Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 178

Rīgā 2021. gada 18. martā (prot. Nr. 28 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 76., 105. nr.; 2016, 54. nr.; 2017, 63. nr.; 2018, 5. nr.; 2019, 32. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumu nosaukumu aiz vārda "periodā" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā".

2. Izteikt 1. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības platībatkarīgo atbalstu (turpmāk - atbalsts) lauku attīstībai - vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā (turpmāk - pārejas laiks), atbalstu īstenojot atbilstoši:".

3. Papildināt noteikumus ar 1.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.12. Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 23. decembra Regulai (ES) 2020/2220, ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (turpmāk - regula Nr.  2020/2220);".

4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Pretendējot uz atbalstu šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā, atbalsta pretendents 2021. gadā uzņemas saistības uz diviem gadiem un 2022. gadā - uz vienu gadu saskaņā ar regulas Nr.  2020/2220 7. panta 2. punkta pirmo daļu un 3. punkta pirmo daļu."

5. Izteikt 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja kārtējā gadā ir atļauts paplašināt daudzgadu saistības, ievērojot šo noteikumu 13. punktā minētos principus, tad šo noteikumu 12. punktā minēto prasību nepiemēro attiecībā uz platību paplašināšanu."

6. Svītrot 19. punktu.

7. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Pārejas laikā saistības var pagarināt katru gadu, nepārsniedzot viena gada termiņu saskaņā ar regulas Nr.  2020/2220 7. panta 2. punkta otro daļu un 3. punkta otro daļu."

8. Svītrot 26. punkta ievaddaļā vārdus "piecu gadu".

9. Papildināt 26.1.3. apakšpunktu aiz vārda "gadā" ar vārdiem "zāli nesmalcinot un".

10. Aizstāt 26.4. apakšpunktā vārdus "saistību perioda otrajā gadā atbalsta saņēmējs ir apguvis pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot vismaz astoņas stundas" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2023. gada 30. maijam atbalsta saņēmējs ir apguvis pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot 16 stundas".

11. Svītrot 31. punktā vārdus "piecu gadu".

12. Svītrot 36. punktā vārdus "piecu gadu".

13. Svītrot 37.4 punktā vārdus "piecu gadu".

14. Aizstāt 44.1. apakšpunktā vārdus "otrajā saistību gadā" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2023. gada 30. maijam".

15. Papildināt noteikumus ar 61.5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.5.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksājis naudas sodu, ja pretendentam piemērots naudas sods par Meža likuma 51. pantā noteiktajiem pārkāpumiem;".

16. Izteikt 61.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.6. saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 2. panta 14. punktu pēc stāvokļa lēmuma pieņemšanas brīdī nav konstatēta kāda no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā administrē plānošanas perioda 2014.-2020. gadam finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izņemot gadījumu, ja atbilstoši regulas Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta "c" apakšpunktam atbalsta pretendents 2019. gada 31. decembrī nebija nonācis grūtībās, bet kļuva par grūtībās nonākušu uzņēmumu laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam."

17. Svītrot 76.1 punktu.

18. Papildināt 3. nodaļu ar 79.1 un 79.2 punktu šādā redakcijā:

"79.1 Šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajā aktivitātē atbalstu nepiešķir atbalsta pretendentam, uz kuru attiecas regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.

79.2 Lauku atbalsta dienests atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības, nodrošina informācijas publicēšanu par šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto aktivitāti, ievērojot regulas Nr. 702/2014 9. panta 2. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteiktās publicitātes pasākumu prasības."

19. Papildināt noteikumus ar 95.10, 95.11, 95.12 un 95.13 punktu šādā redakcijā:

"95.10 Pārejas laikā, nepārsniedzot attiecīgajai aktivitātei pieejamā finansējuma apmēru, atbalsta pretendents ir tiesīgs uzņemties jaunas saistības šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.4. apakšpunktā minētajā aktivitātē un 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā atbilstoši šo noteikumu 8. punktam, kā arī paplašināt esošās daudzgadu saistības, ievērojot šo noteikumu 13. punktā minēto nosacījumu. Šo noteikumu 2.1.3. apakšpunktā minētajā aktivitātē atbalsta pretendents ir tiesīgs pagarināt esošās daudzgadu saistības atbilstoši šo noteikumu 20. punktam vai paplašināt tās, ievērojot šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto nosacījumu.

95.11 Pārejas laikā šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā jaunas saistības uzņemas šādā prioritārā secībā:

95.11 1. īpaši jutīgā teritorijā - neierobežojot audzējamo kultūraugu veidu;

95.11 2. Natura 2000 teritorijā - neierobežojot audzējamo kultūraugu veidu;

95.11 3. pārējā teritorijā - par augļu koku un ogulāju platībām;

95.11 4. pārējā teritorijā - par šo noteikumu 54. punktam atbilstošajām platībām;

95.11 5. pārējā teritorijā - par platību, no kuras iegūst sertificētu sēklas materiālu un kura Valsts augu aizsardzības dienestā pieteikta stiebrzāļu un lopbarības augu sēklaudzēšanas lauku apskatei;

95.11 6. pārējā teritorijā - par dārzeņu un kartupeļu platībām;

95.11 7. pārējā teritorijā - par zālāju platībām, uz kurām tiek nodrošinātas šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minētās nosacītās liellopu vienības;

95.11 8. pārējā teritorijā - par citu kultūraugu platībām.

95.12 Šo noteikumu 95.11 punktā minēto prioritāti nevērtē, ja spēkā esošo saistību un jauno saistību apjoms kārtējā gada 5. jūlijā nepārsniedz šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā kārtējam gadam pieejamā finansējuma apmēru.

95.13 Pārejas laikā atbalsta pretendents nav tiesīgs pieteikties uz šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā pasākuma atbalstu un saņemt to."

20. Aizstāt 8. pielikumā skaitļus un vārdus "2014.-2020. gada plānošanas periodā" ar skaitļiem un vārdiem "2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā".

21. Izteikt 8. pielikuma 2.6. apakšnodaļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Atbalsta saņēmējam konstatētas citas neatbilstības, kas noteiktas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību Ja pretendentam plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā izteikts brīdinājums par to, ka nav ievēroti regulas Nr. 834/2007 3. panta "b" un "c" apakšpunktā noteiktie mērķi, tad atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību:

1) ja pārkāpums par attiecīgo platību ir pirmo reizi, kārtējā gadā nepiemēro atbalsta atteikumu;

2) ja pārkāpums par attiecīgo platību atkārtojas divas reizes, kārtējā gadā atbalstu atsaka par 5 %;

3) ja pārkāpums par attiecīgo platību atkārtojas trīs reizes un biežāk, kārtējā gadā atbalstu atsaka par 10 %.

Ja izteikts brīdinājums vai norāde par nepieciešamību veikt korektīvās darbības, tad atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību kārtējā gadā atbalstu atsaka par 1 % .

Ja nozarei (jomai) noteikts atkārtots pārejas periods, kārtējā gadā atbalstu atsaka par 5 % .

Ja nozarei (jomai) ir anulēts sertifikāts, kārtējā gadā atbalstu atsaka pilnībā, bet, ja pārkāpums ir atkārtots, saistības atsauc, pieprasot atbalsta atmaksu.

Ja uzņēmumam (saimniecībai) ir anulēts sertifikāts, saistības atsauc, pieprasot atbalsta atmaksu".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 178Pieņemts: 18.03.2021.Stājas spēkā: 27.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 26.03.2021. OP numurs: 2021/60.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
321931
27.03.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"