Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 229

Rīgā 2021. gada 8. aprīlī (prot. Nr. 32 46. §)
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem

(Noteikumu nosaukums MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem to īpašumā esošo tirdzniecības centru nomas apgrozījuma krituma kompensācijai.

2. Šo noteikumu izpratnē par grantu (turpmāk – komercdarbības atbalsts) uzskata komercdarbības atbalstu, ko piešķir komersantam tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas apgrozījuma krituma kompensācijai, lai segtu operacionālās izmaksas (ar ēkas lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas) no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 275)

3. Šo noteikumu izpratnē par tirdzniecības centru uzskata ēku, kura vienlaikus atbilst visām šādām pazīmēm:

3.1. iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai;

3.2. kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2;

3.3. tās atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojumu sniedzēji;

3.4. pārtikas preču veikaliem atvēlētā tirdzniecības platība neaizņem vairāk kā 30 % no kopējās tirdzniecībai atvēlētās platības.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 275 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 331)

4. Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 20 000 000 euro.

5. Šo noteikumu ietvaros komercdarbības atbalstu var saņemt komersants:

5.1. kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), I pielikumu vai lielā uzņēmuma definīcijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktu;

5.2. kuram Covid-19 krīzes ietekmē konkrētā tirdzniecības centra kopējais nomas apgrozījuma kritums ir vismaz 30 %, ņemot vērā izrakstītos rēķinus un kredītrēķinus, vienā no šādiem laikposmiem:

5.2.1. salīdzinot par 2020. gada decembri un 2021. gada janvāri, februāri un martu izrakstīto rēķinu kopsummu ar rēķinu kopsummu, kas izrakstīti par 2019. un 2020. gada vai 2018. un 2019. gada attiecīgajiem mēnešiem;

5.2.2. salīdzinot par 2021. gada janvāri un februāri izrakstīto rēķinu kopsummu ar rēķinu kopsummu, kas izrakstīti par 2020. gada novembri un decembri;

5.2.3. salīdzinot par 2021. gada janvāri, februāri, martu un aprīli izrakstīto rēķinu kopsummu ar rēķinu kopsummu, kas izrakstīti par 2020. gada septembri, oktobri, novembri un decembri.

(Grozīts ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 275)

6. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

7. Par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.

8. Komersantam pēc lēmuma par komercdarbības atbalsta piešķiršanu ir aizliegts pārrēķināt izrakstītos rēķinus un izrakstīt tirdzniecības centra nomniekiem papildu nomas maksas rēķinus par 2020. gada decembri un 2021. gada janvāri, februāri un martu.

II. Komercdarbības atbalsta pieprasīšanas kārtība

9. Komercdarbības atbalsta apmērs ir 15 euro par katru tirdzniecības centra ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, izņemot stāvlaukumus, bet kopējais atbalsta apmērs nepārsniedz šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minēto apgrozījuma krituma apmēru. Atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piešķir, ievērojot, ka Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) ietvaros piešķiramā ierobežota apjoma atbalsta apmērs vienam uzņēmumam un ar to saistīto personu grupai nepārsniedz 1 800 000 euro (pirms 2021. gada 31. oktobra atbalsta saņēmēja un ar to saistīto personu grupas atmaksātais ierobežota apjoma atbalsts netiek ņemts vērā šajā punktā noteiktajā ierobežota apjoma atbalsta apmērā). Ja komersants ir saistīto personu grupā, komercdarbības atbalstu piešķir, ievērojot komersantu iesniegumu iesniegšanas secību, lai nodrošinātu, ka saistīto personu grupā netiek pārsniegts šo noteikumu ietvaros pieļaujamais maksimālais atbalsts. Komercdarbības atbalstam komersants var pieteikties vienu reizi.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 275 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 331)

10. Lai pieteiktos komercdarbības atbalstam, komersants līdz 2021. gada 30. jūnijam elektroniski iesniedz iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā vai iesniegumu bez droša elektroniskā paraksta – valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

(Grozīts ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 275; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 331)

11. Iesniegumā norāda šādu informāciju, pielikumā pievienojot attiecīgus dokumentus:

11.1. komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja, un NACE 2. red. klasifikācijas kods;

11.2. tirdzniecības centra platība kvadrātmetros un ēkas kadastra apzīmējums, kā arī pievienota ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;

11.3. atbalstam pieprasītā summa atbilstoši šo noteikumu 9. punktam;

11.4. nomas rēķinu kopējā summa par attiecīgajiem šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajiem mēnešiem, pievienojot informāciju par nomniekiem, nomas rēķinu datumiem, to numuriem un summām, un apliecinājums par komersanta atbilstību šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajam kritērijam;

11.5. komersanta apliecinājums, ka tas pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, ievērojot šo noteikumu 8. punktu, nepārrēķinās izrakstītos rēķinus un neizrakstīs tirdzniecības centra nomniekiem papildu nomas maksas rēķinus par 2020. gada decembri un 2021. gada janvāri, februāri un martu;

11.6. viens no šādiem apliecinājumiem:

11.6.1. ka komersants atbilst sīkā (mikro) vai mazā uzņēmuma statusam Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē. Vienlaikus komersants iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 18.3. punktā minētajām prasībām;

11.6.2. ka komersants atbilst vidējā vai lielā uzņēmuma statusam Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē. Vienlaikus komersants iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 18.2. punktā minētajām prasībām;

11.7. aizpildīta deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

11.8. iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.1. sadaļu, tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un tiesību akti, saskaņā ar kuriem atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, atbalsta instruments un, ja attiecināms, atmaksātais ierobežota apjoma atbalsta apmērs;

11.9. apliecinājums, ka komersants iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām;

11.10. apliecinājums, ka komersants nav atkārtoti pārkāpis Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 24.7 6. apakšpunktā paredzētās prasības;

11.11. pārtikas preču veikalu skaits, nosaukumi un to platība kvadrātmetros.

(Grozīts ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 275; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 331)

III. Komercdarbības atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība

12. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, pamatojoties uz komersanta iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu, ja tiek izpildīti komercdarbības atbalsta piešķiršanas kritēriji, un piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas izmaksā komercdarbības atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā komersanta kontā. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra lēmumu nosūta uz komersanta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

13. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2021. gada 31. oktobrim.

(Grozīts ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 275; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 331)

13.1 Šo noteikumu 13. punktā minēto lēmumu apstrīdēšanas gadījumā lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2022. gada 30. jūnijam.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 838 redakcijā)

14. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra komercdarbības atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ņemot vērā secību, kādā komersanti iesnieguši iesniegumus līdz ar visu nepieciešamo informāciju komercdarbības atbalsta piešķiršanai.

15. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par komercdarbības atbalsta piešķiršanu publicē savā tīmekļvietnē to komersantu sarakstu, kuri saņēmuši komercdarbības atbalstu, norādot komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un piešķirto atbalsta apmēru.

16. Ja piešķirtais komercdarbības atbalsts pārsniedz šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā nomas apgrozījuma krituma segšanai nepieciešamo apmēru, komersants nekavējoties informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā komercdarbības atbalsta pilnīgai vai daļējai atmaksai, un labprātīgi atmaksā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai komercdarbības atbalsta daļu, kas nav izlietota šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā nomas apgrozījuma krituma segšanai. Šajā gadījumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra šo noteikumu 17. punktā minēto lēmumu par komercdarbības atbalsta atgūšanu nepieņem.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

16.1 Komersants līdz 2022. gada 31. janvārim iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai informāciju un maksājumus apliecinošus dokumentus (piemēram, konta izdrukas, maksājuma uzdevumus), kas apliecina, ka saņemtais komercdarbības atbalsts izmantots atbilstoši šo noteikumu 2. punktā minētajam mērķim.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

16.2 Lai pārliecinātos par komersanta un tā saņemtā komercdarbības atbalsta izlietošanas atbilstību šo noteikumu prasībām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izlases veidā pārbauda 15 % no kopējā komersantu skaita, kas saņēmuši komercdarbības atbalstu atbilstoši šo noteikumu 2. punktam.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

16.3 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir tiesības pieprasīt no komersanta nepieciešamo informāciju šo noteikumu 16.2 punktā minētās pārbaudes veikšanai.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

17. Ja komersants līdz 2021. gada 31. decembrim nav labprātīgi atmaksājis piešķirto neapgūto komercdarbības atbalstu atbilstoši šo noteikumu 16. punktam, līdz 2022. gada 31. janvārim nav iesniedzis šo noteikumu 16.1 punktā minēto vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbilstoši šo noteikumu 16.3 punktam pieprasīto informāciju vai ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju par atbilstību šo noteikumu 11.2. un 11.4. apakšpunkta prasībām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta atgūšanu. Šajā gadījumā komersantam ir pienākums atmaksāt saņemto komercdarbības atbalstu pilnā apmērā.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

IV. Ierobežojumi komercdarbības atbalsta saņemšanai

18. Komercdarbības atbalstu nepiešķir:

18.1. komersantam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

18.2. vidējam vai lielajam komersantam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;

18.3. sīkajam (mikro) vai mazajam komersantam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:

18.3.1. tas jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;

18.3.2. tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un joprojām nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

18.4. ārzonā reģistrētām juridiskām personām vai personu apvienībām, kā arī Latvijā reģistrētām juridiskām personām, kurās vairāk nekā 25 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;

18.5. kredītiestādēm un finanšu iestādēm;

18.6. ja komersants ir atkārtoti pārkāpis Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 24.7 6. apakšpunktā paredzētās prasības.

(Grozīts ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 275)

19. Šo noteikumu ietvaros sniegto komercdarbības atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu.

20. (Svītrots ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 275)

V. Atbalsta uzskaites kārtība

21. Ja tiek konstatēts šajos noteikumos minēto komercdarbības atbalsta prasību pārkāpums, komersantam ir pienākums atmaksāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai visu saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad komercdarbības atbalsts tika izmaksāts komersantam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

22. Komersants attiecīgos dokumentus glabā 10 gadus no dienas, kad tam šo noteikumu ietvaros piešķirts komercdarbības atbalsts.

23. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas uzskaiti par piešķirto komercdarbības atbalstu. Minēto informāciju Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra glabā 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais komercdarbības atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

24. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

25. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

VI. Noslēguma jautājumi

26. Noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

27. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 229Pieņemts: 08.04.2021.Stājas spēkā: 25.05.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 13.04.2021. OP numurs: 2021/70.13
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Ārējās saites
322348
{"selected":{"value":"12.01.2022","content":"<font class='s-1'>12.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.01.2022","iso_value":"2022\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-11.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2021","iso_value":"2021\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2021.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2021","iso_value":"2021\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2021.-25.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.01.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"