Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 245

Rīgā 2021. gada 20. aprīlī (prot. Nr. 34 2. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas
2. punktu un otrās daļas 5., 7. un 10. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 111. nr.; 2018, 128., 191. nr.; 2019, 235. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "sertifikāta numurs" ar vārdiem "sertifikāta numurs un darbības sfēra";

1.2. papildināt 1.1. apakšpunktu aiz vārda "siltumenerģijas" ar vārdiem "elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales";

1.3. svītrot 1.3. apakšpunktā vārdus "apliecinājuma kartē";

1.4. aizstāt 2.1. apakšpunktā vārdus "elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm" ar vārdiem un skaitli "enerģijas ražošanas hidrotehniskajām būvēm ar jaudu līdz 2 MW";

1.5. papildināt 3.1. apakšpunktu aiz vārda "punktā" ar vārdiem un skaitli "un pārejas noteikumu 19. punktā";

1.6. svītrot 6. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "apliecinājuma karte (3. pielikums)";

1.7. izteikt 6.3.1. un 6.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.1. iekšējo inženiertīklu (būves piederums, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, ūdens un citu resursu pārvadei vai sadalei) būvdarbiem (izņemot šo noteikumu 6.1 1. apakšpunktā minētos gadījumus), ja tie atbilst šo noteikumu 6.5 punktā minētajiem nosacījumiem;

6.3.2. hidranta, aizbīdņa, kapes vai citas ierīces nomaiņas darbiem, dabas stihijas, zādzības un citu neparedzētu apstākļu dēļ radušos bojājumu likvidēšanas darbiem, atsevišķu bojāto vai nolietoto iekārtu nomaiņai;";

1.8. izteikt 6.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.4. atsevišķu labiekārtojuma elementu (piemēram, soliņi, celiņi, vaļēja terase (kas nav saistīta ar ēku), medību torņi ar augstumu līdz 10 m, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņi, karogu masti ar augstumu līdz 12 m (ieskaitot), dārza kamīni, ielu norādes stabi, laipas, brīvi stāvošas atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvi), žoga un pirmās grupas sporta laukuma (bez inženiertīkliem) būvdarbiem, kā arī kapavietas aprīkojuma (piemēram, kapavietā uzstādīta piemiņas zīme, piemineklis, soliņš, apmales, sēta) būvdarbiem;";

1.9. papildināt noteikumus ar 6.3.4.1 un 6.3.4.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.4.1 reklāmas un informācijas stendu (vienpusēji, divpusēji, apaļi vai trīsplakņu piloni, citi figurāli objekti) ar augstumu līdz 6 m būvniecībai vai nojaukšanai;

6.3.4.2 elektrolīnijas gaisvada pieslēgumam, kas ierīkojams elektroizolētā izpildījumā vienā pārlaidumā ar garumu līdz 10 m, nešķērsojot ielu brauktuves, ceļus un citas virszemes būves (izņemot žogu un ietvi);";

1.10. izteikt 6.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.5. tādas inženierbūves (izņemot ārējos inženiertīklus) nojaukšanai, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kura jānojauc līdz šā termiņa beigām (turpmāk - sezonas inženierbūve);";

1.11. svītrot 6.3.7. apakšpunktā vārdus "pirmās vai otrās grupas";

1.12. papildināt noteikumus ar 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. atsevišķu elementu atjaunošanas būvdarbiem pastāvīgi norobežotās un nepiederošām personām slēgtās energoapgādes komersantu objektu teritorijās (piemēram, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotnēs, apakšstaciju, sadales punktu, komutācijas punktu un tamlīdzīgās norobežotās teritorijās).";

1.13. papildināt noteikumus ar 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 un 6.5 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Paziņojumu par būvniecību piemēro šādos gadījumos:

6.1 1. daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas iekšējā inženiertīkla ierīkošanai vai pārbūvei, kā arī citu būvju iekšējā inženiertīkla ierīkošanai vai pārbūvei, ja tie neatbilst šo noteikumu 6.5 punktā minētajiem nosacījumiem;

6.1 2. pirmās grupas inženierbūves nojaukšanai;

6.1 3. inženiertīkla pievada jaunai būvniecībai, ierīkošanai vai pārbūvei atbilstoši šo noteikumu 18. punktam;

6.1 4. energoapgādes komersanta veicamiem būvdarbiem (izņemot šo noteikumu 6. punktā minētos gadījumus):

6.1 4.1. brīvstāvošas elektroenerģijas sadalnes jaunai būvniecībai un pārbūvei (izņemot šo noteikumu 33.1 punktā minētos gadījumus);

6.1 4.2. pārbūves un nojaukšanas būvdarbiem pastāvīgi norobežotās un nepiederošām personām slēgtās energoapgādes komersantu objektu teritorijās;

6.1 4.3. energoapgādes komersantu objektu elektroenerģijas inženiertīklu ierīkošanai vai pārbūvei to aizsargjoslā vai sarkano līniju robežās;

6.1 4.4. elektroenerģijas inženiertīklu pievadu ierīkošanai vai pārbūvei energoapgādes objektu vajadzībām;

6.1 4.5. otrās grupas elektroenerģijas līnijveida energoapgādes objekta (vai elektrolīnijas) nojaukšanai.

6.2 Paskaidrojuma rakstu (1. pielikums) piemēro šādos gadījumos:

6.2 1. pirmās grupas inženierbūves (izņemot inženiertīklu pievadus) jaunai būvniecībai, novietošanai un pārbūvei (izņemot šo noteikumu 6.1 4. apakšpunktā minētos gadījumus);

6.2 2. inženiertīklu pievadu jaunai būvniecībai un pārbūvei (izņemot šo noteikumu 6.3.4.2, 6.1 3. un 6.1 4. apakšpunktā minētos gadījumus);

6.2 3. karoga masta būvdarbiem (izņemot atjaunošanu), ja masta augstums pārsniedz 12 m, bet nepārsniedz 18 m;

6.2 4. reklāmas un informācijas stendu būvniecībai, ja stenda augstums pārsniedz 6 m;

6.2 5. otrās un trešās grupas inženierbūves atjaunošanai (izņemot šo noteikumu 6.4. un 6.1 4. apakšpunktā minētos gadījumus);

6.2 6. otrās un trešās grupas inženierbūves nojaukšanai (izņemot šo noteikumu 6.1 4.2. un 6.1 4.5. apakšpunktā minētos nojaukšanas darbus);

6.2 7. otrās grupas urbumu jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei;

6.2 8. inženierbūves konservācijai.

6.3 Gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 6., 6.1 un 6.2 punktā, iesniedz būvniecības iesniegumu (4. pielikums), izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā un saņem būvatļauju.

6.4 Lai veiktu šo noteikumu 6.1 punktā minētos būvdarbus, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paziņojumu par būvniecību (4.1 pielikums).

6.5 Iekšējā inženiertīkla ierīkošana nav uzskatāma par darbību, kas pazemina būves konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

6.5 1. urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m;

6.5 2. urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi.";

1.14. aizstāt 8. punktā vārdus "būvprojektēšanas jomā" ar vārdiem "projektēšanas jomas darbības sfērā";

1.15. papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja paredzēts elektroenerģijas sadalni ievietot ēkas sienā, konstruktīvā mezgla risinājumu izstrādā būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā.";

1.16. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists (izņemot gadījumu, ja būvniecības ieceri izstrādā pats būvniecības ierosinātājs).";

1.17. svītrot 14. punktā vārdus "un apliecinājuma karti";

1.18. svītrot 14.1 punktā vārdus "vai apliecinājuma karti";

1.19. svītrot 15. punktu;

1.20. izteikt 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. Šo noteikumu 6.1 1. apakšpunktā minētajā gadījumā pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības informācijas sistēmā iesniedz paziņojumu par būvniecību. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas iekšējā inženiertīkla ierīkošanas vai pārbūves gadījumā pievieno atbilstoša būvspeciālista apstiprinātu iekšējo inženiertīklu novietojuma plānu, kurā norādīts iekšējā inženiertīkla novietojums būvē vai telpu grupā, uz būves stāva plāna vai telpu grupas plāna, un izvērtējumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas iekšējo inženiertīklu ierīkošanas vai pārbūves ietekmi uz pakalpojuma pieejamību un būves nesošajām konstrukcijām. Novietojuma plānu saskaņo ar būves vai telpu grupas īpašnieku vai, ja tāda nav, - ar tiesisko valdītāju un pakalpojuma sniedzēju, ja to ir norādījis pakalpojuma sniedzējs. Ja tiek veiktas darbības, kas pazemina būves konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību, tad konstruktīvā mezgla risinājumu izstrādā būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir tiesīga veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli.

18. Šo noteikumu 6.1 3. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja inženiertīkla pievada jauna būvniecība, ierīkošana vai pārbūve plānota būvei piegulošā zemes gabala robežās un līdz būvei piegulošā zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars, pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības informācijas sistēmā iesniedz paziņojumu par būvniecību, kuram pievieno atbilstoša būvspeciālista apstiprinātu inženiertīkla pievada novietojuma plānu, kurā norādīts inženiertīkla pievada novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos). Novietojuma plānu saskaņo ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, - ar tiesisko valdītāju un pakalpojuma sniedzēju, ja to ir norādījis pakalpojuma sniedzējs, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai. Ja pakalpojuma sniedzējs, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, nodarbina atbilstošu būvspeciālistu, tad viņš pats var izstrādāt šajā punktā noteikto inženiertīkla pievada novietojuma plānu. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir tiesīga veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli.";

1.21. papildināt 2.1. apakšnodaļu ar 18.1 un 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Šo noteikumu 6.1 2. apakšpunktā minētajā gadījumā pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības informācijas sistēmā iesniedz paziņojumu par būvniecību, kuram pievieno būvspeciālista apstiprinātu inženierbūves novietojuma plānu zemes gabalā ar tās ārējiem izmēriem vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma shēmas, kurā norādīta nojaucamā inženierbūve, un skaidrojošo aprakstu par plānotajiem darbiem un darbu metodēm.

18.2 Šo noteikumu 6.1 4. apakšpunktā minētajā gadījumā pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības informācijas sistēmā iesniedz paziņojumu par būvniecību, kuram atbilstoši plānotajiem būvdarbiem pievieno būvspeciālista apstiprinātus projektēšanas uzdevumā energoapgādes komersanta noteiktos dokumentus.";

1.22. izteikt 2.2. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"2.2. Projektēšanas pamatnes";

1.23. papildināt 2.2. apakšnodaļu ar 18.3 punktu šādā redakcijā:

"18.3 Projektēšanas pamatnes ir šādas:

18.3 1. būvju situācijas plāns;

18.3 2. topogrāfiskais plāns;

18.3 3. situācijas plāns;

18.3 4. inženiertīklu izvietojuma shēma.";

1.24. aizstāt 19. punktā tekstu "M 1:250" ar tekstu "M 1:50; M 1:250";

1.25. svītrot 25. punktā vārdus un skaitļus "Šo noteikumu 33.6. un 34.5. apakšpunktā noteikto";

1.26. izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Ja novietojuma plānu, būvprojekta minimālā sastāvā rasējumus vai būvprojekta rasējumus izstrādā uz būvju situācijas plāna, tad paskaidrojuma raksta I daļai, būvprojektam minimālajā sastāvā vai būvprojektam nepievieno topogrāfisko plānu vai situācijas plānu, bet pievieno būvju situācijas plānu.";

1.27. papildināt 2.2. apakšnodaļu ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Inženiertīklu izvietojuma shēma ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavotu pēdējā cikla augstākās izšķirtspējas ortofotokaršu, ielu sarkano līniju, zemes vienību robežu un to kadastra apzīmējumu, zemes vienību daļu un to kadastra apzīmējumu, inženiertīklu īpašnieku sagatavotu inženiertīklu novietojuma plānu shematisks attēlojums (kompilācija) vizuāli uztveramā formā. Inženiertīklu izvietojuma shēma kā projektēšanas pamatne ir piemērojama gaisvada elektrolīniju nojaukšanas (demontāžas) gadījumā.";

1.28. svītrot 30.3.2. apakšpunktu;

1.29. izteikt 31. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, - ar tiesisko valdītāju ir saskaņojams būvprojekts, ja normatīvajā aktā nav noteikts citādi.";

1.30. svītrot 32. punktā vārdus "apliecinājuma kartes novietojuma plāna";

1.31. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Ierosinot būvniecību šo noteikumu 6.2 punktā minētajos gadījumos (izņemot elektroenerģijas sadalnes jaunas būvniecības un pārbūves gadījumu), institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 30. punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

33.1. šo noteikumu 6.2 1., 6.2 2., 6.2 3., 6.2 4. un 6.2 7. apakšpunktā minētajos gadījumos pievieno:

33.1.1. topogrāfisko plānu, būvju situācijas plānu, inženiertīklu izvietojuma shēmu (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos) vai situācijas plānu;

33.1.2. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem;

33.1.3. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, plānotās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas, izvērtējumu, vai pieļaujama būves izmantošana būvdarbu laikā, un izmantošanas nosacījumus, sadalījumu būves kārtās ar tajā ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām);

33.1.4. grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu (izņemot inženierbūves nojaukšanu);

33.1.5. garenprofila rasējumu, ja plānots būvēt inženiertīkla pievadu;

33.1.6. novietojuma plānu, kurā norādīts inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:50; M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz:

33.1.6.1. topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma shēmas (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos), ja:

33.1.6.1.1. būvdarbi paredzēti pilsētas teritorijā;

33.1.6.1.2. plānota gājēju ceļa vai veloceļa jauna būvniecība vai pārbūve;

33.1.6.2. situācijas plāna, topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma shēmas (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos) visos citos gadījumos;

33.1.7. ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju, ja ir plānota inženierbūves novietošana;

33.1.8. galvenos konstruktīvos mezglus (karogu masta vai sezonas inženierbūves novietošanas gadījumā);

33.1.9. detalizāciju atbilstoši projektēšanas līgumam (piemēram, būvizstrādājumu specifikāciju);

33.2. šo noteikumu 6.2 5. apakšpunktā minētajos gadījumos (otrās un trešās grupas inženierbūves atjaunošanai) papildus pievieno:

33.2.1. grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu, ja inženierbūvei ir plānota virszemes daļa (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi (apgaismes inženierbūve, elektrotīkls, elektrolīnija, tramvaju ceļš, gājēju ceļš, veloceļš, lidlauku skrejceļš, ārējais inženiertīkls, gājēju tilts vai velotilts)) un minētajos dokumentos ir parādītas inženierbūvē plānotās izmaiņas vai plānotie funkcionālie vai tehniskie uzlabojumi;

33.2.2. plānotās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;

33.2.3. teritorijas vertikālo plānojumu (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi un inženierbūvi, kurai nav virszemes daļas);

33.2.4. labiekārtojuma un apstādījumu plānu, ja ir nepieciešami labiekārtošanas vai stādīšanas darbi;

33.2.5. darbu organizēšanas projektu;

33.3. šo noteikumu 6.2 6. apakšpunktā minētajos gadījumos (otrās vai trešās grupas inženierbūves nojaukšanai) papildus pievieno:

33.3.1. zemes gabala inženierizpētes dokumentus vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

33.3.2. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem, lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas, kā arī paredzēto nojaukšanas metodi un termiņiem;

33.3.3. ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma shēmas (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos);

33.3.4. savietoto demontējamo inženiertīklu plānu atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma shēmas (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos).";

1.32. papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Ja elektroenerģijas sadalnes jauna būvniecība un pārbūve paredzēta UNESCO pasaules kultūras un dabas mantojuma vietās, pilsētbūvniecības pieminekļa, kultūras pieminekļa vai apbūves aizsardzības teritorijā un to aizsardzības zonā, kā arī ja paredzēts kalt aili ēkas sienā sadalnes ievietošanai, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 30. punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

33.1 1. topogrāfisko plānu, būvju situācijas plānu (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos) vai situācijas plānu;

33.1 2. grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu. Ja tiek plānots sadalni ievietot ēkas sienā iekaltā ailē, minētajos dokumentos papildus iekļauj konstruktīvā mezgla risinājumu, kurā atkarībā no sienas tipa, biezuma, būvizstrādājuma un ēkas stāvu skaita veikti aprēķini un noteikta dimensiju pārsedzes marka un tips, sienas konstrukcijas aizsardzības pasākumi pret bojājumiem klimatisko apstākļu ietekmē, kā arī norāda nepieciešamo urbumu pārsedzi standarta kabeļu aizsargcauruļu (diametrs no 110 mm līdz 125 mm) ievietošanai, ja iekaltais caurums horizontālā virzienā pārsniedz 280 mm, bet, ja tiek iekalta sadalne, norāda arī sienas biezuma kontrolmērījumus;

33.1 3. skaidrojošajā aprakstā norāda veicamo darbu tehnoloģisko aprakstu pa posmiem, norādot ailes kalšanas tehnoloģiju, būvdarbu apjomu un būvizstrādājumu uzskaitījumu.";

1.33. svītrot 34. punktu;

1.34. aizstāt 35. punktā vārdus un skaitļus "Apliecinājuma kartes I daļai nepievieno šo noteikumu 34.5. apakšpunktā" ar vārdiem un skaitļiem "Paskaidrojuma raksta I daļai nepievieno šo noteikumu 33.1.6. apakšpunktā";

1.35. svītrot 36. punktu;

1.36. izteikt 37. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"37. Ierosinot otrās vai trešās grupas inženierbūves būvniecību, uz kuru attiecas šo noteikumu 6.3 punkts, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 30. punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā. Būvprojekts minimālā sastāvā ietver šādus dokumentus:";

1.37. aizstāt 37.2. apakšpunktā tekstu "M 1:250" ar tekstu "M 1:50; M 1:250";

1.38. papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt būvdarbus atbilstoši būvniecības informācijas sistēmā iesniegtajam paziņojumam par būvniecību. Paziņojumam pievienoto tehnisko risinājumu izstrādā un būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības sfērā. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir tiesīga veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli attiecībā uz būvniecības informācijas sistēmā saņemto paziņojumu par būvniecību.";

1.39. papildināt 42. punktu aiz vārda "izdod" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā (strukturēto datu veidā)";

1.40. svītrot 45. punktu;

1.41. izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Paskaidrojuma raksta (izņemot sezonas inženierbūves) inženierbūvju būvdarbiem spēkā esības termiņš ir pieci gadi, skaitot no akcepta pieņemšanas dienas. Paskaidrojuma raksts inženierbūvju būvdarbiem ir īstenojams tā spēkā esības termiņā. Ja paredzēta inženierbūves konservācija, paskaidrojuma rakstā īstenošanas termiņu nosaka, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības lēmumu par inženierbūves konservāciju (ja tāds ir pieņemts).";

1.42. svītrot 4. nodaļas nosaukumā vārdus "apliecinājuma kartē";

1.43. izteikt 47. un 48. punktu šādā redakcijā:

"47. Paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasību par informācijas sniegšanu par būvdarbu veicēju. Ja paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu finansējums, papildus iesniedz informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)).

48. Būvatļaujā iekļauj:

48.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:

48.1.1. institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamās būvprojekta daļas un citas prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem saskaņā ar Būvniecības likuma 15. panta piekto daļu;

48.1.2. prasības par saskaņojumiem no valsts un pašvaldību institūcijām;

48.1.3. prasības par saskaņojumiem inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;

48.1.4. prasības par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, - ar tiesisko valdītāju, ja šādas tiesības pielīgtas vai ja būvprojekts minimālā sastāvā nav saskaņots ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nebija, - ar tiesisko valdītāju, vai par to informēšanu;

48.1.5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - prasības par citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem;

48.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

48.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro));

48.2.2. prasības būvdarbu procesu fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

48.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

48.2.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;

48.3. termiņus būvatļaujas nosacījumu izpildei.";

1.44. svītrot 49. punktu;

1.45. izteikt 51.1. un 51.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.1. otrās grupas inženierbūves jauna būvniecība, novietošana vai pārbūve (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi);

51.2. trešās grupas inženierbūves jauna būvniecība un pārbūve (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi).";

1.46. izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Otrās grupas inženierbūves būvprojektam ir šādas sastāvdaļas:

63.1. vispārīgā daļa:

63.1.1. projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti (ja atbilstoši normatīvajiem aktiem nepieciešams tehniskās apsekošanas atzinums, norāda tehniskās apsekošanas atzinuma datumu un numuru būvniecības informācijas sistēmā);

63.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

63.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;

63.1.4. vispārīgo rādītāju lapa;

63.1.5. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos);

63.1.6. savietotais projektējamo ārējo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos), ja inženierbūves darbības nodrošināšanai vai vienlaikus ar to plānots būvēt ārējos inženiertīklus;

63.1.7. teritorijas vertikālais plānojums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļas);

63.1.8. labiekārtojuma un apstādījumu plāns, ja ir nepieciešami labiekārtošanas vai stādīšanas darbi;

63.2. arhitektūras daļa inženierbūvei (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļas):

63.2.1. grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

63.2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

63.2.3. būvizstrādājumu specifikācijas;

63.3. būvkonstrukciju daļa:

63.3.1. tehniskās shēmas, konstrukciju plāni, griezumi, mezgli;

63.3.2. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

63.3.3. būvizstrādājumu specifikācijas;

63.3.4. vides aizsardzības pasākumi;

63.4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (piemēram, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas):

63.4.1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi un aprēķini;

63.4.2. būvizstrādājumu specifikācijas;

63.4.3. vides aizsardzības pasākumi;

63.5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas;

63.6. darbu organizēšanas projekts.";

1.47. papildināt noteikumus ar 63.1, 63.2 un 63.3 punktu šādā redakcijā:

"63.1 Elektroenerģijas inženierbūvei būvprojektā papildus ietver šādas sastāvdaļas un dokumentu kopumus:

63.1 1. gaisvadu elektrolīnijām - elektrolīnijas trases plāns derīgā topogrāfiskajā plānā pilsētās un ciemos ar mērogu no 1:250 līdz 1:2000, lauku apvidos ar mērogu no 1:1000 līdz 1:10000, šķērsojumos ar inženiertīkliem un būvēm - trases plāns un garenprofils horizontālā griezumā ar mērogu 1:500, šķērsojumos ar pazemes un virszemes inženiertīklu un citu šķēršļu šķērsojuma vietām - vertikālā griezumā ar mērogu 1:50;

63.1 2. kabeļu elektrolīnijām - elektrolīnijas trases plāns derīgā topogrāfiskajā plānā pilsētās un ciemos ar mērogu no 1:250 līdz 1:2000, lauku apvidos ar mērogu no 1:1000 līdz 1:10000, šķērsojumos ar inženiertīkliem un būvēm - trases plāns un garenprofils horizontālā griezumā ar mērogu 1:500, vertikālā griezumā ar mērogu 1:50, bet, ja izmanto beztranšeju kabeļu guldīšanas metodi (caurduršanas metodi), - vertikālā griezumā ar mērogu 1:50 ar šķērsojošiem vai blakus esošiem pazemes inženiertīkliem, to tehniskajiem datiem un augstuma atzīmēm;

63.1 3. vietās ar blīvu inženiertīklu izvietojumu un sarežģītu konstruktīvo risinājumu attēlošanai izmanto mērogu ar mērogu no 1:50 līdz 1:250.

63.2 Standartizētām transformatoru apakšstacijām un sadales punktiem ar spriegumu līdz 20 kilovoltiem būvprojektā papildus ietver šādas sastāvdaļas un dokumentu kopumus:

63.2 1. elektrotīkla pievienojuma konstruktīvais risinājums;

63.2 2. transformatoru apakšstaciju shēmas;

63.2 3. transformatoru apakšstaciju konstruktīvie risinājumi;

63.2 4. signalizācija un tālvadība.

63.3 Ja elektrotīkla nominālais spriegums ir zemāks par 110 kilovoltiem, būvprojektā papildus ietver šādas sastāvdaļas un dokumentu kopumus:

63.3 1. pārejas pār šķēršļiem un šķērsojumi ar inženiertīkliem - mērogā 1:50;

63.3 2. nepieciešamie elektriskie un mehāniskie aprēķini;

63.3 3. aizsardzība pret pārspriegumiem un zemējumi;

63.3 4. aizsardzība pret īsslēgumiem, pārslodzēm;

63.3 5. elektroenerģijas uzskaites risinājums;

63.3 6. projektēšanas uzdevumā noteiktie aprēķini un risinājumi.";

1.48. aizstāt 65. punkta ievaddaļā vārdus "inženierbūves būvprojektam (izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu)" ar vārdiem "inženierbūvei būvprojektā";

1.49. papildināt noteikumus ar 65.1 un 65.2 punktu šādā redakcijā:

"65.1  110 kilovoltu vai 330 kilovoltu elektrolīnijām būvprojektā papildus ietver šādas sastāvdaļas un dokumentu kopumus:

65.1 1. elektrolīnijas trasi šķērsojošo inženiertīklu saraksts, kurā norādīti to tehniskie dati, piederība, nepieciešamie saskaņojumi un darbi, lai nodrošinātu šķērsojumu atbilstību inženiertīklu jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

65.1 2. vadu, aizsargtrošu, optisko aizsargkabeļu un optisko piekarkabeļu nokaru tabulas, kurās norādīti regulēšanas nostiepumi;

65.1 3. izolatoru virteņu komplektācijas saraksts;

65.1 4. balstu rasējumi vai standartrisinājumu norādes;

65.1 5. balstu un balstu pamatu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi;

65.1 6. kabeļu savienošanas uzmavu un kabeļu gala uzmavu uzstādīšanas zīmējumi;

65.1 7. nepieciešamie elektriskie un mehāniskie aprēķini (piemēram, vadu un balstu aprēķini, optisko kabeļu un aizsargtroses izvēles aprēķini);

65.1 8. darbu organizēšanas projekts, ja tas paredzēts projektēšanas uzdevumā.

65.2 Apakšstacijai vai sadalietaisei un hidroelektrostacijas hidrotehniskajai būvei būvprojektā (izņemot standartizētas brīvgaisa transformatoru apakšstacijas un sadales punktus ar spriegumu līdz 20 kilovoltiem) papildus ietver šādas sastāvdaļas un dokumentu kopumus:

65.2 1. apgaismošana, zibens aizsardzība, zemēšana;

65.2 2. primārās komutācijas shēma;

65.2 3. primārās komutācijas iekārtu izvietojuma plāni un griezumi;

65.2 4. releju aizsardzība, automātika, sekundārā komutācija un elektroenerģijas uzskaite;

65.2 5. sakari un tālvadība, apsardzības signalizācija;

65.2 6. elektroiekārtu (jebkura iekārta, kas paredzēta elektroenerģijas ražošanai, pārveidošanai, pārvadei, sadalei vai patēriņam) vadības sistēma;

65.2 7. elektriskās apakšstacijas vai sadalietaises energoapgādes (pašpatēriņa) un līdzstrāvas elektroiekārtas;

65.2 8. kabeļu izvietojums un kabeļu žurnāls, kurā norādītas kabeļu pievienošanas adreses, kabeļu garums, dzīslu šķērsgriezums un skaits. Spēka kabeļiem norāda arī nominālo spriegumu;

65.2 9. risinājumi patērētāju energoapgādes nodrošināšanai elektriskās apakšstacijas vai sadalietaises pārbūves vai atjaunošanas laikā;

65.2 10. nepieciešamie elektriskie un mehāniskie aprēķini;

65.2 11. ugunsdrošības tehniskie risinājumi.";

1.50. papildināt noteikumus ar 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Ja būvprojekts izstrādāts ekspluatācijā esošai hidroelektrostacijas hidrotehniskās būves pārbūvei, ko veic, nepārtraucot attiecīgā objekta pamatfunkcijas:

67.1 1. būvdarbu ģenerālplānos norāda ekspluatācijā esošās būves, inženiertīklus, kuru funkcionēšana pārbūves vai atjaunošanas laikā netiek pārtraukta, kā arī būves un inženiertīklus, kuru funkcionēšana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;

67.1 2. izveido transporta un gājēju kustības organizācijas shēmu;

67.1 3. darbu organizēšanas projektā norāda pasākumus, kas veicami, lai netraucētu attiecīgo būvju pamatfunkcijas, kā arī darbuzņēmēja speciālistu darbības kārtību.";

1.51. svītrot 68. punktu;

1.52. svītrot 74. punkta trešo un ceturto teikumu;

1.53. svītrot 75. punkta trešo teikumu;

1.54. izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Būvprojekta ekspertīzi veic trešās grupas inženierbūves risinājumam, lai izvērtētu projektētās inženierbūves atbilstību prasībām attiecībā uz būves mehānisko stiprību un stabilitāti un uz ugunsdrošību.";

1.55. papildināt noteikumus ar 76.1 punktu šādā redakcijā:

"76.1 Būvprojekta ekspertīzi veic šādām būvprojekta daļām:

76.1 1. būvkonstrukciju daļai;

76.1 2. tehnoloģiskajai daļai (elektroenerģijas inženierbūvēm).";

1.56. svītrot 78. punktā vārdus "vai, ja būvprojekta saskaņošana noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, - būvprojekta dokumentācijai";

1.57. izteikt 80. punktu šādā redakcijā:

"80. Būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Izstrādāto būvprojektu būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 32. punktā minētās personas).";

1.58. izteikt 85.1 punktu šādā redakcijā:

"85.1 Pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvniecības ieceres dokumentācijā būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts, vai atsaka akceptēt būvniecības ieceri.";

1.59. svītrot 85.2 punktu;

1.60. svītrot 87. punktā skaitli un vārdu "89. vai";

1.61. svītrot 88. un 89. punktu;

1.62. svītrot 90. punktā vārdus "kurai nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"";

1.63. aizstāt 91. punktā vārdu "būvatļaujā" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā";

1.64. papildināt 7.1. apakšnodaļu ar 91.2 punktu šādā redakcijā:

"91.2 Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība būvniecības iecerē paredzētos risinājumus sadalīt būves kārtās, veic izmaiņas būvniecības ieceres dokumentācijā, norādot katrai būves kārtai konkrētus realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts), būvdarbu veicēju un atbildīgos būvspeciālistus.";

1.65. izteikt 94. punktu šādā redakcijā:

"94. Būvētājs bez patstāvīgas prakses tiesībām arhitektūras vai būvniecības jomā, uzņemoties būvdarbu veicēja un atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, var veikt:

94.1. pirmās grupas inženierbūvju (neattiecas uz karogu mastiem ar augstumu virs 12 m un elektrotīklu ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, tai skaitā elektroapgādes sadalnes, komutācijas un aizsardzības iekārtām) būvdarbus;

94.2. mazās notekūdeņu attīrīšanas inženierbūves (jauda līdz 5 m3/d), sausās tualetes vai izvedamu notekūdeņu krājtvertnes būvdarbus;

94.3. viņa valdījumā esošo iekšējo inženiertīklu būvdarbus;

94.4. šo noteikumu 6.3.3., 6.3.4., 6.3.4.1, 6.3.4.2, 6.3.5. un 6.3.6. apakšpunktā minētos būvdarbus;

94.5. šo noteikumu 6.3.7. apakšpunktā minētos pirmās grupas inženierbūves būvdarbus;

94.6. šo noteikumu 6.1. un 6.3.2. apakšpunktā minētos būvdarbus un darbus objektos, kuru būvdarbus būvētājs ir tiesīgs veikt atbilstoši šo noteikumu 94.1., 94.2., 94.3., 94.4. un 94.5. apakšpunktam.";

1.66. svītrot 95. punktu;

1.67. svītrot 98.1 punktu;

1.68. svītrot 100. punktā vārdus "(izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu)";

1.69. svītrot 103. punktā vārdus "izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu";

1.70. svītrot 104. punktā vārdus "apliecinājuma karti";

1.71. izteikt 105. punktu šādā redakcijā:

"105. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā būvdarbu veicējs (galvenais būvdarbu veicējs), bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem - atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā (ja tāds ir izstrādāts) norādītās prasības. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minēto projektu saskaņo ar galveno būvdarbu veicēju. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.";

1.72. papildināt 105.1 1. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļa "par 7 m" ar vārdiem "(neattiecas uz elektroenerģijas inženierbūvēm)";

1.73. svītrot 108. punktu;

1.74. svītrot 109. punkta otro teikumu;

1.75. svītrot 110. punktu;

1.76. izteikt 111. punktu šādā redakcijā:

"111. Būvdarbu žurnālu var neaizpildīt paskaidrojuma rakstā paredzētajiem būvdarbiem, izņemot gadījumu, ja būvdarbiem ir paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansējums vai ja paredzēta otrās grupas inženierbūves atjaunošana (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas).";

1.77. svītrot 111.1 punktu;

1.78. svītrot 119.3 punktu;

1.79. izteikt 120. punktu šādā redakcijā:

"120. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēja pārstāvji un būvuzraugs (ja tiek veikta būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts būvdarbu žurnālā, norādot izpildes termiņu. Darbus var turpināt tikai tad, kad visas šajā punktā minētās personas ir apstiprinājušas attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu.";

1.80. svītrot 122. un 123. punktu;

1.81. papildināt noteikumus ar 123.1 punktu šādā redakcijā:

"123.1 Trešās grupas inženierbūvju būvuzraudzību var veikt būvkomersants, kurš ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības sniegt pakalpojumus būvuzraudzības jomā. Pirmās un otrās grupas inženierbūvju būvuzraudzību var veikt viens vai vairāki būvspeciālisti, kuriem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti un kurus nodarbina būvniecības ierosinātājs. Darba devējs izdod rīkojumu par būvuzrauga norīkošanu konkrētajā objektā.";

1.82. papildināt 7.4. apakšnodaļu ar 124.1 un 124.2 punktu šādā redakcijā:

"124.1 Sadaļņu iekalšanai izmanto instrumentus, kuru darbība neatstāj nelabvēlīgu ietekmi uz ēkas kopējo noturību. Izmantojamo instrumentu maksimāli pieļaujamie ierobežojumi ir šādi:

124.1 1. vienreizējā trieciena enerģija - 12 J;

124.1 2. vibrācijas līmenis - 14 m/s2.

124.2 Ja inženiertīklu būvdarbu laikā ēkas konstrukcijā konstatē deformāciju, darbu pārtrauc un uzaicina būvspeciālistu ēku konstrukciju projektēšanā, lai veiktu izmaiņas konstruktīvā mezgla risinājumā.";

1.83. svītrot 125. punkta trešo teikumu;

1.84. svītrot 132. punktā vārdus "vai ja to nosaka ģeotehniskā kontrole (ģeotehniskie darbi, ko veic būvniecības gaitā, lai noskaidrotu būvniecības ieceres dokumentācijas atbilstību faktiskajiem ģeotehniskajiem datiem un, ja nepieciešams, koriģētu būvprojektu)";

1.85. papildināt 146.3. apakšpunktu aiz vārda "novietošanas" ar vārdiem "vai ierīkošanas";

1.86. izteikt 9.1. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"9.1. Pieņemšana ekspluatācijā, ja būvdarbi veikti atbilstoši paziņojumam par būvniecību vai paskaidrojuma rakstam";

1.87. izteikt 150., 151., 152. un 153. punktu šādā redakcijā:

"150. Šo noteikumu 6.2 punktā minētos būvdarbus pieņem ekspluatācijā, ja būvdarbi veikti atbilstoši paskaidrojuma rakstam.

151. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs pieprasa institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, sniegt atzinumu par būves atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem. Institūcijas 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai.

152. Pēc šo noteikumu 6.2 punktā minēto būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, paskaidrojuma raksta II daļu, kurai pievieno šo noteikumu 151. punktā minēto atzinumu un šādus dokumentus:

152.1. ja veikta jauna būvniecība, novietošana vai pārbūve, - inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu (šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos);

152.2. ja veikta atjaunošana, - būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju (izņemot šo noteikumu 111. punktā minētos gadījumus);

152.3. ja veikta nojaukšana:

152.3.1. inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu (šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos);

152.3.2. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju (izņemot šo noteikumu 111. punktā minētos gadījumus).

153. Paskaidrojuma rakstā (neattiecas uz sezonas inženierbūvēm) norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir divi gadi, skaitot no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, bet otrās un trešās grupas inženierbūves atjaunošanas gadījumā - trīs gadi, skaitot no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.";

1.88. papildināt noteikumus ar 153.1 un 153.2 punktu šādā redakcijā:

"153.1 Būvdarbu veicēja pienākums ir novērst būvniecības dēļ radušos ceļu, ielu, ietvju konstrukciju un zemes virskārtas bojājumus. Autoceļu, ielu, ietvju un zaļās zonas īpašniekiem vai, ja tādu nav, - tiesiskajiem valdītājiem nav tiesību pieprasīt minēto objektu pārbūvi vai šo objektu atjaunošanu lielākā apjomā, nekā nodarīti bojājumi.

153.2 Paskaidrojuma rakstā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu sezonas inženierbūves ekspluatācijas un nojaukšanas termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu. Minēto termiņu kontrolē institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas.";

1.89. izteikt 154., 155., 156. un 157. punktu šādā redakcijā:

"154. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 152. punktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda patvaļīgās būvniecības esību un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, bet nojaukšanas gadījumā izdod būvniecības informācijas sistēmā (strukturēto datu veidā) izziņu par inženierbūves neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

155. Inženierbūve vai tās daļa ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

156. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka ir veikta patvaļīga būvniecība vai būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti, tā pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

157. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis visus šo noteikumu 156. punktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, bet nojaukšanas gadījumā izdod būvniecības informācijas sistēmā (strukturēto datu veidā) izziņu par inženierbūves neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.";

1.90. papildināt noteikumus ar 157.1, 157.2 un 157.3 punktu šādā redakcijā:

"157.1 Ja inženierbūvi vai tās daļu pieņem ekspluatācijā vai inženierbūve nojaukta ziemā un saskaņā ar būvniecības ieceri paredzēta teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana, koku un krūmu stādīšana, piebrauktuvju un ietvju seguma virsslāņa uzklāšana, tad minētos darbus var veikt tiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1. jūnijam. Atlikto darbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas. Būvdarbu veicējs atliktos būvdarbus veic termiņos un apjomā, kas noteikts aktā par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, ja ar būvniecības ierosinātāju nav vienošanās par citu kārtību.

157.2 Pēc šo noteikumu 6.1 2., 6.1 3. un 6.1 4. apakšpunktā minēto būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs sagatavo inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu (šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos).

157.3 Būvniecības ierosinātājs līdz paziņojumā par būvniecību norādītajam būvdarbu pabeigšanas termiņam:

157.3 1. pēc inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plāna (šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos) iesniegšanas pašvaldībā apstiprina būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu pabeigšanu, ja tie ir pabeigti;

157.3 2. pagarina būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu izpildes termiņu, ja plānotie būvdarbi ir uzsākti, bet nav pabeigti;

157.3 3. atceļ būvniecības informācijas sistēmā paziņojumu par būvniecību, ja plānotie būvdarbi nav uzsākti un netiks veikti.";

1.91. svītrot 159. punktā vārdus "vai apliecinājuma karti";

1.92. izteikt 9.2. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"9.2. Pieņemšana ekspluatācijā, ja būvdarbi veikti atbilstoši būvatļaujai";

1.93. izteikt 161. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Veselības inspekcijas atzinums ir nepieciešams, ja nododamajai inženierbūvei normatīvajos aktos epidemioloģiskās drošības jomā ir noteiktas higiēnas prasības.";

1.94. svītrot 163.1 punktā vārdus "paraksta vai";

1.95. izteikt 168. punktu šādā redakcijā:

"168. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, inženierbūves pieņemšanas procesā var pieaicināt būvuzraugu, ja veikta būvuzraudzība, vai būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību. Elektroenerģijas inženierbūves pieņemšanas procesā, ja energoapgādes objekts atrodas valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsargjoslā (aizsardzības zonā), pieaicina Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi (vai kompetentas pašvaldības iestādes vai amatpersonas). Būvuzrauga vai būvprojekta izstrādātāja atteikšanās piedalīties inženierbūves pieņemšanā nav pamats institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, nepieņemt inženierbūvi ekspluatācijā.";

1.96. aizstāt 172. punktā vārdus "ar aktu pieņem inženierbūvi ekspluatācijā (turpmāk - akts)" ar vārdiem "izdod būvniecības informācijas sistēmā (strukturēto datu veidā) aktu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts)";

1.97. aizstāt 182. punktā vārdus "ar aktu pieņem inženierbūvi ekspluatācijā" ar vārdiem "izdod būvniecības informācijas sistēmā (strukturēto datu veidā) aktu, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju";

1.98. svītrot 9.3., 9.4. un 9.5. apakšnodaļu;

1.99. papildināt noteikumus ar 207.1 punktu šādā redakcijā:

"207.1 Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumus Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2018, 84., 191. nr.; 2019, 239. nr.).";

1.100. papildināt noteikumus ar 210. un 211. punktu šādā redakcijā:

"210. Ja būvdarbi ir uzsākti vai būvdarbu veikšanai līdz 2021. gada 31. oktobrim ir izdota būvatļauja vai akceptēta apliecinājuma karte, tad šos būvdarbus pabeidz atbilstoši uzsāktajam būvniecības procesa veidam:

210.1. pabeidz būvdarbus, kuri ir uzsākti atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" 3. punktam un kuru veikšanai nav nepieciešami būvniecības ieceres dokumenti;

210.2. apliecinājuma kartes gadījumā - atbilstoši šo noteikumu 9.1. apakšnodaļā minētajai kārtībai, iesniedzot apliecinājuma kartes II daļu (3. pielikums) un šo noteikumu 152. punktā minētos dokumentus;

210.3. būvatļaujas gadījumā būvprojektu izstrādā atbilstoši šo noteikumu 6. nodaļā minētajai kārtībai un apjomam, būvdarbus veic atbilstoši šo noteikumu 7. nodaļā minētajai kārtībai un būvi nodod ekspluatācijā atbilstoši šo noteikumu 9.2. apakšnodaļā minētajai kārtībai.

211. Ja saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktu būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad ievēro Būvniecības likumu un šajos noteikumos noteikto kārtību un termiņus, izņemot šādas darbības:

211.1. būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju papīra dokumentu formā, to sagatavo divos eksemplāros. Trešo personu saskaņojumu var noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna, arī saskaņojumu par atkāpēm no tehnisko noteikumu prasībām var noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna. Visus eksemplārus iesniedz izskatīšanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas;

211.2. būvprojekta ekspertīzi, ja tāda nepieciešama, pievieno būvprojekta dokumentācijai;

211.3. būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei;

211.4. pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs - katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju;

211.5. darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām;

211.6. būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam;

211.7. pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (8., 9. un 10. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 119.2 punktā minētos dokumentus.";

1.101. svītrot 3. pielikuma I daļu un piezīmes;

1.102. papildināt noteikumus ar 4.1 pielikumu šādā redakcijā:

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

Paziņojums par būvniecību

Paziņojumā par būvniecību norāda šādas ziņas:

1. Būvniecības ierosinātājs:

1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

2. Pilnvarotā persona:

2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

2.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

2.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

2.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

2.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

3. Ziņas par objektu:

3.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, atjaunošana, pārbūve, novietošana vai nojaukšana);

3.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta.

4. Inženierbūves kadastra apzīmējums (ja tāds ir piešķirts).

5. Inženierbūves lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai.

6. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

6.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

6.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs un darbības sfēra;

6.3. juridiskās personas vai būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

7. Plānoto būvdarbu uzsākšanas un beigu datums.

8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

8.1. dokumenta veids;

8.2. dokumenta nosaukums.";

1.103. izteikt 8. pielikuma 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Nozīmīgo konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs un darbības sfēra).";

1.104. izteikt 9. pielikuma 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs un darbības sfēra).";

1.105. izteikt 10. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs un darbības sfēra)."

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. novembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 245Pieņemts: 20.04.2021.Stājas spēkā: 01.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 22.04.2021. OP numurs: 2021/77.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322615
01.11.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"