Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Muzeju likumā

Izdarīt Muzeju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2. nr.; 2007, 23. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2017, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1. panta 5., 6., 7., 8. un 9. punktu.

2. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Muzeju iedalījums

(1) Muzejus atkarībā no to dibinātāja un finansējuma avota iedala publiskajos, autonomajos un privātajos muzejos.

(2) Publiskie muzeji ir valsts, pašvaldības vai vairāku pašvaldību un autonomie muzeji.

(3) Valsts muzeji ir Ministru kabineta dibinātas iestādes (publiskas aģentūras), to struktūrvienības, kā arī atvasinātas publiskas personas.

(4) Pašvaldības vai vairāku pašvaldību muzeji ir pašvaldību dibinātas iestādes (publiskas aģentūras), to struktūrvienības, kā arī pašvaldību struktūrvienības. Šā likuma izpratnē par pašvaldību muzejiem uzskatāmi arī muzeji, kurus kā biedrības vai nodibinājumus dibinājusi pašvaldība vai vairākas pašvaldības, vai biedrība, kuras biedrs ir attiecīgā pašvaldība (turpmāk - pašvaldības muzejs - biedrība (nodibinājums)).

(5) Autonomie muzeji ir:

1) publisko tiesību juridisko personu, piemēram, valsts augstskolu, valsts zinātnisko institūtu, izņemot pašvaldību, izveidotas iestādes (publiskas aģentūras) vai to struktūrvienības, kuras īsteno šajā likumā noteiktās muzeja pamatfunkcijas;

2) privāto tiesību juridiskās personas, kuru dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona, vai to struktūrvienības, kuras īsteno šajā likumā noteiktās muzeja pamatfunkcijas.

(6) Privātie muzeji ir privāto tiesību juridisko personu vai fizisko personu dibinātas institūcijas vai šo institūciju struktūrvienības, tostarp komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi, kuras īsteno šajā likumā noteiktās muzeja pamatfunkcijas."

3. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

"8. pants. Publisko un privāto muzeju dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība

(1) Valsts muzejus - iestādes - un valsts muzejus - atvasinātas publiskas personas - dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma, konsultējoties ar Muzeju padomi. To nolikumus apstiprina Ministru kabinets. Muzejus - valsts iestāžu struktūrvienības - dibina, reorganizē un likvidē iestādes vadītājs, konsultējoties ar Muzeju padomi. Valsts muzejs - atvasināta publiska persona - atrodas tā ministra institucionālā pārraudzībā, kurš ir atbildīgs par attiecīgā muzeja darbības jomu.

(2) Pašvaldības muzeju dibina pašvaldība vai vairākas pašvaldības. Pašvaldību muzeju nolikumus apstiprina to dibinātāji. Pašvaldību muzejus dibina, reorganizē un likvidē, konsultējoties ar Muzeju padomi. Pašvaldības muzejs - biedrība (nodibinājums) - darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un biedrības (nodibinājuma) statūtiem.

(3) Autonomus muzejus un privātus muzejus dibina, reorganizē un likvidē to īpašnieki.

(4) Valsts muzejs - iestāde vai tās struktūrvienība - var tikt reorganizēts par valsts muzeju - atvasinātu publisku personu - saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 1. punktu, ja Ministru kabinets pieņem attiecīgu lēmumu. Akreditācijas apliecība, kas izsniegta reorganizējamam muzejam līdz reorganizācijas brīdim, ir spēkā līdz akreditācijas termiņa beigām.

(5) Akreditēto muzeju reorganizācijas un likvidācijas gadījumos attiecīgā muzeja dibinātājam ir pienākums konsultēties ar Muzeju padomi par turpmāko rīcību ar Nacionālajā krājumā iekļautajiem attiecīgā muzeja priekšmetiem un veikt muzeja krājuma atsavināšanu, ievērojot šā likuma 13. panta nosacījumus.

(6) Ja tiek likvidēts akreditēts privātais muzejs vai akreditēts šā likuma 7.1 panta piektās daļas 2. punktā minētais autonomais muzejs, valsts vai pašvaldību muzejiem ir pirmpirkuma tiesības iegūt attiecīgā likvidējamā muzeja priekšmetus vai kolekciju."

4. 9. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts muzejam, pašvaldības (pašvaldību) muzejam un šā likuma 7.1 panta piektās daļas 1. punktā minētajam muzejam ir pienākums akreditēties ne agrāk kā triju un ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc tā dibināšanas. Šā likuma 7.1 panta piektās daļas 2. punktā minētajam muzejam un privātajam muzejam ir tiesības pieteikties akreditācijai, ja muzejs pēc tā dibināšanas darbojies vismaz trīs gadus. Ministru kabinets nosaka muzeju akreditācijas kārtību.";

izteikt sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja arī pēc atkārtotas pieteikšanās muzejs netiek akreditēts, institūcija, kuras padotībā atrodas attiecīgais muzejs, izvērtē akreditācijas atteikuma iemeslus un pieņem vienu no šādiem lēmumiem par muzeja turpmāko darbību - par muzeja darbības pilnveidošanu akreditācijas prasību izpildes nodrošināšanai, par muzeja darbības apturēšanu, par muzeja reorganizāciju vai likvidāciju."

5. 10. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. punktā vārdus "muzeja kolekcijas vai atsevišķus priekšmetus" ar vārdiem "Nacionālā krājuma priekšmetus";

papildināt pirmo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) izveidot muzeja konsultatīvo padomi, kura sniedz priekšlikumus ar muzeja darbību saistītos jautājumos, apstiprināt tās sastāvu un nolikumu. Muzeja konsultatīvās padomes kompetenci nosaka muzeja direktors vai vadītājs.";

papildināt otrās daļas 4. punktu pēc vārda "valdījumā" ar vārdu "(īpašumā)";

papildināt otro daļu ar 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"5) izveidot muzeja krājuma komisiju;

6) valsts muzejam - atvasinātai publiskai personai - noteikt savu budžetu un muzeja sniegto maksas pakalpojumu cenas;

7) pašvaldības muzejam - biedrībai (nodibinājumam) - noteikt tā sniegto maksas pakalpojumu cenas.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Muzeji nedrīkst no muzeja krājuma atsavināt vai izņemt Nacionālā krājuma priekšmetus bez Kultūras ministrijas atļaujas.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Uz muzejiem neattiecas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 14. pantā noteiktie ziedojumu pieņemšanas ierobežojumi."

6. 11. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Uz valsts muzeja (izņemot muzeju - valsts iestādes struktūrvienību) direktora (vadītāja) amatu izsludina atklātu konkursu. Valsts muzeja direktoru (vadītāju) pieņem darbā uz pieciem gadiem un atbrīvo no darba ministrs, kura padotībā atrodas attiecīgais valsts muzejs. Sešus mēnešus pirms valsts muzeja direktora (vadītāja) pilnvaru termiņa beigām attiecīgais ministrs, konsultējoties ar Muzeju padomi, var pieņemt lēmumu par amatā esošā direktora (vadītāja) pilnvaru termiņa pagarināšanu uz pieciem gadiem.

(2) Pašvaldību muzeju direktorus un vadītājus pieņem darbā attiecīgā pašvaldība, savukārt pašvaldības muzeja - biedrības (nodibinājuma) - direktoru (vadītāju) pieņem darbā attiecīgās biedrības (nodibinājuma) dibinātājs, konsultējoties ar Muzeju padomi.";

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Muzeja direktors (vadītājs) atbild par muzeja darbību un tās rezultātiem, par šā likuma un citu muzeja darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo resursu, cilvēkresursu, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu. Muzeja direktors (vadītājs):

1) nodrošina muzeja funkciju izpildi - muzeja krājuma, pētnieciskā un komunikācijas darba koordinētu īstenošanu, muzeja darbības un attīstības stratēģijas izstrādi un aktualizēšanu, kā arī plāno, koordinē un kontrolē šo funkciju īstenošanu;

2) atbild par regulāru muzeja darbības izvērtēšanu, nodrošina muzeja sagatavošanu akreditācijas procesam un muzeja darbības pārskatu sagatavošanu;

3) atbild par muzeja pieejamības un muzeja pakalpojumu kvalitātes pilnveidi, nosaka muzeja pamatdarbības prioritātes un uzrauga to īstenošanu;

4) veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(5) Par pašvaldības muzejam - biedrībai (nodibinājumam) - noteikto muzeja funkciju izpildi un tā darbības atbilstību šā likuma noteikumiem atbild biedrības (nodibinājuma) valde."

7. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Muzeja krājuma komisija, tās sastāvs un kompetence

(1) Muzeja krājuma komisija ir koleģiāla institūcija, kura atbilstoši attiecīgā muzeja misijai un profilam izskata jautājumus, kas attiecas uz rīcību ar Nacionālā krājuma priekšmetiem, muzejiskiem un muzeja priekšmetiem, un sniedz atzinumu muzeja direktoram (vadītājam) lēmuma pieņemšanai par šo priekšmetu iekļaušanu Nacionālajā krājumā, izņemšanu un atsavināšanu no Nacionālā krājuma, deponēšanu, kā arī izvešanu uz laiku no Latvijas Republikas. Muzeja krājuma komisija sniedz atzinumu muzeja direktoram (vadītājam) par muzejisku priekšmetu dāvinājumu un ziedojumu pieņemšanu.

(2) Muzeja krājuma komisiju vada muzeja direktora (vadītāja) iecelts darbinieks, kas atbild par muzeja īpašumā vai valdījumā esošā Nacionālā krājuma veidošanu, papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un rīcību ar tajā esošajiem priekšmetiem. Muzeja krājuma komisijas sastāvā ir vismaz trīs muzeja speciālisti. Ja muzejā ir mazāk par trim speciālistiem, muzeja krājuma komisijā iekļauj muzeja profilam atbilstošus speciālistus vai ekspertus. Muzeja krājuma komisijas sastāvu apstiprina muzeja direktors (vadītājs)."

8. 13. pantā:

izteikt otrās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) akreditēto valsts muzeju, akreditēto pašvaldību muzeju un akreditēto šā likuma 7.1 panta piektās daļas 1. punktā minēto autonomo muzeju pamatkrājumi;

2) akreditēto šā likuma 7.1 panta piektās daļas 2. punktā minēto autonomo muzeju un akreditēto privāto muzeju pamatkrājumi (ar Muzeju padomes piekrišanu);";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Lai nepieļautu nelikumīgi iegūtu un pārvietotu kultūras un dabas vērtību iekļaušanu Nacionālajā krājumā, muzeji Nacionālo krājumu veido un papildina, ievērojot Starptautiskās Muzeju padomes Muzeju ētikas kodeksu un Latvijas Republikai saistošus starptautiskos līgumus.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "kopkatalogā - datubāzē" ar vārdiem "Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā";

izteikt septītās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) priekšmets ir iegūts prettiesiskā ceļā, tai skaitā pārkāpjot Latvijas Republikai saistošus starptautiskos līgumus;";

papildināt septīto daļu ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5) priekšmets pēc tā izcelsmes, satura vai citām pazīmēm ir sabiedrības interesēs efektīvāk izmantojams, ja tiek nodots citas par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un valsts aizsardzību atbildīgās institūcijas pārziņā un pēc izņemšanas no Nacionālā krājuma tiek iekļauts attiecīgi Nacionālajā bibliotēku krājumā, nacionālajā dokumentārajā mantojumā vai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā;

6) priekšmetam saskaņā ar tiesas nolēmumu (tostarp pamatojoties uz priekšmeta izcelsmes izpēti) ir noteikts jauns īpašnieks un tas izteicis vēlmi izņemt priekšmetu no Nacionālā krājuma."

9. Papildināt likumu ar 13.2 pantu šādā redakcijā:

"13.2 pants. Nacionālā krājuma pārvaldība un izmantošana valsts muzejā - atvasinātā publiskā personā - un pašvaldības muzejā - biedrībā (nodibinājumā)

(1) Valsts vai pašvaldības īpašumā esošs muzeja krājums vai muzeja priekšmets var tikt bez maksas nodots akreditēta valsts muzeja - atvasinātas publiskas personas - vai akreditēta pašvaldības muzeja - biedrības (nodibinājuma) - valdījumā šā likuma 7. pantā noteikto pamatfunkciju un misijas īstenošanai, noslēdzot par to valsts muzeja - atvasinātas publiskas personas - gadījumā deleģējuma līgumu, savukārt pašvaldības muzeja - biedrības (nodibinājuma) - gadījumā administratīvo līgumu (turpmāk - līgums).

(2) Līgumu par muzeja krājuma vai muzeja priekšmetu nodošanu šā panta pirmajā daļā minētajam muzejam slēdz uz termiņu, kas nepārsniedz attiecīgā muzeja akreditācijas termiņu.

(3) Līgumā nosaka:

1) pienākumu komplektēt, dokumentēt, saglabāt valdījumā nodoto muzeja krājumu un nodrošināt tā pieejamību;

2) ar valdījumā nodoto muzeja krājumu saistītā valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma apjomu, izmantošanas mērķi un kārtību, kādā iesniedzams pārskats par saņemtā valsts vai pašvaldības finansējuma izmantošanu;

3) nodoto muzeja krājuma priekšmetu apjomu, raksturojot to saglabātības pakāpi.

(4) Valsts muzejs - atvasināta publiska persona - un pašvaldības muzejs - biedrība (nodibinājums) - papildina tā valdījumā esošo muzeja krājumu atbilstoši savai misijai un muzeja krājuma komplektēšanas politikai.

(5) Ja šā panta pirmajā daļā minētais muzejs izbeidz savu darbību vai tiek reorganizēts, par tam nodotā muzeja krājuma vai muzeja priekšmetu nodošanu valdījumā citam akreditētam muzejam lemj attiecībā uz valsts muzeju - atvasinātu publisku personu - ministrija, kuras institucionālā pārraudzībā ir muzejs, bet attiecībā uz pašvaldības (pašvaldību) muzeju - biedrību (nodibinājumu) - tā dibinātājs, konsultējoties ar Muzeju padomi."

10. 14. pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Valsts muzejus finansē no valsts budžeta, pašvaldību muzejus finansē attiecīgā pašvaldība vai vairākas attiecīgās pašvaldības, paredzot līdzekļus:";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Valsts muzeju - atvasinātu publisku personu - finansē tā dibinātājs, nodrošinot valsts budžeta līdzekļus noteiktu valsts pārvaldes funkciju īstenošanai vai uzdevumu pildīšanai:

1) kultūrvēsturiskā mantojuma kompleksa - muzeja krājuma, kultūras pieminekļu, kultūrvēsturiskās ainavas kā nedalāma kopuma - saglabāšanai, uzturēšanai, attīstīšanai un pieejamības nodrošināšanai sabiedrībai;

2) Nacionālā krājuma veidošanai, saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai sabiedrībai;

3) kultūrvēsturiskā mantojuma kompleksa starptautiskās atpazīstamības veicināšanai un kultūrtūrisma attīstīšanai;

4) muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecībai un metodiskā darba veikšanai;

5) sabiedrības izglītošanai un iesaistei, izmantojot muzejam raksturīgos komunikācijas veidus;

6) infrastruktūras - muzeja ēku, inženierkomunikācijas, telpu, teritorijas - uzturēšanai un pilnveidošanai.

(12) Pašvaldības muzeju - biedrību (nodibinājumu) - un pašvaldību muzeju - biedrību (nodibinājumu) -, kura līdzdibinātājs vai biedrs ir pašvaldība, finansē tā dibinātājs vai līdzdibinātāji muzeja - biedrības (nodibinājuma) - nolikumā noteiktajā kārtībā, piedaloties šādu muzeja funkciju nodrošināšanā ar finansējumu no pašvaldības budžeta:

1) Nacionālā krājuma veidošanai, saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai sabiedrībai;

2) kultūrvēsturiskā mantojuma atpazīstamības veicināšanai un kultūrtūrisma attīstīšanai;

3) muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecībai un metodiskā darba veikšanai, ja muzejs veic metodisko darbu;

4) sabiedrības izglītošanai un iesaistei, izmantojot muzejam raksturīgos komunikācijas veidus;

5) infrastruktūras - muzeja ēku, inženierkomunikācijas, telpu, teritorijas - uzturēšanai un pilnveidošanai.";

papildināt otrās daļas otro teikumu ar vārdiem "un ar pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanai".

11. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Valsts muzeja - atvasinātas publiskas personas - īpašums

(1) Valsts muzeja - atvasinātas publiskas personas - īpašums var būt kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums, finanšu līdzekļi, kā arī cita manta Latvijā un ārvalstīs atbilstoši normatīvajiem aktiem.

(2) Valsts muzeja - atvasinātas publiskas personas - īpašumu veido:

1) dāvināta, ziedota, mantota, bez atlīdzības īpašumā nodota vai par paša līdzekļiem iegādāta kustama un nekustama manta;

2) par valsts budžeta līdzekļiem iegādāta manta. Nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā kā attiecīgā valsts muzeja - atvasinātas publiskas personas - īpašums;

3) valsts muzeja - atvasinātas publiskas personas - intelektuālais īpašums.

(3) Valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu, kurā atrodas valsts muzejs - atvasināta publiska persona -, un zemi zem tā, pamatojoties uz Ministru kabineta vai pašvaldības lēmumu, var nodot valsts muzejam - atvasinātai publiskai personai - tā funkciju īstenošanai, un šis īpašums ir ierakstāms zemesgrāmatā kā attiecīgā valsts muzeja - atvasinātas publiskas personas - īpašums.

(4) Muzeja krājums nav uzskatāms par valsts muzeja - atvasinātas publiskas personas - īpašumu un var atrasties tikai muzeja valdījumā.

(5) Valsts muzejam - atvasinātai publiskai personai - ir tiesības rīkoties ar tā īpašumā, valdījumā vai lietošanā nodoto mantu savas darbības mērķa sasniegšanai un savu funkciju īstenošanai."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Valsts muzeja direktors, kas stājies amatā pirms šā likuma 11. panta pirmajā daļā izdarīto grozījumu (par atklāta konkursa izsludināšanu uz valsts muzeja direktora amatu, valsts muzeja direktora pieņemšanu darbā uz pieciem gadiem) spēkā stāšanās, turpina pildīt savus amata pienākumus turpmākos piecus gadus pēc šā likuma 11. panta pirmajā daļā izdarīto grozījumu spēkā stāšanās. Sešus mēnešus pirms valsts muzeja direktora pilnvaru termiņa beigām attiecīgais ministrs, konsultējoties ar Muzeju padomi, pieņem lēmumu par termiņa pagarināšanu uz pieciem gadiem vai pamatotu lēmumu par valsts muzeja direktora atbrīvošanu no darba un informē par to personu, attiecībā uz kuru lēmums pieņemts."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 18. martā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 31. martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Muzeju likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 18.03.2021.Stājas spēkā: 14.04.2021.Tēma: Kultūra un mākslaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 63A, 31.03.2021. OP numurs: 2021/63A.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322097
14.04.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)