Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21/2020

Burtnieku novada Valmieras pagastā 2020. gada 19. novembrī

Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada 4. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma"

APSTIPRINĀTI
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
19.11.2020. lēmumu Nr. 470 (prot. Nr. 17, 7. p.)

PRECIZĒTI
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
17.02.2021. lēmumu Nr. 65 (prot. Nr. 3, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
4. punktu, 43. panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu

Izdarīt Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada 4. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Komplektējot grupas, Komisija piešķir Bērnam vietu Iestādē rindas kārtībā, ņemot vērā brīvo vietu skaitu Iestādē, Iesniegumā norādīto vēlamo Iestādi, attiecīgajā vecuma grupā:

21.1. Pirmkārt Komisija piešķir ārpus kārtas statusu un piešķir vietu Iestādē Bērnam uz kuru attiecas Noteikumu 25.3. apakšpunktā minētais nosacījums;

21.2. otrkārt Komisija piešķir ārpus kārtas statusu un piešķir vietu Iestādē Bērniem uz kuriem attiecas Noteikumu 24., 25.1, 25.2., 25.4., 25.5. un 25.6. punktos minētie nosacījumi;

21.3. treškārt vietas Iestādē tiek piešķirtas rindas kārtībā Bērnam uz kuru attiecas Noteikumu 28. punktā un tā apakšpunktos minētie nosacījumi."

2. papildināt Noteikumu 25. punktu ar 25.4., 25.5. un 25.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.4. ja Bērns ir no daudzbērnu ģimenes;

25.5. ja Bērna Vecāka darba vieta (Iestādes skolotājs, skolotāja palīgs, aukle, speciālais pedagogs, kura pamata darba vieta ir Iestāde) ir konkrētā izglītības iestāde (pamatdarbā);

25.6. Dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem.

3. Izteikt Noteikumu 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Atbilstoši brīvo vietu skaitam Iestādē, Komisija dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem Bērniem nodrošina vietu vienā Iestādē"

4. Izteikt Noteikumu 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Ja Bērns ir reģistrēts rindā uz vairākām pirmsskolas izglītības iestādēm un vieta Bērnam piešķirta pirmajā vai otrajā prioritātes Iestādē un ir noslēgts līgumu ar iestādi, kurā ir piešķirta vieta, tad Bērna vieta Reģistrā tiek anulēta, par ko Speciālists rakstiski informē Bērna Vecāku."

5. Apstiprināt Noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā:

3. pielikums
Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada 4. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019 "Par bērnu reģistrācijas
un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības
izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma"

Burtnieku novada pašvaldībai

Bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk - Vecāks) vārds, uzvārds:  
Personas kods:      -    
Vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese:  
 
Tālruņa numurs:  
E-pasts: Ja Vecāks vēlos informāciju saņemt elektroniski :

IESNIEGUMS

20___. gada ___. _____________

Lūdzu reģistrēt (drukātiem burtiem vārds, uzvārds personai, kuru lūdz reģistrēt)

  ,

personas kods       -     , deklarētā dzīvesvietas adrese:

 

dzimšanas datums  .  .    , (turpmāk - Bērns)

Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītību (turpmāk - PII):

(prioritārā secībā, numurējot ne vairāk kā 3 vēlamās izglītības iestādes)  

Rencēnu pamatskolas pirmsskolas grupā Valkas iela 6, Rencēni, Rencēnu pagasts, LV- 4232

PII "Sienāzītis" Burtnieku pagastā Parka iela 3, Burtnieki, Burtnieku pagasts, LV- 4206

PII "Namiņš" Matīšu pagastā Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, LV- 4210

PII "Burtiņš" Valmieras pagastā Ozolu iela 2a, Valmieras pagasts, LV-4219

Īpašas atzīmes:

Vēlamais mācību gads, ar kuru uzsākt apmācību
dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši bērni
brālis/māsa jau apmeklē izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk - PII) vai pamatskolas pirmsskolas grupu: Bērna brāļa/māsas vārds, uzvārds, ______________________________
Papildus informācija (bāriņtiesas lēmums par ievietošanu audžuģimenē, aizbildnības nodibināšanu, nodošanu pirmsadopcijas aprūpē, informāciju, ka Bērna Vecāka darba vieta ir attiecīgā Iestādē)
__________________________________________________________________________

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada 4. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" nosacījumiem.

Vecāku ievērībai:

1. Iesniegums garantē bērna reģistrēšanu rindā uz izvēlēto Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, iesnieguma iesniegšana Burtnieku novada pašvaldībā negarantē bērnam tūlītēju vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē.

2. Vecākiem ir pienākums informēt Burtnieku novada pašvaldību par izmaiņām iesniegumā norādītajā vecāku/bērna kontaktinformācijā 10 (desmit) darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

20___.gada ____.______________    
   

(iesniedzēja paraksts)*

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu
elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot
e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" portālā www.latvija.lv.

Iesnieguma kopiju saņēmu, esmu informēts, ka atbildi uz šo iesniegumu rakstveidā Burtnieku novada pašvaldība nesniegs, par bērna reģistrēšanu rindā uz manis izvēlēto izglītības iestādi varu pārliecināties Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv sadaļā "izglītība" pēc reģistrācijas koda: ____________________

   

(paraksts, datums)**

 

** Ja iesniegums iesniegts elektroniski, tad
1 darbdienas laikā iesniedzējs savā e-pastā saņem apstiprinājumu par pieteikuma pieņemšanu un piešķirto reģistrācijas numuru.

 

Burtnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks J. Leitis

 

Paskaidrojuma raksts
Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada 19. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2020 "Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada 4. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada 4. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" papildina Burtnieku novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisijas tiesības piešķirt bērniem ārpuskārtas statusu piešķirot vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs atsevišķos gadījumos.

Noteikumu 21.1., 21.2., 21.3., 26., un 27. punkti izteikti jaunā redakcijā, veicot tikai redakcionālas un precizējošas izmaiņas. Noteikumu 25. punkts papildināts ar 25.4., 25.5. un 25.6. apakšpunktiem.

Noteikumu 3. pielikums tiek izteikts jaunā redakcijā, lai iesnieguma iesniedzējam sniegtu precīzu informāciju par iesniegumā izteiktā lūguma izpildi bez rakstiskas atbildes, kā to nosaka Iesniegumu likums.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Burtnieku novada pašvaldībā 15.04.2020. saņemts Burtnieku novada vairāku iedzīvotāju vēstule, kurā izteikts lūgums izskatīt jautājumu par ārpuskārtas uzņemšanas statusa noteikšanu bērniem no daudzbērnu ģimenēm uzņemot bērnus Pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Pašvaldība, izskatot privātpersonu iesniegumu konstatēja, ka izteiktais lūgums ir atbalstāms.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav paredzēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav paredzēta.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav paredzētas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām ir bijušas.

Burtnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks J. Leitis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada 4. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 "Par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Burtnieku novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21/2020Pieņemts: 19.11.2020.Stājas spēkā: 28.04.2021.Zaudē spēku: 23.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 80, 27.04.2021. OP numurs: 2021/80.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322744
28.04.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)