of the Breach of Security and to prevent a recurrence.

5. The National Security Authority of the other Party shall be informed of the outcome of the investigation and of measures, if any, taken.

ARTICLE 13
FINAL PROVISIONS

1. Any existing Agreements, Memoranda of Understanding and Arrangements between the Parties or the competent authorities on the protection of Classified Information shall be unaffected by this Agreement in so far as they do not conflict with its provisions.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels by which Parties inform that the internal legal procedures have been fulfilled.

3. This Agreement may be amended by mutual written consent by Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with paragraph 2 of this Article.

4. Each Party may terminate this Agreement by giving written notice to other Party. In such case the Agreement shall expire six months after the receipt of such notice by other Party.

5. Regardless of the termination of this Agreement, all Classified Information generate and / or provided under this Agreement shall be protected in accordance with this Agreement for as long as it remains classified.

6. Any dispute regarding the application or interpretation of this Agreement shall be resolved by negotiations and consultations between the Parties.

7. Each Party shall bear its own costs incurred in the course of implementing its obligations under this Agreement.

In witness whereof, the duly authorised representatives of the Parties have signed this Agreement.

Done at Brussels on 24 September 2020 in two originals, in the Latvian, Montenegrin and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, of this Agreement the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Latvia

Edgars Skuja

For the Government of Montenegro

Dubravka Lalović

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līgumu stāšanos spēkā Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Pieņemts: 08.05.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 11.05.2021. OP numurs: 2021/89.6
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
323042
2537
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)