Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 29

Rīgā 2021. gada 24. martā (prot. Nr. 14, 16. §)

Grozījumi Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 67 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai"

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu

Izdarīt Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 67 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" (Latvijas Vēstnesis, 2019, Nr. 19, Nr. 155; 2020, Nr. 58, Nr. 140) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8. punktā skaitļus un vārdus "2021. gada 31. martam" ar skaitļiem un vārdiem "2022. gada 31. oktobrim".

2. Aizstāt 32. punktā skaitļus un vārdus "2021. gada 31. martam" ar skaitļiem un vārdiem "2022. gada 31. oktobrim".

3. Aizstāt 35. punktā skaitļus un vārdus "2021. gada 30. septembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2022. gada 31. decembrim".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 29 "Grozījumi Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 67 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.

Rīgas domes saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 67 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredz pagarināt termiņu, līdz kuram fiziskās un juridiskās personas pēc pieslēguma centralizētajiem tīkliem ierīkošanas var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu izdevumu kompensēšanai, lai tādējādi veicinātu to dzīvojamo māju, kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta" ietvaros Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas Mārupes, Katlakalna un Bolderājas apkaimēs ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari, pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums.

Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma mērķis ir nodrošināt 2010. gada 15. decembrī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (pirms reorganizācijas - Vides

ministrija), Rīgas domi un SIA "Rīgas ūdens" noslēgtā civiltiesiskā līguma ietvaros
SIA "Rīgas ūdens" realizētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā lielā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta" (turpmāk - Projekts), 2012. gada 11. jūnija iesniegumā un Eiropas Komisijas 2012. gada 12. decembra lēmumā "Par lielo projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta" noteikto mērķu - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu, sasniegšanu. SIA "Rīgas ūdens", realizējot Projektu, laikā no 2012. gada līdz 2015. gada oktobrim ir veikusi jaunu inženiertīklu izbūvi Mārupē (Rīgas pilsētas administratīvā teritorija), Katlakalnā un Bolderājā un izpildījusi Projektā noteiktos rezultātu rādītājus - nodrošināta centralizētā kanalizācijas tīkla pieejamība papildus 6000 iedzīvotājiem un centralizētā ūdensapgādes tīkla pieejamība papildus 4200 iedzīvotājiem. Projekta ietvaros jānodrošina ne tikai ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības rezultāta rādītāju izpilde, bet faktiski jāpieslēdz centralizētā kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma visiem iedzīvotājiem, kuriem Projekta ietvaros ir nodrošināta pieslēguma pieejamība, proti, nepieciešams nodrošināt faktiskos pieslēgumus centralizētajai ūdensapgādes sistēmai papildus 4200 iedzīvotājiem un pieslēgumus centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 6000 iedzīvotājiem Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas Mārupes, Katlakalna un Bolderājas apkaimēs.

Lai nodrošinātu faktiskos pieslēgumus centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, pašlaik spēkā esošajos Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 67 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 67) ir noteikts pieslēguma ierīkošanas termiņš līdz 2021. gada 31. martam. Kaut arī 1) Saistošajos noteikumos Nr. 67 bija noteikti saprātīgi pieteikšanās termiņi; 2) 2020. gada martā tika paplašināts to personu, kurām ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 100 % apmērā, loks; 3) SIA "Rīgas ūdens" ir veikusi plašu informatīvo kampaņu par iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī individuāli informējusi un tikusies ar nekustamo īpašumu īpašniekiem par izsludināto pieteikšanos, līdz 2021. gada 1. janvārim pieslēgumus centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai ir veikuši tikai 47,6 % iedzīvotāju, uz kuriem tas attiecas. Kā viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ ir aizkavēta pieslēgumu ierīkošana, ir valstī sakarā ar Covid-19 izplatību izsludinātā ārkārtējā situācija no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam un atkārtoti, sākot no 2020. gada 9. novembra. Ārkārtējās situācijas dēļ liela daļa iedzīvotāju būvniecības procesus uzsāka tikai 2020. gada 2. pusgadā. Atkārtoti izsludinātā ārkārtējā situācija būvniecību aizkavē vēl vairāk - iedzīvotāji atliek būvniecības procesu turpināšanu līdz ārkārtējās situācijas beigām. Tādējādi nekustamo īpašumu īpašniekiem ir apgrūtināta iespēja savlaicīgi realizēt pieslēgumu būvniecības darbus, tajā skaitā normatīvajos aktos noteiktās nepieciešamās dokumentācijas saskaņošanu. Tāpēc lielākai daļai nekustamo īpašumu īpašnieku, kuri ir uzsākuši būvniecības procesu vai atlikuši tā turpināšanu, pieslēgumu ierīkošanu būs iespējams pabeigt tikai 2021. gada nogalē vai 2022. gada 1. pusgadā. Lai nodrošinātu faktiskos pieslēgumus un saprātīgiem līdzekļiem novērstu ārkārtējās situācijas ierobežojumu radītās negatīvās sekas, vienlaikus veicinot Eiropas Padomes 1991. gada 21. maija direktīvas 91/271/EEC par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasību ievērošanu, kā arī ņemot vērā Eiropas Komisija norādīto, ka vajadzētu piemērot elastību struktūrfondu izmantošanā visos gadījumos, kad ar Covid-19 izplatību saistītu iemeslu dēļ finansējuma saņēmējiem neizdodas izpildīt saistības noteiktā laikā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir piedāvājusi pārskatīt un pagarināt termiņu faktisko pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai nodrošināšanai. Ņemot vērā to, ka nav prognozējams, kad noslēgsies ārkārtējā situācija un tās laikā noteiktie ierobežojumi, kā arī to, ka būvdarbu veikšana un normatīvajos aktos noteikto dokumentu saskaņošana ir laikietilpīgs process, lai dzīvojamo māju īpašnieki pēc uzsākto būvniecības procesu nekustamo īpašumu pievienošanai centralizētajiem tīkliem pabeigšanas varētu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai, nepieciešams izdarīt grozījumus Saistošo noteikumu Nr. 67 8., 32. un 35. punktā, paredzot, ka Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu piešķir fiziskām un juridiskām personām, kuras ir nodrošinājušas pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecību līdz 2022. gada 31. oktobrim, ja ir izpildītas noteiktās prasības, un nosakot, ka pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai iesniedzams līdz 2022. gada 31. decembrim. Saistošajos noteikumos paredzētais termiņa pagarinājums pieslēgumu nodrošināšanai līdz 2022. gada 31. oktobrim noteikts, izvērtējot būvniecībai un dokumentu saskaņojumu saņemšanai nepieciešamo termiņu, kā arī ņemts vērā būvdarbu sezonālais raksturs un apstāklis, ka līdz ar Saistošajos noteikumos N. 67 noteiktā termiņa beigšanos tiek noslēgta pašvaldības līdzfinansējuma budžeta programma "Līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" (programmas kods 01.20.00.), kas paredz pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, kas izbūvēta Projekta ietvaros. Pagarinot Saistošo noteikumu Nr. 67 termiņu, tiks panākts, ka vairāk iedzīvotāju pieslēgs savas dzīvojamās mājas centralizētajiem kanalizācijas vai centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, vienlaikus likvidējot novecojušās lokālās kanalizācijas sistēmas, kas rada iespējamu vides piesārņojumu. Tādējādi tiks veicināta Eiropas Padomes 1991. gada 21. maija direktīvas 91/271/EEC par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasību izpilde. Saskaņā ar direktīvu, lai aizsargātu vidi no notekūdeņu novadīšanas kaitīgās ietekmes, neattīrītu notekūdeņu, kuru daudzums atbilst notekūdeņu daudzumam aglomerācijā, kas pārsniedz CE (cilvēkekvivalentu) 2000, novadīšana vidē nav pieļaujama.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Saskaņā ar Rīgas domes 2015. gada 3. novembra lēmuma Nr. 3170 "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme" 1.2. apakšpunktu Saistošajos noteikumos Nr. 67 paredzētais līdzfinansējums tiek izmaksāts no SIA "Rīgas ūdens" iemaksātajām dividendēm. SIA "Rīgas ūdens" līdz 2020. gada 30. jūnijam iemaksājusi Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā dividendes 3 000 000 euro apmērā, bet Rīgas pilsētas pašvaldība līdz 2020. gada 31. decembrim līdzfinansējumu izmaksājusi 613 375,12 euro apmērā. SIA "Rīgas ūdens" iemaksāto līdzekļu atlikums 2020. gada 31. decembrī ir 2 386 624,88 euro, un tādējādi dividendēs samaksātie līdzekļi būs pietiekami visu saņemto pieteikumu apmierināšanai.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 67 "Par Rīgas pilsētas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29Pieņemts: 24.03.2021.Stājas spēkā: 08.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 07.04.2021. OP numurs: 2021/66.31
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
322205
08.04.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"