Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Pieejama likumprojekta papildinātā anotācija.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 24. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 6., 10., 14., 20. nr.; 2005, 7., 14. nr.; 2006, 1., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 166., 183., 206. nr.; 2011, 16., 95., 132., 148. nr.; 2012, 50., 100., 190., 197. nr.; 2013, 87., 112., 188. nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228. nr.; 2015, 42., 91., 118., 227., 251. nr.; 2016, 31., 123., 241., 249. nr.; 2017, 117., 132., 216., 259. nr.; 2018, 53., 119., 225. nr.; 2019, 52. nr.; 2020, 199., 243. nr.; 2021, 22. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 33. panta pirmo daļu pēc vārdiem "tiesas izdevumi" ar vārdiem "drošības nauda".

2. 34. panta pirmajā daļā:

izteikt 7. punktu šādā redakcijā: 

"7) par prasības nodrošinājuma pieteikumu vai pagaidu aizsardzības pieteikumu - 70 euro;";

izslēgt 13. punktā vārdus "par sūdzībām sakarā ar maksātnespējas procesa administratora (turpmāk - administrators) lēmumu vai rīcību";

izslēgt 14. punktu.

3. Papildināt 39. panta pirmās daļas 7. punktu un otro daļu pēc vārdiem "prasības nodrošināšanu" ar vārdiem "vai pagaidu aizsardzību".

4. Papildināt 40. panta pirmo daļu pēc vārdiem "prasības nodrošināšanu" ar vārdiem "vai pagaidu aizsardzību".

5. Papildināt likumu ar 43.1, 43.2 un 43.3 pantu šādā redakcijā:

"43.1 pants. Drošības nauda

(1) Drošības nauda maksājama šādā apmērā:

1) par blakus sūdzību, izņemot blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru atteikts atbrīvot no drošības naudas vai tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos, - 70 euro;

2) par kasācijas sūdzību - 300 euro;

3) par sūdzību par maksātnespējas procesa administratora (turpmāk - administrators) vai zvērināta tiesu izpildītāja, vai zvērināta notāra darbību - 70 euro;

4) par pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem - 300 euro.

(2) Drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas. Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot personu no drošības naudas samaksas.

43.2 pants. Drošības naudas atmaksāšana

(1) Ja tiesa pārsūdzēto vai apstrīdēto tiesas nolēmumu pilnīgi vai kādā tā daļā atceļ vai groza vai pilnīgi vai daļēji apmierina sūdzību par maksātnespējas procesa administratora, zvērināta tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra darbību, drošības nauda atmaksājama. Ja sūdzību vai pieteikumu noraida, drošības naudu neatmaksā.

(2) Drošības naudu atmaksā vai neatmaksā arī citos šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(3) Drošības naudu atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem uz tiesas vai tiesneša lēmuma pamata.

43.3 pants. Tiesas izdevumu un drošības naudas iemaksāšana neatbilstošā valsts budžeta kontā

Ja tiesas izdevumi vai drošības nauda ir iemaksāta neatbilstošā Tiesu administrācijas, Valsts ieņēmumu dienesta vai Augstākās tiesas kontā Valsts kasē, tad šos tiesas izdevumus un drošības naudu Tiesu administrācija, Valsts ieņēmumu dienests vai Augstākā tiesa pārskaita atbilstošā kontā, pamatojoties uz tā tiesneša lēmumu rezolūcijas veidā, kurš to ir konstatējis."

6. Papildināt 82.1 panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja juridiskā persona ir koncerna valdošā vai atkarīgā sabiedrība, tad šajā daļā minētās amatpersonas, kā arī personas, kas atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar attiecīgo juridisko personu, var vest arī valdošās vai atkarīgās sabiedrības lietas."

7. Papildināt 128. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Prasības pieteikumā lietās par laulības neesamību vai šķiršanu, prasījumos personisku aizskārumu dēļ, prasībās par uzturēšanas līdzekļu piedziņu, prasībās par pušu kopīgā mājokļa dalīšanu, kurā tās dzīvo vienā mājsaimniecībā, vai tā mājokļa lietošanas kārtības noteikšanu, kurā puses dzīvo vienā mājsaimniecībā, un lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, ja pirms prasības celšanas ir pieņemts lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, norāda tiesu, kas pieņēmusi lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, un lēmuma pieņemšanas datumu."

8. Izteikt 19. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"19. nodaļa
Prasības nodrošināšana un pagaidu aizsardzība
".

9. Izteikt 137. pantu šādā redakcijā:

"137. pants. Prasības nodrošināšanas un pagaidu aizsardzības pamats un pieteikuma saturs

(1) Prasības nodrošināšanu var piemērot mantiska rakstura prasībās, ja ir pamats uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama.

(2) Pagaidu aizsardzību var piemērot mantiska vai nemantiska rakstura prasībās, ja ir pamats uzskatīt, ka prasītāja tiesības tiek aizskartas vai līdz nolēmuma spēkā stāšanās brīdim varētu tikt aizskartas, un ja pagaidu aizsardzības piemērošana nepieciešama iespējama būtiska kaitējuma novēršanai. Pagaidu aizsardzību piemēro arī gadījumos, kad līdz nolēmuma spēkā stāšanās brīdim jānosaka strīdīgu attiecību pagaidu noregulējums, ja tas nepieciešams prasītājam iespējama būtiska kaitējuma novēršanai.

(3) Tiesa vai tiesnesis pēc prasītāja motivēta pieteikuma var pieņemt lēmumu par prasības nodrošināšanas vai pagaidu aizsardzības piemērošanu. Prasības nodrošināšanu un pagaidu aizsardzību var piemērot arī vienlaikus.

(4) Pieteikumā norādāms:

1) tās tiesas nosaukums, kurai iesniegts pieteikums;

2) prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja prasītājs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai tas ir šā likuma 56. panta 2.3 daļā minētais subjekts, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Prasītājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;

3) atbildētāja, trešās personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Atbildētāja personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;

4) prasītāja pārstāvja (ja prasību ceļ pārstāvis) vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja prasītāja pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā, piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Ja prasītāja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā. Ja prasītāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;

5) prasības priekšmets;

6) mantiska rakstura prasībās - prasības summa;

7) prasības nodrošinājuma vai pagaidu aizsardzības līdzeklis, kuru prasītājs lūdz piemērot;

8) apstākļi, ar kuriem prasītājs pamato prasības nodrošināšanas vai pagaidu aizsardzības nepieciešamību.

(5) Pieteikumam pievienojami pierādījumi, kas apstiprina apstākļus, ar kuriem pamatota prasības nodrošināšanas vai pagaidu aizsardzības nepieciešamība.

(6) Jautājumu par prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību pieļaujams izskatīt jebkurā procesa stadijā, kā arī pirms prasības celšanas tiesā."

10. Papildināt 138. panta pirmās daļas 5. punktu ar vārdiem "vai pienākums atbildētājam noteiktā termiņā veikt noteiktas darbības".

11. Papildināt likumu ar 138.1 pantu šādā redakcijā:

"138.1 pants. Pagaidu aizsardzības līdzekļi

(1) Pagaidu aizsardzības līdzekļi ir:

1) atbildētājam piederošas kustamas mantas apķīlāšana;

2) aizlieguma atzīmes vai citas atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā, attiecīgās kustamas mantas reģistrā vai citā publiskā reģistrā;

3) aizliegums atbildētājam veikt noteiktas darbības vai pienākums atbildētājam noteiktā termiņā veikt noteiktas darbības;

4) izpildu darbības atlikšana (arī aizliegums tiesu izpildītājam nodot naudu vai mantu piedzinējam vai parādniekam vai mantas pārdošanas apturēšana);

5) strīdīgo attiecību pagaidu noregulējums.

(2) Piemērojot pagaidu aizsardzības līdzekli - aizlieguma atzīmes vai citas atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā, attiecīgās kustamas mantas reģistrā vai citā publiskā reģistrā -, lēmumā norāda, kāda veida aizliegums vai atzīme ierakstāma."

12. 139. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"139. pants. Prasības nodrošināšana un pagaidu aizsardzība pirms prasības celšanas";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "tiesību pēc saistības" ar vārdiem "prasības tiesību";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Iespējamais prasītājs var lūgt pagaidu aizsardzību pirms prasības celšanas, ja pagaidu aizsardzība jāpiemēro nekavējoties būtiska kaitējuma novēršanai. Pieteikumā par pagaidu aizsardzību iespējamais prasītājs pamato tās piemērošanas neatliekamību. Pieteikumam pievieno pierādījumus, kas apliecina viņa prasības tiesību un nepieciešamību piemērot pagaidu aizsardzību.";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "prasības nodrošināšanu" ar vārdiem "vai pagaidu aizsardzību";

izslēgt otrajā daļā vārdu "nodrošināmā";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "prasības nodrošināšanu" ar vārdiem "vai pagaidu aizsardzību" un pēc vārda "termiņu" - ar vārdiem un skaitli "ne ilgāku par 30 dienām".

13. 140. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieteikumu par prasības nodrošināšanu tiesa vai tiesnesis, iepriekš nepaziņojot lietas dalībniekiem, izlemj ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tā saņemšanas vai, ja pieteikums iesniegts vienlaikus ar prasības pieteikumu, - pēc lietas ierosināšanas. Apelācijas instancē pieteikumu izlemj trīs tiesneši koleģiāli. Izlemjot jautājumu par prasības nodrošināšanu, tiesa vai tiesnesis ņem vērā prasības pirmšķietamo (prima facie) formālo juridisko pamatojumu un samērīgumu starp pušu tiesiskajām interesēm.";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Lietās, kurās prasības priekšmets ir naudas prasījums un tiek piemērots šā likuma 138. panta pirmās daļas 1., 2., 4. vai 6. punktā noteiktais prasības nodrošinājuma līdzeklis, prasītājs nodrošina atbildētājam iespējamos zaudējumus, iemaksājot tiesu izpildītāja depozīta kontā piecus procentus no prasījuma summas. Tiesa vai tiesnesis, pieņemot lēmumu par prasības nodrošinājumu, var uzlikt prasītājam par pienākumu nodrošināt iespējamos zaudējumus lielākā apmērā. Zaudējumu nodrošināšanai tiesa nosaka termiņu, kas nedrīkst būt garāks par 20 dienām no lēmuma pieņemšanas dienas. Tiesa vai tiesnesis var pilnīgi vai daļēji atbrīvot no zaudējumu nodrošināšanas, ja, ņemot vērā lietas apstākļus, zaudējumu nodrošināšana nav taisnīga vai ir nesamērīga ar prasītāja mantisko stāvokli. Zaudējumu nodrošināšana neattiecas uz personām, kuras saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas.

(22) Ja saskaņā ar šā panta otro un 2.1 daļu tiesas vai tiesneša uzliktais pienākums nav izpildīts un prasītājs nav iesniedzis tiesā tiesu izpildītāja izsniegtu apliecinājumu par naudas summas iemaksu viņa depozīta kontā tiesas vai tiesneša noteiktajā termiņā, tiesa vai tiesnesis pieņem lēmumu par prasības nodrošinājuma līdzekļa atcelšanu.";

izslēgt piektās daļas otrajā teikumā vārdus "vai tiesnesis" un aizstāt pēdējā teikumā vārdu "netiek" ar vārdu "netiks".

14. Papildināt likumu ar 140.1 pantu šādā redakcijā:

"140.1 pants. Pagaidu aizsardzības jautājumu izskatīšana

(1) Izlemjot jautājumu par pagaidu aizsardzību, tiesa vai tiesnesis ņem vērā prasības pirmšķietamo (prima facie) formālo juridisko pamatojumu un samērīgumu starp pušu tiesiskajām interesēm.

(2) Pieteikumu par pagaidu aizsardzību tiesa vai tiesnesis, nerīkojot tiesas sēdi un iepriekš nepaziņojot lietas dalībniekiem, izlemj 10 dienu laikā pēc tā saņemšanas vai, ja pieteikums iesniegts vienlaikus ar prasības pieteikumu, - pēc lietas ierosināšanas. Apelācijas instancē pieteikumu izlemj trīs tiesneši koleģiāli. Ja tiesa vai tiesnesis atzīst par nepieciešamu noskaidrot papildu apstākļus, pieteikumu izlemj tiesas sēdē 15 dienu laikā pēc tā saņemšanas vai, ja pieteikums iesniegts vienlaikus ar prasības pieteikumu, - pēc lietas ierosināšanas, aicinot lietas dalībniekus, bet, ja pieteikums iesniegts pirms prasības celšanas, - iespējamos lietas dalībniekus. Šo personu neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.

(3) Ja kavēšanās varētu radīt neatgriezenisku kaitējumu un nav nepieciešams pieprasīt papildu pierādījumus, pieteikumu par pagaidu aizsardzību tiesa vai tiesnesis izlemj ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc lietas ierosināšanas vai, ja lieta jau ierosināta, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pieteikuma saņemšanas, iepriekš nepaziņojot atbildētājam un citiem lietas dalībniekiem.

(4) Apmierinot pieteikumu par pagaidu aizsardzību, tiesa vai tiesnesis var uzdot prasītājam nodrošināt zaudējumus, kas atbildētājam varētu rasties sakarā ar pagaidu aizsardzības piemērošanu, un iemaksāt noteiktu naudas summu tiesu izpildītāja depozīta kontā vai iesniegt tiesā līdzvērtīgu garantiju. Ja prasītājs nav izpildījis uzlikto pienākumu vai nav iesniedzis tiesā tiesu izpildītāja izsniegtu apliecinājumu par naudas summas iemaksu viņa depozīta kontā tiesas vai tiesneša noteiktajā termiņā, tiesa vai tiesnesis pieņem lēmumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa atcelšanu.

(5) Tiesa pēc lietas dalībnieka pieteikuma var piemēroto pagaidu aizsardzības līdzekli aizstāt ar citu līdzekli vai grozīt.

(6) Apmierinot pieteikumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa aizstāšanu ar citu līdzekli, tiesa var atkārtoti lemt par prasītājam saskaņā ar šā panta ceturto un astoto daļu uzlikto pienākumu.

(7) Pagaidu aizsardzību pēc puses motivēta pieteikuma var atcelt tā pati tiesa, kura piemērojusi pagaidu aizsardzību, vai tiesa, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības. Izlemjot jautājumu par pagaidu aizsardzības atcelšanu, tiesa vai tiesnesis izvērtē šā panta pirmajā daļā norādītos nosacījumus, ņemot vērā puses iesniegtos pierādījumus un pamatojumu. Atbildētājs pieteikumā var ietvert pamatojumu par zaudējumiem, kas tam radušies piemērotā pagaidu aizsardzības līdzekļa dēļ vai varētu rasties, ja pagaidu aizsardzības līdzeklis netiek atcelts.

(8) Noraidot pieteikumu par pagaidu aizsardzības atcelšanu, tiesa vai tiesnesis vienlaikus var uzlikt prasītājam par pienākumu nodrošināt šā panta septītajā daļā minētos zaudējumus, iemaksājot tiesas noteiktu naudas summu tiesu izpildītāja depozīta kontā 20 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(9) Noraidot prasību, atstājot prasību bez izskatīšanas vai izbeidzot tiesvedību, tiesa attiecīgajā nolēmumā atceļ pagaidu aizsardzību. Pagaidu aizsardzība ir spēkā līdz dienai, kad nolēmums stājas likumīgā spēkā.

(10) Apmierinot prasību, tiesa lemj par piemērotās pagaidu aizsardzības atcelšanu vai turpināšanu līdz sprieduma izpildei.

(11) Ja lēmums par pagaidu aizsardzību pieņemts pirms prasības celšanas un tiesas noteiktajā termiņā prasība nav celta, tiesa vai tiesnesis pēc iespējamā prasītāja vai iespējamā lietas dalībnieka pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par pagaidu aizsardzības atcelšanu.

(12) Pieteikumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa atcelšanu vai aizstāšanu izlemj tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai."

15. 141. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"141. pants. Prasības nodrošinājuma un pagaidu aizsardzības jautājumos pieņemto lēmumu paziņošana un pārsūdzēšana";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par šā likuma 140. panta trešajā daļā un 140.1 panta piektajā daļā minēto lēmumu, lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par prasības nodrošināšanu vai pieteikums par pagaidu aizsardzību, un lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par prasības nodrošinājuma vai pagaidu aizsardzības atcelšanu, kā arī tiesas lēmumu par zaudējumu nodrošināšanu, kas atbildētājam varētu rasties sakarā ar prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību (140. panta otrā, 3.1 un 5.1 daļa un 140.1 panta ceturtā, sestā un astotā daļa), var iesniegt blakus sūdzību.";

papildināt 1.1 un otro daļu pēc vārdiem "prasības nodrošināšanu" ar vārdiem "vai pagaidu aizsardzību";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja lēmums par prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzības piemērošanu pieņemts bez atbildētāja vai citu lietas dalībnieku klātbūtnes, atbildētājam un citiem lietas dalībniekiem tiesa paziņo par šo lēmumu ne agrāk kā trešajā dienā pēc tā pieņemšanas."

16. 142. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"142. pants. Prasības nodrošinājuma un pagaidu aizsardzības jautājumos pieņemto lēmumu izpilde";

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lēmums par prasības nodrošināšanu (140. panta pirmā daļa) un pagaidu aizsardzības piemērošanu (140.1 panta pirmā daļa) un lēmums par prasības nodrošinājuma atcelšanu (140. panta piektā un desmitā daļa) un pagaidu aizsardzības atcelšanu (140.1 panta septītā daļa) izpildāms nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

(2) Lēmums par prasības nodrošināšanu un pagaidu aizsardzības piemērošanu, kas pieņemts ar šā likuma 140. panta otrajā daļā, 2.1 daļā vai 140.1 panta ceturtajā daļā noteikto nosacījumu, izpildāms pēc tam, kad prasītājs iemaksājis tiesas vai tiesneša noteikto summu tiesu izpildītāja depozīta kontā vai - 140.1 panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā - iesniedzis līdzvērtīgu garantiju. Izpildu dokumentu vai šā panta trešajā daļā minētā lēmuma norakstu izsniedz pēc tiesas noteiktās summas iemaksas vai līdzvērtīgās garantijas saņemšanas.

(3) Ja prasība nodrošināta ar vai pagaidu aizsardzība piemērota attiecībā uz nekustamo īpašumu vai kuģi vai ar aizlieguma atzīmes vai citas atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā, kustamas mantas reģistrā vai citā publiskā reģistrā, tiesa izsniedz prasītājam attiecīgā lēmuma norakstu ar uzrakstu, ka šis lēmuma noraksts izsniegts atzīmes ierakstīšanai zemesgrāmatā, kustamas mantas reģistrā vai citā attiecīgā publiskā reģistrā, bet kuģa aresta gadījumā - kuģa aizturēšanai ostā.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "prasības nodrošināšanu" ar vārdiem "vai pagaidu aizsardzības piemērošanu";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Lēmumu par prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzības piemērošanu, nosakot aizliegumu atbildētājam veikt noteiktas darbības vai pienākumu atbildētājam veikt noteiktas darbības, izpilda tiesu izpildītājs un tiesas lēmumu paziņo atbildētājam vai attiecīgajai trešajai personai pret parakstu vai nosūtot ierakstītā pasta sūtījumā.";

izteikt astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja piemērotais prasības nodrošinājums vai pagaidu aizsardzība atcelta, tad lēmumu par atcelšanu izpilda pēc tā tiesu izpildītāja rīkojuma, kurš izpildījis lēmumu par prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību.

(9) Lēmumu par prasības nodrošinājuma vai pagaidu aizsardzības līdzekļa aizstāšanu izpilda tiesu izpildītājs, vispirms nodrošinot prasību ar aizstājošo līdzekli un pēc tam atceļot aizstāto līdzekli. Summu, kura iemaksāta tiesu izpildītāja depozīta kontā kā prasības nodrošinājuma līdzeklis, tiesu izpildītājs atmaksā, tikai pamatojoties uz tiesas nolēmumu."

17. 142.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"142.1 pants. Rīcība ar prasības nodrošinājuma vai pagaidu aizsardzības ietvaros apķīlātu kustamu mantu, kas ātri bojājas";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiesu izpildītājs apķīlājis mantu, kura ātri bojājas, bet kuru tās realizācijas termiņā varētu būt iespējams pārdot, pēc tiesu izpildītāja lūguma tiesa, kas pieņēmusi lēmumu par prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību, vai tiesa, kurā tajā laikā atrodas lieta, lemj par atļauju pārdot apķīlāto mantu, bet pārdošanā iegūto naudu, no kuras atskaitīti pārdošanas izdevumi, apķīlāt prasības nodrošināšanai vai pagaidu aizsardzībai.";

izteikt trešās daļas otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā pārdošanā iegūtie naudas līdzekļi kalpo lietā kā prasības nodrošinājuma vai pagaidu aizsardzības līdzeklis. Par prasības nodrošināšanai vai pagaidu aizsardzībai apķīlātās kustamās mantas pārdošanu un pārdošanas rezultātiem tiesu izpildītājs paziņo tiesai, prasītājam un atbildētājam.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "prasības nodrošinājumu" ar vārdiem "vai pagaidu aizsardzību".

18. Izteikt 143. pantu šādā redakcijā:

"143. pants. Ar prasības nodrošināšanu un pagaidu aizsardzību radīto zaudējumu atlīdzināšana

Atbildētājs ir tiesīgs prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas viņam radušies sakarā ar prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzības piemērošanu, ja prasības nodrošinājums vai pagaidu aizsardzība ir atcelta šā likuma 140. panta astotajā daļā vai 140.1 panta vienpadsmitajā daļā noteiktajā gadījumā vai ja pret viņu celtā prasība ir noraidīta vai atstāta bez izskatīšanas vai tiesvedība lietā izbeigta šā likuma 223. panta 2. un 4. punktā noteiktajos gadījumos."

19. Izteikt 220. pantu šādā redakcijā:

"220. pants. Tiesas tiesības atstāt prasību bez izskatīšanas

Tiesa var atstāt prasību bez izskatīšanas, ja:

1) prasītājs vai viņa pārstāvis atkārtoti neierodas tiesā un nav lūdzis izskatīt lietu viņa prombūtnē;

2) persona, kura ir viena no pusēm lietā, ir mirusi un gada laikā kopš tiesvedības apturēšanas nav uzsākta šīs personas mantojuma lieta."

20. Papildināt 242. panta 3. punktu pēc vārdiem "tiesāšanās izdevumus" ar vārdiem "izņemot drošības naudu".

21. Izteikt 250.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pēc tiesneša lēmuma zemesgrāmatā izdarāma prasības nodrošināšanas vai pagaidu aizsardzības atzīme atbilstoši noteikumiem par prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību."

22. Papildināt 250.46 pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Pieteikumā prasītājs var lūgt tiesu nosūtīt lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību sociālajam dienestam pēc prasītāja dzīvesvietas."

23. Papildināt 250.47 panta pirmo daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) pienākums atbildētājam apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai, kura apjomu, saņemšanas, apmaksas, izpildes, pārtraukšanas un izbeigšanas kārtību nosaka Ministru kabinets;".

24. Papildināt likumu ar 250.54A pantu šādā redakcijā:

"250.54A pants. Pienākums atbildētājam apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai

(1) Pienākums atbildētājam apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai ir ar tiesas vai tiesneša lēmumu noteikts pienākums atbildētājam apgūt šo kursu, lai novērstu vai mazinātu turpmākus vardarbības riskus.

(2) Tiesa vai tiesnesis, nosakot atbildētājam šajā pantā minēto pienākumu, nosaka atbildētājam pienākumu arī daļēji segt sociālās rehabilitācijas kursa vardarbīgas uzvedības mazināšanai izmaksas 10 procentu apmērā, ja atbildētājs sāks kursu apgūt sešu mēnešu laikā, un pilnā apmērā, ja atbildētājs sāks kursu apgūt pēc sešiem mēnešiem."

25. 250.58 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli "tiesa vai tiesnesis pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību izlemj 20 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas" ar vārdiem un skaitli "tiesa vai tiesnesis pēc lietas dalībnieka lūguma vai pēc savas iniciatīvas pieprasa pierādījumus vai pieaicina institūcijas atzinuma sniegšanai un izlemj pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību 20 dienu laikā pēc tā saņemšanas";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Izskatot prasību, tiesa vai tiesnesis pēc savas iniciatīvas var piemērot šā likuma 250.47 panta pirmās daļas 7.1 punktā minēto pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekli.";

papildināt astoto daļu ar vārdiem "izņemot šā likuma 250.47 panta pirmās daļas 7.1 punktā minēto pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekli, kas ir spēkā līdz tā izpildei";

papildināt divpadsmito daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šajā gadījumā tiesāšanās izdevumi netiek atlīdzināti.";

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Šā panta otrajā daļā minēto pieteikumu izskata rakstveida procesā. Ja tiesa uzskata par nepieciešamu, pieteikumu var izskatīt slēgtā tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem. Tiesa pēc vienas puses lūguma katru pusi var noklausīties atsevišķā tiesas sēdē. Atbildētāja neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai."

26. 250.59 pantā:

papildināt ceturto daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) atbildētājam ir aizliegts atsavināt vai nodot mājokli, kavēt vai traucēt mājokļa lietošanu vai pasliktināt mājokļa stāvokli neatkarīgi no tā, vai atbildētājs ir mājokļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs;";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Tiesa vai tiesnesis lēmumā par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļa - pienākums atbildētājam apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai - noteikšanu norāda:

1) vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktinformāciju un atbildētāja pienākumu 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas sazināties ar vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēju;

2) atbildētāja pienākumu gada laikā no lēmuma saņemšanas dienas apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai un brīdinājumu atbildētājam, ka tad, ja gada laikā šis kurss netiks apgūts, viņš būs atbildīgs saskaņā ar Krimināllikumu;

3) atbildētāja pienākumu līdz sociālās rehabilitācijas kursa vardarbīgas uzvedības mazināšanai pabeigšanai daļēji segt šā kursa izmaksas 10 procentu apmērā, ja atbildētājs sācis šo kursu apgūt sešu mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas dienas, un pilnā apmērā, ja atbildētājs sācis kursu apgūt pēc sešiem mēnešiem no lēmuma saņemšanas dienas, kā arī to, ka tad, ja atbildētājs šīs izmaksas nesegs labprātīgi, tās tiks piedzītas šajā likumā noteiktajā kārtībā;

4) brīdinājumu atbildētājam, ka rehabilitācijas kursa vardarbīgas uzvedības mazināšanai izmaksu segšana viņu neatbrīvo no pienākuma apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai un atbildības saskaņā ar Krimināllikumu.";

papildināt piekto daļu ar vārdiem un skaitli "izņemot lēmumu daļā par sociālās rehabilitācijas kursa vardarbīgas uzvedības mazināšanai izmaksu segšanu saskaņā ar šā likuma 250.54A panta otrajā daļā noteikto".

27. Aizstāt 250.60 panta pirmajā daļā vārdus "Pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļus pēc puses pamatota pieteikuma" ar vārdiem un skaitļiem "Pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļus, izņemot šā likuma 250.47 panta pirmās daļas 7.1 punktā minēto pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekli, pēc puses pamatota pieteikuma".

28. 250.62 pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, ja vien tas nav izskatīts, piedaloties pusēm, paziņo tikai prasītājam.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja no lietas par pagaidu aizsardzību pret vardarbību materiāliem izriet, ka tiek skartas nepilngadīga bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju intereses, lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai lēmumu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļa aizstāšanu vai atcelšanu tiesa papildus nosūta bāriņtiesai un sociālajam dienestam pēc bērna vai personas dzīvesvietas. Pārējos gadījumos tiesa lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai lēmumu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļa aizstāšanu vai atcelšanu sociālajam dienestam pēc prasītāja dzīvesvietas nosūta tad, ja prasītājs to ir lūdzis.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja atbildētājam piemērots šā likuma 250.47 panta pirmās daļas 7.1 punktā paredzētais pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzeklis, tiesa lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai lēmumu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļa atcelšanu nekavējoties pēc tā pieņemšanas papildus nosūta arī vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējam uz tā norādīto elektroniskā pasta adresi. Pakalpojuma sniedzējam nosūta arī šā likuma 250.46 panta otrās daļas 3. punktā minēto informāciju. Tiesa informē pakalpojuma sniedzēju arī par dienu, kad lēmums paziņots atbildētājam, izņemot gadījumus, kad lēmumu paziņo saskaņā ar šā panta ceturto daļu. Ja lēmumu paziņo saskaņā ar šā panta ceturto daļu, Valsts policija informē pakalpojuma sniedzēju par dienu, kad lēmums paziņots atbildētājam."

29. Papildināt likumu ar 250.62A pantu šādā redakcijā:

"250.62A pants. Izpildes un izpildes kontroles nosacījumi, ja atbildētājam noteikts pienākums apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai

(1) Tiesa vai tiesnesis, saņemot no vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēja izziņu par to, ka atbildētājs gada laikā nav apguvis sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai, nosūta šo izziņu un nolēmumu, ar kuru atbildētājam uzlikts pienākums apgūt minēto kursu, Valsts policijai izpildes kontrolei uz tās norādīto elektroniskā pasta adresi un arī Valsts policijas struktūrvienībai pēc prasītāja dzīvesvietas, lai tā izlemtu jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu pret atbildētāju par ļaunprātīgu nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu.

(2) Tiesa vai tiesnesis, saņemot no vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēja izziņu par to, ka atbildētājs līdz sociālās rehabilitācijas kursa vardarbīgas uzvedības mazināšanai pabeigšanai nav sedzis šā kursa izmaksas, nosūta izpildu rakstu tiesu izpildītājam pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc parādnieka dzīvesvietas.

(3) Lēmumu daļā, ar kuru atbildētājam noteikts pienākums segt sociālās rehabilitācijas kursa vardarbīgas uzvedības mazināšanai izmaksas, ja atbildētājs šīs izmaksas nav labprātīgi sedzis, izpilda šā likuma E daļā noteiktajā kārtībā."

30. Izteikt 250.64 pantu šādā redakcijā:

"250.64 pants. Lietas par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pēc pieteikuma, kas iesniegts pirms prasības celšanas, izprasīšana un prasības izskatīšana

(1) Ja prasītājs lēmumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pēc pieteikuma, kas iesniegts pirms prasības celšanas, noteiktajā termiņā ceļ prasību piekritīgā tiesā, kas nav tiesa, kura noteikusi pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekli, tiesa, kurai piekritīga lietas izskatīšana pēc būtības, izprasa no tiesas, kura noteikusi pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekli, attiecīgo lietu un pievieno to prasības lietas materiāliem.

(2) Izskatot prasības pieteikumu, tiesa vai tiesnesis attiecībā uz pagaidu aizsardzību pret vardarbību pēc lietas dalībnieka lūguma vai pēc savas iniciatīvas pieprasa pierādījumus vai pieaicina institūcijas atzinuma sniegšanai."

31. Izslēgt 268. panta sesto daļu.

32. Izslēgt 270.6 panta ceturto daļu.

33. Izslēgt 275. panta trešo daļu.

34. Izteikt 400. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) pēc notariāli apliecinātiem vai zemesgrāmatā ierakstītiem terminētiem īpašuma nomas vai īres līgumiem, kas paredz nomnieka vai īrnieka pienākumu termiņa notecējuma dēļ vai nomas vai īres maksas nesamaksas dēļ atbrīvot nomāto vai īrēto īpašumu, kā arī pienākumu samaksāt nomas vai īres maksu;".

35. Papildināt 404. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Pieteikumā norāda apliecinājumu, ka tiesai sniegtas patiesas ziņas par faktiem un pieteicējs vai pārstāvis, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis, ir informēts, ka Krimināllikums paredz atbildību par nepatiesa pieteikuma sniegšanu."

36. 405. pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja lēmumā noteikts personas pienākums atbrīvot nomāto vai īrēto īpašumu pirms līgumā noteiktā termiņa beigām, tiesnesis šajā daļā nosaka divu mēnešu termiņu lēmuma labprātīgai izpildei.";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmums, kurā noteikts personas pienākums atbrīvot nomāto vai īrēto īpašumu, izpildāms šā likuma 74.1 nodaļā paredzētajā kārtībā."

37. Izteikt 434. panta 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja attiecībā uz dažādiem lietas dalībniekiem termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai par apelācijas instances tiesas spriedumu nosaka gan saskaņā ar šā likuma 454. panta pirmo vai otro daļu, gan 454. panta 2.1 daļu vai ja attiecībā uz visiem lietas dalībniekiem termiņu apelācijas sūdzībai par pirmās instances tiesas spriedumu nosaka saskaņā ar šā likuma 454. panta 2.1 daļu, apelācijas instances tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad notecējis termiņš tā pārsūdzēšanai, termiņu skaitot no vēlākā sprieduma noraksta izsniegšanas datuma, ja nav iesniegta kasācijas sūdzība."

38. 444.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Iesniedzot blakus sūdzību, iemaksājama drošības nauda šā likuma 43.1 panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajā apmērā.";

izslēgt trešo daļu.

39. Izteikt 449. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārsūdzot Augstākajā tiesā šā panta otrajā un trešajā daļā, kā arī šā likuma 641. panta pirmajā daļā paredzētos lēmumus, iemaksājama drošības nauda šā likuma 43.1 panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajā apmērā. Drošības naudas atmaksas kārtību nosaka atbilstoši šā likuma 43.2 panta un šīs nodaļas prasībām."

40. 458. pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "300 euro" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 43.1 panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajā apmērā";

izslēgt ceturto daļu.

41. Aizstāt 478. panta septītajā daļā skaitli un vārdu "300 euro" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 43.1 panta pirmās daļas 4. punktā noteiktajā apmērā".

42. Izteikt 483. panta tekstu šādā redakcijā:

"Protestu par spēkā stājušos tiesas nolēmumu Augstākajai tiesai var iesniegt ģenerālprokurors, ja kopš nolēmuma spēkā stāšanās nav pagājuši vairāk kā 10 gadi."

43. Papildināt 565. panta pirmo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12) ja parādnieks ir miris un gada laikā no izpildu lietvedības apturēšanas nav uzsākta viņa mantojuma lieta."

44. Papildināt 566. panta trešo daļu pēc vārdiem "prasības nodrošināšanu" ar vārdiem "vai pagaidu aizsardzību".

45. Papildināt 567. panta otro daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7) kas ir trauksmes cēlēji un viņu radinieki ar šādu statusu celtajās prasībās, arī pieteikumos par prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību."

46. 568. pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "ieturēšana" ar vārdu "piedziņa";

izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja izpildu dokumentu izsniedz piedzinējam saskaņā ar šā likuma 565. panta pirmās daļas 1., 3., 6., 8., 9. vai 12. punktu vai pēc izpildu lietas ievešanas tiesu izpildītājs konstatē, ka parādnieks ir izpildījis savas saistības pirms izpildu dokumenta iesniegšanas, sprieduma izpildes izdevumus sedz piedzinējs. Šis noteikums attiecas arī uz šā likuma 567. panta otrās daļas 1., 2., 2.1, 3. un 5. punktā minētajām lietām.";

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja izpildu lietvedība ir izbeidzama, izņemot šā likuma 563. panta pirmās daļas 4. un 11. punktā noteiktos gadījumus, kā arī gadījumos, kad izpildu dokumentu izsniedz piedzinējam, pamatojoties uz šā likuma 565. panta pirmās daļas 2. vai 7. punktu, sprieduma izpildes izdevumus, ciktāl tie nav piedzīti no parādnieka, sedz piedzinējs, ja tas saskaņā ar šo likumu nav atbrīvots no to samaksas tiesu izpildītājam.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja nav iespējams sprieduma izpildes izdevumus piedzīt no parādnieka vai šā panta 1.1, 1.2 un sestajā daļā norādītajos gadījumos tos nav sedzis piedzinējs, tiesu izpildītājs uz sastādītā aprēķina pamata izraksta rēķinu un nodod to piespiedu izpildei.";

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Ja izpildu lietvedība izbeigta saskaņā ar šā likuma 563. panta pirmās daļas 4. punktu un sprieduma izpildes izdevumi nav piedzīti no parādnieka, izpildu lietvedību izbeidz daļā par nolēmuma izpildi, bet turpina daļā par sprieduma izpildes izdevumu piedziņu."

47. 611. pantā:

aizstāt 2.1 daļā vārdu "bankas" ar vārdu "kredītiestādes";

papildināt 2.1 daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Tiesu izpildītājs pieņem samaksai kredītiestādes pieprasījuma garantijas vēstuli, ja tai pievienots kredītiestādes lūgums par ķīlas tiesības nodibināšanu uz pārdoto nekustamo īpašumu un kredītiestādes un nosolītāja ķīlas līgums par nosolītā nekustamā īpašuma ieķīlāšanu, kā arī tiesu izpildītāja depozīta kontā veikta iemaksa valsts nodevas samaksai par ķīlas tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā. Šādā gadījumā tiesu izpildītājs pieteikumā par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda norāda, ka, pamatojoties uz pieteikumam pievienoto kredītiestādes lūgumu, vienlaikus ar nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda nostiprināma arī hipotēka par labu kredītiestādei, kas izsniegusi attiecīgo garantiju.";

aizstāt 3.1 daļā vārdu "banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kredītiestāde" (attiecīgā locījumā).

48. Izteikt 613. panta astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Apmierinot pieteikumu par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda gadījumos, kad pirkuma summas samaksai izmantota kredītiestādes pieprasījuma garantijas vēstule, tiesa uz kredītiestādes lūguma pamata vienlaikus ar nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda nostiprina arī hipotēku par labu kredītiestādei, kas izsniegusi attiecīgo garantiju."

49. Izteikt 74. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"74. nodaļa
Tiesas piespriestās mantas piespiedu nodošana un ar tiesas nolēmumu uzlikto darbību izpildīšana
".

50. 620. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"620. pants. Sekas, kas rodas, ja neizpilda nolēmumu, kas uzliek parādniekam par pienākumu izpildīt noteiktas darbības";

aizstāt visā pantā vārdu "spriedums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "nolēmums" (attiecīgā locījumā);

aizstāt ceturtajā daļā skaitli un vārdu "750 euro" ar skaitli un vārdu "3000 euro".

51. Izteikt 620.1 pantu šādā redakcijā:

"620.1 pants. Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

(1) Paziņojumu par pienākumu izpildīt tiesas nolēmumu un kopā ar ģimenes locekļiem un citām iemitinātajām personām atbrīvot telpas tiesu izpildītājs piegādā parādniekam šā likuma 555. pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Paziņojumā tiesu izpildītājs norāda arī datumu, kurā notiks nolēmuma piespiedu izpilde, ja parādnieks to neizpildīs."

52. Papildināt likumu ar 620.1A pantu šādā redakcijā:

"620.1A pants. Trešo personu tiesību aizsardzība piespiedu izlikšanā

Piespiedu izlikšana neskar citu personu tiesības lietot telpas, ja tiesības lietot telpas izriet no nostiprinājuma zemesgrāmatā."

53. 620.2 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "spriedumā" ar vārdu "nolēmumā" un vārdus "nepilngadīgajiem ģimenes locekļiem" - ar vārdiem "ģimenes locekļiem un citām iemitinātajām personām";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja parādnieks nepilda tiesu izpildītāja uzaicinājumu, visas telpās esošās personas izliek, bet mantu tiesu izpildītājs apraksta un novērtē atbilstoši šā likuma 577. un 578. panta noteikumiem, kā arī ieceļ mantas glabātāju.";

aizstāt piektajā daļā vārdu "sprieduma" ar vārdu "nolēmuma".

54. Papildināt 620.4 panta ceturto daļu pēc vārda "parādnieka" ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi, elektroniskā pasta adresi vai".

55. 623. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja uzturlīdzekļi tiek maksāti saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu un piedzītā uzturlīdzekļu summa:

1) nenodrošina uzturlīdzekļu apmēru, ko izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, piedzītos uzturlīdzekļus ieskaita Uzturlīdzekļu garantiju fondā;

2) nodrošina uzturlīdzekļu apmēru, ko izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, bet nenodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, piedzītos uzturlīdzekļus izmaksā iesniedzējam;

3) nodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, tad uzturlīdzekļus minētajā Ministru kabineta noteiktajā apmērā izmaksā iesniedzējam, bet atlikušo summu ieskaita Uzturlīdzekļu garantiju fondā līdz pilnīgai parāda dzēšanai.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja tiesu izpildītāja lietvedībā atrodas izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam un lieta, kurā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija stājusies tā paša piedzinēja vietā daļā par to uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka, kuri izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, bet uzturlīdzekļu izmaksa piedzinējam no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izbeigta, jo beidzies parādnieka pienākums katru mēnesi nodrošināt savam bērnam uzturlīdzekļus, piedzītos uzturlīdzekļus ieskaita Uzturlīdzekļu garantiju fondā līdz pilnīgai parāda dzēšanai."

56. Papildināt pārejas noteikumus ar 164., 165. un 166. punktu šādā redakcijā:

"164. Šā likuma 250.47 panta pirmās daļas 7.1 punkts, 250.54A pants, 250.59 panta 4.1 daļa un grozījums šā panta piektajā daļā, grozījums 250.60 panta pirmajā daļā, 250.62 panta sestā daļa, kā arī 250.64A pants saistībā ar pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekli - pienākums atbildētājam apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai - stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

165. Ministru kabinets līdz 2021. gada 30. jūnijam izdod noteikumus par tiesas noteiktā pagaidu aizsardzības līdzekļa - pienākums atbildētājam apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai - apjomu, saņemšanas, apmaksas un izpildes, pārtraukšanas un izbeigšanas kārtību.

166. Sūdzības par administratora, zvērināta tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra darbību, par kurām samaksāta valsts nodeva un kuras iesniegtas līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 34. panta pirmajā daļā, kas izslēdz 14. punktu un 13. punktā izslēdz vārdus "par sūdzībām sakarā ar maksātnespējas procesa administratora (turpmāk - administrators) lēmumu vai rīcību", izskata šajā likumā noteiktajā kārtībā, kāda bija spēkā līdz šajā punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 25. martā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.03.2021.Stājas spēkā: 20.04.2021.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 65A, 06.04.2021. OP numurs: 2021/65A.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
322214
20.04.2021
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"