Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 31

Rīgā 2021. gada 24. martā (prot. Nr. 14, 45. §)

Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 91 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Tūrisma likuma
15.1 panta otro un trešo daļu,
Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma
14. panta 2.1 daļu un 15. panta sesto daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 91 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 250; 2015, Nr. 224; 2017, Nr. 69; 2020, Nr. 112; 2021, Nr. 41) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Rīgas tūristu gidus sertificē Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" (turpmāk - Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra) izveidota Rīgas Tūristu gidu sertifikācijas komisija.";

1.2. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Šo saistošo noteikumu 5. punktā minētais Rīgas tūristu gids Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā ne vēlāk kā līdz brīdim, kad tiek sniegts īslaicīgs pakalpojums, iesniedz noteikta parauga paziņojumu par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Rīgā (3. pielikums).";

1.3. izteikt 7.1. apakšupunktu šādā redakcijā:

"7.1. akreditētas augstākās izglītības programmas, kas piešķir tūristu gida kvalifikāciju, apguvi apliecinošs dokuments vai augstākās izglītības iestādes izsniegts dokuments par sekmīgu mācību programmas apguves procesu;";

1.4. svītrot 7.2. apakšpunktu;

1.5. izteikt 7.3. apakšupunktu šādā redakcijā:

"7.3. akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments vai augstākās izglītības iestādes izsniegts dokuments par sekmīgu mācību programmas apguves procesu, kā arī licencētas tūristu gidu profesionālās pilnveides programmas apguvi apliecinošs dokuments;";

1.6. svītrot 7.4. un 7.5. apakšpunktu;

1.7. izteikt 9. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. Lai saņemtu Rīgas tūristu gida sertifikātu, pretendents Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā iesniedz šādus dokumentus:";

1.8. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Ja šo saistošo noteikumu 9. punktā minētos dokumentus Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā iesniedz elektroniski, tos sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.9. izteikt 12., 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"12. Lai izvērtētu pretendenta iesniegtos dokumentus un lemtu par Rīgas tūristu gida sertifikāta piešķiršanu, Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors izveido Rīgas Tūristu gidu sertifikācijas komisiju (turpmāk - komisija) piecu locekļu sastāvā. Komisijas sastāvā ir pārstāvji no Rīgas pilsētas pašvaldības un nozares personu apvienībām.

13. Komisijas nolikumu apstiprina Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors. Komisijas darbu tehniski nodrošina Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra.

14. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas sēdes protokolē.";

1.10. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Komisija mēneša laikā pēc šo saistošo noteikumu 9. punktā minēto dokumentu saņemšanas Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā pieņem lēmumu par Rīgas tūristu gida sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu un rakstiski par to informē pretendentu.";

1.11. svītrot 19. punktu;

1.12. izteikt 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"20. Rīgas tūristu gida sertifikāts ir beztermiņa un dod tiesības sniegt informāciju par Rīgas tūrisma objektiem neierobežotu laiku.

21. Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra ved Rīgas tūristu gidu reģistru, kurā iekļauj šādu informāciju:

21.1. tūristu gida vārdu, uzvārdu;

21.2. tūristu gida pakalpojumu sniegšanas valodu vai valodas;

21.3. tūristu gida sertifikāta numuru;

21.4. informāciju par šo saistošo noteikumu 5. punktā minētajiem tūristu gidiem atbilstoši paziņojumā norādītajai informācijai.";

1.13. izteikt 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

"24. Rīgas tūristu gidam piešķir noteikta parauga identifikācijas zīmi (4. pielikums), kas tūristu gida pakalpojumu saņēmēju informē par pakalpojuma sniedzēju un apliecina pakalpojuma kvalitāti.

25. Rīgas tūristu gidam ir pienākums identifikācijas zīmi lietot visā savas profesionālās darbības laikā, novietojot to pakalpojuma saņēmējam viegli saskatāmā vietā.";

1.14. svītrot 26.2. apakšpunktu;

1.15. svītrot 26.4. apakšpunktu;

1.16. izteikt 26.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.6. pildot profesionālos pienākumus, nesmēķēt un nelietot alkoholu, kā arī ievērot Eiropas Tūristu gidu asociāciju federācijas tīmekļvietnē www.fegtouristguides.com publicēto Tūristu gidu ētikas kodeksu.";

1.17. svītrot 26.7. apakšpunktu;

1.18. svītrot V nodaļu;

1.19. svītrot 36. punktu;

1.20. izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Komisijai ir tiesības anulēt Rīgas tūristu gida sertifikātu, ja Rīgas tūristu gids atkārtoti neievēro šajos saistošajos noteikumos noteiktos Rīgas tūristu gida pienākumus vai izdara citus pārkāpumus, kas nav savienojami ar tūristu gida profesionālo darbību.";

1.21. papildināt VI nodaļu ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Komisijas faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora. Rīgas pilsētas izpilddirektora lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.";

1.22. papildināt VII nodaļu ar 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Rīgas tūristu gidu sertifikāti, kuri ir spēkā 2021. gada 25. aprīlī, uzskatāmi par beztermiņa atbilstoši šo saistošo noteikumu 20. punktam.";

1.23. izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Rīgas domes 2013. gada 17. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 91

Rīgas tūristu gida sertifikāta paraugs

Sertifikācijas institūcijas logo

Institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese

Rīgas tūristu gida sertifikāts

Nr._______
(sertifikāta kārtas numurs)

________________________________________
(vārds, uzvārds)

________________________________________
personas kods

________________________________________
(pakalpojuma sniegšanas valodas)

Sertifikāts izsniegts ________. gada _______. ___________________

Rīgas tūristu gida sertifikāts ir izsniegts atbilstoši Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā". Tas apliecina sertifikāta īpašnieka profesionālo kvalifikāciju un dod tiesības sniegt informāciju par Rīgas tūrisma objektiem.

(komisijas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)             Z.v

"

1.24. izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Rīgas domes 2013. gada 17. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 91

Paziņojums par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Rīgā

1. Paziņojums ir
(vajadzīgo atzīmēt ar X)
pirmreizējs
atkārtots 
2. Informācija par īslaicīga pakalpojuma sniedzēju:
2.1. vārds, uzvārds  
2.2. personas kods vai personas identifikācijas numurs  
2.3. valsts, kurā ir reģistrēta saimnieciskā darbība  
2.4. atzīšanas vai reģistrācijas numurs rezidences valstī  
2.5. adrese rezidences valstī  
2.6. e-pasta adrese  
2.7. tālruņa numurs  
3. Datums, no kura līdz kuram vai kurā plānots sniegt pakalpojumu Latvijas Republikas teritorijā  
4. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* ___________________________ 

______________________________________________________________________
         (vārds, uzvārds, paraksts*)

Aizpilda Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras amatpersona

5. Paziņojuma reģistrācijas datums
_________________________________________
6. Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras amatpersona
   
(vārds, uzvārds, paraksts*)  

* Paziņojuma rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

1.25. izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Rīgas domes 2013. gada 17. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 91

Rīgas tūristu gida identifikācijas zīmes paraugs

Averss

Tūristu gida fotogrāfija

Rīgas tūristu gids 

 

Sertifikācijas institūcijas logo
Vārds, uzvārds
Sertifikāta numurs Sertifikāts derīgs no DD.MM.GGGG.
Pakalpojuma sniegšanas valodas  
Tūristu gida paraksts  

Piezīme. Identifikācijas zīmi izgatavo no materiāla, kas nodrošina ilgstošu identifikācijas zīmes lietošanu.

Reverss

Persona, kurai izsniegta šī identifikācijas zīme, ir tiesīga sniegt Rīgas tūristu gida pakalpojumus saskaņā ar Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā".
   
(komisijas vadītāja vārds, uzvārds, paraksts) Z.v.

Identifikācijas zīmes atrašanas gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni (+371) 67181091.

"

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 25. aprīlī.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 31 "Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 91 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 91 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek izdarīti grozījumi Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 91 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā", mainot institūciju, kas sertificē tūristu gidus Rīgā, - likvidējamā nodibinājuma "Rīgas Tūrisma attīstības birojs" vietā turpmāk to darīs Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra"". Saistošie noteikumi nosaka, ka turpmāk Rīgas tūristu gidu sertifikātus izsniegs Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" izveidota Rīgas Tūristu gidu sertifikācijas komisija un Rīgas tūristu gidu sertifikāti turpmāk būs beztermiņa. Ar saistošajiem noteikumiem tiek arī precizētas prasības attiecībā uz dokumentiem, ka apliecina Rīgas tūristu gidu profesionālo kvalifikāciju.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Tā kā Rīgas dome nolēmusi izveidot Rīgas pašvaldības aģentūru "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra", kura turpmāk būs tā Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas nodarbosies ar Rīgas tūristu gidu sertifikāciju, saistošie noteikumi nepieciešami, lai izdarītu atbilstošus grozījumus Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošajos noteikumus Nr. 91 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā". Saistošie noteikumi nepieciešami arī, lai precizētu prasības attiecībā uz dokumentiem, kas apliecina Rīgas tūristu gidu profesionālo kvalifikāciju, kā arī noteiktu, ka Rīgas tūristu gidu sertifikāti tiek izsniegti nevis uz trīs gadu termiņu, bet gan uz neierobežotu laiku.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumi Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu neietekmēs.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 91 "Par tūristu gidu pakalpojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 31Pieņemts: 24.03.2021.Stājas spēkā: 25.04.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 26.04.2021. OP numurs: 2021/79.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
322711
25.04.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"