Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 17

Jūrmalā 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 3, 63. p.)
Jūrmalas valstspilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Jūrmalas valstspilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi" (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību kādā kopjama Jūrmalas valstspilsētas administratīvā teritorija, nodrošinot teritorijas sakoptību un atbildību par to neievērošanu.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. pagalms – ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums, ieskaitot žogu;

2.2. pavasara, vasaras, rudens sezona – laika periods gadā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim;

2.3. ziemas sezona – laika periods gadā no 1. novembra līdz 31. martam;

2.4. žogs – inženierbūve, kas radīta ar mērķi pildīt nekustamā īpašuma norobežošanas funkcijas.

3. Ja nekustamā īpašuma piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija līdz brauktuves malai pārsniedz 5 metrus, nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina piegulošās teritorijas uzturēšanu 5 metru platumā no nekustamā īpašuma robežas.

II. Nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana

4. Nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem nekustamajā īpašumā un īpašumam piegulošajā teritorijā ir pienākums:

4.1. pļaut zālienu, nepieļaujot, ka zāles garums pārsniedz 15 centimetrus un kūlas veidošanos, veikt ietves tīrīšanu;

4.2. ziemas sezonā – piebrauktuves un piebraucamos ceļos tīrīt un kaisīt ar pretslīdes materiālu, nepieļaujot, ka uz tiem veidojas sniega kupenas un apledojums, un uzturēt tos tādā kārtībā, lai transportlīdzekļi varētu izbraukt līdz publiskā lietojuma ielu tīklam;

4.3. ziemas sezonā – tīrīt sniegu un ledu uz ietvēm un publiskai lietošanai ierīkotajiem pagalma gājēju celiņiem, kaisīt tos ar pretslīdes materiāliem – katru dienu līdz plkst.08.00, lai neveidotos sniega kupenas un ledus (izņemot šādas ielas: Pērkona iela, Rīgas iela, Meža prospekts, Bulduru prospekts, Aizkraukles iela, Rembates iela, Raunas iela, Ikšķiles iela, Dzintaru prospekts, Lienes iela, Jomas iela, Jūras iela, Ērgļu iela, Zigfrīda Meierovica prospekts, Dubultu prospekts, Strēlnieku prospekts, Raiņa iela, Nometņu iela, Tallinas iela, Mellužu prospekts, Asaru prospekts, Talsu šoseja, Kolkas iela, Turaidas iela posmā no izejas pludmalē līdz dzelzceļa līnijai, Skolas iela, Ventspils šoseja, Slokas iela, Piekrastes iela, Mežmalas iela, Tukuma iela, E.Dārziņa iela, Vienības prospekts, Lielais prospekts, Vikingu iela, Lašu iela, Babītes iela, Viestura iela posmā no Ganību ceļa līdz Vienības prospektam, Jaunķemeru ceļš, Tūristu iela), ja nav ziemas periodam atbilstoši nokrišņi (sniegs, apledojums) tīrīšanu veic atbilstoši noteikumu 4.4. apakšpunktam;

4.4. pavasara – vasaras – rudens sezonā, ja nav ziemas periodam atbilstoši nokrišņi (sniegs, apledojums), – tīrīt piegulošās teritorijas, ietves un publiskai lietošanai ierīkotos pagalma gājēju celiņus no lapām, skujām, koku zariem un sadzīves atkritumiem (izņemot šādas ielas: Pērkona iela, Rīgas iela, Meža prospekts, Bulduru prospekts, Aizkraukles iela, Rembates iela, Raunas iela, Ikšķiles iela, Dzintaru prospekts, Lienes iela, Jomas iela, Jūras iela, Ērgļu iela, Zigfrīda Meierovica prospekts, Dubultu prospekts, Strēlnieku prospekts, Raiņa iela, Nometņu iela, Tallinas iela, Mellužu prospekts, Asaru prospekts, Talsu šoseja, Kolkas iela, Turaidas iela posmā no izejas pludmalē līdz dzelzceļa līnijai, Skolas iela, Ventspils šoseja, Slokas iela, Piekrastes iela, Mežmalas iela, Tukuma iela, E.Dārziņa iela, Vienības prospekts, Lielais prospekts. Vikingu iela, Lašu iela, Babītes iela, Viestura iela posmā no Ganību ceļa līdz Vienības prospektam, Jaunķemeru ceļš, Tūristu iela);

4.5. savākt uz ietvēm (izņemot šādas ielas: Pērkona iela, Rīgas iela posmā no Pērkonu ielas līdz Dzintaru ceļu pārvadam, Pērkona iela, Rīgas iela, Meža prospekts, Bulduru prospekts, Aizkraukles iela, Rembates iela, Raunas iela, Ikšķiles iela, Dzintaru prospekts, Lienes iela, Jomas iela, Jūras iela, Ērgļu iela, Zigfrīda Meierovica prospekts, Dubultu prospekts, Strēlnieku prospekts, Raiņa iela, Nometņu iela, Tallinas iela, Mellužu prospekts, Asaru prospekts, Talsu šoseja, Kolkas iela, Turaidas iela posmā no izejas pludmalē līdz dzelzceļa līnijai, Skolas iela, Ventspils šoseja, Slokas iela, Piekrastes iela, Mežmalas iela, Tukuma iela, E. Dārziņa iela, Vienības prospekts, Lielais prospekts. Vikingu iela, Lašu iela, Babītes iela, Viestura iela posmā no Ganību ceļa līdz Vienības prospektam, Jaunķemeru ceļš, Tūristu iela) izkaisīto pretslīdes materiālu un nodrošināt savākto smilšu, līdz to aizvešanai, novietošanu kaudzītēs ietves malās vai brīvajos laukumos divu nedēļu laikā pēc tam, kad nokusis sniegs, bet ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim, ja tas iespējams atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem;

4.6. neuzglabāt transportlīdzekļu vrakus (visu veidu transportlīdzekļi, arī laivas un kuģi, lidaparāti, to atliekas u.c.), kas sapostīti līdz to pilnīgai nederīguma pakāpei un nav izmantojami atbilstoši to lietošanas mērķim;

4.7. nodrošināt nekustamajā īpašumā esošo žogu, vārtu un vārtiņu, labiekārtojuma elementu (soliņu, bērnu rotaļu ierīču, sporta aprīkojuma, atsevišķo laternu un apgaismes ķermeņu, karogu mastu, velosipēdu statīvu u.tml.) uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, to savlaicīgu krāsošanu (krāsu risinājumam jāiekļaujas apkārt esošajā pilsētvides ainavā), atjaunošanu, remontēšanu vai nojaukšanu;

4.8. neuzglabāt privātās mantas daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpās.

III. Atbrīvojumi un atvieglojumi

5. No noteikumu 4.1.–4.5. apakšpunktā noteiktajiem pienākumiem var atbrīvot šādas personas:

5.1. viendzīvokļa mājas, kuru neizmanto saimnieciskajai darbībai, vienīgo īpašnieku, kam ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

5.2. viendzīvokļa mājas, kuru neizmanto saimnieciskajai darbībai, vienīgo īpašnieku, kas ir pensionārs vai persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti un šajā īpašumā savu dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo neviena pilngadīga persona darbspējīgā vecumā.

6. Lai saņemtu atbrīvojumu, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu veikt īpašumam publiskā lietošanā esošās piegulošās teritorijas sakopšanu, pievienojot dokumentus, kas pamato iesniegumā norādīto objektīvo apstākļu iestāšanos. Iesniegumu izskata un lēmumu par noteikumu 4.1.–4.5. apakšpunktā noteikto pienākumu izpildes atbrīvojuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem pašvaldības izpilddirektors desmit darba dienu laikā no dienas, kad pašvaldībā saņemts iesniegums.

7. Ja apstākļi, uz kuru pamata personai piešķirts atbrīvojums, zūd, persona trīs darba dienu laikā no brīža, kad apstākļi zuduši vai persona uzzinājusi par apstākļu neesamību, paziņo par to pašvaldībai.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpumu

8. Par 4. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no 2 līdz 300 naudas soda vienībām.

9. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumos minēto prasību neievērošanu savas kompetences ietvaros līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas Administratīvā komisija.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 26.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 31. oktobra saistošie noteikumi Nr. 44 "Sabiedriskās kārtības, būves, tās teritorijas un sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanas noteikumi".

11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 26. novembra saistošie noteikumi Nr. 32 "Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas un sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jūrmalas valstspilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 25.02.2021.Stājas spēkā: 01.04.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 31.03.2021. OP numurs: 2021/63.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
322050
{"selected":{"value":"10.06.2022","content":"<font class='s-1'>10.06.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.06.2022","iso_value":"2022\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2021","iso_value":"2021\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-09.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.06.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)