Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 42

Rīgā 2021. gada 28. aprīlī (prot. Nr. 19, 1. §)

Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu tekstā saīsinājumu "APC" ar saīsinājumu "AIC";

1.2. izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk - AIC);";

1.3. papildināt 19. punktu ar 19.2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.10. Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde (ar Rīgas domes priekšsēdētāja reglamentu izveidota struktūrvienība);";

1.4. svītrot 19.3.5. apakšpunktu;

1.5. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Pašvaldības iestādēm, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei, Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centram, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldei, Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldei un Centrālajai administrācijai ir vienota sistēma personāla uzskaites, darba samaksas, finanšu vadības un uzskaites, juridiskā atbalsta, informācijas tehnoloģiju atbalsta, klientu apkalpošanas, komunikācijas, sabiedrības iesaistes, Pašvaldības pakalpojumu pārvaldības un dokumentu pārvaldības jomā.";

1.6. izteikt 21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. AIC - klientu apkalpošanas, sabiedrības iesaistes un Pašvaldības pakalpojumu pārvaldības jomā;";

1.7. svītrot 30. punktu;

1.8. svītrot 34.3. apakšpunktu;

1.9. svītrot 124. punktu;

1.10. izdarīt atbilstošus labojumus 2. pielikumā "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra";

1.11. svītrot 4. pielikuma "Pašvaldības darbinieku, kuri tiesīgi pārstāvēt Pašvaldību kasācijas instances tiesā, amatu saraksts" 24., 25., 26., 27., 28., 29. punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. maijā.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 42 "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek izdarīti šādi grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - Pašvaldības nolikums):

1) Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienība - Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs - tekstā ir aizstāta ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru;

2) Pašvaldības nolikuma 19.2. apakšpunktā minēto Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūciju - iestāžu un struktūrvienību, kas ir Rīgas domes priekšsēdētāja pakļautībā, - uzskaitījums tiek papildināts ar jaunu Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūciju (struktūrvienību) - Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldi;

3) no Pašvaldības nolikuma tiek svītrotas Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas;

4) tiek precizēts Pašvaldības nolikuma punkts, kurā paredzēts, ka Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei, Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centram, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldei, Centrālajai administrācijai un turpmāk arī Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldei ir vienota sistēma personāla uzskaites, darba samaksas, finanšu vadības un uzskaites, juridiskā atbalsta, informācijas tehnoloģiju atbalsta, klientu apkalpošanas, komunikācijas, Pašvaldības pakalpojumu pārvaldības un dokumentu pārvaldības jomā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai:

1) no Pašvaldības nolikuma tiktu svītrotas Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas, kā arī Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs tiktu aizstāts ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru. Tā kā ar Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra lēmumu Nr. 343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju" nolemts ar 2021. gada 1. maiju reorganizēt Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centru, izveidojot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru, kā arī līdz 2021. gada 30. aprīlim likvidēt Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas, nepieciešams izdarīt atbilstošus grozījumus Pašvaldības nolikumā;

2) Pašvaldības nolikumu papildinātu ar jaunu Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūciju, Rīgas domes priekšsēdētāja pakļautībā esošu struktūrvienību - Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldi, kā arī, lai ar jauno struktūrvienību papildinātu Pašvaldības nolikuma 20. punktu, kurā paredzēts, ka Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei, Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centram, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldei, Centrālajai administrācijai un turpmāk arī Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldei ir vienota sistēma personāla uzskaites, darba samaksas, finanšu vadības un uzskaites, juridiskā atbalsta, informācijas tehnoloģiju atbalsta, klientu apkalpošanas, komunikācijas, Pašvaldības pakalpojumu pārvaldības un dokumentu pārvaldības jomā.

Dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" (turpmāk - "Rail Baltica") Rīgas Centrālo staciju paredzēts veidot kā mūsdienīgu multimodālu transporta mezglu, kas savienos ātrgaitas dzelzceļu ar lidostu "Rīga" un reģionālo satiksmes tīklu. 2019. gadā uzsākta "Rail Baltica" Rīgas Centrālās stacijas un ar to saistītās infrastruktūras projektēšanas darbi un 2020. gadā uzsākti būvniecības darbi. "Rail Baltica" Rīgas Centrālās stacijas izbūve paredz ievērojamus transporta un infrastruktūras pārkārtojumus Rīgas centrā, uzlabojot sasaisti starp Rīgas Latgales priekšpilsētu, pilsētas centru un Daugavas kreisā krasta teritoriju. Vienlaikus "Rail Baltica" lokālplānojuma izstrādes ietvaros ir apzinātas nepieciešamās papildu darbības, kas neietilpst "Rail Baltica" projektā, bet vienlaicīgi ir funkcionāli saistītas ar "Rail Baltica" projekta pilnvērtīgu attīstības scenārija realizāciju un funkcionēšanu.

Atbilstoši iepriekšminētajam nepieciešams veicināt Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras "Rail Baltica" integrēšanu pilsētas centra struktūrā, lai nodrošinātu "Rail Baltica" dzelzceļa trases būvprojekta izstrādes un būvdarbu ietvaros radīto risinājumu pilnvērtīgu funkcionalitāti un sinerģiju ar Rīgas pilsētas infrastruktūru, veicinot savienojumus starp "Rail Baltica" multimodālo transporta mezglu un apkārtējām teritorijām, tostarp izveidojot ērtu gājēju un velotransporta piekļuvi Rīgas Centrālajai pasažieru stacijai, kā arī optimizējot privātā autotransporta plūsmu.

Savukārt Atveseļošanās un noturības mehānisms (Recovery and Resilience Facility; turpmāk - ANM) ir jauna Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, un tās mērķis ir veicināt Eiropas Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, stiprinot dalībvalstu noturības un pielāgošanās spējas ar mērķi mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi un atbalstīt pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, lai tādējādi veicinātu Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmes potenciālu un darba vietu radīšanu, veicināt Eiropas Savienības klimata mērķu 2030. gadam sasniegšanu un klimata neitralitātes 2050. gadam mērķu sasniegšanu. 

ANM ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldība paredz vairākas aktivitātes ilgtspējīgas mobilitātes un publiskās ārtelpas attīstībai un iekļaušanai esošajā pilsētvidē, pielāgojot esošo un veidojot jaunu ilgtspējīgu pilsētvides infrastruktūru, tostarp sešu mobilitātes punktu izveide, veloinfrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā, metrobusa līnijas un ar to saistītās velo infrastruktūras izbūve Dzelzavas ielā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes kompetence ir nodrošināt "Rail Baltica" integrēšanas Rīgas pilsētvidē projektu un
ANM publiskās infrastruktūras attīstības projektu (turpmāk - projekti) ieviešanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldei plānots nodrošināt šādus galvenos uzdevumus:

1) projektu plānošanas, projektēšanas un būvniecības aktivitāšu vadīšana un uzraudzība;

2) projektu darbību un to īstenošanas termiņu plānošana un uzraudzība, t. sk. projektu mērķu un to paredzēto rezultātu sasniegšana, risku identificēšana un vadīšana, kā arī sabiedrības iesaistes pasākumu plānošana un organizēšana.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 42Pieņemts: 28.04.2021.Stājas spēkā: 01.05.2021.Zaudē spēku: 01.09.2023.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322910
01.05.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)