Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/21

Smiltenē 2021. gada 31. martā

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/17 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā"

Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes
2021. gada 31. marta lēmumu Nr. 189
(prot. Nr. 5, 64. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
36. panta sesto daļu

Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/17 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā" šādus grozījumus:

1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas pamatu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto daļu".

2. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdus "ģimene (persona)" attiecīgā locījumā ar vārdu "mājsaimniecība" attiecīgā locījumā.

3. svītrot 2.1. un 2.3. apakšpunktu.

4. svītrot II nodaļu.

5. svītrot IV nodaļu.

6. aizstāt 27.1 punktā skaitli "80" ar skaitli "150".

7. izteikt 27.2 punktu šādā redakcijā:

"27.2 noteikumu 27.1 punktā noteikto pabalstu ir tiesības saņemt personai, kurai saistībā ar konkrētās ārkārtējās situācijas iestāšanos ir zuduši vai būtiski samazinājušies ienākumi no algota darba, saimnieciskās vai profesionālās darbības salīdzinājumā ar periodu pirms ārkārtējās situācijas un tā nesaņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algas subsīdijai, vai bezdarbnieka pabalstu, vai kādu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sakarā ar Covid-19 izmaksātajiem pabalstiem, izņemot gadījumus, kad persona izbeigusi darba tiesiskās attiecības uz personīga uzteikuma pamata.".

8. Izteikt IX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IX. Pabalstu piešķiršanas kārtība".

9. svītrot 32. punktu.

10. svītrot 35. un 36. punktu.

11. izteikt noteikumu 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Noteikumu 27.1 un 27.2 punkts ir spēkā laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi vai līdz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam termiņam saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ.".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 7/21 "Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/17 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošajos noteikumos tiek veiktas izmaiņas atbilstoši grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk - Likums) un Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".

Bez iepriekšminētā, Likuma Pārejas noteikumu 37.1 punkts noteic, ka laikposmā no 2021. gada 25. februāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, pašvaldība piešķir un izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā pabalstu krīzes situācijā pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā. Pabalstu krīzes situācijā, izvērtējot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju, piešķir mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro mēnesī katram bērnam, ja mājsaimniecības, tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, savukārt pašvaldība nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par atsevišķu personu mājsaimniecībā, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves atbalsts. Pašvaldība nepalielina izmaksājamo pabalstu krīzes situācijā vai samazina to par attiecīgo daļu par laikposmu, kad personai, kura saņem dīkstāves atbalstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirta piemaksa par apgādībā esošu bērnu.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Visā saistošo noteikumu tekstā tiks aizstāts termins "ģimene (persona)" ar terminu "mājsaimniecība" atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 40. punkts noteiktajam, kas definē terminu mājsaimniecība - mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.

Svītrots saistošo noteikumu 2.1. apakšpunkts un saistošo noteikumu II nodaļa, jo, 2021. gada 1. janvārī stājoties spēkā grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta jaunajai redakcijai, pašvaldībai nav deleģējuma noteikt ar saistošajiem noteikumiem pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa noteikšanai, jo tas ir noteikts ar likumu.

Svītrots saistošo noteikumu 2.3. apakšpunkts un saistošo noteikumu IV nodaļa, jo no 2020. gada 13. februāra spēkā ir Smiltenes novada domes izdotie 2019. gada 30. oktobra saistošie noteikumi Nr. 15/19 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novadā".

Ievērojot 18.02.2021. grozījumus Likuma Pārejas noteikumu 37.1 punktā un nodrošinātu lielāku finansiālo atbalstu mājsaimniecībām vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kura nonākusi krīzes situācijā sakarā Covid-19 izplatību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, izdarīti grozījumi saistošo noteikumu Nr. 27.1 punktā, aizstājot tajā skaitli "80" ar skaitli "150,00". Ņemot vērā, ka tiek palielināta valsts nodrošinātā mērķdotācija pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no personai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 75,00 euro (šobrīd 40,00 euro) mēnesī, pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību tiek palielināts no 80,00 euro (šobrīd) uz 150,00 euro katrai personai mājsaimniecībā. Laika periods pabalsta krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību piešķiršanai, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 37.1 punktā noteikto termiņu, piemērojams no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. jūnijam. Noteikumu 27.1 punkta grozījumi nepieciešami, lai mājsaimniecībām nodrošinātu iespēju saņemt lielāku pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību laika periodā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Svītrots saistošo noteikumu 32. punkts, jo pabalsta pieprasītāja iesnieguma izskatīšanas kārtību regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, savukārt apstrīdēšana noteikta saistoši noteikumu 37. un 38. punktā.

Svītrot saistošo noteikumu 35. punkts, jo līdzdarbības un citus klientu pienākumus, kas ir obligāti izpildāmi, pieprasot sociālo palīdzību, ir noteikti Likuma 7. pantā, kā arī spēku 2021. gada 1. janvārī spēku ir zaudējuši Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumi Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību".

Svītrot saistošo noteikumu 36. punktu, jo Likuma 39. pants noteic nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšanas kārtību.

Grozīts saistoši noteikumu 41. punkts, to precizējot un nosakot, ka noteikumi par krīzes pabalstu (noteikumu 27.1 un 27.2 punkts) ir spēkā laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi vai līdz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam termiņam saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Izdevumi Noteikumu realizēšanai plānoti esošā pašvaldības 2021. gada budžeta ietvaros. Noteikumi pēc to spēkā stāšanās tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros, pašvaldības iestādei "Smiltenes novada domes Sociālais dienests" piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Smiltenes novada domes Sociālais dienests", Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.

Visas personas, kuras skar šo saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes novada Domes Vēstis", izlikta redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs un publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/17 "Par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7/21Pieņemts: 31.03.2021.Stājas spēkā: 28.04.2021.Zaudē spēku: 01.01.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 80, 27.04.2021. OP numurs: 2021/80.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322716
28.04.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"