Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 251

Rīgā 2021. gada 20. aprīlī (prot. Nr. 34 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
4. panta otro, trešo, piekto, vienpadsmito,
divpadsmito un piecpadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21., 99., 198. nr.; 2012, 117. nr.; 2013, 47., 148., 193., 244. nr.; 2014, 102., 159. nr.; 2015, 115. nr.; 2016, 4., 62. nr.; 2017, 46., 178. nr.; 2018, 49., 252. nr.; 2019, 82. nr.; 2020, 54A., 87., 119., 248. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 8. punkta otro teikumu aiz vārdiem "publiskajiem iepirkumiem" ar vārdiem "ievērojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci veicinošu procedūru".

2. Papildināt noteikumus ar 19.1 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1 1.8. konstatēta izglītības iestādes neatbilstība šo noteikumu 15.6. vai 15.9. apakšpunktā minētajām prasībām;".

3. Papildināt noteikumus ar 19.1 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1 2.3. konstatēta izglītības iestādes neatbilstība šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētajām prasībām."

4. Svītrot 33.2 punktu.

5. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Izglītības iestāde reģistrē informāciju par mācību grupām un, saņemot apmācību kuponu, nosaka bezdarbnieka vai darba meklētāja piemērotību konkrētās izglītības programmas apguvei."

6. Izteikt 34.2 punktu šādā redakcijā:

"34.2 Norēķinu ar izglītības iestādi par apmācību izdevumiem aģentūra veic pēc tam, kad bezdarbnieks vai darba meklētājs pabeidzis apmācības, izņemot šo noteikumu 40. punktā minēto gadījumu. Norēķinu veic 30 dienu laikā no dienas, kad izglītības iestāde ir iesniegusi rēķinu un pārskatu par apmācību norisi. Aģentūra veic avansa maksājumu 50 % apmērā no apmācību kupona vērtības, ja izglītības iestāde ir iesniegusi avansa rēķinu."

7. Svītrot 34.3 punktu.

8. Izteikt 34.4 punktu šādā redakcijā:

"34.4 Aģentūra šo noteikumu 21. punktā minēto apmācību laikā līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam veic bezdarbnieka stipendijas aprēķinu un izmaksu par iepriekšējo mēnesi, bet pēdējā apmācību mēnesī izmaksu veic 10 darbdienu laikā pēc apmācību pabeigšanas."

9. Svītrot 82. punkta ievaddaļā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu".

10. Papildināt noteikumus ar 82.1 punktu šādā redakcijā:

"82.1 Pasākumos noteiktām personu grupām vienlaikus iesaistīto bezdarbnieku skaits pie viena darba devēja dienā, kad pieņemts lēmums par darba devēja atbilstību pasākuma īstenošanai izvirzītajām prasībām, nepārsniedz 50 % no darba devēja kopējā nodarbināto skaita un kopā ne vairāk kā piecas personas."

11. Izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Bezdarbnieku var atkārtoti iesaistīt pasākumos noteiktām personu grupām ne agrāk kā divus gadus pēc tam, kad bezdarbnieks ir beidzis dalību iepriekšējā pasākumā. Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, ja dalība pasākumā ir pārtraukta no bezdarbnieka neatkarīgu iemeslu dēļ un tā ilgusi mazāk par pusi no paredzētā dalības laika. Bezdarbnieku nevar atkārtoti iesaistīt pasākumos noteiktām personu grupām pie tā paša darba devēja."

12. Papildināt 83.1 punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "par trim mēnešiem" ar vārdiem un skaitli "un tas nav tiesīgs atkārtoti iesaistīties pasākumu noteiktām personu grupām īstenošanā divus gadus no šo noteikumu 86. punktā minētā iesaistes termiņa beigām."

13. Izteikt 88.2 1. un 88.2 2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"88.2 1. ja nepieciešams šo noteikumu 88.2. un 88.3. apakšpunktā minētais atbalsts, darba devējs to pieprasa ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas un aģentūra, izvērtējot darba devēja atbilstību šajos noteikumos pasākumu īstenošanas pretendentiem izvirzītajām prasībām, 10 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atbalsta piešķiršanu;

88.2 2. ja nepieciešams šo noteikumu 94. punktā minētais atbalsts, bezdarbnieks ar invaliditāti to pieprasa ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas un aģentūra 10 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atbalsta piešķiršanu;".

14. Svītrot 109.21 punkta ievaddaļā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu".

15. Aizstāt 131.4. apakšpunktā vārdus "akadēmisko un pētniecisko" ar vārdiem "akadēmisko, pētniecisko un administratīvo".

16. Izteikt 136. punktu šādā redakcijā:

"136. Pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" ietvaros biedrības, nodibinājumi un augstākās izglītības iestādes slēdz līgumus ar bezdarbniekiem uz laiku līdz sešiem mēnešiem un iesaista bezdarbniekus pasākumā piecas dienas nedēļā no 20 līdz 40 stundām. Pasākuma īstenošanā augstākās izglītības iestādē bezdarbniekus iesaista saskaņā ar augstākās izglītības iestādes apstiprināto kārtību vai, ja tāda nav izstrādāta, - rindas kārtībā. Minētā pasākuma īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot:

136.1. biedrībām, nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm:

136.1.1. ikmēneša stipendijas izmaksai bezdarbniekam. Stipendijas apmērs ir 10 euro dienā, un to izmaksā atbilstoši mēnesī nostrādāto dienu skaitam;

136.1.2. izdevumu segšanai par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ne vairāk kā 50 euro vienam bezdarbniekam, kurš dalību pasākumā ir uzsācis līdz 2021. gada 30. jūnijam;

136.2. pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem:

136.2.1. lai nodrošinātu surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personu un citu speciālistu pakalpojumus bezdarbniekiem ar invaliditāti;

136.2.2. lai segtu izdevumus par normatīvajos aktos noteikto obligāto veselības pārbaužu veikšanu, bet ne vairāk kā 30 euro apmērā;

136.2.3. bezdarbnieka veselības un dzīvības apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem pasākuma īstenošanas laikā."

17. Aizstāt 141.10 punktā skaitli "200" ar skaitli "250".

18. Aizstāt 163.8 2. apakšpunktā skaitli "13,37" ar skaitli "15".

19. Svītrot 166.5. apakšpunktu.

20. Aizstāt 172. punkta ievaddaļā vārdus un skaitļus "Atlīdzības saņēmējs mobilitātes atbalsta pasākuma ietvaros var saņemt finanšu atlīdzību ne vairāk kā 600 euro apmērā. Finanšu atlīdzību izmaksā par katru darba tiesisko attiecību mēnesi, nepārsniedzot 150 euro mēnesī" ar vārdiem un skaitļiem "Finanšu atlīdzību izmaksā par katru darba tiesisko attiecību mēnesi, nepārsniedzot 150 euro mēnesī dzīvojamās telpas īres izmaksu segšanai vai 7 euro dienā transporta izdevumu segšanai".

21. Aizstāt 172.1 1. apakšpunktā vārdus un skaitli "līdz 150 euro" ar vārdiem "atbilstoši darbdienu skaitam attiecīgajā mēnesī".

22. Papildināt 174.6 punkta ievaddaļu aiz skaitļa un vārdiem "150 euro mēnesī" ar vārdiem un skaitli "dzīvojamās telpas īres izmaksu segšanai vai 7 euro dienā transporta izdevumu segšanai".

23. Aizstāt 174.6 1. apakšpunkta ievaddaļas pirmajā teikumā skaitli un vārdus "150 euro mēnesī" ar skaitli un vārdiem "7 euro dienā".

24. Izteikt 174.6 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.6 2.1. avansu par pirmo apmācību vai darba tiesisko attiecību mēnesi atbilstoši darba vai mācību dienu skaitam attiecīgajā mēnesī izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par finanšu atbalsta piešķiršanu. Ja bezdarbnieks nevēlas saņemt avansu, finanšu atlīdzību izmaksā viena mēneša laikā pēc pirmā apmācību, darba tiesisko vai dienesta attiecību mēneša beigām;".

25. Papildināt noteikumus ar 227., 228., 229., 230. un 231. punktu šādā redakcijā:

"227. Grozījumu šo noteikumu 34. punktā, kas paredz izglītības iestādes pienākumu reģistrēt informāciju par mācību grupām, nepiemēro tām mācību grupām, kurās apmācības ir uzsāktas līdz 2021. gada 30. jūnijam.

228. Izglītības iestāde veic bezdarbnieka stipendijas aprēķinu un izmaksu līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam, bet pēdējā apmācību mēnesī - pēdējā apmācību dienā:

228.1. bezdarbniekiem, kas iesaistīti šo noteikumu 21. punktā minētajās apmācībās (izņemot šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minētās apmācības) līdz 2021. gada 30. jūnijam;

228.2. bezdarbniekiem, kas iesaistīti šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minētajās apmācībās līdz 2021. gada 31. jūlijam.

229. Šo noteikumu 82.1 punktu, kas paredz ierobežojumu pie viena darba devēja pasākumos noteiktām grupām iesaistīt ne vairāk kā 50 % no darba devēja kopējā nodarbināto skaita un kopā ne vairāk par piecām personām, nepiemēro līgumiem, kas ir noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim.

230. Grozījumu šo noteikumu 141.10 punktā, kas paredz noteikt ikmēneša atlīdzību bezdarbniekam par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu 250 euro apmērā, piemēro ar 2021. gada 1. maiju.

231. Grozījumus šo noteikumu 172. un 174.6 punktā, kas paredz noteikt maksimālo dienas finanšu atbalstu transporta izdevumu segšanai 7 euro apmērā, nepiemēro, aprēķinot finanšu atbalstu, kas ir piešķirts līdz 2021. gada 30. aprīlim."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 251Pieņemts: 20.04.2021.Stājas spēkā: 23.04.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 22.04.2021. OP numurs: 2021/77.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
322624
23.04.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"