Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā

Izdarīt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110.A, 140., 193., 211.A, 247.A nr.; 2021, 58. nr.) šādus grozījumus:

1. 4. pantā:

izteikt pirmās daļas 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) publisko personu un privātpersonu sniegto pakalpojumu un šā panta 1. un 11. punktā paredzēto pasākumu ierobežojumus vai aizliegumu saskaņā ar šā panta otro daļu;";

papildināt pirmo daļu ar 1.2 punktu šādā redakcijā:

"12) prasības attiecībā uz tirdzniecību un citiem saimniecisko pakalpojumu veidiem;";

papildināt pirmo daļu ar 20., 21. un 22. punktu šādā redakcijā:

"20) derīguma termiņu pirmās palīdzības sniegšanas apguvi apliecinošiem dokumentiem, kuri noteikti normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un kuru derīguma termiņš beidzies ārkārtējās situācijas laikā;

21) aizliegumu ievest Latvijas Republikas teritorijā pret Covid-19 infekciju uzņēmīgu dzīvnieku sugas un šo sugu dzīvnieku produkciju;

22) derīguma termiņu traktortehnikas vadītāja apliecībām, kuru derīguma termiņš beidzies ārkārtējās situācijas laikā."

2. Papildināt likumu ar 6.7 pantu šādā redakcijā:

"6.7 pants. (1) Valsts sniedz atbalstu Ministru kabineta noteiktām personu grupām, lai segtu uzturēšanās izmaksas tūristu mītnēs, kurās iespējams pavadīt izolācijas vai pašizolācijas laiku.

(2) Ministru kabinets nosaka šā panta pirmajā daļā paredzētās personu grupas, valsts nodrošinātā atbalsta apmēru personas uzturēšanās tūristu mītnē izmaksu segšanai un šā atbalsta administrēšanas kārtību.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek izveidots un uzturēts to tūristu mītņu saraksts, kurās iespējams pavadīt izolācijas vai pašizolācijas laiku."

3. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darbavietās darba devējs nodrošina attālinātā darba iespējas nodarbinātajiem, ja darba specifika to pieļauj. Ja darbavietā klātienē tiek veikti darbi, darba devējam ir pienākums noteikt pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās, noteikt atbildīgo par šo pasākumu ieviešanu, kā arī nodrošināt nodarbinātajiem nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus. Darba devējam ir pienākums informēt nodarbinātos par darbavietā ieviestajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem."

4. Izteikt 10.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lietu izskatīšana mutvārdu procesā klātienē notiek, ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai izmantojot videokonferenci. Lietu izskatīšana mutvārdu procesā klātienē notiek, pēc iespējas ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības lietas izskatīšanas laikā."

5. Papildināt likumu ar 10.2, 10.3 un 10.4 pantu šādā redakcijā:

"10.2 pants. (1) Epidemioloģiskās drošības mērķu sasniegšanai ieslodzījuma vietā esošas personas dalību pirmstiesas kriminālprocesa izmeklēšanas darbībās nodrošina, primāri izmantojot videokonferenci, izņemot lietas, kas satur valsts noslēpuma objektu.

(2) Ieslodzīto konvojēšanu pēc procesa virzītāja pieprasījuma nodrošina tikai gadījumos, kad ir saņemts iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas saskaņojums.  

(3) Ieslodzīto konvojēšanai, tai skaitā pēc procesa virzītāja pieprasījuma vai uz tiesas sēdēm, nodrošina pēc iespējas īsāku konvojēšanas maršrutu un ieslodzītā atgriešanos vai nokļūšanu ieslodzījuma vietā tajā pašā dienā, ja vien tas ir iespējams.

10.3 pants. (1) Īslaicīgas brīvības atņemšanas soda un kriminālsoda - arests - izciešanas uzsākšanu brīvības atņemšanas iestādēs uz laiku var pārtraukt ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumu, ja ieslodzījuma vietu sistēmā ir izsludināta karantīna. Tādā gadījumā tiek pārtraukta to personu aizturēšana un nogādāšana ieslodzījuma vietās, kurām ir piespriesta īslaicīga brīvības atņemšana, kriminālsods - arests - vai kurām ar tiesas lēmumu piespriestais naudas sods vai piespiedu darbs ir aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu.

(2) Ja ieslodzījuma vietu sistēmā ir izsludināta karantīna, ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumu var uz laiku apturēt ieslodzīto pārvietošanu starp ieslodzījuma vietām (izņemot ieslodzīto pārvietošanu drošības apsvērumu dēļ, pārvietošanu uz Latvijas Cietumu slimnīcu Olaines cietumā un atpakaļ, notiesāto pārvietošanu soda izpildes uzsākšanai un gadījumos, kad notiesātajam soda izpildes laikā tiek piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums - citā krimināllietā).

(3) Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks nodrošina iesaistīto institūciju tūlītēju informēšanu par šajā pantā minēto rīkojumu izdošanu un to darbības termiņu.

10.4 pants. (1) Ieslodzītais, kurš tiek atbrīvots no ieslodzījuma vietas un kuram apstiprināta Covid-19 infekcija vai kurš noteikts par kontaktpersonu, ja viņam nav dzīvesvietas, bet jāturpina izolācija vai mājas karantīna, attiecīgo laiku pavada kādā no tūristu mītnēm, kura ir iekļauta šā likuma 6.7 panta trešajā daļā minētajā sarakstā.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētajai personai ir nepieciešams pabalsts krīzes situācijā, to piešķir un sedz no tās pašvaldības budžeta, kuras teritorijā atrodas tūristu mītne, kurā persona uzturas. Lai kompensētu izdevumus par pabalstu krīzes situācijā, valsts pašvaldībām nodrošina mērķdotāciju izdevumu segšanai 100 procentu apmērā no personai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 150 euro mēnesī par vienu personu. Lai nodrošinātu mērķdotācijas izmaksu pašvaldībai, Labklājības ministrija rīkojas atbilstoši Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 37. punkta 4. apakšpunktam.

(3) Ministru kabinets nosaka valsts nodrošinātā atbalsta apmēru personas uzturēšanai tūristu mītnē, kārtību, kādā tiek nodrošināta personas nogādāšana tūristu mītnē, personai brīdī, kad tā tiek atbrīvota no ieslodzījuma vietas, izsniedzamo priekšmetu sarakstu un kārtību, kādā tiek segti izdevumi par personai laikā, kamēr tā uzturas tūristu mītnē, nepieciešamo medikamentu iegādi un piegādi."

6. 12. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ārvalstīs notiesāto un apcietināto personu nodošana un pārņemšana turpmākai brīvības atņemšanas soda vai apcietinājuma izpildīšanai Latvijas Republikas teritorijā var tikt atlikta, izņemot gadījumu, kad ārvalsts ir atteikusies pagarināt personas nodošanas termiņu vai nav iespējams pagarināt personas apcietinājuma termiņu un nododamai vai pārņemamai personai 72 stundas pirms ieceļošanas ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs.";

izslēgt ceturto daļu.

7. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Tiesas pakalpojumi tiek sniegti attālināti. Izņēmuma gadījumā, ja pakalpojuma saņemšana attālināti nav iespējama vai ir būtiski apgrūtināta, bet ir neatliekama, tiesas priekšsēdētājs var atļaut pakalpojuma sniegšanu klātienē, nodrošinot tiesas darbinieku un pakalpojuma saņēmēja drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām un rekomendācijām."

8. Papildināt likumu ar 14.3 pantu šādā redakcijā:

"14.3 pants. Zvērināts tiesu izpildītājs un zvērināts notārs var lemt par amata darbības atlikšanu, ja tās izpilde ir saistīta ar paaugstinātu risku, ka iesaistītās personas var inficēties ar Covid-19, šīs darbības izpilde nav saistīta ar objektīvu steidzamību un tās atlikšana nerada nozīmīgu tiesību aizskārumu."

9. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

"16.1 pants. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome un Latvijas Zvērinātu notāru padome var noteikt ierobežojumus apmeklētāju pieņemšanai klātienē vai lemt par tās pārtraukšanu zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru prakses vietā."

10. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

"21.1 pants. Publiskas personas mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles var organizēt neklātienes formā (attālināti). Ja publiskas personas mantas atsavināšanas vai nomas tiesību izsole tiek organizēta klātienē, tad nodrošināma nodarbināto un izsoles dalībnieku drošība atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām un rekomendācijām."

11. Izteikt 25. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs veic individuālo aizsardzības līdzekļu, medicīnisko ierīču, kā arī minēto preču laboratorisko testēšanas pakalpojumu centralizētu iegādi. Ministru kabinets nosaka iegādājamo individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un apjomu."

12. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:

"29. pants. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 16. februāra regulas (ES) 2021/267, ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 krīzes noturību attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju atjaunošanu vai pagarināšanu, dažu periodisku pārbaužu un periodisku mācību atlikšanu dažās transporta tiesību aktu jomās un dažu regulā (ES) 2020/698 minēto laikposmu pagarināšanu prasības nav attiecināmas uz vadītāju apliecībām, tahogrāfu regulārajām pārbaudēm, vadītāju kartēm, tehniskajām apskatēm, Eiropas Kopienas atļaujām starptautiskajiem kravu un pasažieru pārvadājumiem un to kopijām, kā arī transportlīdzekļu vadītāju atestātiem, pamatojoties uz šīs regulas 2. panta 9. punktā, 3. panta 5. punktā, 4. panta 6. punktā, 5. panta 5. punktā, 7. panta 5. punktā un 8. panta 5. punktā noteikto."

13. Izslēgt 30. pantu.

14. Papildināt likumu ar 31.1 un 31.2 pantu šādā redakcijā:

"31.1 pants. (1) Ostu un to kontrolēto kapitālsabiedrību darbiniekiem, Valsts ieņēmumu dienesta, Iekšlietu ministrijas sistēmas ierēdņiem un darbiniekiem, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm var noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā.

(2) Uz šā panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem nav attiecināmi Darba likuma 136. panta ceturtās daļas noteikumi. Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus pieprasa no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

(3) Pašvaldības policijas, bāriņtiesas un pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem, kā arī to sociālo pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuri nodrošina izmitināšanu, aprūpi un uzraudzību, var noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet kopā ar normālo darba laiku nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Uz šādiem gadījumiem nav attiecināmi Darba likuma 136. panta ceturtās daļas noteikumi.

31.2 pants. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm nosaka piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu 75 procentu apmērā no stundas algas likmes. Piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību nosaka iekšlietu ministrs. Ar piemaksām saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram."

15. Papildināt likumu ar 36.1 un 36.2 pantu šādā redakcijā:

"36.1 pants. Uzņēmumu reģistra vestajā reliģisko organizāciju un iestāžu reģistrā reģistrēto reliģisko organizāciju un to iestāžu vadības institūciju sastāva, kā arī personu, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju vai tās iestādi, pilnvaru termiņš, kas beidzas līdz 2021. gada 31. decembrim, ir uzskatāms par pagarinātu līdz 2022. gada 1. jūnijam, ja vien Uzņēmumu reģistrā nav reģistrētas jaunas ziņas par reliģisko organizāciju un to iestāžu vadības institūciju sastāvu, kā arī par personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju vai tās iestādi un kuras ir ievēlētas vai ieceltas atbilstoši Reliģisko organizāciju likumā noteiktajai kārtībai.

36.2 pants. Covid-19 infekcijas izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai aizsardzības ministrs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Nacionālo bruņoto spēku atbalsta sniegšanu Valsts robežsardzei, Valsts policijai, Ieslodzījuma vietu pārvaldei, kā arī civilās aizsardzības sistēmai, izvērtējot izteiktā pieprasījuma ietekmi uz Nacionālo bruņoto spēku tiešo uzdevumu izpildi un Nacionālo bruņoto spēku sagatavotības attiecīgā uzdevuma izpildei atbilstības līmeni."

16. Papildināt likumu ar 37.2 un 37.3 pantu šādā redakcijā:

"37.2 pants. Pēc Zemessardzes veterāna piekrišanas aizsardzības ministrs var iesaistīt Zemessardzes veterānus atbalsta sniegšanā valsts un pašvaldību institūcijām Covid-19 infekcijas izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanā un pārvarēšanā. Zemessardzes veterāns par vienu šo uzdevumu izpildes dienu saņem kompensāciju 30 euro apmērā, kā arī karavīram noteikto uzturdevu vai tās kompensāciju. Ja Zemessardzes veterāns ir guvis veselības bojājumu, pildot šajā likumā noteiktos uzdevumus, viņam ir tiesības uz apmaksātu veselības aprūpi Zemessardzes likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

37.3 pants. Covid-19 infekcijas izplatības laikā pasta komersants var nepiemērot normatīvajos aktos noteikto prasību par pienākumu adresātam parakstīties informatīvā paziņojuma zonā "datums un paraksts" vai uz paraksta attēla iegūšanas aparāta sensora, ja pasta komersants, izmantojot sūtījumu apstrādes sistēmas, kas sagatavo un apkopo sūtījumu saņemšanas datus, nodrošina dokumentārus vai elektroniskus pierādījumus tam, ka konkrētais sūtījums ir izsniegts."

17. Papildināt likumu ar 49.4 pantu šādā redakcijā:

"49.4 pants. Papildus Veselības aprūpes finansēšanas likumā noteiktajām personu grupām, kurām ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa regulā (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu noteiktajām personu grupām, kurām ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apjomā kā Latvijā apdrošinātām personām, vakcināciju pret Covid-19 infekciju visā vakcinācijas periodā veic arī personām, kurām ir piešķirta termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, Latvijā studējošiem pilna laika ārvalstu studentiem, Latvijā nodarbinātiem Eiropas Savienības iestāžu un aģentūru darbiniekiem un viņu Latvijā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem."

18. Papildināt VII nodaļas nosaukumu ar vārdiem "un administratīvā procesa ietvaros noteiktie ierobežojumi".

19. Papildināt 50. panta pirmo daļu pēc vārdiem "pulcēšanās ierobežojumu" ar vārdiem "kā arī tirdzniecības vai citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanas prasību".

20. Papildināt likumu ar 52. pantu šādā redakcijā:

"52. pants. (1) Ja tirdzniecības vietā (struktūrvienībā) nav izstrādāta vai ieviesta saimniecisko pakalpojumu sniegšanas iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai un tas var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu sabiedrības veselības interesēm, Valsts policija vai pašvaldības policija var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņemt rakstveida lēmumu par tirdzniecības vietas (struktūrvienības) slēgšanu apmeklētāju pieņemšanai uz laiku līdz septiņām dienām.

(2) Komersanta norīkotajai atbildīgajai personai ir pienākums saņemt šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu. Lēmuma paziņošana notiek Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētais lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī un ir izpildāms nekavējoties. Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 25. martā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 31. martā

 
Tiesību akta pase
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322099
01.04.2021
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"