Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 235

Rīgā 2021. gada 13. aprīlī (prot. Nr. 33 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 14. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 43., 96. nr.; 2019, 7., 129. nr.; 2020, 94. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā (izņemot 7.1.5., 7.3.5., 17.2., 18.2. un 22.1. apakšpunktu) vārdu "komersants" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "saimnieciskās darbības veicējs" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. Izteikt 2.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.1. projektu īsteno tāda zinātniskā institūcija vai saimnieciskās darbības veicējs, kas neatbilst pētniecības organizācijas definīcijai;".

3. Izteikt 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12. lielais saimnieciskās darbības veicējs - juridiska persona, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā vai Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk - Komisijas regula Nr.  702/2014), 2. panta 26. punktā noteiktajai definīcijai;".

4. Papildināt noteikumus ar 2.23.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.23.1 saimnieciskās darbības veicējs - juridiska persona, kas neatkarīgi no tās juridiskā statusa vai saimnieciskās darbības veida ir iesaistīta saimnieciskajā darbībā:

2.23.1 1. komersants;

2.23.1 2. biedrība vai nodibinājums;

2.23.1 3. komersants vai zemnieku saimniecība - primārās lauksaimniecības ražotājs, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 9. punkta vai Komisijas regulas Nr.  702/2014 2. panta 3., 4. un 5. punkta nosacījumiem;

2.23.1 4. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem piešķirts atbilstības statuss;

2.23.1 5. zinātniskā institūcija, kas īsteno šo noteikumu 22. punktā minēto ar saimniecisko darbību saistīto projektu;".

5. Izteikt 2.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.24. sīkais (mikro), mazais vai vidējais saimnieciskās darbības veicējs - juridiska persona, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā vai Komisijas regulas Nr.  702/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai;".

6. Aizstāt 2.30. apakšpunktā vārdu "nodarbināts" ar vārdiem "klātienē vai attālināti nodarbināts".

7. Aizstāt 2.31. apakšpunktā vārdu "komercsabiedrībā" ar vārdiem "saimnieciskās darbības veicēja institūcijā".

8. Izteikt 11. un 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir 112 803 734 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 97 236 954 euro apmērā un nacionālais publiskais valsts budžeta līdzfinansējums 15 566 780 euro apmērā.

11.1 Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir ne vairāk kā 39 304 832 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne vairāk kā 36 343 385 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 2 961 447 euro apmērā."

9. Izteikt 12.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12.1 Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir ne vairāk kā 22 836 993 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne vairāk kā 17 221 032 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 5 615 961 euro apmērā, tai skaitā:".

10. Izteikt 12.1 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1 1.1. pieejamā kopējā attiecināmā publiskā finansējuma apmērs ir ne vairāk kā 14 970 501 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne vairāk kā 9 354 540 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 5 615 961 euro apmērā;".

11. Aizstāt 12.1 2. apakšpunktā skaitli "8 473 595" ar skaitli "7 866 492".

12. Izteikt 12.2 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12.2 Trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir ne vairāk kā 19 381 696 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne vairāk kā 15 044 401 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 4 337 295 euro apmērā, tai skaitā:".

13. Izteikt 12.2 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2 1.1. pieejamā kopējā attiecināmā publiskā finansējuma apmērs ir ne vairāk kā 11 561 953 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne vairāk kā 7 224 658 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 4 337 295 euro apmērā;".

14. Aizstāt 12.2 2. apakšpunktā vārdus un skaitli "ne mazāk kā 7 535 900" ar vārdiem un skaitli "ne vairāk kā 7 819 743".

15. Izteikt 12.3 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12.3 Ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir ne mazāk kā 22 921 818 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, kas nepārsniedz 85 % no kopējā ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotā attiecināmā finansējuma un tā apmērs ir ne mazāks kā 21 402 479 euro, un valsts budžeta finansējums, kura apmērs ir ne mazāks kā 1 519 339 euro, tai skaitā:".

16. Izteikt 12.3 1.1.  apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3 1.1. pieejamā kopējā attiecināmā publiskā finansējuma apmērs ir ne mazāk kā 13 764 828 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne mazāk kā 12 245 489 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne mazāk kā 1 519 339 euro apmērā;".

17. Aizstāt 12.3 2. apakšpunktā skaitli "7 934 075" ar skaitli "9 156 990".

18. Papildināt noteikumus ar 12.4 un 12.5 punktu šādā redakcijā:

"12.4 Piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir 8 358 395 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, kas nepārsniedz 85 % no kopējā piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotā attiecināmā finansējuma un tā apmērs ir 7 225 657 euro, un valsts budžeta finansējums 1 132 738 euro apmērā, tai skaitā:

12.4 1. šo noteikumu 12.5 1. apakšpunktā minētajās tematiskajās jomās:

12.4 1.1. kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir 5 000 000 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 4 250 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 750 000 euro apmērā;

12.4 1.2. maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 100 %, ko veido:

12.4 1.2.1. valsts budžeta atbalsta intensitāte - 15 %;

12.4 1.2.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāte - 85 %;

12.4 2. šo noteikumu 12.5 2. apakšpunktā minētajās tematiskajās jomās:

12.4 2.1. pieejamā kopējā attiecināmā publiskā finansējuma apmērs ir 3 358 395 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2 975 657 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 382 738 euro apmērā;

12.4 2.2. maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 92,5 %, ko veido:

12.4 2.2.1. valsts budžeta atbalsta intensitāte - 10,54 %;

12.4 2.2.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāte - 81,96 %.

12.5 Piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā finansējumu piešķir ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu īstenošanai, kuru ietvaros atbilstoši šo noteikumu 5. punktam veic pētniecību šādās tematiskajās jomās:

12.5 1. Covid-19 infekcijas slimības izplatības ierobežošana un iedzīvotāju aizsardzība:

12.5 1.1. veselības aprūpe un sabiedrības veselība, tai skaitā jaunas metodes Covid-19 ārstēšanai un diagnostikai, jauni ārstniecības līdzekļi, to faktoru izpēte, kas nosaka un ietekmē uzņēmību pret infekciju un slimības uzliesmojumus, slimības diagnostiku, norisi un terapiju, pēcinfekcijas sekas, vīrusa klātbūtni ārējā vidē un skartajā mājsaimniecībā esošajos dzīvniekos, kā arī klīniskie, epidemioloģiskie un sabiedrības veselības pētījumi;

12.5 1.2. inženiertehniskie risinājumi, tai skaitā risinājumi cilvēka drošības palielināšanai, infekcijas slimības ātrai noteikšanai, individuālo aizsardzības līdzekļu izstrādei, testēšanai un sertificēšanai, attālināto pakalpojumu nodrošināšanai veselības aprūpē un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai izglītības procesā;

12.5 2. strukturālu pārmaiņu ieviešana ekonomikā un sabiedrības vajadzību nodrošināšana, sniedzot ieguldījumu Covid-19 pandēmijas izraisīto seku mazināšanai:

12.5 2.1. veselības aprūpe un sabiedrības veselība, tai skaitā sirds un asinsvadu slimību vai vēža profilakse, to personalizēta, uz pacientu vērsta aprūpe, integrētā aprūpe;

12.5 2.2. kiberdrošība un sabiedrības drošība, tai skaitā datu aizsardzība un tiešsaistes darbību drošums, neatliekamās palīdzības pakalpojumu un krimināltiesību sistēmas funkciju optimizācija;

12.5 2.3. reģionālā ekonomiskā attīstība un sociālā politika, tai skaitā risinājumi tautsaimniecības nozaru pārstrukturizācijai, risinājumi sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai;

12.5 2.4. ilgtspējīga resursu izmantošana un klimatneitralitāte, tai skaitā risinājumi energoaprites sistēmu (elektrība, siltums, ūdens, atkritumi u. c.) integrācijai un energoefektivitātes uzlabošanai urbānā vidē, rūpniecībā vai pakalpojumu sniegšanā; inovatīvu alternatīvo degvielu tehnoloģiju un mobilitātes risinājumu izstrāde; atjaunojamā enerģija vietējām enerģijas sistēmām, risinājumi atkārtotai atkritumu izmantošanai, drošas un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, precīzā lauksaimniecība, augu aizsardzības līdzekļi, bioloģiskā lauksaimniecība, agronomija un selekcija, lopkopība: mājlopu uzturs, slimības, ģenētiskie resursi, mežu ilgtspēja, inovatīvu koksnes produktu izstrāde, ilgtspējīga ūdens resursu apsaimniekošana;

12.5 2.5. kvantu tehnoloģijas, tai skaitā algoritmi un programmatūra, nanoelektronika un fotonika, kriptogrāfija un komunikācija."

19. Papildināt 16.1 punktu aiz vārda "ceturtajā" ar vārdiem "un piektajā".

20. Svītrot 17.2. apakšpunktā vārdus "(turpmāk - komersants)".

21. Izteikt 23.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1. sadarbības partneris ir reģistrēts attiecīgajā reģistrā Latvijā vai ārvalstī, un tas var būt:

23.1.1. zinātniskā institūcija;

23.1.2. šo noteikumu 2.23.1 1., 2.23.1 2., 2.23.1 3. un 2.23.1 4. apakšpunktā minētais saimnieciskās darbības veicējs;".

22. Izteikt 27.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3.4. projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību. Šo noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs pēc maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas un atbilstošo projekta izdevumu segšanai paredzētā finansējuma saņemšanas sadarbības partnerim atmaksā tā projekta daļai atbilstošos izdevumus, kurus nosaka, katrai izdevumu pozīcijai piemērojot sadarbības partnera projekta daļai atbilstošo vidējo svērto publiskā finansējuma intensitāti, kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 33., 45., 46. punkta, 50.2. apakšpunkta un 3. pielikuma nosacījumiem;".

23. Aizstāt 28.9. apakšpunkta ievaddaļā vārdus "otrās un turpmāko projektu iesniegumu atlases kārtu" ar vārdiem "otrās, trešās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas".

24. Aizstāt 34.2.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "8.4. un 21.3. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "8.4. apakšpunktā un 55.1 punktā".

25. Aizstāt 43.1.1. apakšpunktā vārdus "nodarbināts Latvijas Republikā" ar vārdiem "nodarbināts klātienē vai attālināti, ja darba specifika to pieļauj un iespējams pilnvērtīgi veikt darba pienākumus, pie darba devēja, kas attiecīgajā reģistrā reģistrēts Latvijā".

26. Papildināt 43.1.2.1 apakšpunktu aiz vārda "ceturtajā" ar vārdiem "un piektajā". 

27. Aizstāt 50.3 punkta ievaddaļā skaitli "50.1 2." ar skaitli "50.1 3.".

28. Izteikt 61.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.1. sadarbības iestādē iesniedz starpposma maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots, katrai izdevumu pozīcijai piemērojot projektam atbilstošo vidējo svērto publiskā finansējuma intensitāti;".

29. Papildināt noteikumus ar 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu īsteno 24 mēnešu laikā no projekta uzsākšanas datuma, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. novembrim."

30. Papildināt 1.1 pielikuma tabulu ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Kopējā projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku noslodze PLE izteiksmē projekta īstenošanas periodā

PLEKOPĀ

"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 235Pieņemts: 13.04.2021.Stājas spēkā: 16.04.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 72, 15.04.2021. OP numurs: 2021/72.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
322443
16.04.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"