Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 127., 242. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 152., 242. nr.; 2018, 65., 196. nr.; 2019, 67., 75., 118., 240. nr.; 2020, 102., 174.B, 224., 240.A nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) izglītības kvalitāte - izglītības process, saturs, vide un pārvaldība, kas ikvienam nodrošina iekļaujošu izglītību un iespēju sasniegt augstvērtīgus rezultātus atbilstoši sabiedrības izvirzītajiem un valsts noteiktajiem mērķiem;".

2. Izteikt 3. panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"3. pants. Tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību

(1) Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību."

3. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Valsts sistēma izglītības kvalitātes nodrošināšanai

(1) Valsts sistēma izglītības kvalitātes nodrošināšanai ir sistematizēts politikas, vadlīniju, procedūru, darbību un resursu kopums, lai plānotu, sasniegtu, uzturētu, uzraudzītu un pastāvīgi pilnveidotu izglītības kvalitāti.

(2) Valsts veido sistēmu izglītības kvalitātes nodrošināšanai un nosaka izglītības iestāžu, to dibinātāju, valsts un pašvaldību iestāžu tiesības un pienākumus, kā arī atbildību par izglītības kvalitāti. Izglītības iestādes dibinātājs un izglītības procesa īstenotājs nodrošina izglītības kvalitāti izglītības iestādē."

4. Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ir šādas izglītības ieguves formas:

1) klātiene;

2) neklātiene;

3) tālmācība;

4) pašizglītība;

5) izglītība ģimenē."

5. Papildināt 13.1 panta pirmo daļu pēc vārdiem "virsmērķus un apakšmērķus" ar vārdiem "tostarp izglītības kvalitātes mērķus".

6. 14. pantā:

izslēgt 7.1 punktu;

papildināt pantu ar 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:

"81) nosaka prasības sistēmiskai izglītības kvalitātes nodrošināšanai;

82) apstiprina ikgadēju izglītības kvalitātes novērtējuma ziņojumu;";

izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23) nosaka stipendiju veidus, stipendiju saņemšanas kritērijus un kārtību, kā arī stipendiju minimālo un maksimālo apmēru augstākās izglītības programmās izglītojamiem, kuri uzņemti konkursa kārtībā atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, un profesionālās izglītības programmās izglītojamiem, kuri uzņemti atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam;";

izslēgt 29. punktu;

papildināt pantu ar 46. punktu šādā redakcijā:

"46) nosaka kārtību, kādā izglītības iestāžu dibinātāji novērtē izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību."

7. 15. pantā:

papildināt pantu ar 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 un 18.5 punktu šādā redakcijā:

"181) plāno, izvirza un pilnveido izglītības kvalitātes mērķus, ietverot tos izglītības attīstības pamatnostādnēs un rīcības plānos, kā arī veido izglītības kvalitātes nodrošināšanas un monitoringa politiku;

182) veic izglītības kvalitātes monitoringu, apkopo un uzkrāj datus par izglītības kvalitāti, analizē un novērtē izglītības iestāžu sniegumu, koordinē un organizē pētniecību, informē par rezultātiem;

183) identificē un novērtē riskus, izstrādā un apstiprina izglītības kvalitātes pilnveides vadlīnijas;

184) ievieš un attīsta izglītības kvalitātes vērtēšanas un analīzes digitālos rīkus;

185) sagatavo ikgadēju izglītības kvalitātes novērtējuma ziņojumu un iesniedz to apstiprināšanai Ministru kabinetam. Ziņojumā ietver visu izglītības pakāpju un pieaugušo izglītības procesa, satura, vides un pārvaldības kvalitātes izvērtējumu;";

izslēgt 26. punkta otro teikumu.

8. 17. panta trešajā daļā:

papildināt daļu ar 1.1, 1.2 un 1.3 punktu šādā redakcijā:

"11) saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajās izglītības attīstības pamatnostādnēs noteiktajiem mērķiem izstrādā izglītības attīstības stratēģiju, sniedz atbalstu izglītības iestāžu darbības kvalitātes nodrošināšanai, apkopo un analizē informāciju par izglītības (izņemot augstāko izglītību) kvalitāti savā teritorijā;

12) nodrošina pieejamu un kvalitatīvu izglītību savā teritorijā atbilstoši valsts noteiktajiem mērķiem un personas vajadzībām;

13) organizē metodisko, zinātnisko, informatīvo un citāda veida intelektuālo atbalstu izglītojamiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem un izglītības iestādēm (izņemot augstskolas un koledžas) izglītības kvalitātes nodrošināšanai;";

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2) pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, vadītājus;".

9. Papildināt 20. panta trešo daļu ar 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"7) Ministru kabineta noteiktā kārtībā:

a) akreditē vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes (izņemot augstskolas un koledžas) un izglītības programmas (izņemot studiju programmas),

b) novērtē vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu (izņemot augstskolu un koledžu) vadītāju profesionālo darbību, izvērtējot izglītības iestādes pārvaldības kvalitāti;

8) izstrādā vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības (izņemot augstāko profesionālo izglītību) kvalitātes nodrošināšanai, sniedz ieteikumus izglītības kvalitātes pilnveidei, kā arī organizē izglītības kvalitātes datu ieguvi un analīzi;

9) sagatavo ikgadēju izglītības (izņemot augstāko izglītību) kvalitātes izvērtējumu un iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai."

10. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Akadēmiskās informācijas centra kompetence augstākās izglītības kvalitātes jautājumos

Akadēmiskās informācijas centrs augstākās izglītības kvalitātes jautājumos:

1) organizē augstskolu un koledžu, studiju virzienu un tam atbilstošu studiju programmu vērtēšanu un akreditāciju, kā arī studiju programmu licencēšanu;

2) izstrādā augstskolu un koledžu, studiju virzienu un tam atbilstošu studiju programmu kvalitātes vērtēšanas, akreditācijas un licencēšanas metodikas, vadlīnijas, procedūras un citus dokumentus, kas atbilst Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācijas izstrādātajiem Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas standartiem un vadlīnijām;

3) sagatavo ikgadēju augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas procedūru un to rezultātu izvērtējumu, tai skaitā apkopo un uzkrāj datus, analizē, novērtē un sniedz priekšlikumus kvalitātes pilnveidei, un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai;

4) sadarbojas nacionālā un starptautiskā līmenī ar augstākās izglītības institūcijām un organizācijām augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai un piedalās projektos, kas saistīti ar augstākās izglītības kvalitātes jautājumiem;

5) sniedz metodisko atbalstu augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas jautājumos;

6) atbilstoši savai kompetencei piedalās izglītības kvalitātes monitoringā;

7) veic pētījumus par savā kompetencē esošiem jautājumiem un informē sabiedrību."

11. Papildināt 22. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valsts izglītības iestādes dibinātāja pienākumu par nolikuma apstiprināšanu attiecībā uz ministriju padotībā esošām izglītības iestādēm veic tā ministrija, kuras padotībā ir izglītības iestāde."

12. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:

"29. pants. Izglītības iestādes dibinātāja kompetence

Izglītības iestādes dibinātājs:

1) nodrošina izglītības iestādes nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus, pārrauga normatīvo aktu ievērošanu, veido iekļaujošu vidi un atbild par izglītības kvalitāti;

2) nodrošina atbalstu izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai un pilnveidošanai, metodiskā darba organizēšanai un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanai;

3) sadarbībā ar dibināto izglītības iestādi nosaka un reizi trijos gados izvērtē izglītības iestādes darbības un izglītības programmas (izņemot studiju programmas) īstenošanas kvalitātes mērķus un sasniedzamos rezultātus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4) ne retāk kā reizi trijos gados Ministru kabineta noteiktajā kārtībā novērtē izglītības iestādes (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāja profesionālās darbības atbilstību šā likuma 30. pantā noteiktajam;

5) darbojas izglītības iestādes padomē, kā arī piedalās izglītības iestādes (izņemot augstskolas un koledžas) pašvērtēšanā."

13. 30. pantā:

papildināt pantu ar 3.5 daļu šādā redakcijā:

"(35) Saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm un dibinātāja noteiktajiem mērķiem izglītības iestādes vadītājs veido un attīsta izglītības iestādes kvalitātes sistēmu un nodrošina ikgadēju izglītības iestādes pašvērtēšanu, tai skaitā analizējot datus par izglītības procesu, saturu, vidi un pārvaldību.";

izteikt 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju profesionālo darbību novērtē Izglītības kvalitātes valsts dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ne retāk kā reizi sešos gados. Izglītības iestādes vadītāju, kurš stājies amatā pirmo reizi, novērtē divu gadu laikā, bet ne agrāk kā sešus mēnešus pēc amatā stāšanās dienas. Lēmumu par izglītības iestādes vadītāja atbilstību ieņemamam amatam pieņem, pamatojoties uz novērtēšanas rezultātiem. Ja izglītības iestādes vadītāja profesionālā darbība novērtēta kā neapmierinoša, personai aizliegts ieņemt izglītības iestādes vadītāja amatu. Novērtēšanas rezultātus var ņemt vērā, nosakot izglītības iestādes vadītājam prēmijas un naudas balvas."

14. Izteikt 31. panta trešās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā, ievērojot pedagogu, izglītojamo un viņu vecāku priekšlikumus, un sniedz izglītības iestādei un tās dibinātājam ieteikumus izglītības iestādes darbības un izglītības kvalitātes pilnveidei;".

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 93., 94., 95., 96. un 97. punktu šādā redakcijā:

"93. Grozījumi par šā likuma 14. panta 7.1 punkta izslēgšanu stājas spēkā 2021. gada 1. oktobrī.

94. Šā likuma 14. panta 8.1 punkts stājas spēkā 2021. gada 1. augustā.

95. Grozījums šā likuma 14. pantā attiecībā uz 23. punkta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2021. gada 1. decembrī.

96. Šā likuma 29. panta 4. punkts stājas spēkā 2021. gada 1. augustā.

97. Ministru kabinets izdod šā likuma 14. panta 46. punktā minētos noteikumus līdz 2021. gada 31. jūlijam."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 8. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 20. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Izglītības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.04.2021.Stājas spēkā: 04.05.2021.Tēma: Izglītība, zinātne, sports; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 20.04.2021. OP numurs: 2021/75.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
322560
04.05.2021
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"